Lopende projecten

Migratie en globale mobiliteit. 01/01/2023 - 31/12/2027

Abstract

Mijn doel is om het Migration and Global Mobility Network aan de Universiteit Antwerpen in de komende 5 jaar te leiden tot een site van wereldklasse voor migratie- en mobiliteitsstudies. Mijn werk in het netwerk is geïnspireerd door een poging om verder te gaan dan de stereotype voorstellingen van migranten en migratie die zo gebruikelijk zijn in het huidige publieke debat. Academisch onderzoek kan het pad effenen voor nieuwe collectieve manieren om het fenomeen te begrijpen door multi-perspectief, multidisciplinaire en multifocale analyses te bieden van de vele migratiegerelateerde kwesties, die betrekking hebben op bestuurlijke regimes, mondiale mobiliteit, internationale betrekkingen en maatschappelijke uitdagingen. Ik geloof dat het van cruciaal belang is het netwerk te baseren op interdisciplinaire wetenschappelijke productie, uitwisselingen en praktijken. Deze variëren van het opzetten van een seminarreeks tot samenwerking tussen verschillende departementen en centra bij het schrijven van projectvoorstellen voor de financiering van baanbrekend fundamenteel onderzoek. Het onderzoek zou kunnen worden opgebouwd rond vier geavanceerde thema's die op nuttige wijze kunnen worden onderzocht door middel van een multi-perspectief, multidisciplinaire en multi-methodologische benadering: Mondiale mobiliteit en de uitdagingen van externalisering; Migranten en de staat: een focus op digitale bureaucratie; Milieurechtvaardigheid en migratie; Methodologieën en ethiek in migratieonderzoek. Deze onderzoeksthema's kunnen worden onderzocht vanuit de politieke wetenschappen, de sociologie, de communicatiewetenschappen en de opleidings- en onderwijswetenschappen. Bovendien kunnen ze samenwerking met andere faculteiten, zoals rechten, economie en IOB, bevorderen. Mijn onderzoeksplan omvat een strategie om de internationalisering van het netwerk te bevorderen door deelname aan Europese en internationale onderzoeksnetwerken (waarvan ik actief lid ben), zoals IMISCOE, en door het aantrekken van internationale wetenschappers en junioronderzoekers die zich bezighouden met migratie en mobiliteit. Deze internationalisering houdt in dat moet worden samengewerkt met vooraanstaande onderzoekscentra en wetenschappers in zowel het Noorden als het Zuiden. Samenwerking met het Zuiden zal van cruciaal belang zijn om bij te dragen tot de "dekolonisatie van migratiestudies", een van de belangrijkste uitdagingen voor het vakgebied in de huidige tijd. In de komende vijf jaar vind ik het belangrijk om te werken aan onderzoeksvalorisatie en maatschappelijke betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld en instellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Hier stel ik voor verder te bouwen op de bestaande samenwerkingsverbanden van wetenschappers die deel uitmaken van het netwerk (waaronder ikzelf) en de discussie met maatschappelijke en institutionele actoren aan te moedigen door een jaarlijkse rondetafelconferentie te organiseren. Er moeten outreach-activiteiten worden georganiseerd om het onderzoek en de activiteiten van het netwerk te verspreiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Migratienarratieven van het verleden, het heden en de toekomst in Europa (MINAR). 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

Het MINAR-projectvoorstel beoogt meer inzicht te verwerven in de narratieven over migratie en de gevolgen hiervan in België, Nederland, Zweden, Letland, Italië, Roemenië en Turkije. Deze narratieven gaan over immigratie en emigratie, van het verleden, het heden en de toekomst, van een diverse groep van belanghebbenden, waaronder mensen met en zonder migratieachtergrond. Het project hanteert een gendersensitieve benadering en bouwt verder op bestaande migratietheorieën. Het voorstel maakt hiervoor gebruik van een hele waaier aan traditionele en innovatieve onderzoeksmethoden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Coronavirus kwetsbaarheden, informatieverspreiding, onderzoek en modellering (COVINFORM) 01/11/2020 - 31/10/2023

Abstract

Het COVINFORM project is een Europees project dat erop gericht is om beleidsmakers en experten in de gezondheidszorg te ondersteunen in het omgaan met de impact van de COVID-19 pandemie op kwetsbare personen en groepen. Dit project vertrekt vanuit de vaststelling dat bepaalde groepen disproportioneel hard getroffen heeft. Het interdisciplinaire, Europese project zal onderzoek uitvoeren op het niveau van (1) de Europese lidstaten (+VK), (2) op nationaal en gemeenschapsniveau, en (3) in 10 'target' gemeenschappen, waarbij zowel klassieke als innovatieve kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals visuele etnografie, geautomatiseerde analyse van korte video getuigenissen) gebruikt zullen worden om, aan de hand van casestudies, meer inzicht te verwerven in de impact van COVID-19 op kwetsbare populaties (zoals COVID-19 patiënten, gezondheidswerkers met een migratiegeschiedenis, etc.). Het project zal resulteren in een online gebruikersportaal en visuele toolkit voor stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verbannen en gescheiden: een multi-sited etnografische studie over Eritrese vluchtelingen en hun families op zoek naar hereniging. 01/02/2020 - 31/01/2024

Abstract

De meeste Europese landen staan vluchtelingen toe een vereenvoudigde procedure te volgen om zich te herenigen met hun gezinsleden. Veel studies tonen echter aan dat problemen met timing, documentatie en economische middelen gezinsherenigingen vaak uiterst moeilijk maken, zo niet onmogelijk. Hoewel er reeds veel geschreven is over de belemmeringen voor migranten om te genieten van hun recht op een gezinsleven, is weinig bekend over het specifieke geval van vluchtelingen. Het multi-sited ontwerp van dit project met vluchtelingen en hun gezinnen heeft tot doel de complexiteit van machtsverhoudingen, sociale verwachtingen en structurele belemmeringen te reconstrueren, die een invloed hebben op de mogelijkheid van vluchtelingen om samen te zijn met hun gezin.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

PERCEPTIONS - Inzicht krijgen in de impact van nieuwe technologieën en sociale media op de perceptie van Europa in het landen buiten de EU. 01/09/2019 - 28/02/2023

Abstract

Het Horizon2020-project PERCEPTIONS heeft als doel om narratives, beeldvormingen en percepties van de EU – die buiten Europa gehouden worden – en de manier waarop deze via verschillende kanalen verspreid worden, te identificeren en te begrijpen. Verder wordt onderzocht hoe de informatiestroom zou kunnen worden verstoord en hoe 'false narratives' zouden kunnen leiden tot bedreigingen op het vlak van veiligheid. Op basis van deze inzichten zal het project toolkits van creatieve en innovatieve maatregelen ontwikkelen om hierop te reageren of er zelfs tegenin te gaan, rekening houdend met sociale, maatschappelijke en structurele aspecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Afgelopen projecten

Onderzoek naar ervaringen bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing. 11/10/2021 - 11/10/2022

Abstract

In dit onderzoek, trachten we als eerste doelstelling beter te begrijpen wat de ervaringen zijn van de betrokken personen en organisaties bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing in een Vlaamse context. We behandelen de volgende onderzoeksvragen behandelen: 1) Wat zijn de (positieve en negatieve) ervaringen bij (de)conversieprocessen van religie of levensbeschouwing en hoe evolueerden deze ervaringen gedurende dit proces? 2) Welke drempels en faciliterende factoren ervaart men voor, tijdens en na deze processen? 3) Wat zijn de noden van de betrokken personen tijdens deze processen op psychologisch, sociaal en existentieel vlak? 4) Welke informatiekanalen gebruiken betrokkenen ter ondersteuning van dergelijke (de)conversieprocessen? 5) Zijn er verschillen tussen de ervaringen tijdens (de)conversieprocessen naargelang de religieuze of levensbeschouwelijke traditie waarvan men afstand neemt? 6) Welke organisaties ondersteunen momenteel (de)conversieprocessen en hoe kan hun werking gefaciliteerd of versterkt worden? Aan de hand van kwalitatieve interviews, en expertencomités, trachten we deze onderzoeksvragen te beantwoorden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MICADO: Cockpits en Dashboards voor Migranten Integratie 01/01/2019 - 30/06/2022

Abstract

In het Europese HORIZON 2020 project "MICADO: Cockpits en Dashboards voor Migranten Integratie" (Innovative Actions), zullen deskundigen van openbaar bestuur, academici die onderzoek doen naar migratie en IT-ontwikkelaars een IT oplossing ontwikkelen die de integratie van nieuwkomers in Antwerpen, Bologna, Hamburg en Madrid kan faciliteren en verder ondersteunen. Het doel is om aantrekkelijke digitale diensten te ontwerpen voor drie gebruikersgroepen: 1) overheidsinstanties voor arbeid, gezondheid, onderwijs en huisvesting, 2) betrokken maatschappelijke organisaties, en 3) migranten en vluchtelingen door zowel bestaande als nieuwe gegevens te integreren. CeMIS zal zich voornamelijk richten op de organisatie, het ontwerp en de lokale uitvoering van co-creatie workshops, die als basis zullen dienen voor de ontwikkelde tool. Het resultaat van het MICADO project zal een gevalideerde en ontwikkelde app zijn, die lokale stadsdiensten en migranten en vluchtelingen kunnen gebruiken om de navigatie en participatie van de laatste groep doorheen en in de Vlaamse instanties en samenleving te vergemakkelijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Migratie als antwoord op milieu- en klimaatverandering. Een Belgisch perspectief - tweede fase (MIGRADAPT-2). 01/04/2018 - 15/04/2021

Abstract

In recente migratiestromen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen migranten, die voornamelijk economische motieven hebben om te migreren, en vluchtelingen, die moeten vluchten voor vervolging en oorlog. Toch zijn er ook steeds meer migranten die vluchten omwille van klimaatsveranderingen en veranderingen in het natuurlijke leefmilieu waar ze wonen. Deze groep van migranten groeit steeds meer en is erg moeilijk internationaal te erkennen. In dit onderzoeksvoorstel gaan we bestuderen welke rol veranderingen in de natuurlijke leefomgeving een rol spelen bij migratiepatronen naar België en migratieaspiraties van personen die (oorspronkelijk) wonen in Senegal, Congo en Marokko. Op basis van kwalitatief onderzoek wordt er nagegaan in welke mate klimaatsveranderingen en omgevingsveranderingen een rol spelen bij migratiebeslissingen alsook in welke mate deze factoren samenhangen met andere migratieredenen. Dit is erg interessant voor de erkenning van migranten in het nieuwe migratieland, maar ook om de impact van de natuurlijke leefomgeving en klimaatsveranderingen beter in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Huidig Europees en transnationaal vergelijkend onderzoek en onderzoeksacties over migratie (CROSS-MIGRATION). 01/03/2018 - 29/02/2020

Abstract

Migratie en zijn parameters, dynamiek en complexiteit vormen een van de belangrijkste kwesties in het hedendaagse Europa. Onder deze omstandigheden, is relevante, beknopte en nuttige kennis een vereiste voor de ontwikkeling van efficiënt en constructief beleid. Hoewel bepaalde databases zoals EUROSTAT en OESO waardevolle inzichten bieden in de dynamiek van migratiestromen, bestaat er geen uitgebreide, efficiënte en integratieve gegevensbank die de belangrijkste analyses over migratie in heel Europa synthetiseert, categoriseert en in kaart brengt. Het doel van dit project, dat wordt gedragen door 16 toonaangevende onderzoeksinstellingen, netwerken en beleidsinstituten in heel Europa, is deze kloof dichten door de bouw van een centrale migratie-hub. Deze hub zal van instrumentele waarde zijn daar deze zal functioneren als een belangrijk fundament in het ontwerp van huidig en toekomstig beleid. Deze hub zal verleden, huidig en toekomstig migratieonderzoek accumuleren en consolideren door het verstrekken van een uitgebreid maar toch beknopt overzicht van de migratie-stuurprogramma's, infrastructuren, stromen en beleid, wat zal leiden tot een verbeterd systematisch begrip van de factoren die de interactie tussen deze analytische categorieën vormen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek met betrekking tot integratie- en identiteitsdynamieken. 01/02/2018 - 31/01/2021

Abstract

Dit onderzoeksproject bestudeert thema's gerelateerd aan processen van identiteitsvorming en integratie in de bredere samenleving, met een bijzondere focus op onderwijs en de familie. Stedelijke omgevingen, maar eveneens steeds meer daarbuiten, diversifiëren razendsnel en aloude voorstellingen van wat 'ons' bindt en wie 'wij' zijn worden in vraag gesteld. Dit project bestudeert onder andere welke collectieve identiteiten aan belang winnen en welke niet in dergelijke diverse contexten, welke mogelijke verklaringen hiervoor te vinden zijn en welke mogelijke impact dit kan hebben op de bredere samenleving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mobiliteitstrajecten van jongeren 24/10/2017 - 24/02/2018

Abstract

Een kortlopende samenwerking met het Mo-Trayl team van professor Valentina Mazzucato van Maastricht University. 'Mobility trajectories of young lives' (MO-TRAYL) is een vijfjarig onderzoeksproject (2017-2021) dat de relatie tussen migratie en de levenskansen van jongeren bestudeert. Een specifieke aanvulling vanuit het team van de Universiteit Antwerpen is de focus op identiteitsbeleving van deze jongeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duaal leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in grootsteden. 01/10/2017 - 31/12/2019

Abstract

In dit project willen we kijken naar de uitdagingen van grote steden zoals verhoogde jeugdwerkloosheid. Een manier om de jeugdwerkloosheid aan te pakken is 'duaal leren', een onderwijssysteem waarbij jongeren meer dan 50% van hun opleiding op het werk ontvangen. Dit systeem heeft een aantal voordelen. Ten eerste bereidt het de jongere voor op de arbeidsmarkt, geeft het hem/haar echte werkervaring en geeft het hem/haar een diploma aan het einde van hun opleiding. Aan de andere kant is het ook voordelig voor de werkgever, aangezien zij toekomstige medewerkers kunnen opleiden en hen de waardevolle vaardigheden kunnen geven die nodig zijn voor de baan. Dit project zal kijken naar de specifieke uitdagingen voor het toepassen van duaal leren in drie steden: Brussel, Antwerpen en Gent. Verder willen we een internationaal samenwerkingsverband ontwikkelen om voortdurend informatie en best practices te delen met andere steden en projecten waarin gewerkt wordt op duaal leren en jeugdwerkloosheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Migratie als antwoord op milieu- en klimaatverandering. Een Belgisch perspectief (MIGRADAPT). 01/01/2017 - 31/08/2021

Abstract

In recente migratiestromen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen migranten, die voornamelijk economische motieven hebben om te migreren, en vluchtelingen, die moeten vluchten voor vervolging en oorlog. Toch zijn er ook steeds meer migranten die vluchten omwille van klimaatsveranderingen en veranderingen in het natuurlijke leefmilieu waar ze wonen. Deze groep van migranten groeit steeds meer en is erg moeilijk internationaal te erkennen. In dit onderzoeksvoorstel gaan we bestuderen welke rol veranderingen in de natuurlijke leefomgeving een rol spelen bij migratiepatronen naar België en migratieaspiraties van personen die (oorspronkelijk) wonen in Senegal, Congo en Marokko. Op basis van kwalitatief onderzoek wordt er nagegaan in welke mate klimaatsveranderingen en omgevingsveranderingen een rol spelen bij migratiebeslissingen alsook in welke mate deze factoren samenhangen met andere migratieredenen. Dit is erg interessant voor de erkenning van migranten in het nieuwe migratieland, maar ook om de impact van de natuurlijke leefomgeving en klimaatsveranderingen beter in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ACCORD-project. 31/12/2016 - 31/12/2019

Abstract

Het ACCORD-project (Erasmus+ programma) situeert zich binnen de steeds groter wordende etnisch-culturele diversiteit binnen Europese landen. Naast het bieden van verschillende opportuniteiten zorgen deze veranderingen ook voor de creatie van interetnische spanningen en breuklijnen binnen verschillende domeinen van de samenleving. Als maatschappelijk instituut bezit het onderwijs een sleutelpositie om een constructieve benadering en afhandeling van interetnische conflicten te promoten. Ter ondersteuning van dit proces wil het ACCORD-project een innovatief medium bieden aan leerkrachten binnen de Europese Unie om hen te helpen in het omgaan met diversiteit en hen te ondersteunen in het aankaarten van discriminatie en vooroordelen binnen de klas. Concreet wil het project deze doelstellingen realiseren door de creatie van een flexibel en laagdrempelig elektronisch hulpmiddel waar een 'serious-game' benadering wordt gecombineerd met een online cursus. Deze combinatie moet leerkrachten helpen om op autonome wijze hun eigen interculturele competenties te analyseren alsook te verbeteren. Inhoudelijk krijgt het elektronisch platform vorm aan de hand van zowel psychologisch modellen gerelateerd aan technieken van onderhandeling en bemiddeling alsook theorieën met betrekking tot culturele zelfbewustwording. De ondersteuning die het elektronisch hulpmiddel biedt aan het ruimer schoolpersoneel moet finaal leiden tot een verhoogd wederzijds cultureel begrip en respect tussen individuen met een verschillende immigratieachtergrond binnen de Europese onderwijspraktijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Evaluatie proefprojecten duaal leren. 01/12/2016 - 01/11/2019

Abstract

Het onderzoek zet in op het evalueren van de proefprojecten in opeenvolgende empirische cycli. Vertrekkende vanuit theory based stakeholder evaluation toetsen we de programmatheorie achter de proefprojecten af aan praktijkervaringen, inzichten en verwachtingen van de actoren op het terrein. De vooropgestelde onderzoeksvragen bepalen samen met administratieve data de specifieke case selectie in 5 cycli van kwalitatief onderzoek. Daarnaast zetten we volgens dezelfde tijdslijn een kwantitatieve longitudinale studie op met jongeren uit de proefprojecten o.b.v. administratieve en nieuwe survey-data.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De ontwikkeling van een instrumentarium en professionalisering van het Onderwijscentrum Gent in het kader van het poject vroegtijdig schoolverlaten. 01/12/2016 - 31/07/2017

Abstract

Vroegtijdig schoolverlaten is een complex veelgelaagd probleem waar onder andere Resl.eu op focust. 'Operatie Geslaagd' van het Onderwijscentrum van de stad Gent tracht samen met CeMIS en Steunpunt Diversiteit en Leren de vertaling te maken van de theoretische en empirische bevindingen omtrent vroegtijdig schoolverlaten naar de praktijksituatie van de scholen van de stad Gent. Concreet bestaat het project uit drie grote onderdelen. 1) Via schoolbezoeken wordt er d.m.v. een matrix een overzicht gemaakt van de lopende projecten rond welbevinden, om op die manier een helikopterperspectief aan te bieden aan scholen. Er wordt niet enkel gekeken naar de sterktes en beperkingen van de aanwezige projecten in het versterken van het welbevinden, maar ook naar de potentiële discrepanties in het beleid. 2) Er wordt een draaiboek geschreven, dat bestaat uit (a) een korte theoretische uitleg rond vroegtijdig schoolverlaten; (b) een onderwijskundige kadering van bestaande datasets (mijn.onderwijs) en bevragingen omtrent welbevinden van de scholen; (c) een aanbod van drie tools om een school te helpen zicht te krijgen op de problematiek. 3) Een laatste onderdeel omvat ondersteuning voor het uitwerken van een actief beleid gericht op het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten in de betrokken scholen op basis van de matrix (1) en het draaiboek (2).

Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Cohousing Curant: Antwerpse jongeren en jonge vluchtelingen samen onder een dak. 01/11/2016 - 31/10/2019

  Abstract

  Binnen de vluchtelingenpopulatie zijn niet-begeleide minderjarigen de meest kwetsbare groep. Volgens Europese en internationale standaarden moeten zorg en bescherming voor deze groep voorzien worden. Echter, wanneer deze minderjarigen wettelijk meerderjarig worden (18) vervallen ondermeer hun rechten op gesubsidieerde huisvesting, verplichte integratielessen, inschrijving in onthaalklassen, training op maat en de steun van een wettelijke voogd. Het CURANT consortium (OCMW Antwerpen, CeMIS (UA), Atlas Inburgering en Integratie Antwerpen, Solentra, Vormingplus en Jes vzw) wil deze problematiek aanpakken door een combinatie van twee innovatieve sociale interventies te 'testen' op een selectie van minimum 75 en maximum 135 niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen tussen 2016 en 2019: 1) Co¬housing met vrijwillige buddies (niet enkel om accommodatie te bezorgen, maar als een instrument voor 1-op-1 integratie) 2) Circulaire, geïntegreerde individuele trajecten (gefocust op activering, onafhankelijk leven, taal, vrije tijd, sociale integratie en psychologische ondersteuning) met een intensieve opvolging aan de hand van individueel case management. Als academische partner staat CeMIS in voor het uitvoeren van een evaluatieonderzoek van deze sociale interventie. De gebruikte evaluatiebenadering is theory-driven evaluation (TDE, Cheng 2015). Meer in het bijzonder wordt door de onderzoekers de impact van het samenhuizen en de circulaire benadering op de integratie van de doelgroep onderzocht aan de hand van een multi-method onderzoeksdesign, met inbegrip van observaties, diepte-interviews en surveys.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar het verband tussen godsdienstonderwijs en migratie: de invloed van de diaspora op de opkomst in Koranscholen in Senegal. 15/09/2016 - 15/11/2016

  Abstract

  Dit project onderzoekt hoe personen die zijn afgestudeerd aan Senegalese Koranscholen en geëmigreerd zijn naar Europa, het islamitisch onderwijs van jongere familieleden in het land van herkomst beïnvloeden. Het project zal disciplinaire grenzen tussen godsdienstonderwijs, vergelijkend onderwijs en migratie overbruggen, om zo de vorming van religieuze subjectiviteit en trends in het onderwijs beter te begrijpen in de context van transnationale families. Naast dataverzameling zullen een lezing en een symposium georganiseerd worden, die zullen uitmonden in een publicatie.

  Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Een inherente gevoeligheid voor sociale grenzen: Hoe de tweede generatie onderwijssucces omzet in leiderschapsposities. 15/07/2016 - 14/07/2017

   Abstract

   Het proefschrift richt zich op tweede-generatie professionals, de sociale grenzen die ze ervaren op de arbeidsmarkt en in organisaties, en hoe ze omgaan met deze sociale grenzen. Door middel van vier artikelen laat ik zien dat sociale grenzen, en de uitsluitingsmechanismen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van sociale grenzen, een dagelijkse realiteit zijn voor tweede-generatie professionals. Maatschappelijke machtprocessen zorgen ervoor dat tweede-generatie professionals worden gezien als behorend bij een gemarginaliseerde etnische groep. Deze maatschappelijke beelden dringen door in organisaties en zorgen ervoor dat de professionele status van de tweede generatie kan worden gedomineerd door hun etnische achtergrond en de daarbij horende negatieve maatschappelijke beeldvorming. Hierdoor hebben tweede-generatie professionals die in een leidinggevende functie werken nog altijd te maken met bijvoorbeeld subtiele discriminatie op de werkplek. Hoe tweede-generatie professionals omgaan met sociale grenzen is verbonden aan hun professionele positie en hun tweede-generatie achtergrond. Tweede-generatie professionals gebruiken een strategie van "sameness en difference". Ze benadrukken hun professionele "sameness" op het werk om aansluiting te kunnen vinden met hun collega's die overwegend behoren tot de etnische meerderheid. Tegelijkertijd weigeren tweede-generatie professionals te assimileren. Belangrijke identiteitsaspecten die duiden op "difference" blijven bewaard, ook op de werkplek. Door deze inherente gevoeligheid voor sociale grenzen weten tweede-generatie professionals te ontkomen aan de beperkingen van deze grenzen. Hun gevoeligheid en competentie in het omgaan met sociale grenzen en de bijbehorende beperkingen stellen tweede-generatie professionals in staat om hun kennis van de organisatie waarin ze werken, in combinatie met hun "in-betweenness als tweede-generatie sociale stijgers te gebruiken om invloed uit te oefenen. Invloed die enerzijds gericht is op het verbeteren van hun eigen professionele positie binnen de organisatie, en anderzijds op het creëren van een bewustzijn binnen de organisatie (en daarbuiten) van onzichtbare machtsprocessen die leiden tot en een resultaat zijn van structurele ongelijkheid in organisaties en de maatschappij.

   Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Internationaal Partnerschap in het Versterken van Onderwijs voor Jonge Vluchtelingen en Asielzoekers. 16/05/2016 - 28/02/2017

    Abstract

    De recente drastische stijging van asielzoekers heeft een verhoogde druk gelegd op EU lidstaten om strategieën te ontwikkelen voor de effectieve integratie van nieuwe aankomelingen in de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat onderwijs één van de belangrijkste paden is voor een structurele integratie van jonge asielzoekers en vluchtelingen omdat zij specifieke sociale en emotionele noden hebben die kwalitatief onderwijs kunnen helpen overwinnen. Het project zal bijdragen tot het invullen van lacunes in de deelnemende landen. Elke projectpartner zal desk research en veldwerk uitvoeren in zijn land. Het veldwerk zal bestaan uit interviews met en participatieve observaties in onthaalklassen en scholen die drie groepen van vluchtelingen en asielzoekers opvangen: (1) zij die minder dan twee maanden voor de start van het project zijn gearriveerd, (2) zij die tussen de twee en twaalf maanden ervoor arriveerden, en (3) zij die langer dan 12 maanden voor het project in de lidstaat aankwamen. Het veldwerk zal ook bestaan uit interviews en focusgroepgesprekken met stakeholders zoals overheidsinstellingen, NGO's, schoolbesturen, leerkrachten en sociale werkers. De resulterende analyses zullen uitdagingen van deze jongeren en goede praktijkvoorbeelden in het tegemoetkomen aan deze uitdagingen in kaart brengen en een overzicht verstrekken van de interactie tussen profielen van onderwijssystemen (met een focus op secundair onderwijs) en de migranten in deze onderwijssystemen.

    Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Het Installeren van een Redactieraad voor de Europese Toolkit voor Scholen. 18/03/2016 - 28/02/2017

     Abstract

     Het installeren van een redactieraad voor de Europese Toolkit voor Scholen zal voorzien in concrete ideeën voor het verbeteren van samenwerking binnen, tussen en buiten scholen om alle kinderen en jongeren te helpen slagen in het onderwijs. Schooldirecties, leerkrachten, ouders en anderen die betrokken zijn in verschillende aspecten van het schoolleven kunnen er nuttige informatie, praktijkvoorbeelden en bronmateriaal vinden voor hun inspanningen in het voorzien van effectieve en kwalitatieve vroegschoolse educatie en onderwijs. De doelstelling van de Toolkit is het ondersteunen van de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en ervaringen onder schoolpersoneel en beleidsmakers.

     Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Eindevaluatie project Brugfiguren Intra-Europese Migratie. 01/11/2015 - 01/03/2016

      Abstract

      De sterke migratiestromen vanuit Midden- en Oost-Europa, sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007, stellen de ontvangende West-Europese steden voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Binnen de Stad Gent resulteerde deze demografische veranderingen in het uitdenken van een doelgroepgericht beleid en tal van geassocieerde maatregelen om de integratie van Intra-Europese migranten (IEM) te ondersteunen. Zo werd binnen de sfeer van het onderwijs het project 'Brugfiguren Intra-Europese Migratie' (BIEM) gelanceerd als methodische en organisatorische versterking van de bestaande brugfigurenwerking met een expliciete, maar niet exclusieve gerichtheid op de IEM-doelgroep. Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) kreeg van het Gentse stadsbestuur de opdracht om dit project - dat schooljaar 2015-2016 ten einde loopt – te evalueren. De finaliteit van deze studie is in eerste plaats toekomstgericht en heeft als doel om good practices op te sporen en het succes ervan te ontleden. We beroepen hiervoor op de principes van theoriegestuurde evaluatie en toetsen de vooronderstellingen over de werking van het BIEM-project aan de dagdagelijkse uitvoering en implementatie. Deze methodologie is ontwikkeld als reactie op traditionele evaluatiemethoden, die te sterk vasthouden aan (moeilijk) 'meetbare indicatoren' en zich te eenzijdig richten op de behaalde resultaten. Bij een theoriegestuurde evaluatie verbreedt de focus van de resultaten naar de achterliggende processen en naar de perspectieven en ervaringen van de verschillende betrokken partijen. Op die manier wordt duidelijk 'wat' werkt, 'voor wie' en 'onder welke omstandigheden'.

      Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Tegenstrijdige bewegingen: de betrokkenheid van Senegalese migranten en hun kinderen bij de religieuze educatie sector in Senegal. 01/10/2015 - 30/09/2018

       Abstract

       In een klimaat van angst voor islamitische radicalisering wordt de moslim jeugd, en vooral zij die gesocialiseerd zijn in instituties voor islamitisch onderricht, geconfronteerd met heel wat negatieve aandacht. westerse samenlevingen staan vaak ongemakkelijk tegenover jongeren van moslim gemeenschappen en zijn argwanend over hun islamitisch onderricht, zeker wanneer zij voor deze studies naar het buitenland reizen. Dit onderzoek dat zich situeert op de kruising van 'anthropology of religion', 'education research' en 'migration studies', verkent de betrokkenheid van West Afrikaanse diasporas in de religieuze onderwijssector in Senegal, een belangrijke 'hub' voor islam in West Afrika. Eerst wordt nagegaan hoe verblijven met als doel het volgen van religieus onderwijs – tijdens schoolvakanties of langere periodes – de wijze waarop kinderen van de West Afrikaanse diaspora omgaan met Islam beïnvloeden, en hoe zij deze ervaringen integreren wanneer zij terug zijn in het Westen. Hierdoor, wil het project meer inzicht verwerven in de uitdagingen waarmee kinderen van moslim migranten gemeenschappen in het Westen geconfronteerd worden in een context van groeiende Islamofobie en beperkte sociale en economische mogelijkheden. Ten tweede, wil het project inzicht verwerven in de rol van de diaspora, zowel onder de vorm van financiering als ideeën, in de islamitische onderwijssector in Senegal. Hierdoor wil het onderzoek bijdragen tot de kennis over de veranderende dynamiek in de islamitische onderwijssystemen in West Afrika in het algemeen.

       Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Emirdag intergenerationele studie. 07/07/2015 - 30/11/2015

        Abstract

        Dit project wil de situatie van de zogenaamde zero generation -ouderen wiens familie door migratie in Europa verblijft- in Emirdag, Turkije, in kaart brengen. Daarnaast verzamelt het project ook informatie over welke formele en informele diensten en initiatieven er in Emirdag en eventueel naburige steden bestaan ter ondersteuning van deze zero generation. Het onderzoek wil tevens na gaan hoe de Koning Boudewijn Stichting – de opdrachtgever – de Turkse diaspora in België kan ondersteunen in het ontwikkelen van initiatieven voor de zero generation in Emirdag.

        Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Leerstoel Europese waarden en identiteiten. 01/01/2015 - 31/12/2015

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Onderzoek naar nieuwe potentiële netwerken Zuidwerking stad Antwerpen. 01/11/2014 - 31/12/2015

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Onderzoek naar de auto-discriminatie van jonge allochtonen in België. 01/05/2014 - 31/07/2014

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

         Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Een kritische analyse van binnenlandse arbeidsmobiliteit in de context van internationale sportevenementen in Brazilië. 01/01/2014 - 31/12/2017

          Abstract

          Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

          Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Het begrijpen en voorspellen van intra-Europese mobiliteit van jongeren. 01/01/2014 - 31/12/2014

           Abstract

           Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

           Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            De banden met 'thuis' koesteren: de rol van het Marokkaanse diasporabeleid in de transnationale banden van de post-migratie generaties. 01/10/2013 - 30/09/2016

            Abstract

            Deze studie wil de wortels van transnationalisme bij de tweede generatie migranten blootleggen, door de intergenerationele reproductie van transnationale praktijken en gehechtheid te onderzoeken. De 3 onderzoeksdoelstellingen zijn 1) de ontwikkeling van een empirisch model dat verklaart waarom en hoe de 1ste generatie praktijken en gehechtheid overdraagt 2) een beter begrip van de agency van 1ste en 2de generatie in de ontwikkeling van transnationale banden 3) de identificatie van intergenerationele snijlijnen tussen het transnationalisme van de 1ste en 2de generatie.

            Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten in de EU (RESL.eu) 01/02/2013 - 31/01/2018

             Abstract

             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

             Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Actieonderzoek 16-18 jarige nieuwkomers uit derdelanden. 01/01/2013 - 30/06/2014

              Abstract

              Dit project beoogt zowel een exploratie- als een actieonderzoek op te zetten om na te gaan welke rol diverse actoren en sectoren kunnen vervullen in het aanbieden van een succesvol onderwijs- en opleidingstraject op maat aan 16- tot 18-jarige nieuwkomers, met een sterke aandacht voor onderwijs op maat en een betere integratie van informeel en formeel leren. Dit onderzoek beoogt ook de noodzakelijke randvoorwaarden en structuren te identificeren die een goed samenspel tussen de verschillende actoren mogelijk maken.

              Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Organisatie van een peer review meeting in het kader van het Sirius project m.b.t. kinderen van migranten. 01/01/2013 - 31/01/2013

               Abstract

               Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Risbo. UA levert aan Risbo de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

               Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Onderzoek naar de integratie van migranten als huishoudelijk personeel in België. 06/02/2012 - 05/02/2013

                Abstract

                Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ILO. UA levert aan ILO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Onderzoek in het domein van de internationale migratie en integratie van migrantengemeenschappen. 01/10/2011 - 09/02/2019

                 Abstract

                 CeMIS stelt zich tot doel de aanwezige onderzoeksexpertise vanuit verschillende disciplines samen te brengen en zo de complexiteit van migratie en het intercultureel samenleven beter te doorgronden. Het centrum wil inzichten leveren over de impact van migratie en interculturele processen op het alledaagse leven in een geglobaliseerde en diverse samenleving. CeMIS streeft deze maatschappelijke doelstelling na door middel van interdisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en academische vorming, meer specifiek binnen de onderzoekslijnen (1) internationale migratie, (2) integratie en sociale cohesie en (3) migratie en ontwikkeling. Daarnaast biedt CeMIS een open en pluralistisch platform waar diverse actoren zoals universiteiten en hogescholen, overheden en het middenveld, met elkaar in dialoog kunnen treden met het oog op het ontwikkelen en verwerven van wetenschappelijk onderbouwde en beleidsrelevante inzichten over de migratie- en integratiethematiek. CeMIS richt zich specifiek op de academische gemeenschap van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, nationale en internationale onderzoekers in het domein van migratie en interculturele studies, beleidsmakers en organisaties uit het middenveld.

                 Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  De invloed van Europese studentenmobiliteit op Europese identiteit en latere migratieintenties. 01/10/2011 - 30/09/2013

                  Abstract

                  Algemene onderzoeksdoelstelling: Het ontwikkelen van een empirisch gebaseerd theoretisch model over de invloed van Europese studentenmobiliteit (ESM) binnen de Europese ruimte op Europese identiteit en verder migratiegedrag Bijkomende doelstellingen: (a) Het begrijpen van ESM patronen binnen Europa en enkele specifieke Europese landen. (b) Het begrijpen van de push en pull factoren van ESM. (c) Het begrijpen van de invloed van het "jaar in het buitenland" op Europese identiteit en verder migratiegedrag. (d) Het definiëren van de motivatiefactoren die mobiliteitsbeslissingen van Europese studenten beïnvloeden en het begrijpen van hun aspiraties. Samenvatting Het onderwerp van hoog opgeleide migratie heeft binnen migratieonderzoek veel aan belang gewonnen het laatste decennium. Studenten worden in veel studies beschouwd als een specifieke categorie van de hoog opgeleiden, of minstens als een voorloper van hoog opgeleide migratie. Hoewel studentenmobiliteit sterk aan belang heeft gewonnen binnen Europa blijft dit fenomeen onderbestudeert, zowel conceptueel als methodologisch. Dit doctoraatsonderzoek focust op Europese studentenmobiliteit, de push en pull factoren en de invloed van deze specifieke mobiliteitsvorm op Europese identiteit en de migratiebeslissingen en aspiraties van Europese studenten.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  De banden met 'thuis' koesteren: de intergenerationele overdracht van transnationale gehechtheid en praktijken. 01/10/2011 - 30/09/2013

                  Abstract

                  Deze studie wil de wortels van transnationalisme bij de tweede generatie migranten blootleggen, door de intergenerationele reproductie van transnationale praktijken en gehechtheid te onderzoeken. De 3 onderzoeksdoelstellingen zijn 1) de ontwikkeling van een empirisch model dat verklaart waarom en hoe de 1ste generatie praktijken en gehechtheid overdraagt 2) een beter begrip van de agency van 1ste en 2de generatie in de ontwikkeling van transnationale banden 3) de identificatie van intergenerationele snijlijnen tussen het transnationalisme van de 1ste en 2de generatie.

                  Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   De rol van de Antwerpse diaspora in ontwikkelingssamenwerking. 01/09/2011 - 30/06/2013

                   Abstract

                   Het CeMIS en de dienst ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen voeren gezamenlijk onderzoek naar de rol van de Antwerpse diaspora uit Congo, Ghana en Marokko in de ontwikkelingssamenwerking in hun land van herkomst. Dit is een praktijkgericht, beleidsvoorbereidend onderzoek. In een eerste fase is het de bedoeling om een zicht te krijgen op die Antwerpse diaspora (profiel, motivatie, organisatie, methodiek, impact op de Antwerpse samenleving, ... ). In een tweede fase wordt in kaart gebracht hoe traditionele actoren, zoals overheden, ngo's, instellingen, enz. de link leggen tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking en hoe ze de diaspora ondersteunen of ermee samenwerken.

                   Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Van Emirdag naar België. 01/06/2011 - 31/03/2012

                    Abstract

                    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KBS. UA levert aan KBS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                    Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Civiel effect inburgering. 01/03/2011 - 30/06/2012

                     Abstract

                     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds HIVA. UA levert aan HIVA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                     Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Opstellen van een verkennende nota over schijnhuwelijken. 01/09/2010 - 30/09/2010

                      Abstract

                      Het betreft hier het opstellen en de redactie van een nota over schijnhuwelijken die aanzet tot reflectie en aanbevelingen en pistes voor verder onderzoek formuleert.

                      Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Onderzoek rond gezinsherenigers in België. 29/03/2010 - 15/05/2010

                       Abstract

                       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Koning Boudewijnstichting. UA levert aan Koning Boudewijnstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                       Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        "Imagining Europe from the outside": Over de rol van perceptie over democratie en mensenrechten in het motivatie- en beslissingsproces om naar Europa te migreren (EUMAGINE). 01/02/2010 - 31/01/2013

                        Abstract

                        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw. 18/12/2009 - 30/09/2010

                        Abstract

                        Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Beknopte literatuurstudie en het opstellen van een verkennende nota over gezinshereniging. 14/11/2009 - 15/11/2009

                         Abstract

                         Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpen enerzijds, en de Koning Boudewijnstichting anderzijds. UAntwerpen levert aan de Koning Boudewijnstichting een verkennende nota over gezinshereninging na een beknopte literatuurstudie onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                         Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          De invloed van Europese studentenmobiliteit op Europese identiteit en latere migratie-intenties. 01/10/2009 - 30/09/2011

                          Abstract

                          Algemene onderzoeksdoelstelling: Het ontwikkelen van een empirisch gebaseerd theoretisch model over de invloed van Europese studentenmobiliteit (ESM) binnen de Europese ruimte op Europese identiteit en verder migratiegedrag Bijkomende doelstellingen: (a) Het begrijpen van ESM patronen binnen Europa en enkele specifieke Europese landen. (b) Het begrijpen van de push en pull factoren van ESM. (c) Het begrijpen van de invloed van het "jaar in het buitenland" op Europese identiteit en verder migratiegedrag. (d) Het definiëren van de motivatiefactoren die mobiliteitsbeslissingen van Europese studenten beïnvloeden en het begrijpen van hun aspiraties. Samenvatting Het onderwerp van hoog opgeleide migratie heeft binnen migratieonderzoek veel aan belang gewonnen het laatste decennium. Studenten worden in veel studies beschouwd als een specifieke categorie van de hoog opgeleiden, of minstens als een voorloper van hoog opgeleide migratie. Hoewel studentenmobiliteit sterk aan belang heeft gewonnen binnen Europa blijft dit fenomeen onderbestudeert, zowel conceptueel als methodologisch. Dit doctoraatsonderzoek focust op Europese studentenmobiliteit, de push en pull factoren en de invloed van deze specifieke mobiliteitsvorm op Europese identiteit en de migratiebeslissingen en aspiraties van Europese studenten.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Onderzoek naar de sociale en schoolse situatie van Congolese en Rwandese jongeren te Brussel. 01/10/2009 - 31/12/2010

                          Abstract

                          Het betreft een onderzoek naar de sociale en schoolse situatie van Congolese jongeren in zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs te Brussel (meestal tweede generatie) waarbij zo precies en exhaustief mogelijk kwantitatieve gegevens opgezocht en ingebracht worden (o.m. betreffende de demografie, de familiale en socio-economische situatie, de concentratie in bepaalde scholen, de gekozen onderwijsvormen, de schoolse resultaten), maar waarbij het grootste deel besteed wordt aan een kwalitatieve, antropologische invulling van deze gegevens via participerende observatie en semi-gestructureerde interviews.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Wie voelt zich geïntegreerd? Een interdisciplinaire analyse van patronen van identificatie en participatie van drie immigrantengroepen in Vlaanderen. 01/07/2009 - 30/06/2013

                          Abstract

                          Werktitel: 'Van Multiculturalisme naar pluriforme accommodatie'. Het doctoraatsonderzoek focust op de vraag of en waarom het multiculturalisme, zowel als een beleidsstrategie als een politiek-filosofisch paradigma, anno 2014 nog steeds kan worden verdedigd. Deze vraag is apert omdat er thans op velerlei wijzen sprake is van een 'backlash against multiculturalism'. Het doctoraat zal concreet bestaan uit vier delen. In deel 1 wordt de zogenaamde 'rise and fall' van het multiculturalisme besproken. In deel 2 wordt ingezoemd op de liberale merites van het multiculturalisme (werkt het?). Deel 3 vormt een analyse van Will Kymlicka's multiculturele filosofie. In hoeverre gaat het op te beweren dat zijn theorie slechts dan kan worden volgehouden als er een substantiële graad van complexiteit, dynamiek en gradualiteit wordt genegeerd? Deel 3 biedt tegelijk de aanzet voor het vierde en laatste deel alwaar de basis van een inclusieve rechtvaardigheidstheorie wordt uitgewerkt. Deze theorie centraliseert het belang van een contextuele erkenningslogica die inclusiever is voor zover de etnisch-culturele diversiteit wordt aangevuld met een notie van 'pluriforme diversiteit'.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Studie met betrekking tot de genderdimensie in het Belgische asiel- en migratiebeleid. 01/06/2009 - 30/11/2009

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          School, jongeren, ouders en omgeving: partners in het creëren van een optimale schoolloopbaan. 01/01/2009 - 31/12/2012

                          Abstract

                          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf. (UCARE) 01/11/2008 - 28/02/2010

                          Abstract

                          Ondanks de aandacht van diverse zijden voor het recht op onderwijs van kinderen zonder wettig verblijf, blijkt de kennis over de onderwijssituatie van die kinderen ontoereikend, en schieten maatregelen tekort. Dit project beoogt het gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve data te remediëren. De klemtoon ligt op lager onderwijs.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          FEMIGRIN: Verklarende factoren en dynamieken voor vrouwelijke migratie- en integratieprocessen in België. 01/10/2008 - 30/10/2010

                          Abstract

                          Het project beoogt finaal om de crossnationale en crossculturele patronen van vrouwelijke migratie en integratie in beeld te brengen. Naast het statistisch in beeld brengen van de feminisatie van migratie en van de socio-economische integratie van vrouwelijke migranten in de Belgische samenleving aan de hand van beschikbare databanken, ambieert het onderzoeksteam om de verklarende factoren, dynamieken, hindernissen, opportuniteiten en effecten van vrouwelijke migratie en integratie naar/in België te exploreren.

                          Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           De invloed van Europese studentenmobiliteit op Europese identiteit en later migratiegedrag. 01/10/2008 - 30/09/2009

                           Abstract

                           Algemene onderzoeksdoelstelling: Het ontwikkelen van een empirisch gebaseerd theoretisch model over de invloed van Europese studentenmobiliteit (ESM) binnen de Europese ruimte op Europese identiteit en verder migratiegedrag Bijkomende doelstellingen: (a) Het begrijpen van ESM patronen binnen Europa en enkele specifieke Europese landen. (b) Het begrijpen van de push en pull factoren van ESM. (c) Het begrijpen van de invloed van het "jaar in het buitenland" op Europese identiteit en verder migratiegedrag. (d) Het definiëren van de motivatiefactoren die mobiliteitsbeslissingen van Europese studenten beïnvloeden en het begrijpen van hun aspiraties. Samenvatting Het onderwerp van hoog opgeleide migratie heeft binnen migratieonderzoek veel aan belang gewonnen het laatste decennium. Studenten worden in veel studies beschouwd als een specifieke categorie van de hoog opgeleiden, of minstens als een voorloper van hoog opgeleide migratie. Hoewel studentenmobiliteit sterk aan belang heeft gewonnen binnen Europa blijft dit fenomeen onderbestudeert, zowel conceptueel als methodologisch. Dit doctoraatsonderzoek focust op Europese studentenmobiliteit, de push en pull factoren en de invloed van deze specifieke mobiliteitsvorm op Europese identiteit en de migratiebeslissingen en aspiraties van Europese studenten.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Concrete uitwerking van het opleidingsvoorstel voor islamkaders. 01/09/2008 - 31/12/2009

                           Abstract

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Ontwikkeling van expertise en expertise-uitwisseling in verband met de ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw. 01/09/2008 - 30/09/2009

                           Abstract

                           Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Studie naar de factoren die de vrijheid van jongens en mannen van vreemde oorsprong in België beperken in hun partnerkeuze. 01/07/2008 - 28/02/2009

                            Abstract

                            In dit onderzoek worden de beïnvloedende factoren op het partnerkeuzeproces en de huwelijkssluiting van Turkse, Marokkaanse en Sikhs mannen in kaart gebracht. Er werd gekozen voor de twee grootste migrantengroepen in België; dit zijn mannen van Marokkaanse en Turkse origine. De keuze voor Sikhs mannen zorgt ervoor dat de focus op religie als verklarende factor op het partnerkeuzeproces ontkracht wordt. Daarnaast is het een recente migrantengroep waarover in België slechts een beperkte hoeveelheid onderzoeksmateriaal voor handen is. In tegenstelling tot de beschikbare literatuur rond partnerkeuze die zich focust op gearrangeerde en gedwongen huwelijken, worden de huwelijkssluitingen in dit onderzoek breder belicht. Drie mogelijkheden komen aan bod een huwelijk met een autochtone vrouw, met een vrouw behorend tot dezelfde etnisch-culturele groep in België en een vrouw wonend in het land van herkomst. Een literatuurstudie werd gecombineerd met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om een antwoord te formuleren. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 1 juli 2008 tot 1 maart 2009.

                            Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             De tewerkstelling van medisch personeel met buitenlandse diploma's en/of herkomst in België: een kwalitatieve en kwantitatieve verkenning. 25/03/2008 - 30/06/2008

                             Abstract

                             Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Studie van de structuur en werking van allochtone vrouwenorganisaties. 01/01/2008 - 15/08/2008

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Jongeren zonder papieren. 01/01/2008 - 30/06/2008

                               Abstract

                               Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Haalbaarheidsstudie vorming moslimkaders. 15/12/2007 - 31/08/2008

                                Abstract

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Realisatie van onderzoeksmogelijkheden naar ulterieure trajecten en tendensen bij ex-aanvragers van een regularistie. (ROUTE) 01/09/2007 - 31/08/2009

                                Abstract

                                Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Viona-Project. 01/04/2007 - 30/09/2007

                                 Abstract

                                 Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Poolshoogte: een onderzoek naar de arbeidsmarktsituatie van Poolse migranten in België. 01/01/2007 - 15/09/2007

                                  Abstract

                                  Het project Poolshoogte omhelst een pilootproject voor syndicale bijstand en dienstverlening naar Poolse werknemers in België. Het project zal trachten in beeld te brengen wie deze Poolse arbeiders zijn, waar zij wonen en werken en welke hun arbeids- en inkomenssituatie is, welke problemen zij tegenkomen en welke dienstverlening zij verwachten.

                                  Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Islamitische interpretaties als hefbomen bij de emancipatie van moslima's. 01/01/2006 - 31/12/2009

                                   Abstract

                                   In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre jonge moslimvrouwen in Vlaanderen op zoek gaan naar religieuze antwoorden op moderne, Westerse samenlevingsproblemen. Wat zijn de middelen en strategieën die zij gebruiken om allereerst te interpreteren en vervolgens hun persoonlijke interpretarie(s) draagkracht te geen ? Dit onderzoeksproject schenkt aandacht aan vrouwen en hun rol in het vormgeven van nieuwe verhoudingen binnen de islamitische Sunni orthodoxie, een onderwerp dat ook in opinievormingen aangaande islam een rol speelt.

                                   Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Nieuwe migraties en nieuwe migranten in België. 01/12/2005 - 30/11/2008

                                    Familiehereniging: kwantitatieve en kwalitatieve analyse van tendensen en profielen. 01/10/2005 - 30/11/2006

                                    Evaluatie van de inhoudelijke en financiële aspecten van het Vlaams inburgeringsbeleid. 15/12/2004 - 30/11/2006

                                    Wetenschappelijke, logistieke en administratieve voorbereiding en uitvoering van een zomercursus met als thema : "Faith-based Radicalism : Christianity, Islam and Judaism between constructive activism and destructive fanaticism". 01/12/2004 - 31/12/2006