Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

Toepassen van International Financial Reporting Standards. Financiële analyse van ondernemingen. Interne controle systemen. Tekstanalyse, Earnings management. Impression management. Computational linguistics.

Retoriek in duurzaamheidsrapportering en monitoring mechanismen: Interdependenties met duurzaamheidspresaties en impact op financiële en institutionale legitimiteit. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Duurzaamheidsverslagen zijn discretionaire communicatiemiddelen om duurzaamheidsprestaties te signaleren aan externe partijen. Motieven voor de verspreiding zijn divers, maar centraal staat publiek impressiemanagement Een onderneming kan in deze beroep doen op retorisch impressiemanagement teneinde de overtuigingskracht van de verslaggeving te versterken. The effectiviteit van zulk retorisch gedrag is evenwel afhanhelijk van de geloofwaardigheid van de boodschap. Externe waarmerking, geïnstitutionaliseerde rapporteringsformaten, stakeholder engagement en interne beheersstructuren kunnen een centrale rol spelen in het vestigen van externe geloofwaardigheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Resultaatverklaringen in de persberichtgeving van beursgenoteerde ondernemingen bij de voorstelling van hun jaarresultaten: Strategisch presentatiegedrag en institutioneel kader. 01/10/2016 - 30/09/2017

Abstract

We onderzoeken voorkomen en intensiteit van opportunistische resultaatcommentaar in de persberichten van beursgenoteerde ondernemingen bij de bekendmaking van hun jaarresultaten. Artificiële intelligentiemethoden worden aangewend om profielen van resultaatduiding te meten en hun impressiemanagementgehalte te kwalificeren. We onderzoeken verder de invloed van institutionele kenmerken (beurstoezicht en aandeelhoudersbescherming) op aard en intensiteit van opportunistisch gedrag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Intrasectoriële benchmarking van onderwerpen met beoordelingsruimte in externe rapportering. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De invloed van presentatiekenmerken van verhalende verslaggeving omtrent risico's en prestaties door ondernemingen op de gedragskenmerken van financiële analisten in een internationale context. 01/10/2010 - 30/09/2014

Abstract

Het project richt zich op een analyse van de wijze waarop ondernemingen hun verhalende informatieverschaffing omtrent risico's en prestaties vorm en inhoud geven en hoe zij deze hanteren in wisselwerking met externe financiële analisten. Narratieve informatieverschaffing wordt gesitueerd als integraal onderdeel van de 'investor relations'-functie en als interdependent (complement of substituut) met andere informatiekanalen. Institutionaliseringseffecten worden bestudeerd door het vergelijken van het gedrag van Continentaal-Europese, Aziatische en Angelsaksische ondernemingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kwalitatieve analyse van het rapporteringsproces met betrekking tot managementcommentaar 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Het project beoogt het identificeren van sleutelfactoren die het proces van het opstellen van managementcommentaar in het jaarverslag beïnvloeden. We onderzoeken de impact van de institutionele en kapitaalmarktomgeving op het totstandkomen van managementcommentaar en op de kwaliteit ervan. Het onderzoek is kwalitatief en internationaal van opzet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Institutionele conformiteit in financiële rapportering. 01/01/2009 - 31/12/2011

Abstract

Het onderzoek richt zich op het identificeren en analyseren van institutioneel gedreven conformiteit in rapporteringsdomeinen gekenmerkt door normvaagheid, zoals risicorapportering, managementcommentaar en kostenallocaties. Vanuit een interdisciplinair gezichtspunt wordt rapporteringsconformiteit van ondernemingen gesitueerd als een vorm van institutioneel imitatiegedrag dat stoelt op sociale, cognitieve els competitieve invloeden. De studie zal ook ingaan op het belang en de rol van externe auditors in rapporteringsconformiteit

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Media legitimiteit, nieuwsdruk en milieucommunicatie door ondernemingen. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

We onderzoeken het verband tussen medialegitimiteit m.b.t. milieugedrag en kwaliteit van milieurapportering (via jaarverslagen en persberichten). De communicatiestrategie van een onderneming m.b.t. milieu wordt verondersteld tegelijkertijd haar milieulegitimiteit, de persbelangstelling en de kwaliteit van haar rapportering te beïnvloeden. Bijkomend onderzoeken we de vervangende versus aanvullende rol van verschillende communicatiekanalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Impact van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem op inhoud en gevolgen van argumentatie- en zelfpresentatiegedrag in jaarverslaggeving. 01/01/2007 - 31/12/2009

Abstract

Het project richt zich op een analyse van het effect van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem met betrekking tot de narratieve informatieverschaffing door ondernemingen op vorm, inhoud en effect van het verklaringsgedrag in jaarverslagen. We onderzoeken het relatieve belang en de externe relevantie van verschillen in institutionele kenmerken (VS, Australie, Canada, Europa) aan de hand van hun effect op inhoud en informatiewaarde van gehanteerde argumentatiepatronen en narratief zelfpresentatiegedrag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Narratieve communicatie omtrent ondernemingsrisico's en prestaties in het spanningsveld rond deugdelijk bestuur. 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

Het project beoogt de rol en de effectiviteit van narratieve ondernemingsrapportering omtrent risico's en prestaties te onderzoeken binnen het kader van specifieke 'corporate governance'-structuren. De interactie van narratieve rapporteringsmodi en corporate governance processen zal geanalyseerd worden vanuit een stakeholder management en institutioneel perspectief. Institutionaliseringseffecten worden bestudeerd in een internationale omgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Transparantie in de communicatie omtrent ondernemingsprestaties in het spanningsveld rond corporate governance. Strategische dynamiek en institutionele druk. 01/10/2004 - 31/12/2005

Abstract

Het project richt zich op de wisselwerking tussen de communicatietransparantie om trent ondernemingsprestaties (in ruime zin) en andere (corporate) governance-mechanismen binnen het kader van het strategische beheer van vertrouwensrelaties met externe belanghebbende partijen. Drie complementaire invalshoeken worden daarbij gehanteerd: kwalificatie van het relatieve belang van communicatietransparantie als governance mechanisme, transparantie als beleidsinstrument m.b.t. relaties met externe stakeholders en transparantie als geihstitutionaliseerd proces. De impact van de institutionele omgeving wordt bestudeerd in een internationale context (Belgie, Nederland, Duitsland, Frankrijk).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Winststuring en cognitieve referentiepunten: onderzoek vanuit een internationaal perspectief. 01/05/2003 - 30/04/2005

Abstract

Het onderzoek beoogt na te gaan in welke mate ondernemingen zich laten leiden door cognitieve referentiepunten bij het sturen van de door hen gerapporteerde resultaten. De steekproef bestaat uit een internationale set van zowel .beursgenoteerde als private ondernemingen. Er zal onder andere nagegaan worden of beleggers zich laten (mis)leiden door dergelijk afrondingsgedrag en of ex tern e controfe in staat blijkt deze vorm van winststuring in te perken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het internet als communicatieplatform voor niet-financiële informatie m.b.t. ondernemingsprestaties: analyse van de determinanten en dynamiek van de communicatiestrategieën. 01/04/2002 - 30/09/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het internet als communicatieplatform voor financiële en niet-financiële informatie met betrekking tot ondernemingsprstaties: analyse van de determinanten en dynamiek van de communicatiestrategieën. 01/01/2002 - 31/12/2002

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Het relatieve belang van geconsolideerde informatie in een economische groep (bis). 01/01/1997 - 31/12/1997

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Financiële verslaggeving door een moederonderneming van een economische groep: onderzoek naar het relatieve belang van vennootschappelijke versus geconsolideerde informatie in rekenschapsrelaties vanuit een organisatorisch en institutioneel perspectief. 01/07/1996 - 31/12/1998

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Het relatieve belang van geconsolideerde informatie in een economische groep. 01/07/1996 - 31/12/1997

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)