Onderzoeksgroep

Expertise

Het onderzoek van Monica Dhar richt zich op het verbeteren van de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten. Onderwerpen van haar onderzoek zijn onder andere cognitieve controle en emotieregulatie. Ze tracht de onderzoeksbevindingen te vertalen naar de klinische praktijk met als doel om reeds bestaande behandelingen te optimaliseren en nieuwe behandelprotocollen te ontwikkelen. Monica Dhar heeft expertise in de ontwikkelings- en cognitieve psychologie. Ze is met name geïnteresseerd in ontwikkelingsstoonissen en heeft een sterk methodologische achtergrond in experimentele psychologie (het ontwikkelen van experimentele paradigmata) en event-related potential (ERP) onderzoek (waaronder geavanceerde bronlokalisatie en topografische mapping analyses).

De ontwikkeling van een emotiecoaching interventie voor ouders. 01/12/2020 - 30/11/2022

Abstract

Emotieregulatie is een transdiagnostisch mechanisme dat, wanneer deze maladaptief is, onderliggend kan zijn aan geestelijke gezondheidsproblemen (bijv. angst, depressie, gedragsproblemen). Kinderen met adaptieve emotieregulatie vaardigheden zijn beter in staat om hun gedrag te reguleren en hebben een betere geestelijke gezondheid. Emotieregulatie wordt daarom gezien als een belangrijke vaardigheid om bij kinderen te ontwikkelen om psychopathologie te voorkomen. Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de emotieregulatie vaardigheden van hun kinderen. Eerst leren kinderen om hun emoties extern te reguleren door te rekenen op hun ouders om problemen op te lossen en emotionele steun te bieden in stressvolle situaties. Geleidelijk worden deze vaardigheden geïnternaliseerd en worden kinderen hierin zelfstandiger. Ze kunnen beter met stressoren omgaan, ook wanneer hun ouders niet in de buurt zijn. Ouders spelen dus een centrale rol in deze eerste fase van emotionele ontwikkeling. Adequate coaching van het emotionele gedrag van een kind kan een beschermende factor zijn voor geestelijke gezondheid. Om deze reden beoogt dit project een "evidence-based" emotiecoaching interventie te ontwikkelen, om ouders te helpen hun kinderen te coachen in het leren van emotieregulatie vaardigheden, met als ultieme doel een buffer te vormen tegen psychische stoornissen. We zullen ons hiertoe baseren op recente wetenschappelijke inzichten omtrent emotieregulatie door emotieregulatie vaardigheden te includeren die de grootste impact laten zien op geestelijke gezondheid. Verder zullen we samenwerken met ouders om tegemoet te komen aan hun noden bij het ontwerpen van de interventie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject