Vorming van het sociaal-economisch beleid - Opleidingsinfo

Opleidingsinfo

De opleiding vindt plaats op 25 vrijdagen in de periode van oktober tot mei op de Stadscampus. Wij houden rekening met de schoolvakanties.

Voltijdse opleiding

De voltijdse opleiding duurt 2 academiejaren. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2019-2020 en 2020-2021 is “Vakbondsstrategie voor de 21e eeuw: hoe kan de vakbond deelnemen aan het sociaal overleg in de onderneming en de sector in een context van polarisatie en verandering”.

Zowel de internationale vrije markt als het centrumrechtse politieke klimaat vormen een uitdaging voor de vakbonden. De legitimiteit en de rol van vakbonden staan onder druk. Er is sociale onvrede. Enerzijds was er het succes van de vakbondsacties van de voorbije jaren. Anderzijds uitte die sociale onvrede zich ook buiten de vakbonden om, zoals de gele hesjes.

De opleiding analyseert de uitdagingen voor de vakbonden en brengt er structuur in aan. Enerzijds biedt de opleiding inzicht in de globale vrije markt en in de nationalistische reflex. Anderzijds zoomt VOSEB in op argumentatieleer, logica, discours en communicatie. De centrale vraag van de opleiding luidt: met welke strategieën en argumenten vervullen vakbonden hun democratische rol in het sociaal overleg? 

Gespreid over twee opleidingsjaren benaderen de VOSEB-docenten dit thema vanuit de vakgebieden economie, arbeidsrecht, sociologie, politicologie, filosofie,  geschiedenis en communicatiewetenschappen.

Het eerste opleidingsjaar tijdens de sociale verkiezingen

In de context van de sociale verkiezingen focust VOSEB zich op de vraag: welke argumenten kunnen vakbonden inzetten in het sociaal overleg?

In de VOSEB-lessen is er aandacht voor:

 • de impact van de open vrije markt op de arbeidsverhoudingen
 • arbeidsverhoudingen in tijden van activisme of de  vrouwen-, antiracisme-, gele hesjes-,  klimaat-beweging en de arbeidersbeweging
 • een inleiding op sociaal recht
 • de sociale verkiezingen en de representatieve democratie
 • het vertegenwoordigen van verschillende groepen en contracten in de sociale dialoog
 • het omgaan met botsende belangen, conflict en emoties en het eigenbelang versus het groepsbelang
 • de open vrije markt en de nationalistische reflex en de impact op arbeidsverhoudingen
 • de open vrije markt en de internationale reflex en de impact op arbeidsverhoudingen
 • een inleiding op academische bronnen voor betrouwbare informatie (kritisch en systematisch opzoeken van informatie)
 • een inleiding op de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethode met inbegrip van de open source survey software
 • het opstarten van een groepswerk van exploratief onderzoek, een oefening in het verzamelen, verwerken en gebruiken van relevante informatie
 • het herkennen van managementstrategieën in de onderneming
 • Het hanteren van managementstrategieën in het sociaal overleg

Om de overtuigingskracht van de studenten te versterken starten we in de lessen filosofie met argumentatieleer en logica. Argumentatieleer en logica legt de structuur bloot van de rede en de redenering. Wat zijn drogredenen, paternalisme, gezagsargumenten, ontkenning en miskenning? Welke belangen liggen aan de grondslag van een scheve redenering? Hoe kunnen we ontspoorde redeneringen terug op track krijgen? Hoe gaan andere bewegingen, zoals de antiracisme-, antiseksime- en klimaatbewegingen, om met discours en tegendiscours?

Ook hier vormt de inbreng van de studenten het uitgangspunt van de opleiding. We doen dat door verhalen te verzamelen over de eisen, twijfels en motieven van leden. Die verhalen vormen de basis van een oefening in argumentatieleer.


 

Lesdagen

Lesdagen:

 • 18 oktober 2019
 • 25 oktober 2019
 • 08 november 2019
 • 15 november 2019
 • 22 november 2019
 • 29 november 2019
 • 06 december 2019
 • 13 december 2019
 • 21 februari 2020
 • 20 maart 2020

De cursussen worden gespreid over twee academiejaren met het eerste academiejaar 10 en het tweede academiejaar 15 lesdagen van 8u. Deze lessen vinden plaats op vrijdagen van 8:30 tot 13:00 en van 14:00 tot 16:30. De colleges starten op vrijdag 18 oktober 2019. Zij worden onderbroken voor de herfst–, kerst–, krokus– en paasvakantie.

Plaats: De cursussen vinden plaats op de Stadscampus (STC) van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Doelstellingen

Het postgraduaat bouwt verder op de vorming aangeboden door de vakbeweging met een ruim gamma aan vaardigheden:

 • verwerken van fundamentele informatie over actuele thema’s
 • ontwikkelen van een diepgaande en coherente visie op een zelf gekozen thema
 • uitschrijven en voorbereiden van overlegthema’s
 • bediscussiëren in groep, met 3 vakbonden, van actuele problemen op basis van wetenschappelijke informatie
 • gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor het overleg in de eigen sector of organisatie op basis van wetenschappelijke informatie
 • toepassen van de wetenschappelijke informatie op de eigen werksituatie
 • situeren van de eigen ervaring in de maatschappelijke processen
 • ontdekken van de wijze waarop strategische beslissingen in de onderneming genomen worden.

De vaardigheden worden ontwikkeld op basis van de volgende kennis:

 • ervaringen van de studenten opgedaan in sectoren of organisaties
 • fundamenten van sociologie, economie en arbeidsrecht
 • resultaten van toegepast onderzoek.

Uiteindelijk verdiepen en verbreden afgevaardigden, leden ondernemingsraad en comité de volgende competenties tijdens de opleiding:
strategisch inzetten van wetenschappelijke informatie:

 • omgaan met informatie
 • sociaal overleg en arbeidsverhoudingen
 • communicatie en samenwerking
 • inzicht en herkennen van ondernemingszin en ondernemerschap.

Lesgevers

 De titularissen zijn verbonden aan:

 • UAntwerpen Faculteit Rechten, Sociale wetenschappen en Bedrijfswetenschappen en Economie.

Verder wordt er samengewerkt met:

 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Université Catholique de Louvain
 • Departement Werk Sociale Economie
 • VDAB
 • Europees Vakverbond
 • Van Artevelde Hogeschool
 • Federale Overheidsdienst voor werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
 • Sociaal Economische Raad Vlaanderen
 • en vele anderen

Evaluatie

 • de evaluatie in het eerste academie­jaar valt weg omwille van de sociale verkiezingen
 • in het tweede academiejaar los je een casus op in groep

Je ontvangt na een succesvolle voltooiing een bewijs van permanente vorming in de 'vorming van het sociaal-economisch beleid'.

Je kan tevens met je creditbewijzen voor de opleidingsonderdelen sociologie, economie en arbeids­recht vrijstellingen aanvragen bij de volgende opleidingen:

 • maatschappelijk werk aan de Hogeschool Heverlee en de Erasmus Hogeschool
 • sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen

Hiervoor leg je mondeling examen af over de opgegeven leerstof.