Modellen van samenwerking in het Europese sociaal werk onderzoek in stedelijke omgevingen. 01/02/2009 - 31/12/2010

Abstract

8 Europese onderzoeksprojecten waarin onderzoeksploeg en stedelijk sociaal werk samenwerken worden begeleid in een gezamenlijk reflectieproces op de onderzoeksmethode. Doel is om de resultaten te publiceren in de European Journal of Social Work . Het budget dient om deze publicatie voor te bereiden met een voortraject (bundeling en correctie van kopij), de ondersteuning bij de conferentie én een natraject (integratie van tussenkomsten).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek bijzondere jeugdbijstand. 01/12/2008 - 31/12/2010

  Abstract

  Dit onderzoeksproject beoogt een grondig onderzoek naar: - de bestaande noden in de sector bijzondere jeugdbijstand in de provincie Antwerpen - de oorzaken van de tekorten in het aanbod bijzondere jeugdbijstand (vb. de kloof tussen de geprogrammeerde en effectieve capaciteit) - de sociologische mechanismen die aan de stijgende vraag ten grondslag liggen - de manieren waarop op deze situatie kan worden ingegrepen worden

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Steunpunt Gelijkekansenbeleid (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

   Abstract

   Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappeiijk ondersteunen op het vlak van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wii het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project website

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Sociale en economische gevolgen van de vergrijzing in Vlaanderen en Europa. Hoe kan het beleid inspelen op Vlaams niveau. 01/12/2005 - 31/12/2009

   Abstract

   De toenemende levensverwachting van steeds talrijker wordende generaties brengt hoe dan ook een groeiende zorgvraag met zich, vooral in de groep van de oudste ouderen. Hoe deze zorg verdeeld wordt tussen de verschillende actoren is een centraal vraagstuk. Onze bijdrage is beperkt tot de inbreng vanuit het persoonlijke netwerk: gezin, familie, buren en vrienden. Hoe zal deze inbreng in de toekomst evolueren? Is een vooruitberekening van het volume mantelzorg haalbaar? Waar zijn er knelpunten, waar openen er zich opportuniteiten?

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Supervisie Vergrijzingsproject. 01/08/2005 - 31/07/2006

    Abstract

    Aan het Centrum voor Bevolking- en gezinstudie werk een team rond mantelzorg. Dit project garandeert de continuïteit in de begeleiding van het zorgteam.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Sociaal kapitaal versus sociaal-economische determinantie : een Europees comparatief onderzoek naar de performantie van democratieën. 01/10/1998 - 30/09/2000

     Abstract

     Wordt de performantie van democratieën (in Europa) vooral bepaald door socio-economische factoren, of zijn sociaal-culturele factoren belangrijker? Bij deze laatste categorie determinanten gaat de aandacht voornamelijk uit naar het effect van 'sociaal kapitaal' op het functioneren van een democratie.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Nieuwe randvoorwaarden voor het emancipatiebeleid. 01/08/1998 - 31/07/2001

      Abstract

      In dit project willen we dieper ingaan op de gevolgen van de toenemende verscheidenheid in de maatschappelijke positie van vrouwen voor het emancipatiebeleid. We vermoeden immers dat de verschillen tussen vrouwen niet enkel verklaard kunnen worden vanuit een perspectief van ongelijke kansen. O.i. ontwikkelt zich binnen de samenleving een nieuw emancipatie-denken, waarbij het steeds moeilijker wordt om de graad van emancipatie, af te lezen aan de participatie aan betaalde en onbetaalde arbeid. Het project omvat het onderzoek naar de geldigheid van deze veronderstelling: welke emancipatieconcepten onderkennen we in concrete levens van vrouwen, ook vanuit het gezichtspunt van hun partner? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van kwalitatief onderzoek. Er worden narratieve interviews afgenomen, waarbij het eind-totaal bepaald wordt door de mate waarin nieuwe informatie aangedragen wordt. Geschat wordt dat dit totaal tussen 15 en 25, misschien 30 zal liggen. Het project verloopt in fasen. Wij zorgen voor tussenrapporten die moeten toelaten de discussie op gang te trekken. Het eindverslag zal strijdvaardig zijn : de discussie zal zo scherp als mogelijk worden geformuleerd.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Indicatoren leefsituatie van het kind in Vlaanderen 1997. 01/07/1998 - 31/12/1998

       Abstract

       Deze opdracht omvat, nu reeds voor de derde maal, de aanmaak van indicatoren over de leefsituatie van het kind, bekeken vanuit het kind als analyse-eenheid. De gegevens stammen van de PSBH-databank 1997.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Het verrichten van opzoekingswerk, het ontwikkelen van nieuwe concepten en het wetenschappelijk begeleiden van rondetafelconferenties met als doel te komen tot betere afstemming van gezin-arbeid. 01/06/1998 - 28/03/1999

        Abstract

        Dit project omvat de wetenschappelijke ondersteuning van de ronde tafel conferenties die worden gevoerd in voorbereiding van de gezinsconferenties.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Gezinsleven - arbeid : bekeken vanuit de gezinnen. 01/04/1998 - 31/05/1998

         Abstract

         Voorbereiding en ondersteuning van de komende conferentie met betrekking tot de combinatie Gezinsleven - Arbeid.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Uitvoering van de onderzoeksopdracht ECHP : European Community Household Panel. 01/01/1998 - 31/12/1999

          Abstract

          In het onderzoek wordt nagegaan hoever de huishoudelijke verdeling van betaalde arbeid en huishoudelijke taken gevorderd is en welke invloed de huidige arbeidsherverdelende maatregelen uitoefenen op de verdeling van huishoudelijke en betaalde arbeid.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Netwerk rond sociaal kapitaal, synergie tussen staat en maatschappij 01/01/1998 - 31/12/1999

           Abstract

           Het project wenst een Europees netwerk op te bouwen dat de problematiek van sociaal kapitaal onderzoekt, nagaat in welek mate het in verschillende maatschappeijen aanwezig is en hoe het kan opgebouwd worden. Verder wordt nagegaan hoe sociaal kapitaal tot synergie tussen staat en maatschappij leidt, zowel in Oost-Europa als in het Zuiden.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Aanmaken van vragenlijsten over het leefmilieu. 01/01/1998 - 30/06/1999

            Abstract

            In het kader van het onderzoek naar duurzame ontwikkeling worden vragenlijsten opgesteld met betrekking tot het leefmilieu. Tegen juni 1999 worden deze vragensets op electronische wijze aan de UCL overgemaakt.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Studie van de activiteitenketens van de huishoudens met behulp van een nationale enquete. 01/12/1997 - 30/11/1999

             Abstract

             In het onderzoek wordt nagegaan hoever de huishoudelijke verdeling van betaalde arbeid en huishoudelijke taken gevorderd is en welke invloed de huidige arbeidsherverdelende maatregelen uitoefenen op de verdeling van huishoudelijke en betaalde arbeid.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Overeenkomst beschikbaarheid data "Culturele verschuivingen in Vlaanderen 1996". 01/10/1997 - 30/11/1997

              Abstract

              Aan de hand van de vierde golf (1995) van de Panel Studie van Belgische Huishoudens (regio Vlaanderen) wordt het profiel beschreven van personen en huishoudens die deelnemen aan het culturele leven. Het begrip "cultuur" wordt breed geinterpreteerd, gaande van de Kunsten tot Vrije-Tijdsactiviteiten.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Gezinsontbindingen in Vlaanderen. Ontwerp van typologie en analyse van de effecten op de verhouding tussen gezin en beleid 01/02/1997 - 31/01/2000

               Abstract

               Met dit onderzoeksproject willen we de lacunes in onze kennis over één van de meest kenmerkende demografische processen in deze tijd , met name de (echt)scheiding , opvullen. Rekening houdend met de laatste cijfers kunnen we er gerust van uit- gaan dat minstens één op vier huwelijken binnen een periode van 25 jaar door de partners ontbonden wordt. We gaan ervan uit dat de maatschappelijke kost van deze scheidingen verschillend ligt, b.v. naargelang van de duur van het huwelijk , de aanwezigheid en de leeftijd van kinderen , de reserves die elk van de partners opbouwde tijdens het huwelijk , de steun die gevonden wordt na de scheiding in het familiale en locale netwerk. Door de analyse van bestaande databanken willen we deze typologie uitwerken en de sociale spreiding van de types onderzoeken. Bovendien willen we nagaan in hoeverre een institutionele opvatting over het huwelijk nog gedragen wordt door de bevolking.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Paden naar volwassenheid : levensloop, sociale structuur en gender. 01/01/1997 - 31/12/2000

                Abstract

                Doel van het project is om het wetenschappelijk onderzoek naar de levensloop en meer in het bijzonder de fase van de overgang van jeugd naar volwassenheid te bestuderen. Het onderzoek maakt gebruik van de gegevensbank van de Panelstudie van Belgische huishoudens (PSBH).

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Waardering, verdeling en overdracht van de 'vrouwelijke' zorg in de opvoeding. 01/01/1997 - 31/12/1999

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Gezinsontbindingen in Vlaanderen. Ontwerp van typologie en analyse van de effecten op de verhouding tussen gezin en beleid. 01/01/1997 - 31/12/1999

                  Abstract

                  Met dit onderzoeksproject willen we de lacunes in onze kennis over een van de meest kenmerkende demografische processen in deze tijd, met name de (echt)scheiding, opvullen. Rekening houdend met de laatste cijfers kunnen we er gerust van uitgaan dat minstens een op vier huwelijken binnen een periode van 25 jaar door de partners ontbonden wordt. We gaan ervan uit dat de maatschappelijke kost van deze scheidingen verschillend ligt, b.v. naargelang van de duur van het huwelijk, de aanwezigheid en de leeftijd van kinderen, de reserves die elk van de partners opbouwde tijdens het huwelijk, de steun die gevonden wordt na de scheiding in het familiale en locale netwerk. Door de analyse van bestaande databanken (nationale statistieken en de Vlaamse dataset van de Panel Studie van Belgische huishoudens) willen we deze typologie uitwerken en de sociale spreiding van de types onderzoeken. Bovendien willen we, ondermeer via de ontwikkeling van een specifieke vragenmodule die we aan de panelleden voorleggen in 1998, nagaan in hoeverre een institutionele opvatting over het huwelijk -die een neerslag vindt in diverse instrumenten van regeling na de scheiding- nog gedragen wordt door de bevolking. Een bijkomende spin-off van dit project is een Vlaamse verankering van de Psbh, waardoor sociale indicatoren ook voor specifieke doelgroepen kunnen uitgewerkt worden.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Onderzoek naar de huisvestingssituatie van bejaarden en van 55-65 jarigenin Vlaanderen. 01/12/1996 - 31/05/1998

                   Abstract

                   Na een vergelijking van de kenmerken van de huisvesting van 65-plussers met vorig onderzoek en met de kenmerken van de groep van aankomende ouderen onderzoeken we longitudinaal de woon-transities die deze groep heeft gerealiseerd in de periode 1992-l995. Dit aan de hand van de PSBH-databank. Bedoeling is om de keerpunten in de woongeschiedenis te beschrijven.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Leidt de diversificatie van het cultuuraanbod, inbegrepen de overheidscorrectie, ertoe dat een grotere groep van de bevolking ook effectief wordt bereikt? 01/12/1996 - 31/12/1997

                    Abstract

                    De gegevens van de enquetes naar Culturele verschuivingen in Vlaanderen (1995 en 1996) worden geanalyseerd vanuit een dubbele vraagstelling : (a) zijn de waardenpatronen van vrouwen en mannen in onze samenleving gelijklopend en (b) kunnen we gender als een latente dimensie in de waardenpatronen onderkennen.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Het Vlaamse kind in beeld: verschuivingen en constanten in de kerncijfersvan de leefsituatie van kleuters en kinderen in Vlaanderen. 01/11/1996 - 31/10/1997

                     Abstract

                     Dit vervolgonderzoek beschrijft de leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Vlaanderen aan de hand van de PSBH-databank. Een tijdreeks wordt opgebouwd via de vergelijking met 1992 en de transities tussen 1992 en 1995 worden longitudinaal onderzocht.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Huishoudelijke verdeling van arbeid: beleidsopties vanuit een emancipatorisch perspectief. 01/07/1996 - 30/06/1997

                      Abstract

                      In het onderzoek wordt nagegaan hoever de huishoudelijke verdeling van betaalde arbeid en huishoudelijke taken gevorderd is en welke invloed de huidige arbeidsherverdelende maatregelen uitoefenen op de verdeling van huishoudelijke en betaalde arbeid.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Bevolkingsonderzoek naar welzijn en onwelzijn. Ontwikkeling van een werkinstrument. 01/03/1996 - 28/02/1997

                       Abstract

                       In samenspraak met actoren uit het welzijnsbeleid onderzoeken we de opportuniteit van welzijnsindicatoren, verkregen uit bevolkingsonderzoek. We werken met het principe van de "gedocumenteerde gesprekstafel" waarbij de onderzoekers een dynamiek ontwikkelen in de stuurgroep, die leidt tot een gefundeerde evaluatie van de inzet van bevolkingsonderzoek in de sociale planning. Motor zijn voorbeelden uit buitenlands onderzoek en uit de verwerking van PSBH-gegevensbank. Einddoel is de constructie van een vragenbatterij over steunnetwerken.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Uiittesten vragenlijst energieverbruik in de enquete PSBH 01/01/1996 - 31/12/1996

                        Abstract

                        Aan de panelleden van de PSBH werden enkele vragen voorgelegd die peilen naar energieverbruik. We onderzoeken de bereidheid om op dergelijke vragen antwoorden te verschaffen.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Studie over de problematiek van de arbeidsherverdelende programma's, gerelateerd naar het emancipatiebeleid. 01/07/1995 - 30/06/1996

                         Abstract

                         In verschillende onderzoeken, uitgevoerd door een aantal universiteiten en onderzoeksinstellingen, wordt de aanwezige informatie over arbeidsherverdeling gebundeld, waarbij de aandacht zeer specifiek gaat naar de emancipatorische implicaties.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Profiel van gezinnen met kleine kinderen. 01/03/1995 - 29/02/1996

                          Abstract

                          Dit project wil een beschrijving geven van de heterogene situaties waarin jonge kinderen (tot 7 jaar) worden opgevoed. In een eerste deel komen de demografische, sociaal-economische, ruimtelijke en sociaal-relationele aspecten aan bod. De aandacht gaat vervolgens naar het opvoedingsklimaat in de jonge gezinnen. Beide karakteristieken worden tenslotte op hun samenhang onderzocht. De analyses worden uitgevoerd op de data van de eerste golf van de Panel Studie van Belgische Huishoudens.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Wetenschappelijke ondersteuning van de projecten "Gezin en arbeid", "Ouderenbeleid" en "Oudere (ex)werknemer" van het CBGS. 15/02/1995 - 15/06/1995

                           Abstract

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Het effect van arbeidsherverdeling op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt : sociaal-wetenschappelijke en sociaal-juridische analyse van de (effecten van) transities in werkcarrieres. 01/11/1994 - 31/10/1995

                            Abstract

                            Dit onderzoeksproject bestudeert de transities in de tewerkstellingssituatie van mannen en vrouwen. Bedoeling is om na te gaan in welke mate de transities van mannen en vrouwen een verschillende oorsprong hebben. Ook de gevolgen van deze transities op het vlak van het arbeidsinkomen en het sociaal statuut worden geanalyseerd. De analyse is longitudijnaal; ze wordt uitgevoerd op de 3 eerste onderzoeksgolven van de Panel Studie van Belgische Huishoudens.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Constructie van niet-ambtelijke federale databanken : "sociaal-economisch en demografisch panel". 01/03/1994 - 31/12/1998

                             Abstract

                             Het onderzoek is een project van dataverzameling en verspreiding. De middelen werden beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van minimaal 3 bijkomende golven. Dit was mogelijk door samenwerking met Eurostat. De verspreiding van de gegevensbank omvat de kwaliteitsbewaking, de begeleiding van gebruikers en de methodologische ondersteuning van de gebruikers.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Onderzoeksnetwerk naar vrouwelijke arbeidskrachten. 01/10/1993 - 31/03/1995

                              Abstract

                              Het netwerk heeft tot doel a) het voorzien in een trainingsprogramma voor gekwalificeerde onderzoekers b) het vormen van een netwerk van experts die onderzoek doen over de tewerkstelling van de vrouw c) het verrichten van onderzoek over het aanbod van werk binnen een huishoudelijke context d) het verspreiden van de resultaten e) harmoniseren van dit onderzoek binnen de Europese Unie f) toename van de Europese concurrentiekracht en integratie.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Met 65+ naar 2000. 01/01/1993 - 31/12/1993

                               Abstract

                               Beleidsvoorbereidend onderzoek in de stad Antwerpen naar de mate waarin senioren actief zijn in de socio-culturele en private levenssferen. Het onderzoek werd opgezet in nauwe samenwerking en met de actieve participatie van senioren uit de stad. Het is een leeronderzoek.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Intergenerationele relaties: overdrachten, stromen en solidariteitsnetwerken 01/12/1991 - 30/11/1994

                                Abstract

                                Onze bijdrage in dit project bestaat uit het mede-ontwerpen van de vraagmodule die aan het Belgisch Panel zal voorgelegd worden tijdens de Tweede Onderzoeksgolf (1993).

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 De hoogbejaarden (80 en ouder) en hun kinderen 01/12/1991 - 30/09/1994

                                 Abstract

                                 Wij bestuderen de hoogbejaardheid vanuit het standpunt van de kindgeneratie en gebruiken informatie uit het Gezinsdemografisch Panel. Met de resultaten uit de 1' golf wordt een portret gemaakt van de kindgeneratie. Een specifieke vragenmodule over de aard van de intergenerationele relaties wordt opgenomen in de 2' golf. We onderzoeken ook de grenzen van de gestelde problematiek.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Steunpunt : gezinsdemografisch panel (prog. maatschappelijk onderzoek) 01/06/1990 - 31/05/1994

                                  Abstract

                                  Opzetten van een onderzoeksinstrumentarium en databestand met longitudinale gegevens over de levensomstandigheden, karakteristieken en "life events" van 5.OOO huishoudens in België en hun gezinsleden. Informatiecentrum voor de universitaire gemeenschap, overheidsdiensten en andere onderzoeksteams. Lid van het E.S.F.-network on Panel studies

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject