Onderzoeksgroep

Expertise

bekken bodem, myomen, endometriose, preeclampsie, echografie, zwangerschap, maternele gezondheid, mentale perinatale geestelijke gezondheid gynecologische chirurgie laparoscopie bekkenbodemchirurgie preterme arbeid pprom infecties en zwangerschap bekkenbodemechografie

Het ondersteunen, verdiepen en uitbreiden van het Sub-Sahara HPV-onderzoeksnetwerk (WAKA-HPV Africa). 01/01/2018 - 31/08/2022

Abstract

Bijna 90% van de sterfgevallen als gevolg van HPV-gerelateerde invasieve baarmoederhalskanker (ICC) komt wereldwijd voor in ontwikkelingslanden en ICC is een hoofdoorzaak van morbiditeit en mortaliteit in Sub-Sahara Afrika (SSA). In SSA zien we echter een aanzienlijk gebrek aan ICC-kennis onder gezondheidswerkers. Bovendien ontbreekt academische ICC-expertise volledig, wat elke poging om de capaciteit van de gezondheidszorg te versterken, ondermijnt. Lokale academische expertise is ook van vitaal belang voor nationale beleidsmakers en de publieke opinie. In 2013 hebben we het WAKA-netwerk opgericht om in Afrika gevestigde onderzoekers op te leiden tot postdoc-niveau, om internationale Zuid-Zuid-samenwerking te stimuleren en om lokale laboratoriumfaciliteiten te ondersteunen (www.wakahpvafrica.com). Verschillende studenten van SSA zijn bezig met een doctoraatstraject en het WAKA-netwerk heeft aanzienlijke erkenning gekregen (d.w.z. de WHO). Dit voorstel wil dit netwerk voortzetten, verdiepen en uitbreiden tot een niveau van zelfredzaamheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De Belgische prenatale microarray databank (BEMAPRE): realisatie van de databank, determinatie van genotype-fenotype correlaties en postnatale opvolging. 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Inleiding Sinds 2013 worden monsters voor genetische prenatale diagnose in België via chromosomale microarrayanalyse (CMA) onderzocht.Interpretatie van copy number variants (CNV),waarvan beperkte klinisch/fenotypische informatie bestaat,stelt majeure problemen.CNV worden geklasseerd in 3 groepen: pathogeen(P),benigne en unclassified variants (UV).Voor ambigue situaties bestaat een Ad Hoc Comité waar consensus bereikt wordt over onduidelijke resultaten gebaseerd op literatuur en/of ervaring met vergelijkbare varianten. Doel Een specifieke databank (BElgian MicroArray PREnatal (BEMAPRE)),die prenatale genetische en echografische bevindingen koppelt met postnatale gegevens is van cruciaal belang.Gezien ontdekte CNV populatiegebonden zijn,is een nationale databank noodzakelijk.Deze databank faciliteert de studie van correlaties tussen CNV-grootte/geninhoud en klinische outcome.Fenotypische studies van kinderen postpartum draagt bij tot kennis over CNV en gidst het beleid en de counseling in de prenatale periode. Methode Het framework wordt ontwikkeld met de 8 Centra voor Medische Genetica waarna genotypische en klinische data worden verzameld van P-CNV of UV.We registreren proband data onmiddellijk na de geboorte en op 2-3 jarige leeftijd,dan is het mogelijk de ontwikkeling en noden bij het kind na te gaan.Data-analyse betreft correlatie tussen ouderlijke data (e.g.paternale leeftijd) en CNV 'load', ernst van een fenotype ten gevolge van een 'primaire' P-CNV en aanwezigheid van bijkomende CNV,genomic imprinting (erven CNV van imprinted regio's in een parent-of-origin specifieke manier over), identificatie van labo- en populatiespecifieke CNV , de implicatie van CNV met en zonder echografische anomalie.We vernauwen de prenatale geno-fenotype correlatie van frequent gevonden P-CNV ens tellen additionele echografische richtlijnen op.Aanvullend wordt onderzocht: verschil in fenotypische ernst van CNV wanneer deze overgeërfd werd versus de novo;diagnostische yield van CMA in functie van indicatie voor invasieve prenatale diagnose;afbakenen van geografische risicozone's in België voor foetale afwijkingen en aanwezigheid van P-CNV. De databank zal gerapporteerde P-CNV, niet-gerapporteerde susceptibility CNV en UV zal bevatten en zal blijven groeien ook na het onderzoek . Conclusie De BEMAPRE databank laat detectie en publicatie toe van onbekende geno-fenotype correlaties wat van wetenschapppelijk,klinisch en maatschappelijk belang is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Wetenschappelijke ondersteuning bij de realisatie van het interdisciplinair/interuniversitair project voor de gezondheid van moeders in Unikin en Unilub. 01/12/2014 - 30/11/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject