Forensische psychiatrie en psychologie

Forensische psychiatrie en psychologie

Permanente vorming

Doelstelling

Het organiseren van een Vlaams interuniversitair postacademisch vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie (conformmet de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie, MB van 28/10/2015).

Verantwoording

Sinds geruime tijd wordt regelmatig verwezen naar de nood aan een specifieke praktijkgerichte academische opleiding in de forensische psychiatrie en psychologie. Bovendien wordt een toenemend aantal gedragsdeskundigen betrokken bij forensisch psychiatrische deeltaken, in het kader van deskundigenonderzoeken, het gevangeniswezen, ambulante en residentiële hulpverlening.

Doelgroep

Psychiaters, psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein. Artsen in opleiding in de psychiatrie kunnen eveneens in aanmerking komen.

Organisatie

De organisatie wordt verzekerd door een samenwerkingsverband van vier Vlaamse universiteiten: UAntwerpen, VU Brussel, UGent en KULeuven.

Coördinatoren

Audenaert K.     (coördinator UGent)
Goethals K.     (coördinator UAntwerpen)
Jeandarme I.     (coördinator KULeuven)
Otgaar H.     (coördinator KULeuven) 
Rossi G.     (coördinator VUB)
Van West D.     (coördinator UAntwerpen-VUB)
Vander Laenen F.     (coördinator UGent)
Verelst R.     (coördinator FOD Justitie)

Getuigschrift

Een getuigschrift wordt afgeleverd na het tweede opleidingsjaar voor diegenen die:

  • hun inschrijvingsgeld betaald hebben (beide opleidingsjaren)
  • de opleiding daadwerkelijk gevolgd hebben(min. 16 van de 20 modules)
  • geslaagd zijn voor de paperopdracht met presentatie op het einde van het 2de opleidingsjaar

Indien niet aan elk van deze voorwaarden voldaan is, kan ENKEL een geïndividualiseerd aanwezigheidsattest afgeleverd worden.

Locatie van de lesdagen

De locatie van de seminaries wisselt per cyclus af tussen Universiteit Antwerpen en KULeuven. De seminaries voor cyclus 2022 – 2024 vinden plaats aan de Universiteit Antwerpen. De precieze lokalen en adresgegevens zullen op een later tijdstip doorgegeven worden.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 800 euro per academiejaar. Overschrijving op rekeningnummer BE86 7350 0853 2550 met vermelding van het projectnummer PA180001 en uw volledige NAAM. Voor vragen m.b.t. de inschrijving, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.

Beoefenaars van vrije beroepen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via KMO-portefeuille. Deze subsidie aanvragen kan via deze pagina. Hiervoor dient u volgend erkenningsnummer in te geven: DV.O103897 (opgelet: O is hoofdletter o; 0 is cijfer nul).

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. De opleiding kan enkel dan gestart worden, tenzij tijdig een andere afspraak met de coördinatoren van de opleiding gemaakt wordt. Bij uitschrijving vóór 17:00 op de laatste dag van de maand volgend op de maand dat de opleiding gestart is, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald met vermindering van een administratieve kost van 100 euro. Bij uitschrijving na deze datum wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Betalingen uitgevoerd via KMO of opleidingscheques worden niet terugbetaald, ongeacht datum van betaling. 

Studenten die de lessenreeks reeds gevolgd hebben en enkel wensen in te schrijven voor het eindwerk kunnen hierover contact opnemen met het secretariaat.

Accreditatie

Accreditatie voor de opleiding werd aangevraagd. Cursisten kunnen accreditatie laten aanvragen door de opleiding zelf. Gelieve in dat geval uw rijksregisternummer door te geven aan de administratie met de vraag uw accreditering verder op te volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen (min. 5 - max. 50) is de opleiding toegankelijk voor de houders van volgende diploma’s:

  • master in de psychologie
  • master in de criminologische wetenschappen
  • master in de pedagogische wetenschappen
  • master in de geneeskunde
  • na dossieronderzoek (aanvrager toont ≥ 2 jaar relevante werkervaring aan in de forensische geestelijke gezondheidszorg): een diploma van bachelor of master of een diploma van een academische opleiding van de 1ste of 2de cyclus.

Kandidaturen

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur met een gemotiveerd schrijven (max. 1 A4), curriculum vitae (met vermelding van e-mail adres) en een kopie van hun diploma (belangrijk!) indienen bij het secretariaat. Inschrijvingen worden verwacht vóór 01/10/2022. Bij toelating ontvangt u bevestiging vóór 30/11/2022.

Programma 2022-2023

Het programma 2022-2023 is te vinden in de flyer.

Contact

Secretariaat
Mevr. Ingrid Van de Walle
Campus Drie Eiken, Gebouw R, lokaal d.R.213
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk