Bibliotheekkrediet Sociale en Humane Wetenschappen (Antwerp School of Education). 01/01/2018 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Stochastische modellering met toepassingen in financiële markten. 01/01/2011 - 31/12/2020

  Abstract

  Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Deze onderzoeksgemeenschap heeft tot doel interdisciplinair onderzoek (wiskunde – fysica – economie) te promoten op het vlak van stochastische modellering gebaseerd op een wisselwerking tussen theorie, numerieke berekeningen en toepassingen. Het combineren van theorieën uit financiële wiskunde met de klassieke valuatie- en prijstechnieken van actuariële wetenschappen is een blijvende trend in het onderzoek. Deze WOG faciliteert het onderzoek dat beide theorieën unificeert tot een gecombineerde financieel-actuariële benadering. Daarnaast worden technieken vanuit de statistische fysica en netwerktheorie aangewend om modellen op te stellen die de onderliggende dynamica van markten kunnen verklaren en het systemisch risico proberen in te schatten. Op die manier willen we kunnen inspelen op de evoluties betreffende onderzoeksproblemen gerelateerd aan financiële markten. De aanwezige kennis en expertise van de verschillende deelgebieden bij de deelnemende Vlaamse, Waalse en buitenlandse onderzoeksgroepen wordt verenigd om nieuwe synergieën te creëren, om de interactie te stimuleren en te optimaliseren. De bedoeling is de aanwezige complementariteit ten volle te benutten. De WOG wil jonge onderzoekers binnen het netwerk opleiden, trainen via seminaries, schools, werkbezoeken en hen laten deelnemen aan conferenties waar ze hun onderzoeksresultaten kunnen voorstellen. Belangrijk hierbij zijn ook de persoonlijke contacten waaruit latere samenwerkingen kunnen groeien. Regelmatig zullen de onderzoekers van de verschillende teams samenkomen om de organisatie van gemeenschappelijke workshops en symposia mogelijk te maken, om expertise uit te wisselen, nieuwe onderzoekslijnen uit te stippelen en onderzoeksprojecten op te stellen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Ontwerp van nieuwe modellen en technieken voor rekenintensieve financiële toepassingen. 01/01/2008 - 31/12/2011

  Abstract

  In de internationale financiële markten vindt de afgelopen decennia een enorme groei plaats in de handel van steeds complexere producten, zoals exotische opties en interestproducten, en deze groei zet zich almaar door. Voor het beurs- en bankwezen is het van cruciaal belang deze producten nauwkeurig, en zo snel mogelijk, te kunnen prijzen. De simulatie van de huidige gesofistikeerde prijsmodellen is vaak echter zeer rekenintensief wanneer klassieke technieken zoals Monte-Carlo methoden of binomiale bomen worden gebruikt, en praktische analytische prijsformules zijn meestal niet voorhanden. In dit project richten wij ons op nieuwe modellen en technieken voor het robuust en efficiënt prijzen van moderne financiële producten. We onderzoeken twee complementaire aanpakken: de eerste is gebaseerd op partiële differentiaalvergelijkingen en de tweede op kwantummechanische padintegralen. Bij de eerste aanpak zullen operator-splitmethoden en roostervrije methoden worden beschouwd voor de effectieve numerieke oplossing van deze, vaak meerdimensionale, vergelijkingen. Bij de tweede aanpak zullen padintegraalformules voor financiële producten worden onderzocht door gebruik te maken van de huidige theorie van fysische veeldeeltjessystemen en van de comonotoniciteitscoëfficiënt. De ontwikkelde modellen en computationele technieken zullen steeds onderling worden gevalideerd.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Een praktische beslissingsprocedure voor de keuze van niet-lineaire afhankelijkheidsstructuren: een toepassing op de samenhang van activa binnen vermogensportefeuilles. 01/10/2007 - 30/09/2008

  Abstract

  Eén van de problemen waar zowel academici als niet-academici mee geconfronteerd worden wanneer gebruik wordt gemaakt van copula's, is de vraag hoe te kiezen uit het grote aanbod van copula's. Welke copula of welke familie van copula's moeten in een bepaalde situatie gebruikt worden om het beste resultaat te krijgen, en een optimale schatting te krijgen van de echte onderliggende afhankelijkheidsstructuur? De keuze kan immers cruciaal zijn voor het resultaat, b.v. als het gaat om het bepalen van prijzen voor financiële producten (derivaten e.a.). Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig om een methode te ontwikkelen die toelaat om de verschillende copula's en de verschillende families met elkaar te vergelijken, en te zoeken naar mogelijke (statistische) verwantschappen tussen de verschillende copula's. Bovendien is het interessant na te gaan, of het dan mogelijk is om goede eigenschappen van verschillende copula's met elkaar te combineren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Voorspelbaarheid van financiële rendementen op lange termijn: robuustheidsonderzoek en invloed van institutionele veranderingen. 01/01/2007 - 31/12/2010

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Risk management en prijszetting bij onvolledige informatie over de onderliggende modellen. 01/07/2006 - 31/12/2010

   Abstract

   Een cruciale vraag binnen het financieel-actuarieel onderzoek is de keuze van modellen, om systema¬tische vertekening bij prijzen e.d. te vermijden. Een alternatief is slechts enkele parameters vast te leggen i.p.v. volledige verdelingen, en grenzen te bepalen i.p.v. unieke waarden. Het doel van dit pro¬ject is de uitbouw van dit onderzoeksthema in 3 richtingen: rechtstreekse toepassing op nieuwe onder¬zoeks¬vragen, uitbreiding naar complexere situaties, toetsing en sensitiviteitsanalyse d.m.v. simulaties.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)