Beheer van bodem en grondwater impacted door landbouw tbv duurzame intensivering (INSPIRATION) 15/02/2017 - 14/02/2021

Abstract

Uitloging van P is een mogelijke bedreiging voor een aanzienlijk aandeel van de freatische aquifers in Vlaanderen. Dit onderzoeksproject focust op de kwantificering van fluxmetingen voor de bepaling van P fluxen van bodem naar grondwater. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van innovatieve fluxmeters.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verbetering van de grondwaterdynamiek: een cruciale factor voor succesvol schorherstel? 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Schorren – dit zijn getijdenmoerassen langs kusten en estuaria (getijdenrivieren) – zijn in het verleden vaak omgezet in landbouwgebied, wat gepaard kan gaan met een verlies van waterkwaliteit van de aangrenzende rivier of kustzone. Om de waterkwaliteit van getijdenrivieren te verbeteren, investeren overheden over de hele wereld in het weer herstellen van landbouwgebied tot schorren. In NW-Europa zijn zo al meer dan 140 schorgebieden hersteld en en meerdere zullen volgen in de komende decennia. Desondanks zijn er toenemende aanwijzingen dat herstelde schorren niet in dezelfde mate bijdrage aan waterkwaliteitsregulatie dan natuurlijke schorren. Door het historische landbouwgebruik, is de bodem gecompacteerd, wat de grondwaterstroming belemmerd. De gereduceerde grondwaterstroming is waarschijnlijk de reden voor de waargenomen verschillen in waterkwaliteitsregulatie. De verschillen in grondwaterdynamiek tussen herstelde en natuurlijke schorren zijn echter niet goed bekend. In dit onderzoek wordt dit verder onderzocht. We bestuderen de bodemkenmerken, grondwater- en nutriëntenfluxen in herstelde en natuurlijke schorren langs het Schelde estuarium in België, en gebruiken de resultaten om een computermodel te ontwikkelen. Met dit model zullen we de bepalen wt de optimale bodemkenmerken zijn van herstelde schorren om de waterkwaliteitsfunctie te optimaliseren. In samenwerking met de waterbouwsector, zullen we dit vertalen in ontwerpcriteria voor herstel van schorren, zodanig dat hun functie voor waterkwaliteitsverbetering wordt geoptimaliseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geïntegreerde fluxmetingen in het kader van milieuonderzoek en -management. 01/01/2014 - 31/12/2015

Abstract

Het IFLUX onderzoeksproject vloeit voort uit een intense samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, en beoogt de ontwikkeling van een geïntegreerde flux sampler voor milieuonderzoek en milieumanagement, IFLUX. Tevens wordt de valorisatie van IFLUX voorbereid, als een spin-off met een dienstverlenend karakter, gericht op het aanbieden van geïntegreerde flux metingen voor verschillende soorten milieuonderzoek en - management.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

In-situ verwijdering van polluenten uit grondwater en aquifer via injecteerbare Fe-gebaseerde deeltjes. 01/10/2009 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Integratie van een milieukostenmodel in een ruimtelijk expliciet waterkwaliteitsmodel. 01/09/2009 - 30/04/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Emissie, vorming en verspreiding van ultrafijne deeltjes. 01/07/2007 - 30/06/2009

Modelleren van de grondwater-oppervlaktewater interfaze. 01/10/2006 - 30/09/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biogeochemische modellering van een VOCL gecontamineerd grondwater m.b.v. een reactieve permeabele wand en natuurlijke attenuatie. 01/04/2006 - 31/03/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie van modellen voor de beschrijving van het transport van contaminanten in de bodem ten behoeve van risico-evaluaties inzake bodemverontreiniging. 01/10/1996 - 30/09/2000

Abstract

In het onderzoek wordt de aandacht toegespitst op de evaluatie van modellen die gebruikt worden om het transport van bodemcontaminanten naar het grondwater te simuleren. Specifiek zal de invloed van variabele stromingssnelheden in de bodem op de retardatie van bodemcontaminanten worden nagegaan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)