Hightech sensortechnologie in kassen biedt grote kansen voor glastuinbouwsector

GROW! is een Interreg Vlaams - Nederlands project dat zich focust op de glastuinbouwsector

De glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen - Nederland heeft een zeer hoge productiviteit, is innovatief en neemt de tweede plaats in als exporterende regio ter wereld. Slimme cross-overs tussen glastuinbouw met hightech systemen en materialen kunnen zorgen voor een versterkte en toekomstgerichte positie. De specifieke cross-over tussen sensortechnologie en tuinbouw biedt grote kansen maar wordt tot op heden onvoldoende benut. GROW! brengt daarin verandering. 

In het GROW! project werken kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector om hightech plantenkassen te bouwen en optimaliseren. Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Want met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden.

Dit gebeurt door ion-selectieve sensoren te ontwikkelen voor metingen van pH en voedingsstoffen in water, specifiek geschikt voor de glastuinbouw. Hierdoor kan gemeten worden welke voedingsstoffen worden opgenomen door de plant.

Daarnaast worden klimaatsensoren ingezet en geoptimaliseerd voor metingen van onder andere temperatuur, luchtvochtigheid en CO2.

De door GROW! te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren. Voor dit soort onderzoek is de bundeling van Vlaamse en Nederlandse kennis essentieel.

Op dit moment worden er in het Vlaamse Hoogstraten en het Nederlands HAS kassen ingericht als proeftuinen met de prototypes van sensornetwerken. Doel is gegevens monitoren door middel van nieuwe technologieën. Naast water- en klimaatmetingen worden hier specifiek de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de tomatenplant onder de loep genomen. Data wordt vervolgens gekoppeld en geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen die de tomatenteler in staat stelt om accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst.

Daarnaast worden de waarde van de sensoren, datasystemen en plantmodellen ook bij slagewas getest in enkele glastuinbouwbedrijven en vertical farms. Bij witlof wordt o.a. onderzocht hoe doorstroming van water plaatsvindt van boven naar beneden en wat de bladgroente ‘eet’.

Over GROW!

GROW! is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma voor slimme, groene en inclusieve groei, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het Europees investeringsfonds Interreg Vlaanderen–Nederland investeert 1,7 miljoen euro in het project, de helft van de totale investering. Daarnaast investeren de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Antwerpen, de provincie Noord-Brabant, Ministerie van Economische Zaken en de Vlaamse Overheid in het project. Meer info: www.grensregio.eu. of www.projectgrow.eu. Dit project loopt van 1/1/2018 – 31/12/2020

Projectverantwoordelijke: Stichting IMEC Nederland

Projectpartners: Holst Centre (een samenwerking van Stichting IMEC Nederland en TNO), Proefcentrum Hoogstraten, HAS Hogeschool, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, LTO Glaskracht, en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is kartrekker van het werkpakket Distributed Data Deduction. Hierin wordt onderzocht wat de beste methode is om in de glasteelt de sensordata draadloos te aggregeren, verwerken en visualiseren. Het werkpakket omvat de ontwikkeling en optimalisatie van slimme gedistribueerd collectie, transmissie en opslag van sensor data met hulp van draadloze sensorsystemen zodat deze in werkpakket 5 voor het plantmodel kan worden gebruikt. De doelen van het werkpakket omvatten:

  • Inrichten optimale IoT-configuratie (Internet of Things) met geschikte radiotechnologie;
  • Gedistribueerde energieaanpak om onderbouwde keuzes te kunnen maken rond duurzame energievoorzieningen (batterij, zonnepaneel, vaste stroomvoorziening);
  • Methode om uit de individuele sensormetingen een continu data-integratie en -optimalisatie (in zowel ruimte als tijd) te vormen;
  • Netwerk- en cloudapplicatie voor visualisatie van de geaggregeerde data (dashboard).

investors