Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Taxonomische turnover in terrestrische en aquatische diatomeeëngemeenschappen : integratie van macro-ecologische, morfologische, fylogenetisch-evolutionaire en ecofysiologische benaderingen. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Met het huidige project beogen wij bij te dragen tot een beter begrip van bet belang van historisch-evolutionaire, ecologische en neutrale mechanismen voor endemisme en latitudinale gradiënten in de diversiteit en de regionale species turnover van terrestrische en lacustriene diatomeeënfloras. Hiertoe zullen we (1) de eerste globale taxonomisch geintercalibreerde dataset voor diatomeeën op soortsniveau construeren en (2) a.d.h.v. een uitgebreide cultuurcollectie voor een selectie van representatieve genera en soortscomplexen in detail nagaan in welke mate (i) de fylogenetische historiek variatiepatronen in biogeografie en diversiteit op populatie-, soorts- en genus-niveau kan verklaren, en (ii) deze variatiepatronen gecorreleerd zijn met variatie in levensgeschiedeniskenmerken en ecofysiologie tussen en binnen taxa.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Micro- en macro-evolutie van bedreigde endemische Opuntia-reuzencactussen: conservatiegenetica op de Galápagos archipel. 01/10/2004 - 31/12/2007

Abstract

Dit project bestudeert de micro- en macro-evolutionaire processen (veranderingen in allelfrequenties, genetische drift, genmigratie, hybridisatie, introgressie, veranderingen in DNA sequenties) bij de bedreigde reuzencactussen van het genus Opuntia op de Galápagos eilanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende recent ontwikkelde genetische technieken (microsatellieten, DNA sequentiebepaling) op een unieke en reeds beschikbare collectie stalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

RAFO-Financiering vervanging basisuitrusting: vervanging spectrometer met toebehoren. 01/07/1999 - 31/12/1999

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Ecologische typologie en onderzoek naar een geïntegreerde evaluatiemethode voor stilstaande wateren op regionale schaal: hoekstenen voor ontwikkeling, herstel en opvolging van natuurwaarden. 01/01/1998 - 31/07/2000

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Biodiversiteit en verspreiding van de Belgische Rotifera en Tardigrada. 01/05/1995 - 30/04/1997

   Abstract

   Biodiversiteit, verspreiding en populatiesamenstelling van de Rotifera en Tardigrada van België, in relatie tot fysico-chemische, biologische, morfometrische e.a. parameters van het habitat.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)