Kerncompetenties

Bachelor TEW: bedrijfskunde

In de bachelor toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De bachelor kan de basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van de economie, exacte en humane wetenschappen onderscheiden en definiëren.

2. De bachelor kan de basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van diverse functionele managementdomeinen onderscheiden en definiëren, en kan de relevantie ervan binnen een organisatie duiden.

3. De bachelor kan de belangrijkste onderzoeksmethoden en -technieken van (bedrijfs)economisch onderzoek beschrijven en de juiste methode selecteren en gebruiken bij de oplossing van bedrijfseconomische vraagstukken.

4. De bachelor kan oorzaken, gevolgen en onderlinge verwevenheden van belangrijke nationale en internationale sociale en (bedrijfs)economische ontwikkelingen in een globaliserende samenleving analyseren. Hij/zij kan over deze analyse een stelling innemen en ze overtuigend rapporteren.

5. De bachelor kan ongestructureerde problemen herleiden tot concrete onderzoeksvragen.

6. De bachelor kan de verworven basiskennis toepassen in diverse contexten, zowel nationaal als internationaal.

7. De bachelor kan kritisch omgaan met een veelheid aan (inter)nationale informatiebronnen en hieruit de correcte informatie distilleren.

8. De bachelor kan schriftelijk en mondeling communiceren op een academisch niveau in het Nederlands en in minstens 2 vreemde talen over (bedrijfs)economische en maatschappelijk relevante onderwerpen.

9. De bachelor beheerst algemene academische vaardigheden zoals logisch redeneren, analytisch denken en het vermogen tot argumenteren en onderkent het belang van levenslang en levensbreed leren.

10. De bachelor kan de ethische dimensie van een (inter)nationaal (bedrijfs)economisch en maatschappelijk probleem onderscheiden en kan hierover reflecteren.