Samenwerking met productontwikkeling

UAntwerpen biedt de mogelijkheid om een project van uw onderneming of organisatie door studenten uit de eerste en tweede master productontwikkeling te laten aanpakken. Onze industriële partners zijn grote ondernemingen en KMO’s maar ook onderzoekscentra of starters, met een specifieke expertise in een bepaald domein, die al dan niet alle logistieke functies integreren (R&D, productie, distributie, commercialisering...).

Voor de onderneming biedt dit een unieke kans om zonder aanzienlijke kosten de haalbaarheid van innovatieprojecten of productideeën te onderzoeken waarvoor bijvoorbeeld nog geen investeringsbudget is. Ondernemingen die minder vertrouwd zijn met de praktijk van productontwikkeling maken kennis met de planmatige en integrale aanpak ondersteund door docenten uit verschillende disciplines.

Samenwerking - vormen

Laat ons uw ideeën kennen. In samenspraak met de opleiding kunnen projectomschrijvingen geoptimaliseerd worden in functie van de doelstellingen van de opleiding. Verbintenissen worden regelmatig afgesloten met een contract, al dan niet met een verbintenis tot geheimhouding (NDA) en regeling voor overdracht van IP. Projecten worden best ruim voor de aanvang van het opleidingsonderdeel aangereikt. Bekijk hieronder onze verschillende samenwerkingsvormen en mogelijkheden.

Ik heb een bestaand product, ik wil naar een redesign (optimalisatie)

Structural Design - studenten uit het derde Bachelorjaar werken op de campus in groepen van 3 gedurende een 6 tal weken (oktober-november) conceptueel rond een opgelegde opdracht vanuit de industrie of een onderzoeksgroep. Ze worden begeleid door de eigen docenten. 

Voor meer informatie: samenwerkingPO@uantwerpen.be

Ik heb een probleemstelling, ik wil naar een concept (materialisatie)

Bachelorproef – een student uit het derde Bachelorjaar werkt zelfstandig gedurende 12 weken (maart-mei) op de campus aan een project dat aangereikt werd door een industriële partner. De student wordt begeleid door de eigen docenten. Info op de UA-site 

Voor meer informatie: samenwerkingPO@uantwerpen.be

image (1).png


Ik heb allround designer taken, ik wil naar een aanvulling op het ontwerpteam (integratie)

Stage - een student uit het eerste Masterjaar werkt 10 aaneensluitende weken (april-mei) in een onderneming aan opdrachten en onder begeleiding van een senior designer uit deze onderneming. Meer info over het aanbieden van een stageplaats.

Ik heb een product/service ik wil naar innovatieve variaties (exploratie)

InnovatieWeek - studenten uit het tweede Masterjaar werken zelfstandig in groepen van 5/6 personen gedurende 1 week (maart) conceptueel aan een opgelegde opdrachtvanuit de industrie of onderzoeksgroep. Ze worden begeleid door de eigen docenten en senior designers uit de externe ondernemingen. website innovatieweek 

Voor meer informatie: samenwerkingPO@uantwerpen.be

afbeelding sjabloon BENCH.jpg

Ik heb een thema, ik wil naar een concept ideation (iteratie)

DesignWorkshop - studenten uit het tweede Masterjaar werken op de campus ongeveer 80 uur verspreid over het academiejaar alleen of in groepjes conceptueel aan een project dat aangereikt werd door een industriële partner. De studenten worden begeleid door de eigen docenten. 

Voor meer informatie: samenwerkingPO@uantwerpen.be


Hoofdafbeelding sjabloon SOUND.jpg

Ik heb een idee/concept, ik wil naar een concreter product, service of systeem (valorisatie)

Masterproef - een student werkt in het afstudeerjaar (2de Master) gedurende 10 maanden onder begeleiding van interne en externe promotoren aan een project. In overleg kan bekeken worden of de student enkele dagen per week een werkplek in de onderneming aangeboden krijgt. 

> Info op de UA site < 

Project aanbieden - ontwerptraject

Project aanbieden - onderzoekstraject

Hoofdafbeelding sjabloon HUB.jpg

Ik heb een design challenge

Kortlopende projecten zoals wedstrijden kunnen aangeboden worden na intern overleg en als ze een aanvulling en een bewezen meerwaarde betekenen voor de opleiding én de studenten.

COPPENS_Gertjan_Persfoto's-03.jpg

Ik heb een thema, ik wil naar een exploratie (ideation)

XDW - IDW / Explore Design Week - International Design Week   Meer info hier


Samenwerking - criteria

 • Projecten waarbij alle specificaties reeds vastliggen, of waarvan principe-oplossingen of systeemontwerp reeds vastliggen komen niet in aanmerking. Evenmin komen redesign en stylingopdrachten in aanmerking, tenzij ze gekoppeld zouden zijn aan onderzoek in een ruimer kader van corporate design, branding of toekomstige productstrategie van een onderneming. 
 • Projecten die uitsluitend gericht zijn op productie-efficiëntie of kostprijsreductie zijn geen onderwerp voor productontwikkeling. We doen geen technologie-ontwikkeling of gespecialiseerd basis-onderzoek maar kunnen wel vertrekken van nieuwe technologieën in ontwikkeling of lopend onderzoek voor zover de Proof Of Concept kan worden geleverd door de ontwikkelende partij in de loop van het project. 
 • Het project moet omvangrijk genoeg zijn voor een masterproef. Het moet voldoende innovatie toelaten waardoor het nieuwe productconcept zich kan onderscheiden van bestaande oplossingen. Het heeft voldoende potentieel om een meerwaarde te creëren voor de ondernemer, de gebruiker en bij uitbreiding de economie en de samenleving, waardoor meteen het marktpotentieel aangetoond wordt. 
 • Er moet voldoende aanwijzing zijn dat het probleem oplosbaar is door een service of een materieel product, m.a.w. het is geen louter politiek, wettelijk of macro-economisch probleem waarop je vanuit productontwikkeling geen vat hebt. 
 • Projecten moeten inpasbaar zijn in het pedagogisch traject van de masterproef, de eindcompetenties en de milestones waarborgen. 

Samenwerking - pitch

 • naam van de onderneming (+ logo)
 • contactpersoon en contactgegevens 
 • visie, missie, doelstellingen van de onderneming 
 • activiteiten, producten, diensten, sector, omvang 
 • trajectdoelstellingen:

                > Product Design

                > Product Service

                > Strategic Design

                > Systemic Design

 • omschrijf de uitdaging:

                > de nood of opportuniteit die zich aandient 

                > doelgroep en gebruikscontext  

                > de op te lossen kernproblemen en beoogde functies 

 • extra ondersteuning inzetbaar voor het project

​                > experten

                > prototyping, experimenten

                > workshop, lezing, ... 

OPTIONEEL:

 • ondernemingspijlers (O&O, productie, ditributie, ...) 
 • context waarbinnen het project ontstaat 
 • state-of-the-art binnen en buiten de organisatie. 
 • innovatieve impuls: socio-economische trends, wetgeving- marktevolutie, doelgroep, concurrentie- nieuwe technologie, recent onderzoek