Proton transport through nanoscale corrugations in two-dimensional crystals

Bron
Nature - ISSN 0028-0836-620:7975 (2023) p. 1-17
Auteur(s)

Gas permeation through graphdiyne-based nanoporous membranes

Bron
Nature communications - ISSN 2041-1723-13:1 (2022) p. 1-6
Auteur(s)
    Zhihua Zhou, Yongtao Tan, Qian Yang, Achintya Bera, Zecheng Xiong, Mehmet Yagmurcukardes, Minsoo Kim, Yichao Zou, Guanghua Wang, Artem Mishchenko, Ivan Timokhin, Canbin Wang, Hao Wang, Chongyang Yang, Yizhen Lu, Radha Boya, Honggang Liao, Sarah Haigh, Huibiao Liu, François Peeters, Yuliang Li, Andre K. Geim, Sheng Hu

Wien effect in interfacial water dissociation through proton-permeable graphene electrodes

Bron
Nature communications - ISSN 2041-1723-13:1 (2022) p. 1-7
Auteur(s)