Onderzoeksgroep

Expertise

Ik doe onderzoek naar publieke opinie en hoe deze wordt waargenomen door politici. Verder onderzoek ik ook de strategische, electorale overwegingen van politici: hoe ervaren zij de druk van het publiek? Hebben zij het gevoel dat burgers hen in de gaten houden? En beïnvloeden zulke percepties hun beslissingen? Mijn interesse gaat vooral uit naar klimaatbeleid. Ik onderzoek deze thema's aan de hand van surveys en survey-experimenten met burgers en politici, diepte-interviews met politici en inhoudsanalyses van mediaberichten en beleidsdocumenten. Daarnaast heb ik ook interesse in journalistiek en politieke communicatie. Ik doe bijvoorbeeld onderzoek naar de partijdigheid van de media en hoe die door verschillende actoren wordt ervaren.

Brengen ze de toekomst in gevaar? De anticipatie van electorale verantwoording door politici en hoe ze omgaan met klimaatverandering. 01/10/2023 - 30/09/2026

Abstract

De klimaatcrisis is het meest urgente probleem van onze tijd, en het is cruciaal om doortastende maatregelen te nemen. Uit onderzoek blijkt echter dat het gevoerde klimaatbeleid ontoereikend is. Vaak wordt er door academici gewezen op het feit dat de focus op herverkiezing politieke actoren ervan weerhoudt een adequaat klimaatbeleid te voeren. Mijn project wil dit mechanisme voor het eerst empirisch in kaart te brengen door na te gaan in hoeverre politici verwachten dat ze in de verkiezingen zullen worden afgestraft voor bepaalde klimaatmaatregelen. Concreet wil ik met dit project (1) onderzoeken in welke mate politici electorale verantwoording verwachten voor verschillende klimaatmaatregelen en (2) meten of deze opvattingen correct zijn. Daarnaast tracht ik (3) te verklaren waarom sommige politici, en sommige partijen, verwachten dat ze voor bepaalde maatregelen electoraal zullen worden afgestraft (en voor andere maatregelen niet). En tot slot wil ik met dit project (4) ontrafelen wat de impact van zulke electorale anticipatie op de beleidsvorming inzake klimaatverandering. Hiervoor maak ik gebruik van een unieke combinatie van comparatieve surveys en survey experimenten met verkozenen, diepte-interviews met beleidsmakers, en een inhoudsanalyse van beleidsdocumenten. Dit project geeft inzicht in de vraag of, en onder welke omstandigheden, democratieën adequaat kunnen omgaan met klimaatverandering, en andere maatschappelijke die vragen om een lange termijn perspectief.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

(Waarom) geven politicci om de publieke opinie? Politici en hun perceptie van de electorale gevolgen van hun gedrag: de ontbrekende schakel in het verklaren van beleids(in)congruentie. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

Politici krijgen tegenwoordig vaak de kritiek te horen dat ze niet reageren op de eisen van burgers, met als een klassiek maar cruciaal voorbeeld de recente populistische tendensen. Burgers lijken te geloven dat, zelfs als ze hun voorkeuren luid en duidelijk overbrengen, ze worden genegeerd door degenen die hen zouden moeten vertegenwoordigen. Een cruciale garantie voor responsieve politici ligt in de dreiging van electorale afstraffing bij verkiezingen: politici worden gestimuleerd om te doen wat burgers willen, omdat ze hun functie willen behouden. De drang van politici om herkozen te worden, maakt dat ze vermoedelijk meer congruent beleid voeren. In dit project richt ik me op dit belangrijke mechanisme, door te kijken naar de overtuigingen van politici over hoe en in welke mate de congruentie van hun gedrag met wat burgers willen, positieve of negatieve verkiezingsgevolgen zal hebben. In tegenstelling tot de centrale plaats van deze onderzoeksvraag in het publieke debat, is het onderwerp zelden onder de aandacht van academici gekomen. In dit project behandel ik deze kloof met een diepgaande studie van de zogenaamde "verantwoordelijkheidsovertuigingen" van politici. Ten eerste wil ik deze verantwoordingsovertuigingen conceptualiseren. Ten tweede onderzoek ik ze empirisch in kaart brengen aan de hand van een uitgebreid onderzoek met politici in drie verschillende landen. Ten derde wil ik zulke overtuigingen uitleggen door na te gaan of er verschillen zijn tussen landen, partijen, politici,… Tot slot, door een experiment uit te voeren, tracht ik te onderzoeken ik of de verantwoordingsverklaringen van politici op hun beurt ook hun eigenlijke gedrag beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

(WAAROM) GEVEN POLITICI OM DE PUBLIEKE OPINIE? Politici en hun perceptie van de electorale gevolgen van hun gedrag: de ontbrekende schakel in het verklaren van beleids(in)congruentie. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Politici krijgen tegenwoordig vaak de kritiek te horen dat ze niet reageren op de eisen van burgers, met als een klassiek maar cruciaal voorbeeld de recente populistische tendensen. Burgers lijken te geloven dat, zelfs als ze hun voorkeuren luid en duidelijk overbrengen, ze worden genegeerd door degenen die hen zouden moeten vertegenwoordigen. Een cruciale garantie voor responsieve politici ligt in de dreiging van electorale afstraffing bij verkiezingen: politici worden gestimuleerd om te doen wat burgers willen, omdat ze hun functie willen behouden. De drang van politici om herkozen te worden, maakt dat ze vermoedelijk meer congruent beleid voeren. In dit project richt ik me op dit belangrijke mechanisme, door te kijken naar de overtuigingen van politici over hoe en in welke mate de congruentie van hun gedrag met wat burgers willen, positieve of negatieve verkiezingsgevolgen zal hebben. In tegenstelling tot de centrale plaats van deze onderzoeksvraag in het publieke debat, is het onderwerp zelden onder de aandacht van academici gekomen. In dit project behandel ik deze kloof met een diepgaande studie van de zogenaamde "verantwoordelijkheidsovertuigingen" van politici. Ten eerste wil ik deze verantwoordingsovertuigingen conceptualiseren. Ten tweede onderzoek ik ze empirisch in kaart brengen aan de hand van een uitgebreid onderzoek met politici in drie verschillende landen. Ten derde wil ik zulke overtuigingen uitleggen door na te gaan of er verschillen zijn tussen landen, partijen, politici,… Tot slot, door een experiment uit te voeren, tracht ik te onderzoeken ik of de verantwoordingsverklaringen van politici op hun beurt ook hun eigenlijke gedrag beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject