Onderzoeksgroep

Transversaal DRC project - Academisch Engels - Fase 3. 01/01/2015 - 31/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Academisch Engels: uitbreiding, stabilisatie en integratie (2013-2015). 01/04/2013 - 31/03/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begrijpelijk Nederlands: de toegankelijkheid van de taal van het journaal voor verschillende doelgroepen. 14/09/2011 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VRT. UA levert aan VRT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Taalzeker aan de Start (ikv Impulsfonds Migrantenbeleid). 01/01/2011 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. UA levert aan Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De academische Engelse taal: in dienst van het wetenschappelijk onderwijs: organisatie van een systeem met grote capaciteit. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Het project zal een grondige hervorming tot stand brengen van de huidige taalvorming aan de FCK, om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen ten aanzien van de academische taalbeheersing Engels. Er wordt vertrokken van een geavanceerde behoeftenanalyse. Voor de materiaalontwikkeling wordt een beroep gedaan op didactisch materiaal dat beschikbaar is in Kinshasa en aan de Universiteit Antwerpen. Het project streeft naar de vorming van docenten en de introductie van een vormingssyssteem dat veel performanter en intensiever is dan het huidige. Er wordt verwacht dat studenten beheersingsniveaus kunnen halen die toegang geven tot de internationale taaltests en de internationale kwalificaties (uiteraard afgestemd op de specifieke studentengroepen: eerste- en tweedejaars en studenten die een buitenlandse specialisatie nastreven). Een multiplicatoreffect wordt op de lange termijn beoogd, door uitbreiding van het systeem naar andere universiteiten en naar het middelbaar onderwijs..

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Taal- en diversiteitsinitiatieven hoger onderwijs. 02/09/2008 - 31/12/2008

Abstract

Dit project faciliteert dc aansluiting van leerlingen nit het secundair naar hoger ondenvijs. Het ondersteunt secundaire scholen en scholengemeenschappen bij de ontwikkeling en implementatie van hun taalheleid om lecrlingen taalvaardiger te maken. Het voorkomt op korte en lange termijn de ongekwalificeerde uitstroom en schooluitval in de grootstedelijke omgeving van Antwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Project MIDP IV (Multilingual Information and informatics Development) : Meertaligheid van onderuit. 01/01/2008 - 31/12/2010

Abstract

In het overheersende discours rond taalbeleid en -planning, worden taalgebruikers al te vaak beschouwd als de passieve 'ontvangers' van overheidsbeslissingen op het vlak van taal. In tegenstelling met dat discours wil het MIDP IV project de reële betrokkenheid van de zogezegd ondergeschikte of zwakke ontvanger centraal stellen. Het uitgangspunt is dat diegenen die verondersteld worden taalbeleidsmaatregelen te ondergaan en louter te implementeren, in hun dagelijkse talige praktijk en doorheen hun discursieve percepties en interpretaties van taalverhoudingen de taalrealiteit mee vorm blijken te geven en haar bovendien in nieuwe en onverwachte richtingen te sturen. Dit dialectische interactieproces tussen beslissingen 'van bovenuit' en de actieve respons daarop 'van onderuit' geeft vorm aan de taalverhoudingen binnen meertalige gemeenschappen. Dat is de focus van het onderzoek dat binnen het MIDP IV project in de Xhariep (Free State Province, Zuid-Afrika) wordt opgezet en eveneens de focus van de publicatie die uit het project voortvloeit en waarin ook ander internationaal onderzoek over het thema wordt samengebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Doos op rollen voor ondernemers en studenten. 15/12/2007 - 31/08/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Project MIDP III (Multilingual Information and informatics Development) : Meertaligheid en uitsluiting. 28/04/2005 - 31/12/2007

Abstract

Een punt van discussie in het sociolinguïstische onderzoek naar meertaligheid is of globaliseringprocessen versus regionaliseringsprocessen in de laatste decennia tot meer of minder linguïstische diversiteit geleid hebben, wat onder meer te maken heeft met de veranderlijke en voor een stuk ideologisch bepaalde wijzen waarop de taalpraktijk in meertalige gemeenschappen gecategoriseerd wordt en herleid wordt tot telbare talige eenheden. Minder controversieel is de vaststelling dat deze processen geleid hebben tot een toegenomen visibiliteit en een toegenomen bewustzijn van talige diversiteit, evenals tot een toegenomen sensitiviteit m.b.t. die diversiteit, of kortweg, tot een geïntensifieerd discours rond maatschappelijke meertaligheid. Het onderzoeksproject rond 'Multilingualism and exclusion' start vanuit de hypothese dat dat discours niet altijd rekening houdt met of aanleiding geeft tot maatschappelijke integratie en emancipatie. In de praktijk volgt het discours vaak de mechanismen en effecten van uitsluiting op verschillende niveaus van de samenleving. Het onderzoeksproject en het boek dat uit het project voortvloeit beoogt een kritische analyse van meertalige gemeenschappen (met bijzondere focus op Zuid-Afrika en de Free State Province) en de manier waarop zij een uitdaging vormen voor taalplanners, een kritische analyse ook van het effectieve management van meertaligheid, van de ervaringen van de individuele taalgebruikers in meertalige contexten en in het bijzonder van allerlei 'tools' die ingezet worden om uitsluiting tot stand te brengen, waarbij een van hogerhand opgelegde eentaligheid uiteraard de meest voor de hand liggende is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een analyse van interactieprocessen tijdens de Gugulutu-Seven ondervragingen van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie, met speciale aandacht voor de verteksting van maatschappelijke debatten en tegenstellingen. 01/08/2002 - 31/07/2004

Abstract

Dit project wil dieper ingaan op de communicatieve interactionele processen tijden de zittingen van deze WVC. We baseren ons hierbij op de observatie dat Zuid-Afrika, wegens de erfenis van de apartheid en door de verscherping van de economische tegenstellingen een verscheurde, uitermate gefragmenteerde samenleving is. Onze analyse gaat na (1) hoe deze verscheurdheid tot uiting komt tijdens de zittingen van de WVC, en (2) of de WVC er effectief in slaagt deze tegenstellingen te overbruggen, hoe ze dit tracht te doen, etc.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

A discourse oriented analysis of the interpreting process at the TRC hearings with special reference to the role of institutional variation, language differences and the intercultural context. 11/12/2000 - 11/12/2003

Abstract

Het project onderzoekt de interactionele taalprocessen die plaatshadden gedurende de hoorzittingen van de TRC. Vertalen en tolken gebeurde immers niet in isolement. Het project richt zich dan ook op de rol van institutioneel discours, taalvariatie en de linguïstische uitdrukking van macht tijdens de hoorzittingen en het tolkwerk. Het project zal op die manier een licht werpen op de specifieke wijze waarop de TRC-context opereerde, en de invloed aantonen van de ruimere sociolinguïstische en interculturele context. Ook zal het project bijdragen tot inzicht in de bijzondere eisen die gesteld worden aan tolken en aan de opleiding van tolken. Het project moet bedekte faktoren aan het licht brengen die op het succes van de tolking in dit type interactie wegen, zoals genre-eigenschappen, de machtsbalans en het gebruik van 'cultuur'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning van de implementatie van additieve tweetaligheid in Zuid-Afrikaanse scholen. 07/04/2000 - 31/10/2001

Abstract

Het project ondersteunt de concrete invoering van een nieuw meertaligheidsbeleid in Zuid-Afrikaanse scholen in samenwerking met PRAESA/UCT (o.l.v. dr. Neville Alexander), dat nu al in een aantal scholen modellen aan het testen is. Het project beantwoordt een verzoek om bijstand vanwege de Zuid-Afrikaanse Minister van Onderwijs aan PRAESA. De Vlaamse partners zullen samen met PRAESA verschillende alternatieve strategieën analyseren en evalueren m.b.t. statusplanning voor talen, meertalige programma's ontwikkelen voor interculturele communicatievaardigheid en vroege alfabetisering in twee talen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Coöperatieve communicatieve competentie: empirische studie van betekenisonderhandeling en -opbouw in interculturele onderhandelingsgesprek-ken 01/01/2000 - 31/12/2001

  Abstract

  Het project bestudeert processen van betekenisgeving in interactie. De empirische case is die van gesprekken tussen studenten uit Vlaanderen en Amerika (simulatie van zakelijke onderhandelingsvergaderingen). Het materiaal wordt onderzocht vanuit de linguïstische pragmatiek en met methodes uit de conversatie-analyse, de antropologie en de sociolinguïstiek. Empirische bevingingen moeten leiden tot bijstelling en correctie van het pragmatische referentiekader om de bestudeerde gegevens systematisch te vatten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Woordenschat van het Nederlands. Onderzoek naar betekenisvelden en taalregisters. 01/12/1997 - 31/12/2000

   Abstract

   Het project onderzoekt een aantal betekenisvelden in het Nederlands met het oog op contrastieve beschrijving (vergelijking met corresponderende velden in het Pools). De aandacht gaat naar lexicale items en uitdrukkingen, maar ook naar de gebruiksaspecten die typisch bij die woordvelden optreden (pragmatische eigenschappen). Uit het project moeten comparatieve lijsten voortvloeien en vergelijkende studies van pragmatische eigenschappen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Vervolgproject Staccato 'Systeem voor het adequaat coderen en converteren van alle taalmateriaal voor multimodaal taalonderwijs' 01/09/1995 - 30/06/1996

    Abstract

    Met het oog op het converteren en uitwisselen van taalmateriaal tussen talencentra (i.h.b. audio-visueel materiaal) wordt een codeerschema ontwikkeld dat linguistisch en pedagogisch onderbouwd is en in de vorm van een expert computerprogramma ter beschikking van audio-visuele centra zal worden gesteld.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Rapportagebegeleiding 01/08/1994 - 30/11/1994

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Hoe cognitief is de cognitieve linguïstiek? Een experimentele psycho- en neurolinguïstische benadering van lexico-semantische analyses 30/09/1993 - 30/09/1997

      Abstract

      In het onderzoek wordt nagegaan hoe de betekenis van polyseme en ambigue woorden door taalgebruikers verwerkt en opgeslagen wordt (in het mentaal lexicon). Daarbij worden de onderzoeksgebieden van de cognitieve linguïstiek en de psycholinguïstiek op elkaar betrokken. Aan de hand van diverse experimentele technieken ( I.h.b. oogfixatieonderzoek en reactietijdparadigma's) wordt onderzocht of polysemie en ambiguïteit volgens dezelfde representatieprincipes mentaal worden opgeslagen.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Formulierenproject, fase 1: ontwikkeling van een basisinstructie voor stadsambtenaren. 01/08/1993 - 30/11/1993

       Abstract

       Formulieren vormen de ruggegraat van de interactie tussen burger en overheid. De efficiæntie van formulieren opdrijven en daartoe een bruikklare instructie ontwikkelen vormt de kern van dit project.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Staccato 'Systeem voor het Adequaat Coderen en Converteren van Alle Taalmateriaal voor multimodaal taalonderwijs. 01/07/1993 - 30/06/1994

        Abstract

        Met het oog op het converteren en uitwisselen van taalmateriaal tussen talencentra (i.h.b. audio-visueel materiaal) wordt een codeerschema ontwikkeld dat linguistisch en pedagogisch onderbouwd is en in de vorm van een expert-computerprogramma ter beschikking van audio-visuele centra zal worden getest.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Taalpragmatiek en vreemde taalverwerving 01/12/1990 - 31/12/1996

         Abstract

         Het programma onderzoekt pragmatische elementen in de verwerving en het gebruik van vreemde taal door volwassenen. Het omvat drie deelcomponenten: een pragmatische (rol context gebruik vreemde taal), een psycho-linguistische (taalverwervingsproces), en een linguistisch-descriptieve.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject