Onderzoeksgroep

Expertise

- Chemische en morfologische karakterisering van microscopische objecten met elektronenmicroscopie (SEM-EDX, EPXMA): * studie van deeltjespopulaties (poeders), bijv. 1000 deeltjes met diameter tussen 0.1 en 10 micrometer * onderzoek van kruitresten bij gerechtelijk onderzoek * onderzoek van materialen (breukvlakken, corrosieproducten) met een spatiale resolutie tot 1 micron. - Chemische analyse van hoogzuivere materialen (>99.9%) via vonkbronmassaspectrometrie. Van o.a. refractaire materialen zoals Mo en W is de bepaling van een 75-tal elementen mogelijk in het ppb gebied zonder monstervoorbereiding. - Oppervlakteanalyse via secundaire ionenmassaspectrometie (SIMS) - Interpretatie en modelleren van chemische data via PLS en tri-PLS, gebruik makend van robuuste methodes. - Monte Carlo simulatie van de interactie van elektronen en fotonen met materie. - Karakterisering van x-straaldetectoren en gammaspectrometrie

Karakterisering en analyse van zwevende stoffen in meerdere werkplaatsatmosferen. 15/10/2014 - 14/10/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoeksproject VMM – zware metalen. 01/10/2014 - 31/10/2015

  Abstract

  Onderzoek van instrumentele parameters en huidige validatie voor de onderzochte zware metalen om na te gaan of de gevoeligheid van de huidige toestellen nog verbeterd kan worden. Onderzoek naar de oorzaak van de grote afwijking tussen ICP-MS en XRF meetresultaten, in het bijzonder voor het element antimoon (Sb). Onderzoek van verschillende type filters voor de monsterneming van zware metalen. Optimalisatie van de XRF toestellen voor element analysen, vooral in functie van de projecten rond chemische karakterisatie. Het betreft volgende elementen: Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, V en Zn.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Multi-modale karakterisering van individuele (TE)NORM deeltjes van mijnafvalverwerkingsgebieden die gebruik maken van microstraling- synchrotron methodes. 10/02/2012 - 09/02/2015

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de IAEA. UA levert aan de IAEA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Structurele en chemische karakterisatie van materialen op micro- en nanometerschaal. 01/01/2010 - 31/12/2014

    Abstract

    De studie van oppervlakken, grenslagen, microscopische en zelfs nanoscopische structuren speelt een alsmaar belangrijkere rol in de karakterisatie van zeer uiteenlopende materialen in metallurgie, microelektronica, optoelektroraca, fotografie, enz. Meestal geschiedt deze karakterisatie met zgn. (micro)bundeltechnieken. Door interactie van een "primaire" bundel (elektronen, fotonen, ionen) ontstaan aan het materiaal "secundaire" signalen (elektronen, fotonen, ionen, neutralen) die informatie bevatten over de samenstelling en structuur van het materiaal-oppervlak. De diverse technieken verschillen in het soort informatie, t.w. informatiediepte, diepteresolutie, mogelijkheid om diepteprofielen te verkrijgen, laterale resolutie, compatibiliteit met bepaalde types materialen (elektrische isolator vs. geleider, refractair vs. labiel materiaal), destructief of niet- destructief karakter en soort informatie (elementair, isotopisch, moleculair). Het is duidelijk dat éen methode niet alle vragen kan beantwoorden. Bovendien is de benodigde apparatuur erg duur. Het is niet mogelijk voor één onderzoeks-groep om alle infrastructuur, accessoires, knowhow, know-why, en ervaren personeel in huis te hebben. Samenwerking is derhalve een must. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap beoogt het vergemakkelijken van wederzijdse raadplegingen, uitwisselingen en gebruik van complementaire apparatuur voor het oplossen van diverse problemen, aangebracht door een of meer leden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Optimalisatie en toepassing van "full-field" X-stralen fluorescentie beeldvorming als kwantitatieve analysemethode. 01/01/2009 - 31/12/2012

     Abstract

     Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Smart-eye-D: Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om radiografiebeelden van schilderijen met een verhoogd absorptiecontrast te registreren. 01/01/2009 - 31/12/2010

      Abstract

      In dit project willen we nagaan of het mogelijk is om de kwaliteit van radiografiebeelden, vergaard van 18-20e eeuwse schilderijen, te verbeteren. Hiervoor zijn we op zoek naar een methode die kleine absorptiecontrastverschillen, die tot nog toe onzichtbaar blijven, kan visualiseren.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Leveren van wetenschappelijke bijstand bij het sediment Fingerprinting onderzoek van het Waterbouwkundig Laboratorium. 15/12/2008 - 01/12/2011

       Abstract

       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Uitbreiding van robuuste chemometrische methoden naar twee- en drieweegsdata met ontbrekende gegevens. 01/10/2006 - 31/12/2006

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Kwantitatieve analyse van walsemulsies door middel van infraroodspectrometrie en partiële kleinste-kwadratenregressie. 01/10/2004 - 30/09/2006

         Abstract

         De samenstelling van walsemulsies varieert gedurende het productieproces. Gezien de exacte samensetelling op een bepaald tijdstip onbekend is, is het nagenoeg onmogelijk om geschikte standaardoplossingen in het laboratorium aan te maken. Daarom worden in dit werk oplossingen uit de processtroom gekwantificeerd aan de hand van de veralgemeende standaardadditiemethode (GSAM), die dan later als standaarden voor calibratie gebruikt worden. Calibratie gebeurt aan de hand van partiële kleinste-kwadratenregressie (PLS). Hoewel deze techniek een routine is in vele laboratoria, zijn vele theoretische aspecten ervan nog onbekend. In dit werk worden deze theoretische aspecten verfijnd, zodat meer realistische betrouwbaarheidsintervallen bekomen worden en de methode robuuster wordt.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Kwantitatieve analyse van walsemulsies door middel van infraroodspectrometrie en partiële kleinste-kwadratenregressie. 01/10/2002 - 30/09/2004

          Abstract

          De samenstelling van walsemulsies varieert gedurende het productieproces. Gezien de exacte samensetelling op een bepaald tijdstip onbekend is, is het nagenoeg onmogelijk om geschikte standaardoplossingen in het laboratorium aan te maken. Daarom worden in dit werk oplossingen uit de processtroom gekwantificeerd aan de hand van de veralgemeende standaardadditiemethode (GSAM), die dan later als standaarden voor calibratie gebruikt worden. Calibratie gebeurt aan de hand van partiële kleinste-kwadratenregressie (PLS). Hoewel deze techniek een routine is in vele laboratoria, zijn vele theoretische aspecten ervan nog onbekend. In dit werk worden deze theoretische aspecten verfijnd, zodat meer realistische betrouwbaarheidsintervallen bekomen worden en de methode robuuster wordt.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Karakterisatie van nanostructuren met behulp van gevorderde elektronenenergiespectrometrie en -filtering. 01/01/2002 - 31/12/2005

           Abstract

           Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een methodiek voor een gelijktijdige bepaling van zowel de elektronische als atomaire structuur, de scheikundige samenstelling en de chemische speciatie van nanoconfiguraties. De hiervoor noodzakelijke experimenteeropstellingen zijn in EMAT gelijktijdig beschikbaar in twee verschillende transmissie elektronenmicroscopen, maar de registratie, optimalisatie en interpretatie van de resultaten vraagt een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende onderzoeksdomeinen. De beoogde structuren spelen in vele nieuwe materialen een zeer belangrijke rol zodat dit fundamenteel basisonderzoek bovendien tal van nieuwe technologische mogelijkheden opent. De te verwerken experimentele data sets zullen afkomstig zijn van twee hoge resolutie transmissie elektronenmicroscopen (HRTEM) (3000F ARP, CM30 UT) beide uitgerust met een veldemissiebron (FEG) en een elektronen energieverlies spectroscopische CCD detector (EELS) met energiefilter (EF). Het eerstgenoemde toestel bevat bovendien een hoge resolutie scanning transmissie eenheid (STEM) en energie-dispersieve X-stralen detectie (EDX). Beide toestellen bieden de mogelijkheid tot het werken met een nanoprobe, waardoor spectroscopische informatie van extreem kleine volumes kan verkregen worden. De nadruk van het huidige project ligt op de optimalisatie van het verwerven en interpreteren van de EELS resultaten in combinatie met de andere technieken. De fijnstructuur van de EELS spectra geeft informatie over de bindingstoestand en de coördinatie van de atomen en maakt het mogelijk de chemische toestand en omgeving, de zgn. speciatie, van het atoom te bepalen. Om de beoogde extreme details te bereiken, moet de omgeving van de toestellen worden geoptimaliseerd om externe storingen zo veel mogelijk uit te schakelen. De mogelijkheid om al deze informatie rechtstreeks op digitale wijze vast te leggen via verschillende detectoren en CCD camera's impliceert bovendien een sterk verbeterde kwantitatieve output. Om dit project tot een goed einde te brengen worden drie verschillende expertisedomeinen aan de UA samengebracht, met name de hoge resolutie beeldvorming en EELS detectie (EMAT) en de interpretatie i.v.m. chemische speciatie (MiTAC) in materiaalkunde en het onderzoek naar beeld- en dataverwerking (Visielab). Binnen het kader van dit project zullen drie experimentele modelsystemen worden onderzocht met het oog op de optimale performantie van de verschillende mogelijkheden. Een eerste systeem zijn dunne films van La1-xSrxMnO3 (CMR materiaal) waarin, onder welbepaalde omstandigheden, verschillende valentietoestanden van de Mn+ ionen kunnen ontmengen op nanometerschaal. Deze ontmenging kan enkel zichtbaar gemaakt worden via de verschillen in fijnstructuur van de EELS spectra (ELNES) van deze verschillende toestanden. Een tweede systeem betreft diamantachtige koolstoffilms (DLC) vervaardigd d.m.v. plasma geassisteerde chemische damp depositie (PE-CVD). In deze films moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vormen waarin de koolstofbindingen kunnen voorkomen, en dit afhankelijk van de plasmavoorwaarden. Ook hier zorgt vooral het ELNES signaal voor de nodige informatie. In het derde modelsysteem zullen nanoprecipitaten in een gekende silicium of germanium matrix worden gekarakteriseerd. Deze precipitaten zijn gekend uit hoge resolutieopnamen, maar de structuur kon tot op heden niet ondubbelzinnig worden vastgelegd vermits er geen informatie beschikbaar is over de lokale aanwezigheid van onzuiverheden zoals zuurstof. Opnieuw zal de nanoprobe EELS hierbij de doorslag geven, waarbij meteen ook de coördinatie kan verkregen worden waardoor een correcte structuur kan opgesteld worden. In een later stadium zullen de ontwikkelde methoden en verworven know-how, mogelijkheden openen voor de studie van nano-configuraties en grensvlakken in materialen die afwijken van deze modelsystemen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           MEDEA+ T304 : DIAMANT : Development initiative in advanced metrology and automation for new (IC) technologies. 01/04/2001 - 31/03/2004

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Methodologie en optimalisatie van sporen- en micro-analyse technieken. 01/10/2000 - 31/08/2010

            Abstract

            Methdodologische ontwikkeling van instrumentele micro- en sporenanalyse technieken met de nadruk op computertoepassingen en chemometrie : beeldverwerking; multi-variate methodes en software ontwikkeling. Oppervlakte, indiepte analyse en bepalingen met hoge laterale resolutie via secundaire ionen en lasermicrobundel massaspectrometrie.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Study contract on the development of a procedure to prepare gravimetric carbon isotope mixtures for the calibration of carbon isotope ratio mass spectrometric measurements with an uncertainty better than 0,1. 01/06/2000 - 31/05/2002

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap chemometrie. 01/01/2000 - 31/12/2004

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Kwantitatieve röntgenfluorescentie analyse door middel van PLS en Monte Carlo simulatie. 01/10/1998 - 30/09/2000

               Abstract

               Kwantitative analyse met behulp van energie-dispersive X-straalfluorescentie wordt bemoeilijkt door veelvuldige spectrale interferenties en matrixeffecten. Met behulp van mulli-variate Partial Least Squares (PLS), wordt een alternatieve methode ontwilkkeld die deze twee problemen tegelijkertijd oplost. Hierbij wordt Monte Carlo simulatie gebruikt om een calibratieset voor de PLS methode te genereren. Op deze wijze kunnen materialen van uiteenlopende aard, volledig automatisch geanalyseerd worden. Dc methode is geschikt voor "on-line" en "in-field" metingen met draagbare XRF apparatuur.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Microanalyse van conversielagen op aluminium door middel van elektronenmicroscopie en massaspectrometrie. 01/10/1997 - 30/09/1999

                Abstract

                Conversielagen worden op aluminium aangebracht om gunstige oppervlakte-eigenschappen te verkrijgen (o.a. als corrosiebescherrning en bij het verlijmen). De samenstelling en de structuur van de conversielagen is echter onvoldoende gekend. Electronenmicroprobe X-straalanalyse (SEM-EDX), statische secundaire ionen rnassapectrometrie (SIMS) en Laser microprobe massaspectrometrie worden gebruikt om de elementaire en moleculaire chemische samenstelling (concentratie, laterale verdeling en verdeling in de diepte) op manometer schaal van deze lagen te bestuderen.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Kwantitatieve rontgenfluorescentie analyse door middel van PLS en Monte Carlo simulatie. 01/10/1996 - 30/09/1998

                 Abstract

                 Kwantitative analyse met behulp van energie-dispersive X-straalfluorescentie wordt bemoeilijkt door veelvuldige spectrale interferenties en matrixeffecten. Met behulp van mulli-variate Partial Least Squares (PLS), wordt een alternatieve methode ontwilkkeld die deze twee problemen tegelijkertijd oplost. Hierbij wordt Monte Carlo simulatie gebruikt om een calibratieset voor de PLS methode te genereren. Op deze wijze kunnen materialen van uiteenlopende aard, volledig automatisch geanalyseerd worden. Dc methode is geschikt voor "on-line" en "in-field" metingen met draagbare XRF apparatuur.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Ontwikkeling en aanpassing van WinAxil voor Windows 95. 01/01/1996 - 31/12/1998

                  Abstract

                  WinAxil is een software pakket voor de analyse van energie-dispersieve x-straalspectra. Het is gebaseerd op een niet-lineaire kleinste kwadraten algorithme. Het pakket wordt ontwikkeld in Visual C++ en Visual Basic voor Windows 95 en Windows NT. Voor kwantitative analyse wordt een fundamenteel parameter methode geïmplementeerd. WinAxil is toepasbaar voor de analyse van x-straalgegevens afkomstig van verschillende excitatiemodes: buis, secundaire target, radio-isotopen, totale reflectie, synchrotron straling, electronen (SEM-EDX) en geladen deeltjes (PIXE).

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Produktie van gewalste aluminiumband met vooropgestelde oppervlakteeigenschappen. 01/01/1996 - 31/12/1997

                   Abstract

                   Het project heeft tot doel via het aanwenden van de meest doelmatige oppervlakteanalyse technieken het aluminium oppervlak te karakteriseren en de karakteristieken te correleren met de produktiefactoren en dit in een model te vertalen.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Ontwikkeling en toepassing van synchrotron straling voor microscopische analyse. 01/01/1996 - 31/12/1996

                    Abstract

                    Het project omvat het opdoen van ervaring in het gebruik van synchrotron straling geïnduceerde X-straal fluorescentie aan de hand van de faciliteiten in Hamburg, Daresbury en Parijs (Orsay). De nadruk ligt op de microscopische beeldvormende mogelijkheden van deze techniek. Tevens zal meegewerkt worden aan de constructie van nieuwe instrumentatie in Hamburg.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Methodologie en optimalisatie van sporen- en micro-analyse technieken. 30/09/1995 - 30/09/2000

                     Abstract

                     Methdodologische ontwikkeling van instrumentele micro- en sporenanalyse technieken met de nadruk op computertoepassingen en chemometrie : beeldverwerking; multi-variate methodes en software ontwikkeling. Oppervlakte, indiepte analyse en bepalingen met hoge laterale resolutie via secundaire ionen en lasermicrobundel massaspectrometrie.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Microanalyse van conversielagen op aluminium door middel van elektronenmicroscopie en massaspectrometrie. 30/09/1995 - 30/09/1997

                      Abstract

                      Conversielagen worden op aluminium aangebracht om gunstige oppervlakte-eigenschappen te verkrijgen (o.a. als corrosiebescherrning en bij het verlijmen). De samenstelling en de structuur van de conversielagen is echter onvoldoende gekend. Electronenmicroprobe X-straalanalyse (SEM-EDX), statische secundaire ionen rnassapectrometrie (SIMS) en Laser microprobe massaspectrometrie worden gebruikt om de elementaire en moleculaire chemische samenstelling (concentratie, laterale verdeling en verdeling in de diepte) op manometer schaal van deze lagen te bestuderen.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Chemometrie. 01/01/1995 - 31/12/1999

                       Abstract

                       Dit project beoogt de verdere ontwikkeling van de chemometrie als wetenschappelijke discipline. In de chemometrie worden wiskundige en statistische technieken, zoals patroonherkenning, experimenteel design, multi-variate en robuuste statistiek, aangewend om selectieve infonnatie te bekomen uit chemische meetgegevens De samenwerking is gericht op de uitwisseling van kennis, software en gegevens en op het betrekken van binnen- en buitenlandse experten hij gemeenschappelijke projecten.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Ontwikkeling en toepassing van synchroton straling voor microscopische analyse. 01/01/1995 - 31/12/1996

                        Abstract

                        De Europese synchrotron stralingsfaciliteit (ESRF, Grenoble) zal worden gebruikt voor microscopische analyse en karakterisatie via methoden als X-stralen fluorescentie, fluorescentie EXAFS en X-stralen microtomografie.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Studie van deklagen door een geïntegreerde benadering met behulp van complementaire oppervlakte- en microanalyse technieken, SAM, XPS, SIMS enEPXMA. 01/01/1995 - 31/12/1995

                         Abstract

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Optimalisatie van micro-XRF (X-straal fluorescentieanalyse) spectrometers aan de hand van ray-tracing van R÷ntgen-optica en Monte Carlo simulatie van foton-materie interacties. 30/09/1994 - 31/12/1996

                          Abstract

                          Het project behelst de optimalisatie qua excitatie geometrie, te gebruiken detectiegeometrie en excitatie condities voor microscopische X-straal fluorescentie, zowel mbv conventionele X-stralenbuis excitatie en synchrotron straling.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Produktie van gewalste aluminiumband met vooropgestelde oppervlakte-eigenschappen. 01/01/1994 - 31/12/1995

                           Abstract

                           Het project heeft tot doel via het aanwenden van de meest doelmatige oppervlakteanalyse technieken het aluminium oppervlak te karakteriseren en de karakteristieken te correleren met de produktiefactoren en dit in een model te vertalen.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Optimalisatie van glimontladingsmassaspectrometrie voor de analyse van metalen. 01/01/1994 - 31/12/1994

                            Abstract

                            De kwantitatieve analyse van sporenelementen in staal en andere metaallegeringen wordt ontwikkeld met behulp van glimontladingsmassaspectrometrie.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Visie. 30/09/1993 - 31/12/1997

                             Abstract

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Optimalisatie van glimontladingsmassaspectrometrie voor de analyse van metalen. 15/01/1993 - 31/12/1993

                              Abstract

                              De kwantitatieve analyse van sporenelementen in staal en andere metaallegeringen wordt ontwikkeld met behulp van glimontladingsmassaspectrometrie.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Ontwikkeling en toepassing van synchrotron straling voor microscopische analyse 01/01/1993 - 31/12/1994

                               Abstract

                               Het project omvat het opdoen van ervaring in het gebruik van synchrotron straling geïnduceerde X-straal fluorescentie aan de hand van de faciliteiten in Hamburg, Daresbury en Parijs (Orsay). De nadruk ligt op de microscopische beeldvormende mogelijkheden van deze techniek. Tevens zal meegewerkt worden aan de constructie van nieuwe instrumentatie in Hamburg.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Analytische scheikunde. 01/01/1993 - 31/03/1993

                                Abstract

                                Via multivariate statistische methodes worden verschillende aspecten van kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeheersing in de analytische scheikunde bestudeerd.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Micro- en oppervlakte analyse van materialen met een uitgesproken topografie door middel van secundaire ionen microprobe massaspectrometrie 01/01/1992 - 31/12/1995

                                 Abstract

                                 De veranderende topografie van niet vlakke monsters onder ionenbeschieting compliceert de interpretatie van SIMS diepteprofielen. Via beeldregistratie en vergelijking van elektronenmicroscopische beelden na beschieting zullen de mogelijkheden en beperkingen van zeer gelokaliseerde diepteprofielen worden onderzocht.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Toepassen van wiskundige en statistische methoden in de analytische scheikunde. 01/01/1992 - 28/02/1992

                                  Abstract

                                  Oppervlakte en microscopische analyse methoden leveren beeldinformatie over de chemische structuur van materialen. Om deze spectroscopische beeldinformatie te verwerken wordt beroep gedaan op multivariate statistische methoden zoals PCA en PLS.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Methodologie en optimalisatie van sporen- en microanalysetechnieken: oppervlakte, indiepte-analyse en bepalingen met hoge laterale resolutie via secundaire ionen- en lasermicrobundel massaspectrometrie. 30/09/1991 - 29/09/1995

                                   Abstract

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Optimalisatie van glimontlading massaspectrometrie voor de analyse van staal en legeringen 30/09/1991 - 29/09/1992

                                    Abstract

                                    Zie titel.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Ontwikkeling en toepassing van synchrotron straling voor microscopische analyse 01/01/1991 - 31/12/1994

                                     Abstract

                                     Het project omvat het opdoen van ervaring in het gebruik van synchrotron straling geïnduceerde X-straal fluorescentie aan de hand van de faciliteiten in Hamburg, Daresbury en Parijs (Orsay). De nadruk ligt op de microscopische beeldvormende mogelijkheden van deze techniek. Tevens zal meegewerkt worden aan de constructie van nieuwe instrumentatie in Hamburg.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Design and development of DOS based software for the evaluation of Mossbauer spectra, applying the established IAEA format. 01/01/1991 - 14/12/1991

                                      Abstract

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Optimalisatie van glimontlading massaspectrometrie voor de analyse van staal en legeringen. 30/09/1990 - 29/09/1991

                                       Abstract

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Elektronen energie-verlies spectrometrie toegepast op materiaalkarakterisatie. 30/09/1989 - 30/09/1990

                                        Abstract

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Development of user friendly x-ray spectra analysis software. 01/06/1989 - 31/05/1990

                                         Abstract

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject