Het aanpakken van de schaarste op de Belgische arbeidsmarkt via migratie. 04/05/2010 - 15/07/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De "grenzen" van de Nationale Welvaartstaat ? De sociaalrechtelijke positie van migrantenvrouwen. 01/10/2003 - 25/12/2008

Abstract

Het onderzoek heeft betrekking op de vraag naar de grenzen van de nationale welvaartstaten in het kader van migratie, en meer bepaald vrouwelijke migratie. De rechtsvraag betreft de wijze waarop de welvaartstaat de toekenning van sociale rechten aan verschillende types niet-EU migranten al dan niet beperkt of garandeert. De vraag verwijst naar de uitdaging die internationale migratie stelt aan de organisatie en conceptuele grenzen van de nationale welvaartstaten. Meer specifiek ga ik na hoe de feitelijke situatie van vrouwelijke migranten bepaald wordt door de gender-neutrale migratie- en sociale wetgeving, en in welke mate het toepasselijke recht afhankelijkheid en armoede creëert of verergert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Grijze statuten en afgeleide rechten : de positie van zorgarbeid in de sociale zekerheid. 01/10/2001 - 30/09/2003

  Abstract

  Het Belgische sociale zekerheidsrecht beschermt personen die zorgarbeid verrichten binnen en buiten het gezin slechts indirect en in beperkte mate. Buiten het gezinsverband kan men deze zorgfuncties kwalificeren als `grijze statuten', daar zij meestal niet of beperkt bezoldigd zijn en geen of slechts beperkte rechten in de sociale zekerheid opleveren. De genoten bescherming in de sociale zekerheid voor zorgarbeid binnen en buiten het gezin, wordt verzekerd door het systeem van de afgeleide rechten. De afgeleide rechten staan in voor de sociale bescherming van personen die geen eigen sociale zekerheidsrecht op grond van agorale arbeid kunnen laten gelden; de rechten ontstaan via verwantschap met een arbeidende persoon. De afgeleide rechten hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de doelmatigheid van de sociale zekerheid, doch het systeem komt om verschillende redenen onder druk te staan. Het systeem wordt ontoereikend, discriminatoir en anti-emancipatorisch geacht. Tevens zijn de afgeleide rechten aan kritiek onderhevig wegens hun meestal slechts indirecte dekking van onbetaalde of beperkt bezoldigde zorgarbeid. Het project wil onderzoeken hoe en in welke mate de sociale zekerheid een ruimere notie van `arbeid' kan erkennen, door zorgarbeid rechtstreeks te vergoeden en de afgeleide rechten te individualiseren. Daarbij verdienen de grijze zorgstatuten speciale aandacht, daar zij reeds uitdrukking geven aan een reconstructie van zorgarbeid buiten het gezin, doch op onvoldoende sociale zekerheidsbescherming kunnen rekenen. Naast het Belgische sociale zekerheidssysteem wordt ook onderzoek ondernomen naar de sociale zekerheid in Nederland, Frankrijk, Zweden en de Verenigde Staten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject