Onderzoeksgroep

Expertise

Wannes Heirman (Ph.D) is een postdoctoraal onderzoeker en professor verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen. Zijn onderzoeksinteresse omvat verschillende gebieden (bijvoorbeeld online privacy en cyberpesten). Over deze onderwerpen heeft hij reeds uitgebreid gepubliceerd in internationaal peer-gereviewde tijdschriften. Een overzicht van zijn onderzoekersprofiel en publicaties vindt u op de website van de Universiteit Antwerpen. Wannes Heirman is ook betrokken in verscheidene internationale onderzoeksprojecten, daarbij inbegrepen het World Internet Project (WIP). Hij was ook betrokken bij de twee meest recente publicaties van het Belgische Observatorium voor de Rechten op het Internet (‘Cyberpesten bij minderjarigen’ en ‘E-marketing en minderjarigen’). Recent verbreedde hij zijn onderzoeksinteresse door mee te stappen als Senior onderzoeker in het GIDZ (‘Gastgerichtheid In De Zorg’)-project van de AP-hogeschool en door te focussen op gebruikersonderzoek rond 360° video en VR voor het multidisciplinair Show & Tell project.

De impact van informatieverspreiding via sociale media op kapitaalmarkten. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Dit project onderzoekt welke effecten het gebruik van sociale media door ondernemingen heeft op de kapitaalmarkten. Hoewel het gebruik van sociale media (e.g. Twitter, Facebook) door ondernemingen en investeerders de voorbije jaren geëxplodeerd is, bestaat er weinig onderzoek naar de kapitaalmarkteffecten van het gebruik van sociale media door ondernemingen. Dit onderzoeksproject heeft daarom drie specifieke doelstellingen. Ten eerste focust dit project op sociale media berichten afkomstig van ondernemingen (in plaats van berichten afkomstig van gebruikers). Ten tweede focust dit project niet uitsluitend op het aantal berichten, maar evenzeer op de stilistische aspecten (toon en leesbaarheid) van deze berichten. Ten derde brengt dit project het interactieve karakter van sociale media (i.e. gebruikers kunnen berichten verder verspreiden) expliciet in rekening. Het project onderzoekt dit door gebruik te maken van cross-sectionele regressies en eventstudies om de "tweets" (i.e. berichten op Twitter) te analyseren van de S&P 1500 ondernemingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar ouder-kind communicatie over online contactrisico's. 01/09/2015 - 30/03/2017

Abstract

In het project wordt data verzameld over hoe de ouder-kind communicatie over internetgebruik en onlinecontactrisico's, zoals bijvoorbeeld sexting (het delen door jongeren van seksueel getinte beelden d.m.v. gsm of online applicaties) en cyberpesten (het pesten via het internet en de mobiele telefoon) verloopt en hoe ouders eventueel preventieve en/of curatieve maatregelen nemen m.b.t. deze risico's. Hiervoor wordt een kwantitatief onderzoek uitgevoerd bij gezinnen met een kind tussen 13 en 17 jaar (i.e. de leeftijd waarbij onlinecontactrisico's vaak voorkomen). Binnen eenzelfde gezin zullen moeder, vader en een adolescent (triade) bevraagd worden door gebruik te maken van potlood-en-papier vragenlijsten. Het triadisch onderzoek laat toe om na te gaan of de visie van ouders over de gehanteerde ouder-kind communicatiestrategieën verschillend is van de visie van hun kind over de gehanteerde ouder-kind communicatiestrategieën, en of er verschillen zijn in ouder-kind communicatiestrategieën tussen gezinnen waarbij het kind al dan niet reeds in aanraking is gekomen met onlinecontactrisico's. Daarenboven laat de triadische studie toe om na te gaan welke factoren het meest de ouder-kind communicatiestrategieën beïnvloeden. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling van opleidingspakketten. Het project is een samenwerking tussen Odisee en Universiteit Antwerpen, met als betrokkenen dr. Wannes Heirman, Prof. dr. Michel Walrave, Prof. dr. Koen Ponnet, dr. Katrien Symons, drs. Kathleen Emmery en drs. Griet Frère.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject