Opleidingsinfo

Opleidingsinfo

Elk cursusjaar omvat:

 • 1 residentieel seminarie van 3 dagen
 • 8 tot 10 aparte cursusdagen
 • 3 bijeenkomsten van de reflectie­groep

Elke lesdag omvat 2 sessies van 3 uur: van 9.30 tot 13.00 uur en van 13.45 tot 16.00 uur.

 • De residentiële seminaries vinden plaats in een seminarie­centrum aan de kust, in Limburg of in de Ardennen.
 • De aparte cursusdagen vinden plaats in de Boogkeers (Boogkeers 5, 2000 Antwerpen), tenzij anders aangewezen is (bijvoorbeeld voor kennismaking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Ministerie van Onderwijs en Vorming).

Doelstellingen

Overkoepelende doelstelling

De overkoepelende doelstelling is de professionalisering van de schoolleiding en de versterking van het beleidsvoerend vermogen van de scholen.

Opleidingsdoelstellingen

De opleidingsdoelstellingen zijn geënt op het beroepsprofiel van de (adjunct)directeur secundair onderwijs en de daarbij horende competenties en resultaatsgebieden:

 • resultaatsgebieden: pedagogisch project, langetermijnplanning, schoolorganisatie, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, leerlingenbegeleiding, commu­nicatie en samenwerking met ouders, overleg en samenwerking met alle 'interne' partners, overleg en samenwerking met 'externe' partners, materieel en financieel beleid, administratief beheer, public relations en nascholing
 • competenties: toekomstgericht denken, probleem­oplossend denken, resultaatgerichtheid, teamleider­schap, bezieling, organisatietalent, overtuigingskracht, relatiebekwaamheid, flexibiliteit

De opleidingsdoelstellingen zijn:

 • Na het volgen van de volledige opleiding heb je leider­schapscompetenties ontwikkeld die je toelaten een team op een bezielende manier aan te sturen met oog voor groepsdynamiek, overleg en samenwerking, en aandacht voor zorgvuldige en heldere communicatie. Je hebt de flexibiliteit ontwikkeld om op een professio­nele manier met uiteenlopende situaties om te gaan.
 • Op basis van het pedagogisch project van de school en in samenspraak met alle betrokkenen, kan je een aanpak tot integrale kwaliteitszorg definiëren en opvolgen, met het oog op het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten en op het effectief en efficiënt realiseren van de doelstellingen van de school. Je kan een langetermijnvisie ontwikkelen en bent vertrouwd met het proces van strategische planning.
 • Je kan een planmatig en ontwikkelingsgericht personeelsbeleid voeren, met aandacht voor het welbevinden van het personeel en gebaseerd op een grondige kennis van de personeelsreglementering.
 • Je hebt een basisnotie van logistiek en financieel beheer en bent vertrouwd met de onderwijsregelgeving en met de diensten die je kunnen ondersteunen en informeren bij de uitoefening van je opdracht.
 • Je bent bereid tot kritische reflectie over je schoolwerking en je eigen functioneren en beschikt hiertoe over de nodige ondersteunende instrumenten.

Lesgevers

De meewerkende lesgevers zijn:

 • Herman Frooninckx
 • Hugo Der Kinderen
 • Lieselot Vantuyckom
 • Medewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dienst Personeel
 • Marc Keppens
 • Peggy De Prins
 • Marit Goossens
 • Carl Snoecx
 • Loes Verheyen
 • Lut Favoreel
 • Alain Noëz
 • Marc Van de Meirssche
 • Werner Peremans
 • Machteld Boex
 • Pieter Sprangers
 • Gilbert Deketelaere
 • Jerich Faddar
 • Stijn Vanhoof
 • Jeroen Naudts
 • Griet Peeraer
 • Günther Depraitere
 • Franky Wauters
 • Andreas Janssens
 • Kaat Hendrickx
 • Anneleen Pauwels
 • Medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Medewerkers Ministerie van Onderwijs en Vorming

De academisch verantwoordelijken zijn:

 • Prof. dr. Luc Braeckmans
 • Prof. dr. Wouter Schelfhout

Evaluatie en getuigschrift

Om het getuigschrift van het postgraduaat in het schoolbeleid te behalen, wordt verwacht dat je:

 • op een actieve wijze en met regelmatige aanwezigheid participeert aan de cursus
 • actief deelneemt aan de reflectiemomenten (intervisie)
 • in tussentijdse reflectieopdrachten aantoont dat je de cursusinhoud kan vertalen naar en kritisch toepassen op de eigen schoolpraktijk
 • na elk opleidingsonderdeel een opdracht uitwerkt, die getuigt van een doorleefde, logisch opgebouwde vertaling van de cursusinhoud op concrete voorbeelden uit de eigen schoolpraktijk

Je ontvangt schriftelijke feedback van de betreffende docenten op de aan elk opleidingsonderdeel verbonden opdracht.