Nood aan zorgcoördinatie rond zwaarzorgbehoevende patiënten in Vlaanderen : een explorerend onderzoek (partim : bronnenanalyse) 01/12/2000 - 30/11/2001

Abstract

Dit onderzoek heeft tot doel om via bronnenanalyse en literatuurstudie modellen van zorgcoördinatie in complexe zorgsituaties (in binnen- en buitenland) te exploreren. Door het stijgend aantal chronisch zieken en hulpbehoevenden, is er ook een toename van complexe zorgsituaties in de thuiszorg. De studie wordt uitgevoerd vanuit de volgende vraagstellingen: wat is een complexe zorgsituatie ? Welke invloed heeft een complexe zorgsituatie op de betrokkenen ? Welke modellen van zorgcoördinatie bestaan er ? Wat is het effect van zorgcoördinatie ?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Literatuurstudie naar seksualiteit en farmacologie. 01/06/2000 - 31/12/2000

  Abstract

  Dit onderzoek heeft tot doel een praktische overzichtslijst te maken van geneesmiddelen, die een invloed hebben op het seksueel funktioneren van de patiënt. Het is in de allereerste plaats bedoeld voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Via een literatuurstudie en consulteren van standaardwerken, wordt de benodigde informatie verzameld en kritisch beoordeeld.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Indicaties voor hysterectomie en seksualiteitsbeleving na hysterectomie 01/06/2000 - 31/12/2000

   Abstract

   Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan wat de evidence based indicaties zijn om over te gaan tot een hysterectomie. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van een hysterectomie, meer bepaald op het gebid van seksualiteit en seksualiteitsbeleving.. Via een literatuurstudie en consulteren van standaardwerken, wordt de benodigde informatie verzameld en kritisch beoordeeld. Het is tevens de bedoeling om een begeleidende folder te ontwikkelen voor patiënten.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Studie naar determinanten voor de plaats van de palliatieve zorg: een longitudinale studie. 01/01/2000 - 31/10/2000

    Abstract

    Doel: Nagaan hoe enkele factoren, zoals complexiteit van het sociaal netwerk, fysieke toestand van de patiënt, financiële aspecten, manklopen van organisatorische aspecten, etc. evolueren doorheen het ziekteverloop van een palliatieve patiënt en in welke mate deze een invloed hebben op de wijziging van plaats van palliatieve zorg. Methode: Longitudinaal onderzoek waarbij uitbehandelde kankerpatiënten ouder dan 50 jaar m.b.t. bovenstaande factoren op regelmatige tijdstippen zullen worden geïnterviewd. Ook de belangrijkste informele verzorger wordt in deze studie betrokken. Tevens zullen er observatieschema's worden gebruikt. Setting: thuissituatie van de patiënt. Verwacht resultaat: plaats van palliatieve zorg; redenen voor opname in rust- of verzorgingstehuis, in een bejaardentehuis, in een ziekenhuis of op een gespecialiseerde, palliatieve (residentiële) eenheid.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Aanstellen van diabetesdeskundigen voor de werking van lokale samenwerkingsinitiatieven. 01/07/1998 - 30/06/1999

     Abstract

     Het project heeft als doel te evalueren of het functioneren van diabetesdeskundigen binnen lokale samenwerkingsinitiatieven de zorg-verlening voor diabetes type II patiënten kan verbeteren. Tevens wordt ge'nventariseerd wat de rol en de taakomschrijving van diabetesdeskundigen kan zijn. Er worden verschillende interventies en projecten ontwikkeld, die in principe interdisciplinair worden opgezet, en die niet alleen qua outcome maar ook qua transfereerbaarheid en genera-liseerbaarheid worden getoetst.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Opleiding multidisciplinaire teams ter ondersteuning van de werking van de Logo's. 01/03/1998 - 31/10/1999

      Abstract

      Dit project heeft de volgende doelstellingen: Begeleiden en opvolgen van de uitvoering van een preventief beleidsplan binnen de eigen regio voor alle multidisciplinaire teams van Vlaanderen. (n=20). Uitwerken en uitvoeren truncus communis deel van de opleiding. Uitwerken en uitvoeren module administratieve kracht. Co÷rdinatie van de ganse opleiding van de multidisciplinaire teams.Evaluatie van het project.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg mbt. de laatste levensfase. 01/10/1997 - 30/04/1998

       Abstract

       Studie over de kwaliteit van palliatieve zorg m.b.t. de laatste levensfase. Onderhavig kwalitatief onderzoek heeft tot doel de bepalende factoren van de plaats van verzorging van terminale patiënten tijdens hun laatste levensfase na te gaan via focusgroepdiscussies. Acht focusgroep-discussies werden georganiseerd en homogeen samengesteld. Deelnemers zijn familieleden van overleden patiënten (n=8), thuisverzorgers ( thuisver-pleegkundigen, gezins- en bejaardenhelpsters, vrijwilligers) en sociaal assistenten/verpleegkundigen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        MENTOR: pilootproject inclusief onderwijs Vlaanderen. 01/07/1997 - 30/06/1999

        Abstract

        Het MENTOR project is een van de 30 Europese geselecteerde pilootprojecten met de steun van de Europese Commissie, D.G. V (voor Werkgelegenheid, industriële Relaties en Sociale Zaken), onder het programma Gelijke Kansen voor mensen met een handicap. De doelen van het MENTOR-project zijn: optimale ontwikkelings- en leerbevorderende omgevingen creëren; voor kinderen en volwassenen met ontwikkelingsachterstand niet apart, samen met anderen, in een gewone omgeving: d.w.z. inclusie bevorderen in gewoon onderwijs, jeugdbewegingen en werk opvoeders (ouders, leerkrachten en alle andere "deskundigen" helpen zich bewust te worden van hun invloed op de ontwikkeling vankinderen met achterstand MENTOR wil een bronnencentrum voor onderzoek, opleiding,en begeleiding op touw zetten voor iedereen die met ontwikkeling, leren, en inclusie bezig is. Activiteiten : - opleidingen voor diverse beroepsgroepen en ouders over het thema leerbevordering (cognitief, sociaal en emotioneel) en inclusie - bewustmaking via campagnes, artikels, sensibilisatieavonden, schoolbezoeken - beleidsbeïnvloeding: deelname aan commissies en adviesorganen (VLORe.a.) - begeleiding kinderen met cognitieve handicaps in gewone scholen - uitwerken en automatiseren documentatiecentrum over inclusie en handicap.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg in een hospice. 01/06/1997 - 31/12/1998

         Abstract

         Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg in een hospice m.n. een prospectieve beschrijvende studie om na te gaan wat de zorgbehoefte als-ook de kwaliteit van de zorg is van palliatieve patiënten die in een hospice verblijven, Daarbij zal tevens worden nagegaan om welke redenen de patiënten werden opgenomen en eventueel worden doorverwezen, alsook welke factoren bepalen waarom de huisarts hierbij al dan niet betrokken blijft. De studie zal rekening houden met het kwaliteitsbeleid, zoals voorgeschreven in het decreet betreffende de integrale kwaliteitsnorm in de verzorgingsvoor-zieningen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Experiment met het functioneren van een diabetes deskundige binnen locale samenwerkingsinitiatieven. 01/01/1997 - 30/12/1999

          Abstract

          Zorgverlening voor diabetes typeII patiënten kan en moet verbeterd worden, door o.m.de structuur te optimaliseren waarbinnen de zorg wordt aangeboden. Het project inventariseert welke rol en taakomschrijving de diabetesdeskundige,o.m. als facilitator van deze zorg, kan opnemen. Methoden voor adekwate interventies worden ontwikkeld en geevalueerd. Bovendien wordt de transfereerbaarheid en generaliseerbaarheid van dit project geanalyseerd.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Onderzoek naar het bereikte vaardigheidsniveau van een cohorte geneeskunde studenten aan de Universiteit Antwerpen - Gezondheid en economie. 01/01/1997 - 31/12/1998

           Abstract

           In dit project wordt nagegaan hoe het is gesteld met het onderwijs in medisch technische vaardigheden in het basiscurriculum van studenten geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Hiervoor worden 5 deelstudies verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Een cohort van studenten wordt gedurende het klinisch deel van het basiscurriculum gevolgd en data zullen verzameld worden over het aanbod, het proces en de outcome van het vaardigheden onderwijs.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Onderzoek naar het bereikte vaardigheidsnivo van een cohorte geneeskunde studenten van de UIA. 01/10/1996 - 31/12/1997

            Abstract

            In dit project wordt nagegaan hoe het is gesteld met het onderwijs in medisch technische vaardigheden in het basiscurriculum van studenten geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Hiervoor worden 5 deelstudies verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Een cohort van studenten wordt gedurende het klinisch deel van het basiscurriculum gevolgd en data zullen verzameld worden over het aanbod, het proces en de outcome van het vaardigheden onderwijs.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Vruchtbaarheidsgedrag van Turkse en Marokkaanse vrouwen in België. 01/10/1996 - 30/09/1997

             Abstract

             In dit onderzoek wordt gepeild naar de verwachtingen van Marokkaanse meisjes en jongens omtrent gezinsvorming en naar hun feitelijk seksueel gedrag. Dit omvat:-een literatuurstudie -een bevraging van Marokkaanse meisjes en jongens in focusgroepen-een interviewonderzoek.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg. 01/10/1996 - 30/06/1997

              Abstract

              Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg in een hospice. Met name een prospectieve beschrijvende studie om na te gaan wat de zorgbehoefte alsook kwaliteit van zorg is van palliatieve patiënten die in een hospice verblijven. Daarbij zal tevens worden nagegaan om welke redenen deze patiënten werden opgenomen en eventueel worden doorverwezen, alsook welke factoren bepalen waarom de huisarts en het eerstelijnsteam hierbij al of niet betrokken blijft.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Vruchtbaarheidsgedrag van Turkse en Marokkaanse vrouwen in België. 01/01/1996 - 31/12/1997

               Abstract

               In dit onderzoek wordt gepeild naar de patient- en artsgebonden factoren die het contraceptief gedrag bij Marokkaanse vrouwen bepalen Dit omvat : - een literatuurstudie - een bevraging van Marokkaanse mannen in focusgroepen - een enquete bij hulpverleners.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Studie naar aanbod en effectiviteit van het vaardigheidsonderwijs aan de UIA. 01/01/1996 - 31/12/1997

                Abstract

                In dit project wordt nagegaan hoe het is gesteld met het onderwijs in medisch technische vaardigheden in het basiscurriculum van studenten qeneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Hiervoor worden 5 deelstudies verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Een cohort van studenten wordt gedurende het klinisch deel van het basiscurriculum gevolgd en data zullen verzameld worden over het aanbod, het proces en de outcome van het vaardigheden.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Onderzoek naar de integratie van HIV/AIDS en SOA-preventie in Vlaanderen. 01/12/1994 - 31/12/1995

                 Abstract

                 Het project wil drie doelstellingen realiseren : - Een globaal beeld schetsen van de bestaande epidemiologische gegevens over HIV/AIDS en SOA. - Nagaan welke artsen vooral te maken hebben met patiënten die lijden aan een SOA. - Een voorstel doen voor bijscholing om artsen te bekwamen in het adekwaat omgaan met SOA-patiënten.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Sterilisatie en mentaal gehandicapten. Wie beslist ?. 01/01/1990 - 31/12/1990

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Sterilisatie en mentaal gehandicapten. Wie beslist ?. 01/01/1990 - 31/12/1990

                   Abstract

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject