Onderzoeksgroep

Expertise

Studie van de primaire en secundaire bronnen van de historische traditie van de fenomenologie, in het bijzonder Husserl en Merleau-Ponty. Actualiseren van de inzichten uit deze traditie, meer bepaald met betrekking tot de status van belichaming en bewustzijn. Kritiek van het naturalisme.

De filosofie van de geste: een onderzoek van de lichamelijke expressie geïnspireerd door Mead, Vygotsky en Merleau-Ponty. 01/02/2009 - 31/12/2010

Abstract

Het doel van het project is een gezamelijke publicatie van David McNeill (University of Chicago) en Liesbet Quaeghebeur over enkele theoretische aspecten van multimodaal taalgebruik, d.w.z. het talig uitdrukkingsvermogen bekeken als lichamelijke aangelegenheid eerder dan als zuiver linguïstische.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het lichaam-subject als transcendentale voorwaarde voor taalgebruik. Merleau-Ponty en het actuele debat rond belichaamdheid in de linguïstische pragmatiek. 01/10/2006 - 30/09/2010

Abstract

Door de recente introductie van 'belichaamdheid' in de linguïstische pragmatiek ligt de vergelijking met het taalfilosofische werk van Merleau-Ponty, de denker van het lichaam-subject, voor de hand. Op deze manier kunnen twee wetenschapsgebieden die beide de taal als object hebben, maar die in de praktijk weinig weet hebben van elkaars werk, tot een vruchtbare uitwisseling komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Congres : "8th Annual Congress of the Association for the Scientific Study fo Consciousness" 01/04/2004 - 31/12/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Theorieën van het fenomenaal bewustzijn: een zoektocht naar een adequaat non-reductionistisch kader. 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

De basisdoelstelling van het project is een systematisch overzicht te geven van hedendaagse naturalistische theorieën van het fenomenaal bewustzijn (qualia). De nadruk ligt op volgende probleemstelling: alle hedendaagse reductionistische theorieën van het fenomenaal bewustzijn baseren zich op de veronderstelling dat cognitie bestudeerd kan worden zonder melding van het bewustzijn. Het bewustzijn wordt vervolgens gekarakteriseerd in causaal-functionele en representationele termen, onafhankelijk van een fenomenale karakterisering. Onze diagnose is dat reductionisme een onhoudbare positie is, omdat het van het fenomenaal bewustzijn een epifenomeen maakt: er ontstaat dan een onoplosbaar lichaam-geestprobleem, vanwege de onoverbrugbare explanatory gap tussen het fenomenaal bewustzijn en de causale/functionele noties die geassocieerd worden met het bewustzijn. De overbrugging van die kloof vergt een herkadering van het probleem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Materialisme en fenomenaal bewustzijn. 01/01/1999 - 31/12/2000

Abstract

De vraag hoe de materiële bouwstenen van de hersenen in staat zijn fenomenaal (subjectief) bewustzijn tot stand te brengen behoort tot de meest fascinerende van de hedendaagse wetenschap. Filosofen hebben principiële twijfels geuit tegen de mogelijkheid het fenomenale bewustzijn in het kader van de neurowetenschappen te verklaren. Het project wenst te onderzoeken in hoeverre deze twijfels terecht zijn, en wat - indien een verklaring van bewustzijn überhaupt mogelijk is - als een bevredigende verklaring zou kunnen gelden.//..Doelstellingen: //..- inventarisatie en kritische beoordeling van de argumenten die pleiten tegen de mogelijkheid van een verklaring van het fenomenale bewustzijn in het kader van de neurowetenschappen.//..- Berust het verwijs van 'explanatory gaps' niet op overspannen verwachtingen over de reikwijdte van wetenschappelijke verklaringen?//..- De draagkracht van begrippen als reductionisme, supervenience, emergentie en non-reductief materialisme in het kader van het lichaam-geest probleem. //..- Publicaties in vaktijdschriften en (enventueel) in boekvorm voor een breder publiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject