Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Nutriëntcyclering in wetlands langsheen een klimatologische gradiënt: effecten van bemesting, drainage en klimaat. 01/10/2007 - 30/09/2010

Abstract

Eén van de belangrijkste ecosysteemprocessen is decompositie. Decompositie speelt een sleutelrol in de nutriëntkringlopen, is één van de hoofdfactoren die de plantengroei kunnen limiteren en kan bovendien de soortsamenstelling wezenlijk beïnvloeden. De laatste 50 jaar zijn de ganzenaantallen aanzienlijk gestegen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan veranderingen in het landgebruik en een verminderde jachtdruk in hun winterhabitat. Om de gevolgen van deze veranderingen volledig te begrijpen zijn studies naar de ecosysteemprocessen in zowel hun winterhabitat in gematigde regio's als hun broedhabitat in het hoge noorden noodzakelijk. In dit project zullen we onderzoeken hoe ganzenbegrazing decompositie- en gerelateerde processen beïnvloeden: naast de decompositie zullen de stikstof- en koolstofcyclus, de microbiële gemeenschappen en de beschikbaarheid van nutriënten voor planten onderzocht worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Impact van snelle en trage klimaatverandering op biodiversiteit en landschapsstabiliteit: studie van het Laat-Glaciaal en Vroeg-Holoceen als vergelijkingsmodel voor de huidige klimaatverandering. 01/07/2006 - 31/12/2010

Abstract

Recent onderzoek voorspelt dat de huidige klimaatverandering de biodiversiteit en landschapsstabiliteit op aarde bedreigt. Deze voorspellingen zijn echter moeilijk te testen. Als vergelijkingsmodel voor de huidige klimaatverandering, bestuderen we in dit project de impact van snelle en trage klimaatveranderingen, die zich hebben afgespeeld in het verleden, op de toenmalige biodiversiteit en landschapsstabiliteit. We bestuderen dit o.b.v. afzettingen in de Vlaamse riviervalleien en de pollen die hierin zijn bewaard. Speciale aandacht gaat naar de interacties tussen vegetatie- en landschapsveranderingen, als reactie op klimaatverandering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nutriëntcyclering in wetlands langsheen een klimatologische gradiënt: effecten van bemesting, drainage en klimaat. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

Het bestuderen van de nutriëntencyclering in vier nutriëntenarme wetlands gelegen in gematigd en subarctisch Europa. Het bestuderen van de effecten van klimaatverandering, drainage en bemesting op de nutriëntencyclering en de broeikasgasbalans van een gematigd en subarctisch wetland.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Analyse van patronen in soortdistributie en gemeenschapssamenstelling van bryofieten en protisten in de sub-Antarctische regio. 01/04/2005 - 31/03/2006

Abstract

Het doel van deze studie is een analyse te maken van de relatie tussen distributiepatronen van mossen en protisten, soortensamenstelling van de gemeenschappen in deze groepen binnen de sub-Antarctische regio en de milieuvariabelen, vooral klimatologische, die deze patronen reguleren. Door gebruik te maken van zowel latitudinale als altitudinale gradiënten zal deze vraagstelling onderzocht worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Study of the actual, past and future biodiversity of protists and higher plants on a subantarctic island : role of dispersion, colonisation and resistance to climatic warming (DIVCRO). 01/01/2004 - 31/12/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een communicatie- en vulgarisatieplatform van het Belgisch Polair onderzoek. 15/12/2003 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Belgische Polaire onderzoekscluster. (BE-POLES) 15/12/2003 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Patronen in verspreiding, samenstelling en diversiteit van protistgemeenschappen op Subantarctische eilanden. 01/10/2002 - 30/09/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biodiversiteit in een arctisch ecosysteem: rol van dispersia, kolonisatie en resistentie aan klimaatextremen. 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

RAFO-Financiering vervanging basisuitrusting: lichtmicroscopen met toebehoren. 01/05/2000 - 31/12/2000

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  De respons van protisten in een microkosmos op klimaatextremen. 01/01/2000 - 31/12/2001

  Abstract

  Dit onderzoek heeft tot doelstelling de evolutie in biodiversiteit en gemeenschapsstructuur van unicellulaire organismen (beschaalde amoeben en diatomeeën) te bestuderen, dit in microkosmossen blootgesteld aan extreme omgevingscondities.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Een paleologisch model voor de interactie dispersie-diversiteit-milieu in protistengemeenschappen op Subantarctische eilanden: processen op macro- en microschaal. 01/10/1999 - 30/09/2002

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Global change-effecten in hoogarctische ecosystemen: experimenteel fysisch-ecologische en paleo-ecologische benadering van biodiversiteitstendensen en gemeenschapsstructuren. 01/01/1998 - 31/12/2001

    Abstract

    Hoe zullen gemeenschappen van organismen in de Arctis reageren op de waarschijnlijke opwarming? Verschillende benaderingen worden hier gecombineerd: wat is de recente ecologische situatie, wat is er gebeurd in het verleden (paleo-ecologie), en hoe zullen de gemeenschappen reageren op een warmer microklimaat (experimentele ecologie ). De bestudeerde organismen zijn hogere planten, diatomeeën en thecamoeben.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Ecologische typologie en onderzoek naar een geïntegreerde evaluatiemethode voor stilstaande wateren op regionale schaal: hoekstenen voor ontwikkeling, herstel en opvolging van natuurwaarden. 01/01/1998 - 31/07/2000

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Paleo-ecologische en paleoklimatologische studie van limnische en terrestrische sedimenten in Subantarctica: een analyse van Laat- en Postglaciale milieuveranderingen. 01/10/1997 - 30/09/1999

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Invloed van de paleogeografische positie van de Antarctische Convergentie op de evolutie van terrestrische ecosystemen in sub-antarctische eilanden. 01/01/1997 - 31/12/2000

       Abstract

       Studie van postglaciale veenlagen en meersedimenten in verschillende sub-antarctische eilanden. Door middel van een multi disciplinaire benadering, gerealiseerd door de analyse van de fossiele pollen, diatomeeën, beschaalde amoeben wordt getracht de evolutie van de terrestrische ecosystemen te reconstrueren, met nadruk op enkele kritische periodes.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Ecotypologie van relatief ongestoorde stilstaande zoetwaterbiotopen in Vlaanderen. 01/12/1996 - 31/07/1997

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Chronostratigrafie van paleo-ecologisch representatieve boorkernen uit South-Geogia (sub-Antarctica) 01/07/1996 - 31/12/1997

         Abstract

         Opstellen van een radiometrisch referentiekader, nodig bij de reconstructie en de interpretatie van postglaciale successies in de subfossiele flora en fauna.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Algemeen historisch referentiekader t.b.v. natuurontwikkelingsprojecten in stilstaande zoete waters: samenstelling van diatomeeëngemeenschappen in Vlaanderen voor de Tweede Wereldoorlog als ecologisch referentiekader voor stilstaande zoete waters. 01/12/1995 - 30/06/1996

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Paleo-ecologische en paleoklimatologische studie van limnische en terrestrische sedimenten in Subantarctica: een analyse van Laat- en Postglaciale milieuveranderingen. 01/10/1995 - 30/09/1997

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Paleolimnologisch onderzoek van de Blankaartvijver (Woumen) ter vervollediging van het historisch referentiebeleid in het kader van ecologische herstelmaatregelen. 01/09/1993 - 31/01/1995

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)