Elektrosynthese voor de duurzame productie van ethyleenoxide. 01/06/2019 - 31/05/2023

Abstract

BASF is wereldwijd de grootste multinational in de chemische sector en in België gevestigd in de Antwerpse haven. De vestiging omvat onder andere de grootste ethyleenoxide (EO) productieafdeling in Europa. Het huidige EO-productieproces verloopt via katalytische oxidatie. Hierbij verbrandt echter een substantieel deel van de voeding tot CO2. Gedreven door de ontwikkelingen op klimatologisch vlak en de te verwachten heffingen op broeikasgassen staan milieubelastende processen onder druk en wordt de omschakeling naar groenere processen gestimuleerd. Zo werd onder andere een actieplan van de EU in het leven geroepen om de opwarming van de aarde af te remmen en onder de 2°C grenswaarde te houden. Het plan stelt dat 40% afslanking van de broeikasgasuitstoot, 27% verhoging van de energie-efficiëntie en 27% verhoging van de groene stroom gerealiseerd moeten worden voor 2030. BASF volgt deze filosofie en werkt toe naar een CO2 vrije groei tegen 2030. Het bedrijf wil zich dan ook inzetten voor de ontwikkeling van een groen EO productieproces en is daarom samen met de ART onderzoeksgroep het engagement aangegaan voor de uitwerking van een Baekeland project. Een elektrosynthese methode biedt de mogelijk om een CO2 vrije productie van EO te realiseren. Elektrochemische processen verlopen doorgaans bij veel lagere temperaturen (< 100°C), waardoor verbrandingsreacties, en bijgevolg de CO2 uitstoot, volledig vermeden kan worden. De laatste decennia heeft de elektrochemische technologie grote stappen voorwaarts gemaakt onder impuls van nieuwe technieken en inzichten op vlak van materiaaltechnologie, oppervlakte-engineering, membraan-technologie en gasdiffusie-elektroden (GDE). Dergelijke innovaties zijn nog nooit eerder onderzocht binnen de context van elektrochemische EO-productie. Dit Baekeland project onderzoekt daarom of innovatieve katalysatoren in geoptimaliseerde reactiecondities en reactorgeometrie in combinatie met het gebruik van state-of-the-art gasdiffusie-elektroden en membranen het mogelijk maken om EO rendabel te produceren via elektrochemische oxidatie, met als doel om na te gaan of dit proces voldoende draagkrachtig is om op industriële schaal toe te passen als een valabel, groen alternatief voor de huidige thermokatalytische oxidatie van ethyleen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject