Onderzoeksgroep

Expertise

Paul matthyssens doet onderzoek op de intersectie van industriele marketing, strategisch management en innovatie. Zijn onderzoekstopics zijn business en industriele marketing, waarde innovatie, internationale strategie, industrie transformatie, business modellen and inkoop strategie. De gehanteerde methodes zijn vnl kwalitatief, maar ook multivariate kwantitatieve methodes worden gehanteerd.

Inkoop: Digitale instrumenten en duurzame doelstellingen (ProcToGo) 31/12/2020 - 30/12/2023

Abstract

Het project ontwikkelt een microcredential en organiseert een aantal workshops rond het thema Inkoop, Duurzaamheid en Nieuwe technologien zoals Big data, IoT en Artificial Intelligence. De microcredential moet studenten en praktijkmensen de kans geven om bekwaamheden te ontwikkelen en kennis te verwerven om carrieres in inkoop uit te bouwen en daarbij oog te hebben voor enerzijds het benutten van mogelijkheden tot kostbesparing en waarde innovatie die nieuwe technologie biedt en anderzijds duurzame doelstellingen te realiseren in samenwerking met leveranciers. Moderne inkooppraktijken worden gedeeld o.m. aan de hand van best practices van concrete bedrijven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject
 • Onderzoeksproject

Herlocalisatieonderzoek van de bestaande bedrijventerreinen aan het Albertkanaal. 01/07/2014 - 30/09/2016

Abstract

De aanleiding van dit project is het uitvoeren van bijkomend onderzoek volgend uit het kaderplan Albertkanaal: Antwerpen Schoten Wijnegem. De onderzoeksdoelstelling van dit project is de uitvoering en opvolging van herlocalisatie van bedrijven binnen het bestaande bedrijventerrein Antwerpen-Kanaal. Het doel is te komen tot een tool kit waarmee bedrijven die zonevreemd zijn of om andere redenen moeten verhuizen positief bewogen kunnen worden dan wel worden gefaciliteerd om deze stap te zetten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zorgorganisatie, een expeditie ter herdenking in functie van duurzaamheid (CORTEXS). 15/03/2014 - 14/03/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitwerken commerciële strategie en instrumentarium ten behoeve van de vermarkting van wetenschapspark Universiteit Antwerpen en incubator Darwin. 01/07/2013 - 30/09/2014

Abstract

POM Antwerpen en UA bekijken momenteel met wie en op welke wijze ook inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden aan bedrijven die zich op het terrein wensen te huisvesten. Het is echter eveneens noodzakelijk een heldere marketing- en vastgoedstrategie uit te tekenen. De commerciële strategie tot dusver was in handen van een private partner die een eerder generieke handelswijze hanteerde (weinig sectorfocus) op basis van klassieke vastgoedformules. Het aantrekken van innovatieve groeibedrijven vergt ons inziens een specifieker en flexibeler aanpak. Deze uitwerken is de doelstelling van dit onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kennispostioneringsysteem (KPS). 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Foundry of the future - Naar een competitieve gieterijsector voor de volgende generatie gietstukken. 01/06/2012 - 31/05/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschapsparken en incubatoren in België, Brazilië en Italië: strategische beslissingen, institutionele context en prestatie-indicatoren. 04/11/2011 - 03/11/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VEWA. UA levert aan VEWA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel "Inkoop en Waardecreatie". 01/11/2011 - 31/10/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Pascion VZW. UA levert aan Pascion de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het onderzoek gaat over value creation & purchasing. Het doel is te onderzoeken hoe de inkoopfunctie geprofessionaliseerd kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Chinese bedrijvenclusters in onze buurlanden: analyse en benchmark van de drijvende factoren achter het ontstaan van deze clusters. 01/05/2011 - 30/06/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Professionele teksten schrijven op basis van meerdere (digitale) bronnen 01/10/2010 - 30/09/2013

Abstract

Het schrijven van een zakelijke tekst, bijvoorbeeld een rapport bij een fusie, is een erg complexe activiteit. Voorafgaand schrijfonderzoek heeft geleid tot verschillende bekende schrijfprocesmodellen, maar deze modellen zijn vooral gebaseerd op educatieve omgevingen en enkelvoudige teksten. Professionele schrijvers maken daarentegen vaak gebruik van meerdere (digitale) bronnen om hun zakelijke teksten te schrijven. In het digitale tijdperk waarin (geschreven) communicatie een belangrijke rol vervult, is het belangrijk om deze schrijfvaardigheden te beschrijven. De onderzoeksvraag die we daarom via dit project willen beantwoorden luidt: "Welke schrijfprocessen en strategieën kunnen we onderscheiden als professionele schrijvers zakelijke teksten schrijven op basis van verscheidene (digitale) bronnen?"

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strategische positionering, institutionalisme en het fenomeen van de incubatoren: op welke manier beïnvloedt de institutionele context de relatie tussen de strategische positioneringen en de prestaties van een incubator? 15/09/2010 - 14/09/2011

Abstract

Dit project tracht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: (1) de relatie tussen verschillende strategische positioneringen en de prestatie van incubatoren verklaren, en (2) de invloed van de institutionele context nagaan op die relatie door verschillende Europese landen in het onderzoek te betrekken. De studie situueert zich op het terrein van strategisch management, innovatie management en ondernemerschap en internationaal ondernemen. Dit gedeelte van het projectbetreft specifiek het opzetten van een Europese database.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vergelijkende studie van cross-cultureel consumentengedrag op luxe goederen tussen China en Europa 25/08/2010 - 24/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van strategische inkoop op strategische en financiele prestaties: Een empirische analyse van Belgische en Nederlandse industriele ondernemingen 01/07/2010 - 31/12/2014

Abstract

Dit onderzoek bouwt op het paradigma van de "resource based view". De relatie tussen 'sourcing' strategie en leveranciersmanagement en ondernemingsprestatie wordt onderzocht door middel van een kwantitatieve studie bij industriele ondernemingen (met LISREL). Het onderzoeksmodel geeft inzicht in hoe sourcing strategie bijdraagt tot leveranciersmanagement, dat op zijn beurt bijdraagt tot prestaties.Het onderzoek is origineel met deze focus en draagt bij tot theorievorming op dit vlak.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling strategische visie economisch beleid Provincie Antwerpen. 18/06/2010 - 30/09/2013

Abstract

Traditioneel kan de provincie Antwerpen bogen op een aantal sectoren die gelden als economische sterkhouders. Met name de haven, de chemische sector, de diamantsector, de logistiek en tot voor kort de auto-industrie. Niettemin moeten we vaststellen dat een aantal sterkhouders die titel niet echt meer verdient. Het onderzoeksprogamma moet leiden naar een strategische visie waarin wordt afgebakend wat de economische speerpuntsectoren voor de Antwerpse toekomst zijn. Vanuit een grondige economische analyse van de Antwerpse economie en het bestaande Antwerpse economisch beleid worden de sterktes en zwaktes van de Provincie Antwerpen geïdentificeerd. Het economisch beleid van de Provincie Antwerpen positioneert zich binnen een zeer complex landschap van actoren en beleid. Deze complexiteit wordt onder meer gecreëerd door de verhouding tussen de verschillende provinciale departementen en instellingen, een steeds meer doorgedreven multi-level governance, en de geografische omgeving. Deze fase tracht volgende vragen te beantwoorden: Welke keuzes heeft de Provincie Antwerpen gemaakt? Welke en hoeveel middelen worden ingezet voor welke acties? Wat is de effectiviteit van de acties? Wie zijn de actoren en partners? De volgende stap is om sectoren in kaart te brengen die binnen de Provincie Antwerpen een sterk groeipotentieel bezitten: welke sectoren zijn vandaag nog klein, maar hebben in de economische realiteit van morgen de grootste groeimarges? Het is de bedoeling in kaart te brengen welke evoluties en trends gaande zijn, en op basis daarvan de sectoren te identificeren die een groeipotentieel hebben in de Antwerpse regio. Een dergelijk inzicht garandeert een duurzamere uitbouw van de economische positie van Antwerpen. Deze strategische groeisectoren kunnen enerzijds voortbouwen op lopende initiatieven bijvoorbeeld rond detailhandel, innovatie & technologie en logistiek. Anderzijds moet er ook aan innovaties binnen het beleid worden gewerkt. Indien er een beter zicht is op welke de speerpuntsectoren van morgen zijn, wordt het mogelijk om via het provinciale economisch beleid deze sectoren extra ontwikkelingskansen te bieden én een voorsprong uit te bouwen ten aanzien van andere regio's. De laatste fase zal dan ook bestaan uit het maken van een vernieuwd economisch beleid voor de Provincie Antwerpen: Welke acties, programma's, middelen zijn nodig in welke sectoren en regio's?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschapspark Waterfront / Incubator UBIS. 18/06/2010 - 31/10/2011

Abstract

De kritieke succesfactoren van wetenschapsparken worden in kaart gebracht zowel via literatuurstudie als via een 'benchmarking' studie van Belgische en Nederlandse wetenschapsparken. Daarna volgt een SWOT analyse voor de Antwerpse situatie (UBCA en Waterfront). Vervolgens worden concrete aanbevelingen geformuleerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het verkrijgen van een beter inzicht in de Chinese en Indiase ondernemerslogica als een strategisch en competititef voordeel voor de provincie Antwerpen. 04/12/2009 - 31/10/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het regionaal economische beleid van de provincie Antwerpen. Sterktes, zwaktes, toekomstgerichte analyse voor speerpuntsectorenbeleid. 04/12/2009 - 31/10/2010

Abstract

Het doel van het project is het opsporen van speerpuntsectoren voor het Antwerps provinciaal beleid. Op basis van bestaande bronnen wordt nagegaan welke sectoren groeipotentieel hebben en in hoeverre deze al aanwezig zijn in de provincie Antwerpen. Tevens wordt een inventaris gemaakt van de nieuwe economische activiteiten die actief zijn in de innovatiecentra in de provincie Antwerpen. Aan de hand van deze analyse en na consultatie van experten worden nadien beleidsadviezen geformuleerd en wordt aangegeven waar de beperkte middelen voor provinciaal economisch beleid best worden ingezet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

A contingency perspective on perceived tenant satisfaction of technology incubators. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ICM. UA levert aan ICM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie naar de meerwaarde van de bedrijvencentra in de provincie Antwerpen voor het welslagen van de startende ondernemer - conclusies en aanbevelingen. 05/06/2009 - 30/11/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De proces- en effectiviteitsgevolgen van kennisdiversiteit in management teams. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Kennisdiversiteit binnen het management team (MT) kan beschouwd worden als een dubbelzijdig zwaard: enerzijds kunnen MT's die bestaan uit leden met diverse kennis profiteren van een grotere verscheidenheid aan relevante informatie en vaardigheden, maar anderzijds ondervinden ze vaak problemen bij het uitwisselen en/of integreren van de diverse kennis binnen het team. In deze studie onderzoeken we de proces- en effectiviteitsgevolgen van kennisdiversiteit in MTs en pogen we een antwoord te geven op de vragen hoe de interne processen binnen het MT beïnvloed worden door kennisdiversiteit en hoe en in welke omstandigheden MT kennisdiversiteit kan leiden tot betere bedrijfsresultaten. In verschillende deelstudies wordt o.a. gekeken naar de invloed van de CEO bij het integreren van diverse kennis binnen het MT, naar de impact van kennisdiversiteit op innovatiecapaciteit en naar de individuele beslissingsbevoegdheid van de leden van het MT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bedrijfsmodellen voor gebruikersgerichte producten (MADE4U). 01/07/2008 - 30/06/2012

Abstract

Onderzoek naar de business en technologie aspecten van de productie en commercialisaties van sterk gepersonaliseerde brilglazen voor personen met visuele handicap.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strategische innovatiecapaciteit: de rol van kennisdiversiteit en sociaal kapitaal van management teams. 01/10/2006 - 10/01/2009

Abstract

De capaciteit van organisaties om zich aan te passen, te vernieuwen en nieuwe activiteiten in oude te integreren is van wezenlijk belang voor het lange termijn succes van organisaties. Burgelman (1991) suggereert dat het management team (MT) een sleutelrol speelt in het opbouwen van deze capaciteit omdat ze verantwoordelijk is voor het stimuleren, selecteren en integreren van innovatie-initiatieven. Dit project beoogt de systematische studie van deze bewering door de relatie te onderzoeken tussen de kennisdiversiteit en het sociaal kapitaal (i.e. de netwerken) van MTs en de innovatiecapaciteit en -effectiviteit van Strategic Business Units (SBU) van grote organisaties. Het vertrekpunt is dat de invloed van diversiteit en netwerken op de innovatiecapaciteit van SBUs niet eenduidig bepaald is. Enerzijds vormen deze diversiteit en netwerken, door de daaruit volgende confrontatie van verschillende (eventueel conflicterende) opvattingen, een noodzakelijke voorwaarde om bestaande denkpatronen en inertie te kunnen doorbreken. Maar anderzijds kunnen deze verschillende opvattingen de integratie binnen het team ook ondermijnen. Dit kan de innovatiecapaciteit van de SBU limiteren. Deze studie poogt een antwoord te geven op de vraag hoe en in welke omstandigheden MTs erin slagen het potentieel van hun diversiteit en netwerken ¿ ondanks de daarmee samenhangende verschillen in opvattingen, inzichten en relaties ¿ te benutten ten einde strategische vernieuwing mogelijk te maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Waardecreatie in de electrotechnische installatiebranche: concurrentie- en innovatiestrategie 01/10/1997 - 30/06/1998

Abstract

Het onderzoek spitst zich toe op hoe ondernemingen binnen de Nederlandse elektrotechnische intallatiebranche hun marktpositie kunnen versterken. Volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: wat is de geschikte concurrentiestrategie, welke veranderingen dringen zich op en hoe moet de onderneming veranderen en welke 'vernieuwingsstrategie' is het meest effectief?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Marktdynamiek en concurrentiestrategie in industriële markten. 01/05/1996 - 31/10/1996

  Abstract

  Dit project situeert zich in het deelgebied van het strategische marketing- en het strategiedomein. De resultaten worden in boekvorm gepubliceerd en beogen een praktische leidraad te zijn voor de managers van industriële ondernemingen. De focus is gericht op de verschillende aspecten van de opbouw, de inhoud en de implementatie van een concurrentiestrategie in een business-to-business context. Volgende vragen nemen bijgevolg een centrale plaats in: hoe tot een succesvolle concurrentiestrategie komen, hoe concurrentievoordelen bereiken en bewaren?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject