Opleidingsinfo

Het postgraduaat wordt tweejaarlijks ingericht. Start van de opleiding is steeds in de even academiejaren. De eerstvolgende lichting start in het academiejaar 2022-2023.

De lessen gaan alternerend door op Campus Drie Eiken:

 • de ene week op dinsdagavond (18.30 - 21.30 uur) en zaterdagvoormiddag (9.00 - 12.30 uur)
 • de andere week op zaterdag een volledige dag (9.00 - 16.30 uur)

Het minimum aantal deelnemers wordt vastgelegd op 15. Het maximum aantal deelnemers wordt vastgelegd op 40.

Studenten kunnen kiezen om meteen alle modules te volgen dan wel de verschillende modules te verspreiden over twee of meerdere jaren.

Opleiding

Het postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek is een opleiding van 30 studiepunten. Het programma is onderverdeeld in zeven modules die samen het volledige programma volgen.

Het programma kan ook deeltijds gevolgd worden. Een student kan ook slechts één of enkele modules volgen. De deelnemer ontvangt in dat geval een attest per module die met succes werd afgelegd.

Doelstellingen

Van een student die de postgraduaatopleiding in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek heeft gevolgd, wordt verwacht dat deze:

 • een grondige kennis heeft van de grondslagen, de structuren, de methodologie en de systematiek van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek en de vaardigheid bezit om die kennis toe te passen;
 • inzicht heeft in de rol van de verschillende actoren in de gezondheidszorg;
 • een wetenschappelijke attitude heeft, door verbanden te kunnen leggen tussen de in de verschillende modules aangereikte kennis en door kennis te kunnen vinden in wetenschappelijke publicaties en databanken;
 • voortdurend aandacht heeft voor de verbanden tussen recht en ethiek;
 • kritisch kan reflecteren over juridisch-ethische aspecten van de geneeskunde;
 • op heldere en kritische wijze kan rapporteren en mondeling kan presenteren;
 • openstaat voor de internationale aspecten van de gezondheidszorg.

Lesgevers

Iedere module heeft een eigen modulecoördinator die de inhoud en kwaliteit van nabij opvolgt. Een aantal lessen wordt gegeven door gastsprekers. De rijke beroepservaring van deze externe lesgevers betekent een grote meerwaarde voor de opleiding.

Het universitaire karakter van het postgraduaat wordt geborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de opleidingscoördinator in samenwerking met de academisch verantwoordelijke

Evaluatie en getuigschrift

Studenten die alle modules volgen én een eindverhandeling schrijven, ontvangen hiervoor een getuigschrift van ‘Postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek’ van de Universiteit Antwerpen. Een student kan ook één of enkele modules volgen. De deelnemer ontvangt in dat geval een attest per module die met succes werd afgelegd.

Aan het begin van het academiejaar wordt aan de deelnemer de keuze gelaten over de wijze van evaluatie:

 • ofwel wordt een paper geschreven (van min. 5p.) voor elke module die effectief wordt gevolgd;
 • ofwel legt de deelnemer in juni een eindexamen af waarbij de deelnemer wordt geëxamineerd over elke module die hij/zij heeft gevolgd. Het eindexamen bevat een schriftelijk en mondeling deel.

De keuze voor de evaluatievorm moet aan het begin van het academiejaar bekend worden gemaakt.

Voor het behalen van het getuigschrift wordt een absoluut minimale aanwezigheid van 50% vereist. Indien de student minder dan 65% op één of meerdere module(s) aanwezig is, moet voor de betreffende module(s) waarvoor dit aanwezigheidspercentage niet wordt behaald, een (bijkomende) paper worden geschreven, waarvan het onderwerp door de modulecoördinator wordt bepaald.


Extra activiteiten

AHLEC organiseert jaarlijks enkele studieactiviteiten. De bedoeling is dat de deelnemers van de postacademische vorming deze activiteiten eveneens volgen in het kader van hun opleiding.

Toegang voor de studenten van het postgraduaat tot deze activiteiten is gratis.