Opleidingsinfo

Het postgraduaat wordt tweejaarlijks ingericht.
Start van de opleiding is steeds in de even academiejaren. De eerstvolgende lichting start in het academiejaar 2024-2025.

Er wordt afwisselend online en fysiek lesgegeven:

 • de lessen op dinsdagavond (18.30 - 21.30 uur) gaan online door
 • de lessen op zaterdagvoormiddag (9.00 - 13.00 uur) gaan fysiek door en vinden plaats op ​Campus Drie Eiken
 • Voor de module Organisatie gezondheidszorg worden er 4 zaterdagen (9.00 - 16.30 uur) les gegeven en wordt er 1 dinsdagavond (18.30 - 21.30 uur) online les gegeven.

Alle  lessen worden opgenomen

Voor de opnames van deze lessen zijn we afhankelijk van de techniek. Indien er zich technische problemen voordoen bij een opname kunnen we hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
De opnames worden na het aflopen van de module ter beschikking gesteld van de deelnemer.

Het minimum aantal deelnemers voorzien is 26. Het maximum aantal deelnemers is 40.
De opleiding wordt niet ingericht indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt.

Per module worden er gemiddeld vijf lesweken van zeven contacturen voorzien.
Je bent niet verplicht om het totale postgraduaat te volgen. Alle modules kunnen apart gevolgd worden. Je kan kiezen om meteen alle modules te volgen dan wel de verschillende modules te spreiden over twee of meerdere jaren.

Opleiding

Het postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek is een opleiding van 30 studiepunten. Het programma is onderverdeeld in zeven modules die samen met het eindwerk het volledige programma vormen.

Meer informatie over de modules?

Het programma kan ook deeltijds gevolgd worden. Studenten kunnen kiezen om meteen alle modules te volgen dan wel de verschillende modules te spreiden over twee of meerdere jaren.

Kies je voor spreiding? In dat geval neem je de verschillende opleidingsonderdelen naar keuze in eerste instantie op als micro-credential. De deelnemer ontvangt dan een attest per micro-credential die met succes werd afgelegd.

De lessen worden voorbereid door de deelnemer en verlopen op interactieve wijze. Daarnaast kiest de student of deze per opleidingsonderdeel een paper schrijft omtrent een opgelegd onderwerp, dan wel een mondeling examen aflegt op het einde van het academiejaar.

Doelstellingen

Van een student die de postgraduaatsopleiding in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek heeft gevolgd, wordt verwacht dat deze:

 • een grondige kennis heeft van de grondslagen, de structuren, de methodologie en de systematiek van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek en de vaardigheid bezit om die kennis toe te passen;
 • inzicht heeft in de rol van de verschillende actoren in de gezondheidszorg;
 • een wetenschappelijke attitude heeft, door verbanden te kunnen leggen tussen de in de verschillende modules aangereikte kennis en door kennis te kunnen vinden in wetenschappelijke publicaties en databanken;
 • voortdurend aandacht heeft voor de verbanden tussen recht en ethiek;
 • kritisch kan reflecteren over juridisch-ethische aspecten van de geneeskunde;
 • op heldere en kritische wijze kan rapporteren en mondeling kan presenteren;
 • openstaat voor de internationale aspecten van de gezondheidszorg.

Lesgevers

Iedere module heeft een eigen modulecoördinator die de inhoud en kwaliteit van nabij opvolgt. Een aantal lessen wordt gegeven door gastsprekers. De rijke beroepservaring van deze externe lesgevers betekent een grote meerwaarde voor de opleiding.

Het universitaire karakter van het postgraduaat wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de opleidingscoördinator Evelien Delbeke in samenwerking met de academisch verantwoordelijke Thierry Vansweevelt.

Aanwezigheid, evaluatie en getuigschrift

Aanwezigheid

Voor het behalen van het getuigschrift is een absolute minimumaanwezigheid van 50% noodzakelijk. Ben je minder dan 50% aanwezig? In dat geval mag je niet deelnemen aan de eindevaluatie.

 • Het achteraf bekijken van de opgenomen lessen wordt niet gelijkgesteld aan aanwezig in de les.
 • Wettige afwezigheden (mits bewijs) worden gelijkgesteld aan aanwezig in de les.

Evaluatie

Aan het begin van het academiejaar wordt aan de deelnemer de keuze gelaten over de wijze van evaluatie:

 • ofwel wordt een paper geschreven (van min. 5 pp.) voor elke module die effectief wordt gevolgd;
 • ofwel legt de deelnemer een eindexamen af in juni waarbij de kennis van elke gevolgde module wordt geëvalueerd. Het eindexamen bevat een schriftelijk en mondeling deel.

De keuze voor de evaluatievorm moet aan het begin van het academiejaar bekend worden gemaakt.

Getuigschrift

Studenten die alle modules volgen én een eindverhandeling schrijven, ontvangen hiervoor een getuigschrift van ‘Postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek’ van de Universiteit Antwerpen. Een student kan ook één of enkele micro-credentials volgen. De deelnemer ontvangt in dat geval een attest per micro-credential die met succes werd afgelegd.

Extra activiteiten

AHLEC organiseert jaarlijks enkele studieactiviteiten. De bedoeling is dat de deelnemers van de postacademische vorming deze activiteiten eveneens volgen in het kader van hun opleiding.

Toegang voor de studenten van het postgraduaat tot deze activiteiten is gratis.