Onderzoeksgroep

Expertise

Cultural governance, zowel in Vlaanderen als vanuit een globaal perspectief. In 2019 heb ik een boek gepubliceerd bij Palgrave mc Millan over "cultural governance from a global perspective". De laatste jaren focus ik meer op cultural governance and trust. In 2024 voeren we voor de 3 keer een empirisch onderzoek naar de praktijk van cultural governance in Vlaanderen. Vanuit het Fonds Cultuurmanagement van de UA hebben we voor het eerst een code cultural governance gepubliceerd in 2012. Deze werd vernieuwd in 2020. Ondertussen is de code ook opgenomen in de Vlaamse wetgeving. Ik ben betrokken in een interdisciplinair Europees project en een SBO/FWO project rond de valorisatie van crafts. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderdeel ecosystemen, ondernemerschap en nieuwe business modellen. Ook doe ik veel onderzoek naar duurzame businessmodelis en ondernemerschap in de modesector. Tevens hebben we een expertise in de publiek-private samenwerking in de erfgoedsector en de sector van de beeldende kunst. Voor de VG hebben we een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke samenwerking tussen private collectioneurs en publieke musea.

Cultureel ondernemerschap en cultuurbeleid. 21/03/2024 - 30/06/2028

Abstract

De Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Witwatersrand plannen de oprichting van een UNESCO-covoorzitter op het gebied van cultureel ondernemerschap en cultuurbeleid met als doel de curricula te dekoloniseren. De leerstoel zal zich daarom richten op drie dimensies: zowel onderzoeksactiviteiten als onderwijsactiviteiten staan ​​centraal, maar we zullen ook de CCS in de regio's Vlaanderen en Gauteng als geheel betrekken. We willen de uitwisseling van kennis en ervaringen en co-creatie tussen culturele ondernemers in België en Zuid-Afrika stimuleren. Bovendien zal de leerstoel onderzoeken hoe het veld van cultureel ondernemerschap en cultuurbeleid zich in het Zuiden en het Noorden heeft ontwikkeld en wat dit betekent in termen van lesgeven en leren. Vragen die onderzocht moeten worden zijn onder meer: ​​hoe kunnen de curricula meer gedekoloniseerd worden? Hoe kunnen we de curricula en het onderzoek heroverwegen, herkaderen en reconstrueren. Vlaanderen en Zuid-Afrika delen een gemeenschappelijke geschiedenis. Hoewel de Apartheid al dertig jaar achter ons ligt, zijn er nog steeds sporen van dit koloniale verleden die we willen aanpakken. Deze leerstoel zal een brede definitie van de CCS hanteren. We streven ook sterk naar niet alleen Noord-Zuid- maar ook Zuid-Zuid-samenwerking, aangezien hierbij verschillende partners van het Afrikaanse continent betrokken zullen zijn, zoals de universiteiten van Nairobi en Cape Coast.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Haalbaarheidsstudie van een stichting met als doel het verwerven van topstukken ter ondersteuning van de collectie van Vlaamse erfgoedinstellingen. 01/01/2024 - 31/12/2024

Abstract

​ Nathalie Verboven ​ Dit onderzoek richt zich op de haalbaarheid van een private topstukkenstichting in opdracht van het departement CJM van de Vlaamse overheid. De haalbaarheid wordt onderzocht op juridisch/fiscaal, economisch/financieel en ethisch/bestuurlijk gebied, met aandacht voor mogelijke voordelen, risico's en oplosbare problemen. De juridische complexiteit, inclusief regelgeving rond tokenisatie en blockchain, wordt geanalyseerd, evenals ethische aspecten en governance structuren. Het onderzoek omvat ook scenario's voor een positieve en negatieve uitkomst van de haalbaarheidstoets, waarbij het plan van aanpak wordt geformuleerd op basis van de bevindingen. Bij een positieve uitkomst worden details van de oprichting en werking van de stichting uitgewerkt, inclusief juridische, financiële, operationele en ethische aspecten. Bij een negatieve uitkomst worden alternatieve beleidsopties onderzocht, zoals crowdfunding of lidmaatschapsmodellen. Het derde deel van het onderzoek richt zich op de legistieke uitwerking van het oprichtingsvoorstel, indien de haalbaarheidstoets positief is, anders worden de alternatieve beleidsopties verder uitgewerkt tot concrete plannen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transformatie van evaluatiekaders en -tools voor een optimale economische en maatschappelijke herwaardering van ambachten (CRAFTING FUTURES). 01/10/2023 - 30/09/2027

Abstract

Crafting Futures onderzoekt en transformeert de beoordelings- en valideringsmechanismen waarmee ambachtelijke kennis en knowhow (AKK) wordt geëvalueerd, om de toegevoegde waarde ervan voor economie en samenleving te vergroten. Ambachten zijn hulpbronnen voor concurrentievermogen, innovatie, duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit en dragen bij tot SDG's 4, 8 en 11. De diensten en instrumenten die nodig zijn voor de erkenning van de waarde ervan belemmeren echter de volle ontwikkeling van het economisch en maatschappelijk potentieel, aangezien zij AKK meestal reduceren tot cultureel erfgoed. Onze doelstellingen zijn 1) de tekortkomingen van de beoordelings- en valideringsmechanismen en -instrumenten te begrijpen en 2) de "evaluatierepertoires" en bijbehorende valideringsinstrumenten om te vormen. Dit gebeurt via interdisciplinair onderzoek en co-creatieve urban labs waarin we 1) de controverses rond de beoordeling en validatie van AKK in kaart brengen in ecosystemen waar ambachtslieden samenwerken met andere professionals (hoger onderwijs en maker spaces); 2) een nieuw theoretisch en conceptueel kader ontwikkelen dat wetenschappers in staat stelt AKK te begrijpen voorbij de erfgoedwaarde; 3) formats en instrumenten co-creëren die ambachtslieden en stakeholder zoals opleiders en ondernemers helpen om AKK effectiever en productiever te valoriseren (bedrijfsmodellen, certificaten, ... ), 4) aanbevelingen en plannen ontwerpen voor stedelijke en regionale overheden, die de integratie en de impact van AKK in economie en samenleving optimaliseren (via beroepskwalificaties, eigendomsrechten, ...), en 5) deze instrumenten duurzaam maken via een plan voor een Crafts Council Flanders, die de ambachtslieden ook vertegenwoordigt in besluitvormingsprocessen. Onze herziene formats en instrumenten worden ontwikkeld en getest in action research labs die een set "boundary cases" van onze stakeholders analyseren en experimenteren met hybride vakmanschap en 21e-eeuwse vaardigheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transformatie van ambachtelijke kennis voor een duurzaam, inclusief en economisch levensvatbaar erfgoed in Europa (Tracks4Crafts). 01/03/2023 - 28/02/2027

Abstract

Tracks4Crafts onderzoekt en transformeert de overdracht van traditionele ambachtelijke kennis (TAK) om de maatschappelijke en economische waardering van ambachten te vergroten en ze af te stemmen op een toekomstgerichte erfgoedbenadering in Europa. Als immaterieel cultureel erfgoed (ICE) kunnen ambachten en TAK worden beschouwd als middelen voor concurrentievermogen, innovatie, duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit, die bijdragen tot SDG 4, 8 en 11. Toch blijven de instrumenten, formats en hulpmiddelen die nodig zijn om de overdracht en het gebruik van TAK te bevorderen achter, wat de volledige ontwikkeling van het potentieel ervan belemmert. Onze doelstellingen zijn de overdracht van TAK te verbeteren en om te vormen voor een effectievere economische en maatschappelijke waardering van ambachten. Dit wordt bereikt via 4 sporen, waarbij we (1) leerprocessen transformeren in fysieke ruimtes waarin ambachtslieden samenwerken (in hi-tech omgevingen, waaronder fablabs en maker spaces etc.), (2) nieuwe digitale technologieën ontwikkelen die de overdracht van TAK verbeteren en transformeren, (3) instrumenten produceren waarmee de waarde van de geproduceerde TAK kan worden vastgelegd en geoptimaliseerd (business modelling, certificering en eigendomsbescherming), en (4) netwerken creëren om de maatschappelijke en economische waarde van TAK te bevorderen en te verspreiden (bijv. via de CHARTER-alliantie). De output is gebaseerd op experimenten in 8 ambachtelijke ecosystemen waarin we formats voor leren en instrumenten voor certificering en validering ontwikkelen en testen waarin (1) de economische en culturele belemmeringen voor de traditionele overdracht van TAK worden aangepakt (o.a. het langdurige karakter van leren, de angst dat het ambacht verloren gaat...) en (2) het volledige potentieel van technologie wordt benut (o.a. voor het omzetten van belichaamde TAK in open-source kennis). Om ervoor te zorgen dat de oplossingen een brug slaan tussen het erfgoedperspectief en de economische en maatschappelijke behoeften en dat onze oplossingen gedeeld en overdraagbaar zijn, is onze aanpak sterk interdisciplinair en gebaseerd op processen van co-creatie met meerdere belanghebbenden (inclusief actieonderzoek).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Size zero waste. 01/12/2022 - 30/11/2024

Abstract

Met dit project willen Thomas More Mechelen-Antwerpen (TMMA) en Universiteit Antwerpen (UA) een transfer realiseren van beschikbare kennis over 'de duurzame mentaliteit' van de Vlaamse consument en de marktacceptatie van circulaire businessmodellen in de consumententextielsector (kort: mode-sector).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

LinC Lage Landen: een Vlaams-Nederlands Leiderschapsprogramma in en voor de cultuursector. 01/11/2022 - 31/12/2025

Abstract

LinC Lage Landen is een leiderschapsprogramma voor leidinggevenden in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland. Via 3 leersporen (8 labs, cultural connections en interventure) worden de 20 deelnemers gecoacht in hun kennis, leiderschapsvaardigheden, en attitudes. Persoonlijke groei, organisationele maturiteit en kunnen inspelen op een erg volatiele context zijn hierbij centrale begrippen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Relationele Creativiteit: De workshop als ruimte om technische, sociale en creatieve relaties uit te bouwen. 01/12/2020 - 30/11/2024

Abstract

De toekomst van mode zal afhangen van haar capaciteit tot zelf herdefiniëring, niet enkel hoe we produceren en consumeren, maar ook de reden hoe en waarom we creëren. Creativiteit is niet enkel de capaciteit tot productie: het is in origine een rituele act, waarmee de maker een directe en persoonlijke relatie aangaat met technologie, territorium en/of de menselijke gemeenschap. Ons onderzoek richt zich op het definiëren hoe de school deze dynamiek kan voeden door het structureren van een uitwisselingssysteem tussen de verschillende spelers (student, producent, gemeenschap), plaatsen (school, laboratorium, ruimtelijke orde) en grondstoffen (creatieve, technische, menselijke) die betrokken zijn in het creatieve proces. Onze methodiek zal zich baseren op workshops en seminars en betrekt de studenten van de antwerpse modeacademie , lokale ambachtslieden en fabrikanten zowel als de publieke gemeenschap en het internationale mode ecosysteem. Dit soort structuur leidt tot hybride en elastische netwerken tussen de makers, de publieke gemeenschap en de industrie, met de school als centrum en promotor.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De financiële slagkracht van de bibliotheken. 26/12/2023 - 01/04/2024

Abstract

Literatuur Vlaanderen wil vanuit het BoekenOverleg meer inzicht krijgen in de financiële slagkracht van de bibliotheken in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2016 zijn de bepalingen voor openbare bibliotheken namelijk geschrapt uit het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Dit had verschillende consequenties die een rechtstreekse impact hadden op de bibliotheeksector: - De Vlaamse middelen voor bibliotheken kwamen ongeoormerkt terecht in het Gemeentefonds waardoor sinds 2016 gemeenten dit bedrag kunnen besteden naar eigen goeddunken. - De bibliotheekplicht verviel, waardoor niet langer elke Vlaamse gemeente een bibliotheek diende in te richten. - Geen definitie meer voor openbare bibliotheek. - Geen criteria meer (toegankelijkheid, gratis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, etc.). - Geen verplichting meer voor bibliotheken om cijfers aan te leveren (BIOS) en dus verminderde monitoring van de werking van de bibliotheken. Met het oog op de naderende verkiezingen, wil het BoekenOverleg dan ook een beter zicht bekomen op wat de impact is van het schappen van deze bepalingen uit het decreet en dan vooral met betrekking tot de financiële slagkracht van de bibliotheken. Door het ongeoormerkt toewijzen van de bibliotheekmiddelen aan de gemeenten, zijn bibliotheken nog afhankelijker geworden van hun lokaal bestuur voor zowel hun financiële middelen als voor het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. In welke mate is dit meetbaar en concreet voelbaar voor het bibliotheekpersoneel? En welke impact heeft dit op de kwaliteit van de dienstverlening?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publieksonderzoek Zomer van Antwerpen. 15/08/2023 - 15/11/2023

Abstract

Wat is de impact van de doortocht van de Reuzen tijdens de Zomer van Antwerpen op het imago van Stad Antwerpen? Hoe percipiëren toeristen/bewoners het event in in hoeverre is de doortocht van de reuzen een reason to come? Is het met andere woorden iets dat gekoppeld is aan een reeds gepland bezoek aan de stad of/en genereert het event zelf spillover effecten en additionele bestedingen?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijk onderzoek ontplooiing vriendenkring Museum M. 26/09/2022 - 31/03/2023

Abstract

Een kwalitatief onderzoek naar de uitbouw van de vrienden van Museum M. Op dit moment bereikt het museum enkel ouderen en zijn de relaties transactionele. Museum M wil een verjonging doorvoeren en naar een meer wederkerige relatie met de Vrienden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Procesevaluatie van het actieplan grensoverschrijdend gedrag in de cultuur en audiovisuele sector. 11/04/2022 - 30/11/2022

Abstract

De golf aan getuigenissen over ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksisme die de hashtag #MeToo in 2017 ontketende, zette ook in de Vlaamse cultuur- en mediasector heel wat mensen aan om naar buiten te komen met hun ervaringen inzake grensoverschrijdend gedrag. Sommige casussen kwamen ook uitgebreid aan bod in de media. Vervolgens beantwoordde Minister Gatz de bezorgdheden met het Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag in de Culturele en Audiovisuele Sector (2018). Tijdens de uitvoeringsperiode van het eerste Actieplan (2018-2022) ging de stroom aan getuigenissen over discriminatie en seksueel geweld onverminderd door. Sinds de uitrol van het Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag van 2018 is het maatschappelijk bewustzijn rond het thema van grensoverschrijdend gedrag dus zeker sterker geworden. Experts en de overheid pleiten voor een cultuuromslag in onze manier van omgaan met elkaar in professionele relaties en in de vrije tijd. (Lokale) beleidsmakers en leidinggevenden worden zo aangezet tot concrete acties. Meer dan ooit wordt er gevraagd om een duidelijke visie, een bruikbaar beleidskader en concrete acties vanuit het Departement CJM om instellingen, lokale besturen en intermediaire organisaties (steunpunten, belangenbehartigers, fondsen en vakbonden) te ondersteunen in het scheppen van een veilige werkomgeving voor zowel werknemers als flexwerkers, zelfstandigen en vrijwilligers. In deze context stelde het Departement CJM de vraag om de uitvoering van het Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag in de Culturele en Audiovisuele Sector van 2018 te evalueren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

DINAMUS: Digitale innovatie voor publieksverbreding binnen musea. 01/12/2021 - 30/11/2023

Abstract

Musea zijn zowel financieel als sociaal getroffen door de COVID-19-crisis en door de wereldwijde afname van toerisme. Tegelijkertijd heeft de pandemie de digitale transformatie van de sector versneld. Digitalisering biedt een belangrijke kans voor musea om hun rol als brug tussen lokale identiteit, lokale gemeenschappen en wereldwijde verspreiding te versterken. DINAMUS stelt dat digitale technologieën oplossingen kunnen bieden voor allerlei museumactiviteiten: verzamelen van artefacten, conservering en studie, interpretatie en tentoonstellen van museumcollecties, en marketing/beheer van online en onsite bezoekers. Met dit onderzoek willen we ook nieuwe manieren verkennen van culturele participatie en het actief betrekken van bezoekers /doelgroepen; duurzame financiering van musea en andere culturele organisaties, in het bijzonder tijdens en na crises zoals de coronaviruspandemie. We willen nieuwe mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe en duurzame businessmodellen, waarbij digitalisering een integraal onderdeel van uitmaakt. Het onderzoek biedt dus een heel groot potentieel voor innovatie, experiment en inclusieve samenwerking tussen de culturele sector (en meer specifiek de erfgoedsector) en technologische sectoren. Het DINAMUS-project erkent echter dat er grote verschillen zijn binnen Europa op gebied van digitalisering in en door musea. Dit komt door verschillende contexten, bestuursmodellen, competenties en investeringen. Het uiteindelijke doel van het DINAMUS-project is dan ook het bevorderen van een nauwe interactie tussen musea en lokale, regionale en nationale autoriteiten, evenals samenwerking met andere musea, onderzoeksinstellingen en culturele en creatieve belanghebbenden, het publiek en met name jongeren door middel van digitalisering. In een eerste fase willen we onder meer door middel van twee afzonderlijke online bevragingen niet alleen een beter inzicht krijgen in de behoeften van de musea (ook rekening houdend met de verschillen tussen musea in metropool en kleine steden) maar ook beter inzicht krijgen in de behoeften van het publiek als het gaat om digitale participatie. Zo krijgen we beter inzicht in niet alleen wat mogelijk maar ook wenselijk is op het gebied van publiekswerking en -werving en de ontwikkeling van duurzame businessmodellen. Deze publieksenquête en enquête onder museumprofessionals zullen het startpunt zijn voor ons onderzoek en voor een PhD onderzoek naar digitale innovaties van musea. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt samen met kleine en middelgrote musea een traject gestart om hen in staat te stellen de digitale transitie te maken en diverse businessmodellen uit te tekenen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Benchmarkonderzoek internationaal cultuurbeleid in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. 15/05/2021 - 15/07/2021

Abstract

Sinds de St. Michielsakkoorden van 1993 is Vlaanderen bevoegd voor het voeren van een autonoom internationaal cultuurbeleid en het sluiten van verdragen. Aanvankelijk was minister-president van den Brande verantwoordelijk voor het ICB. Hij maakte actief gebruik van deze jonge Vlaamse bevoegdheid en sloot diverse verdragen (een 40-tal) met het buitenland. Om de culturele uitstraling van Vlaanderen te vergroten installeerde hij ook het systeem van de culturele ambassadeurs. Met het aantreden van de paarse coalitie in 1999, werd beslist om het budget van de culturele ambassadeurs over te dragen naar het departement Cultuur. Het ICB werd gezien als aan verlengstuk van het Vlaamse cultuurbeleid. De vraag blijft echter nog steeds wie het het internationaal cultuurbeleid moet aansturen: is het de internationale dimensie van het Vlaamse cultuurbeleid of is het deel van de culturele diplomatie die hoofdzakelijk door BUZA wordt gevoerd. Het beleidskader wordt bepaald op sectoraal niveau (visienota/decreet/fondsen) en op overkoepelend niveau v(ia diverse mededelingen VR wat CJM betreft). Het beleidskader voor culturele diplomatie wordt door DKBUZA bepaald. Het budgettaire kader bij CJM kende een sterke stijging in de periode 1999-2009 gevolgd door een sterke daling in de periode 2009-2020. De periode van groei ging gepaard met een herziening van het instrumentarium, voor de inkrimpingsperiode werd hoofdzakelijk de kaasschaafmethode gebruikt. Door opeenvolgende besparingen, omwille van lopende internationale engagementen en door de keuze om een belangrijk deel van het budget voor sectorondersteuning en promotie uit te besteden aan fondsen en steunpunten is het huidige instrumentariumbeleid bij CJM statisch, weinig stuurbaar en is er weinig ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Herijking en hernieuwing is nodig om een performant en pertinent ICB te kunnen blijven voeren. Hier situeert zich de relevantie van dit onderzoek. De onderzoeksvraag luidt hierbij als volgt: Wat kunnen we leren uit een benchmark over het beleid en de instrumenten van het internationaal cultuurbeleid in het buitenland? Het doel is om aan de hand van een internationale benchmarkstudie tot een kader te komen waarin het Internationaal Cultuurbeleid helder en efficiënt geanalyseerd, getoetst en geëvalueerd kan worden. Belangrijk is dat het overheids- en semi-overheidskader en de instrumenten (de modellen) van het ICB adequaat beschreven worden. Om dit op een overzichtelijke wijze te kunnen visualiseren, zal een matrix worden bekomen met op de X-as Culturele diplomatie/ public diplomacy aan de ene kant en culturele relaties/ internationaal cultuurbeleid (=BUZA <-> CJM) aan de andere kant en op de Y-as van Overheid tot Werkveld (=leading vs follow the actor). Door dit onderzoek zal het mogelijk worden de werking van het Vlaams ICB vanop een afstand te beschouwen (te objectiveren) en zo de knelpunten en opportuniteiten beter in beeld te brengen. De volgende belangrijke dimensies zullen met deze benchmarkstudie nader worden onderzocht en vergeleken: - Doelen en prioriteiten: Wat zijn algemene en meer specifieke doelstellingen van het ICB? Welke prioriteiten worden gehanteerd? - Structuur: Is het ICB een aparte beleidslijn of maakt dit deel uit van cultuurbeleid/BUZAbeleid? Waar gebeurt de aansturing van het internationaal cultuurbeleid? Welke afdelingen/ ministeries of agentschappen zijn betrokken? Is er een apart beleid rond internationale netwerken? - Instrumenten: Wat is het repertoire aan uitvoeringsinstrumenten? - Coherentie en complementariteit: Hoe wordt er afgestemd met het EU-beleid? Hoe gebeurt coördinatie en coherentiebewaking tussen overheidsactoren? - Evaluatie: Hoe meten ze impact van het beleid en de instrumenten? Effectmeting van Culturele attaches bvb?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de samenwerking tussen privéverzamelaars/private collectiebeherende instellingen en (semi)publieke cultureel-erfgoedinstellingen in Vlaanderen. 01/05/2021 - 31/05/2022

Abstract

Vlaanderen kent een groot aantal private collectioneurs met indrukwekkende kunstverzamelingen met stukken die deel uitmaken van ons collectief erfgoed. Wereldwijd kent Vlaanderen de hoogste concentratie aan private verzamelaars. In relatie met de (semi)publieke cultureel-erfgoedinstellingen, hebben deze verzamelaars in het verleden veelal een rol opgenomen als bruikleengevers of schenkers. Uit diverse samenwerkingen blijken zij een waardevolle partner voor musea. Enkele mooie historische voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in het recent verschenen boek Geven als cultuur: Schenkingen aan het KMSKA door Leen de Jong of de publicaties van Ulrike Müller, onderzoeker bij het museum Mayer van Den Bergh ("The phenomenon of collecting in the nineteenth century to the present day, and on the (changing) position of the private collector in the public sphere"). De laatste decennia valt er in het landschap van samenwerkingen tussen private verzamelaars en openbare instellingen echter een opvallende evolutie op te merken. Zo richten privéverzamelaars die beschikken over een indrukwekkende collectie van museale omvang en van groot (kunsthistorisch) belang steeds vaker een eigen structuur op inclusief tentoonstellingsruimtes. Ze presenteren daar hun collectie onder hun eigen naam. In deze context kadert de wens van het departement CJM om meer inzicht te bekomen in de huidige samenwerkingen tussen particuliere verzamelaars/private collectiebeherende instellingen en (semi-) publieke cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen. In de Beleidsnota Cultuur (2019-2024) van Minister Jambon verwijst hij ook naar de impact van het Topstukkendecreet op de wijzigende relatie tussen private verzamelaars en publieke musea: "In 2020 wil ik, in uitvoering van het Regeerakkoord en in overleg met de Topstukkenraad, nagaan hoe we samenwerkingen kunnen ontwikkelen met belangrijke private collecties in Vlaanderen (RA, p. 126). Geïnteresseerde verzamelaars moeten de kans krijgen via een samenwerkingsprotocol hun collecties gedurende langere tijd in Vlaanderen te bewaren en met het publiek te delen zonder dat dit hun eigendomsrecht bezwaart. Daarnaast kan overleg en samenwerking met private verzamelaars ook meegenomen worden in de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed om de sector te stimuleren om hier op in te zetten." Om dit te doen, is er nood aan een actuele stand van zaken die de verschillende standpunten over, ervaringen met en praktijken rond dergelijke samenwerkingen samenbrengt en overzichtelijk presenteert. Het doel van dit onderzoek is dan ook om die huidige stand van zaken in kaart te brengen en de noden van zowel private collectioneurs als de (semi-) publieke instellingen in de culturele erfgoedsector te benoemen. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende probleemstelling: Welke samenwerkingen bestaan reeds en welke zijn nog mogelijke samenwerkingsmodellen tussen particuliere verzamelaars/private collectiebeherende instellingen en (semi-) publieke cultureel-erfgoedorganisaties? Welke noden worden binnen het huidig kader door beide partijen ervaren? Hierbij dient inzicht te worden verworven in de bestaande en mogelijke samenwerkingen op drie niveaus: inhoudelijk, juridisch en ethisch

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impactonderzoek Mode 2.021. 01/05/2021 - 28/02/2022

Abstract

Naar aanleiding van de heropening van het modemuseum (sept 2021) wil het modemuseum laten onderzoeken wat de impact is van de events die zij plannen enerzijds en wat de meer langdurige effecten zijn op het Antwerpse ecosysteem (economisch, sociaal, symbolisch).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek prijselasticiteit KMSKA. 01/04/2021 - 15/06/2021

Abstract

Het Koninklijk museum voor Schone kunsten Antwerpen plant opnieuw de deuren te openen voor het grote publiek na een renovatie van meer dan tien jaar. In aanloop hier naartoe wil het museum een gefundeerde prijsstrategie ontwikkelen. Hiervoor wil het museum een bevraging doen bij de Vlaming naar de betalingsbereidheid voor het museum op verschillende niveaus.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Financieringsinstrumenten voor cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. 17/02/2021 - 30/09/2021

Abstract

Sinds 1998 beheert het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) de eigen culturele en jeugdaccommodaties van de Vlaamse Gemeenschap en verleent het fonds ook investeringssubsidies voor grote infrastructuurwerken van hoog cultureel belang maar ook voor sectorale culturele en jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang. Voor de ondersteuning van de culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang, verstrekt datzelfde fonds ook leningen voor fotovoltaïsche installaties aan cultuur- en jeugdorganisaties. De grond voor het verlenen van dergelijke subsidies vinden we terug in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang beter bekend als het FoCI-reglement. Dit reglement is echter nog geldig tot 2021 en de Vlaamse Overheid werkt dan ook aan een opvolger. In het kader daarvan wenst het departement CJM zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes van de bestande financieringsvormen (het huidige reglement past immers maar één manier toe om in cultuur- en jeugdinfrastructuur te investeren: via het toekennen van een éénmalige investeringssubsidie op basis van een oproep) en het potentieel van andere mogelijke financieringsmechanismen (andere subsidieregelingen, leasing, waarborgen, concessies,…) die de Vlaamse overheid zou kunnen aanbieden aan verschillende actoren die initiatieven inzake de realisatie van cultuur- en jeugdinfrastructuur wensen op te starten. Wat is de toepasbaarheid van deze mechanismen en is er ook voldoende draagvlak voor? De doelstelling van dit onderzoek is dus tweeledig. Enerzijds wordt een overzicht gemaakt en zal er een grondige evaluatie gebeuren van de bestaande financieringsinstrumenten. De evaluatie gebeurt in eerste instantie op basis van een consultatie van de bovenlokale cultuur- en jeugdsector en stakeholders en van een analyse van de maatschappelijke trends. Het BVR dat momenteel de wettelijke basis vormt voor het verlenen van de investeringssubsidies wordt momenteel reeds inhoudelijk doorgelicht. In het kader daarvan werden ook al stappen ondernomen in oktober 2020. Ter voorbereiding van het toekomstig reglement met heldere investeringsprioriteiten, duidelijke terminologie en met een heldere procedure organiseerde het Departement CJM reeds samen met IDEA Consult een bevraging van de cultuur- en jeugdsector. Het doel van de bevraging was om de huidige manier van werken te evalueren en een beter zicht te krijgen op de infrastructuurnoden en -wensen van werkingen die in aanmerking komen voor investeringssubsidies. De resultaten hiervan zullen zeker meegenomen worden in het onderzoek. Anderzijds wordt er onderzocht welke andere financieringsmechanismen potentieel gebruikt kunnen worden om de bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur te ondersteunen. Hierbij zal bekeken worden welke instrumenten er gehanteerd worden in andere sectoren en zal ook internationaal vergeleken worden. De toepasbaarheid van de bestaande en de vooropgestelde nieuwe financieringsinstrumenten wordt vanuit verschillende standpunten geanalyseerd. Dit zowel vanuit de Vlaamse overheid als vanuit de sectoren en de lokale besturen. Er zal scoresysteem met weging worden gehanteerd om vervolgens een rangschikking op te maken van de toepasbaarheid van alle voorgestelde mechanismen voor de Vlaamse overheid. Hierin worden de huidige investeringsmechanismen ook meegenomen. Het onderzoek mondt tenslotte uit in aantal concrete beleidsaanbevelingen, geformuleerd om hiaten in de huidige financieringsvormen te remediëren, en de mogelijke inzetbaarheid van andere financieringsvormen te definiëren. Tevens willen we met de aanbevelingen een antwoord bieden op volgende vragen: Hoe kan het huidig subsidiemechanisme worden geoptimaliseerd? Hoe kan dit versterkt worden door doeltreffende en efficiënte financiering via een spectrum aan financieringsvormen, en welk beleidskader is hiervoor noodzakelijk?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

REMAM mentoring in cultuurmanagement 01/09/2020 - 31/08/2023

Abstract

De Universiteit Antwerpen maakt momenteel deel uit van het Erasmus+ project Reinventing Mentoring in Arts Management (KA203-A07E7FB5). De andere partners zijn Teatriakadeemia (Estland), Creative Mentorship (Servië), Foundation Nuku (Estland), Universidad del Pais Vasco (Spanje). MA-programma's voor cultuurmanagement worden geconfronteerd met dualistische eisen - aan de ene kant van potentiële werkgevers, zoals kunstorganisaties, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen, voor praktische vaardigheden en kennis over de huidige praktijken van het kunstveld; en anderzijds behoefte aan analytische vaardigheden, het vermogen om kritisch te zijn en transformaties te maken. Programma's moeten meer aandacht besteden aan het balanceren van de academische inhoud met de huidige managementtools in een breed spectrum, zoals leiderschapsvaardigheden, boekhouding, communicatie en beleidsontwikkeling, maar ook de multidisciplinaire benadering toevoegen die studenten voorbereidt om hun vaardigheden en competenties aan te passen voor veel verschillende professionele scenario's. In de veranderende samenleving is het niet voldoende om de huidige praktijken en manieren van werken te kennen, aangezien het werkleven snel verandert als gevolg van digitalisering, globalisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie op het gebied van kunst en cultuur. Het is cruciaal geworden voor jonge professionals om het beroepsleven te betreden met reeds zeer functionele netwerken, veldspecifieke expertise en het bezit van belangrijke contacten, naast de academische en overdraagbare competenties. Het doel van het project is om een ​​leermodel te creëren dat zowel de ontwikkeling van analytische en academische competenties mogelijk maakt en de huidige praktijken en hulpmiddelen vastlegt en invloed uitoefent op instanties die verantwoordelijk zijn voor beroepsprofilering om het belang van een mentor als beroep te benadrukken en verder te pleiten voor de definitie ervan in andere partnerlanden. De projectpartners creëren samen een nieuw alomvattend begrip van mentorschap als een kader voor professioneel levenslang leren en als onderdeel van academisch onderwijs. De belangrijkste resultaten van de projecten zijn: 1) een mentormodel dat zowel ondersteuning bij het opbouwen van een loopbaan als de ontwikkeling van praktische kennis en vaardigheden voor studenten mogelijk maakt, evenals levenslang leren voor beoefenaars door wederzijds passende interacties. 2) Interactieve pc/mobiele app die belanghebbenden begeleidt en informeert die geïnteresseerd zijn om mentor te worden en die ook zal dienen als matchingplatform tussen mentoren en mentees. 3) Beleidsinformatiedocument met een suggestie voor het formuleren van de professionele standaard en het beroepsprofiel van Mentor in CCI om verder te verspreiden over de lidstaten. Het model en de app zullen in Europese context beschikbaar worden gesteld via netwerken en open deelplatforms en andere netwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Businessmodeloefening en kwantitatieve bevraging voor Danspunt. 01/07/2020 - 30/11/2020

Abstract

Vier keer per jaar geeft Danspunt het magazine DANST uit. In 2018 liet Danspunt een kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek m.b.t. het tijdschrift doen. In 2020 wil Danspunt het business model van DANST op punt stellen. Het tijdschrift werd voornamelijk verspreid onder hun leden, maar iedereen met een passie voor dans kon zich abonneren. Sinds het onderzoek van 2018 wordt het tijdschrift verder gratis verspreid via AEOLUS. Dansscholen kunnen ook "vrienden van DANST worden". Voor 150 euro krijgen zij dan een doos tijdschriften die verspreid wordt onder de dansers. Momenteel hebben ze op die manier vijf "vrienden" geworven. Maar lezen mensen het ook effectief? Hoe kan dit bereik groter? Dit is moeilijk meetbaar via het systeem van AEOLUS. Is dit het ideale businessmodel? Het beleid van Danspunt rond tijdschriften is veranderd: Zij maken sinds 2018 een onderscheid tussen de communicatie met een nieuwsbrief en een professioneel tijdschrift. Men wil een impactmeting doen over wat er veranderd is sinds 2018. Uit het onderzoek van 2018 bleek immers dat het tijdschrift toen een duidelijk profiel miste en geen afgebakend doelpubliek had. Het was zowel gericht op dansliefhebbers als professionals als amateurdansers. Na afloop van het onderzoek, heeft Danspunt het tijdschrift proberen herprofileren en heeft het zich hierbij vooral op de amateurdansers en dansliefhebbers gericht. Wordt dit publiek ook bereikt en hoe percipiëren ze het tijdschrift nu? In 2018 bleek ook dat de respondenten het liefst interviews wilden lezen in het papieren tijdschrift. Daar is nu ook meer op gefocust. Hoe ervaart het lezerspubliek deze content nu? Is deze kwaliteitsvol en stelt deze hen tevreden? Uit voorgaand onderzoek werd duidelijk dat er een nieuw businessmodel uitgedacht moet worden voor DANST. Daarbij moet eerst en vooral nagedacht worden over de functie van het blad: is het agenderend, reflecterend, of wil het vooral een forum bieden voor nieuwe creaties van choreografen of professionele dansers? Hierover werden al enkele keuzes gemaakt, maar door middel van een nieuwe lezersbevraging en strategische businessmodeloefening, kan dit verder worden verfijnd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van de Tax shelter in de museumsector. 15/04/2019 - 15/07/2019

Abstract

ICOM Vlaanderen en de Vlaamse Museumvereniging wensen te weten komen wat de pro's en contra's zijn van de invoering van een mogelijke tax shelter in de museumsector. Gezien het succes van de tax shelter in de filmsector en de podiumkunsten, willen zij graag onderzocht zien wat de opportuniteiten zijn voor de musea.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

SWOT-analyse van de kunst- en cultuursector stad Antwerpen. 01/04/2019 - 30/04/2019

Abstract

De stad Antwerpen wil in het kader van haar lange termijn visie 2030 een onderzoek laten uitvoeren naar de sterktes en zwaktes van de culturele sector in Antwerpen. Hiertoe zullen focusgroepen georganiseerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondernemen in cultuur. Een beschrijvend, praktijkgericht onderzoek naar werken en ondernemen in en financieren van de Vlaamse cultuursector. 01/12/2018 - 30/04/2019

Abstract

Om zijn missie te realiseren en zijn kerntaken zo goed mogelijk uit te voeren wil Cultuurloket een onderzoek voeren naar de stand van zaken naar het ondernemen in en het financieren van cultuur in Vlaanderen. Cultuurloket wil via dit onderzoek een zicht krijgen op de kennis en competenties die op het vlak van ondernemerschap vandaag aanwezig zijn in de culturele sector. En ook detecteren welke noden er op dat vlak bestaan. Daarbij is het ook essentieel te weten waarom mensen beroepsmatig ondernemen in de cultuursector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek voor het magazine Danspunt. 01/07/2018 - 31/10/2018

Abstract

Danspunt, het steunpunt voor de amateur kunsten Dans, wenst een marktonderzoek uit te voeren naar de behoefte aan een papieren en/of digitaal magazine over dans in Vlaanderen. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: wat is het doelpubliek? Wat wil het doelpubliek lezen? En op welke drager? Hiertoe zal een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Marktonderzoek naar de publicaties van de vzw - The Low Countries, Ons Erfdeel en Septentrion - ter voorbereiding van de lancering van het digitale, meertalige online platform, voor informatie, opiniëring, reflectie en kritiek over de Lage Landen. 01/07/2018 - 30/09/2018

Abstract

Ons Erfdeel vraagt een onderzoek naar de behoeftes van de lezers van de publicaties van de vzw - The Low Countries, Ons Erfdeel en Septentrion - ter voorbereiding van de lancering van het digitale, meertalige online platform, voor informatie, opiniëring, reflectie en kritiek over de Lage Landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leiderschap in Cultuur (LinC). 01/04/2018 - 30/09/2021

Abstract

LinC Lage Landen is een gemengd Vlaams-Nederlands programma waarbij leiderschap in Cultuur wordt gestimuleerd. Drie dimensies komen hierbij aan bod: hoe kunnen leiders reageren op deze volatiele, onvoorspelbare wereld? Op welke manier kan leiderschap vorm krijgen binnen culturele organisaties? En hoe zit het met het persoonlijke leiderschap?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het domein van het cultuurmanagement. 01/01/2018 - 31/12/2023

Abstract

handgift van de heer Thomas Leysen aan het Fonds Cultuurmanagement voor de organisatie van een jaarlijks congres, een prijs cultureel ondernemerschap, een scriptieprijs, een najaarslezing en een onderzoek naar cultural governance in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject
 • Onderzoeksproject

Evaluatie van de publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 01/07/2017 - 02/10/2017

Abstract

Dit onderzoek wil de publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds evalueren. Hoe wordt de werking geëvalueerd door de verschillende stakeholders en wat kan er eventueel verbeterd worden? Door middel van semi-gestructureerd interviews en triangulatie zullen de diverse opinies opgetekend worden en gebruikt worden als basis voor deze evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar openingsuren en prijzenbeleid de Museumstichting (Fotomuseum, ModeMuseum, DIVA). 01/01/2017 - 31/12/2017

Abstract

Na een overleg met de verantwoordelijken van de nieuwe museumstichting wil de Provincie Antwerpen een onderzoek laten voeren naar het diversiteitsbeleid binnen de 3 musea en hoe een diversiteitmonitor kan ontwikkeld worden om het diversiteitsbeleid te monitoren naar de toekomst toe.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zakelijke samenwerkingsmodellen tussen Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. 01/02/2016 - 30/05/2016

Abstract

Met dit onderzoek beogen we een antwoord te bieden op de centrale vraag: 'Hoe kan de structurele samenwerking tussen de culturele, literaire en erfgoedtijdschriften op zakelijk- organisatorisch vlak er concreet uitzien om de tijdschriften – rekening houdend met de beperkte individuele slagkracht- zo veel mogelijk te versterken bij het nastreven van hun individuele inhoudelijke doelen, impact, lezersbinding en publieksbereik.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impactstudie modetoerisme Antwerpen. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

Het doel van deze studie is om meer inzicht te verkrijgen in de internationale modetoerist die hiervoor speciaal naar Antwerpen komt. Middels een beschrijvend onderzoek zullen de profielen van verschillende groepen modetoeristen worden onderzocht op zowel motieven als gedragingen. Dit beschrijvende onderzoek zal worden aangevuld met beschikbare kwantitatieve cijfergegevens om te komen tot een gebalanceerd beeld van de verschillende profielen. Het uiteindelijke doel is te komen tot gefundeerde aanbevelingen over hoe het best kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van de verschillende groepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Edelsmeedkunst en juweelontwerp - een relanceproject. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Ontwikkelen en stimuleren van sociaaleconomische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. Inzicht verwerven in de huidige situatie van en de toekomstperspectieven voor de creatieve sector edelsmeedkunst en juweelontwerp.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de mode-industrie in Vlaanderen. 19/12/2012 - 31/07/2013

Abstract

Dit project zal inzoomen op de verschillende deelsegmenten van de modesector. Zo kunnen we komen tot een verdiept inzicht in deze verschillende segmenten. Het project zal bestaan uit verschillende werkpakketten: *beschrijving van de kenmerken van de verschillende segmenten, de dynamieken in de waarde keten per segment. *analyse van de bedrijfseconomische impact van de verschillende deelsegmenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De innovatiecapaciteit van creatieve ondernemingen. 01/11/2012 - 31/08/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verfondsing binnen de kunstensector. 16/08/2012 - 30/11/2012

Abstract

De opdrachtgever wenst de wenselijkheid van een of meerdere (nieuwe) fondsen in de kunstensector te laten onderzoeken. Dit moet resulteren in een objectief afwegingskader om pro's en contra's van een (gedeeltelijke) "verfondsing" van het kunstenbeleid in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cultuurbeheer. 13/12/2011 - 12/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe perspectieven in de polyfonie: Alamires' muzikale erfenis onthuld door middel van high-tech research tools. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Vanuit een bezorgdheid om de conservatie, preservatie en valorisatie van het muzikale erfgoed van de Lage Landen wil dit project de kennis, zichtbaarheid en beschikbaarheid van Frans-Vlaamse polyfonie - in het bijzonder het repertoire in de Alamire-manuscripten, een aanzienlijk, kwalitatief hoogstaand en representatief corpus dat in heel Europa verspreid is - bevorderen. Ook wil het een sensibiliseringsproces binnen diverse niveaus van het onderwijs en bij het brede publiek op gang brengen en vanuit concrete projectervaringen een beleidsadviserende rol spelen. Leemten in de kennis van polyfonie zullen ingevuld worden via een onderzoek met nieuwe methodieken en instrumenten om grote hoeveelheden repertoire in kaart te brengen, te contextualiseren, te analyseren, te vergelijken en te transplanteren naar een uitvoerings- en belevingscontext, waardoor de natuurlijke kristallisering van een polyfone canon mogelijk wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen van een afwegingskader voor investeringen in cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. 15/01/2011 - 15/07/2011

Abstract

De onderzoeksdoelen van dit project zijn: A. Het maken van een landschapstekening van de aanwezige erfgoeddepots in de verschillende Vlaamse provincies. B. Onderzoeken welke rol de private sector kan spelen in het bouwen, verbouwen en beheren van depots.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de depotnoden en -behoeften van erfgoedbeheerders in de provincie Antwerpen: kwantitatieve en kwalitatieve veldanalyse als voorbereidend onderzoek voor een regionaal depotbeleid. 01/01/2011 - 31/12/2011

Abstract

Op lange termijn dient een provinciaal erfgoeddepotbeleid uitgedacht te worden. Om dit beleid zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reële noden en behoeften van de erfgoedbeheerders met betrekking tot depot, dienen deze laatsten allereerst beter onderzocht te worden. Daarnaast moet worden onderzocht hoe een regionaal depotbeleid een antwoord kan bieden op deze noden en behoeften. Deze twee vragen vormen de rode draad van de studie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de residentiewerking. 10/12/2009 - 31/12/2010

Abstract

In opdracht van het Agentschap Kunsten en Erfgoed, zullen eerst en vooral alle residentieplekken in Vlaanderen opgelijst worden, alsook de residentieplekken in het buitenland waarmee Vlaanderen samenwerkt. Vervolgens zal een kwalitatieve analyse gemaakt worden van een aantal typen van residentieplekken en zal via kwalitatieve interviews onderzocht worden in welke mate deze residenties ook invloed hebben op de individuele kunstenaarsloopbanen. Op basis daarvan zullen beleidsaanbevelingen geformuleerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een cultuurindustrie in transformatie: analyse van de evolutie van de Vlaamse muzieksector sinds 1990. 01/07/2009 - 30/06/2013

Abstract

De muzieksector is wereldwijd in transformatie. Met dit onderzoek willen wij: (1) in kaart brengen welke de belangrijkste veranderingen zijn geweest binnen de Vlaamse muzieksector sinds 1990, met name op het vlak van: 1. omvang en aard (omzet en marktstructuur, te weten densiteit en concentratie) van de Vlaamse muzieksector en haar verschillende groepen actoren ; 2. haar waardenketen, ook in de verticale zin (bijdrage en inkomsten van verschillende schakels in de bedrijfskolom); 3. met bijzondere aandacht voor het profiel en gedrag van de Vlaamse muziekconsument, en het effect daarvan op de horizontale (1) en verticale (2) evolutie van de sector; 4. technologische vernieuwingen, vooral in de sfeer van nieuwe (internet-gedragen) vormen van distributie en promotie (in de brede betekenis: ook bvb. i.t.v. visibiliteit), en hun gevolgen voor 1, 2 en 3; de meest opvallende veranderingen toetsen aan een aantal bestaande theorieën over industrieën in verandering, met de nadruk op bijdrage uit de zogeheten industriële organisatie (economie) en organisatie-ecologie (sociologie).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De bescherming van culturele goederen tijdens de gewapende conflicten: naar een integrale preventiestrategie. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Tijdens de 20ste eeuw zijn er heel wat preventiemaatregelen ter bescherming van cultuurgoederen (zowel roerend als onroerend) tijdens gewapende conflicten ontwikkeld. Toch blijkt dat destructie en plunderingen de laatste decennia toenemen. Dit onderzoek wil dan ook nagaan wat de oorzaken zijn voor het falen van deze strategie. Daartoe wordt in een eerste fase een niet-limitatieve inventaris opgesteld van bestaande en ooit toegepaste preventiemaatregelen. Bottom-up, vanuit de verschillende preventiemaatregelen, zal een typologie worden ontwikkled, die vervolgens wordt vertaald in een modelstrategie. Een laatste fase evalueert de voorgaande, door top-down, vanuit de modelstrategie, twee casussen (Kosovo en Irak) te analyseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. 13/12/2005 - 01/12/2006

Abstract

Doelstelling van dit onderzoek is zicht te krijgen op alle initiatieven die er bestaan met betrekking tot onderwijs en cultureel erfgoed, en dit op alle onderwijsniveaus en aan de kant van de erfgoedsector. Op basis van een aantal good practices (in binnen- en buitenland) zullen een aantal aanbevelingen worden geformuleerd om de aandacht voor cultureel erfgoed in het onderwijs te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject