Onderzoeksgroep

Management

Impactonderzoek Mode 2.021. 01/05/2021 - 28/02/2022

Abstract

Naar aanleiding van de heropening van het modemuseum (sept 2021) wil het modemuseum laten onderzoeken wat de impact is van de events die zij plannen enerzijds en wat de meer langdurige effecten zijn op het Antwerpse ecosysteem (economisch, sociaal, symbolisch).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leiderschap in Cultuur (LinC). 01/04/2018 - 30/09/2021

Abstract

LinC Lage Landen is een gemengd Vlaams-Nederlands programma waarbij leiderschap in Cultuur wordt gestimuleerd. Drie dimensies komen hierbij aan bod: hoe kunnen leiders reageren op deze volatiele, onvoorspelbare wereld? Op welke manier kan leiderschap vorm krijgen binnen culturele organisaties? En hoe zit het met het persoonlijke leiderschap?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van de Tax shelter in de museumsector. 15/04/2019 - 15/07/2019

Abstract

ICOM Vlaanderen en de Vlaamse Museumvereniging wensen te weten komen wat de pro's en contra's zijn van de invoering van een mogelijke tax shelter in de museumsector. Gezien het succes van de tax shelter in de filmsector en de podiumkunsten, willen zij graag onderzocht zien wat de opportuniteiten zijn voor de musea.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

SWOT-analyse van de kunst- en cultuursector stad Antwerpen. 01/04/2019 - 30/04/2019

Abstract

De stad Antwerpen wil in het kader van haar lange termijn visie 2030 een onderzoek laten uitvoeren naar de sterktes en zwaktes van de culturele sector in Antwerpen. Hiertoe zullen focusgroepen georganiseerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondernemen in cultuur. Een beschrijvend, praktijkgericht onderzoek naar werken en ondernemen in en financieren van de Vlaamse cultuursector. 01/12/2018 - 30/04/2019

Abstract

Om zijn missie te realiseren en zijn kerntaken zo goed mogelijk uit te voeren wil Cultuurloket een onderzoek voeren naar de stand van zaken naar het ondernemen in en het financieren van cultuur in Vlaanderen. Cultuurloket wil via dit onderzoek een zicht krijgen op de kennis en competenties die op het vlak van ondernemerschap vandaag aanwezig zijn in de culturele sector. En ook detecteren welke noden er op dat vlak bestaan. Daarbij is het ook essentieel te weten waarom mensen beroepsmatig ondernemen in de cultuursector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek voor het magazine Danspunt. 01/07/2018 - 31/10/2018

Abstract

Danspunt, het steunpunt voor de amateur kunsten Dans, wenst een marktonderzoek uit te voeren naar de behoefte aan een papieren en/of digitaal magazine over dans in Vlaanderen. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: wat is het doelpubliek? Wat wil het doelpubliek lezen? En op welke drager? Hiertoe zal een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Marktonderzoek naar de publicaties van de vzw - The Low Countries, Ons Erfdeel en Septentrion - ter voorbereiding van de lancering van het digitale, meertalige online platform, voor informatie, opiniëring, reflectie en kritiek over de Lage Landen. 01/07/2018 - 30/09/2018

Abstract

Ons Erfdeel vraagt een onderzoek naar de behoeftes van de lezers van de publicaties van de vzw - The Low Countries, Ons Erfdeel en Septentrion - ter voorbereiding van de lancering van het digitale, meertalige online platform, voor informatie, opiniëring, reflectie en kritiek over de Lage Landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie van de publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 01/07/2017 - 02/10/2017

Abstract

Dit onderzoek wil de publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds evalueren. Hoe wordt de werking geëvalueerd door de verschillende stakeholders en wat kan er eventueel verbeterd worden? Door middel van semi-gestructureerd interviews en triangulatie zullen de diverse opinies opgetekend worden en gebruikt worden als basis voor deze evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar openingsuren en prijzenbeleid de Museumstichting (Fotomuseum, ModeMuseum, DIVA). 01/01/2017 - 31/12/2017

Abstract

Na een overleg met de verantwoordelijken van de nieuwe museumstichting wil de Provincie Antwerpen een onderzoek laten voeren naar het diversiteitsbeleid binnen de 3 musea en hoe een diversiteitmonitor kan ontwikkeld worden om het diversiteitsbeleid te monitoren naar de toekomst toe.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Zakelijke samenwerkingsmodellen tussen Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. 01/02/2016 - 30/05/2016

Abstract

Met dit onderzoek beogen we een antwoord te bieden op de centrale vraag: 'Hoe kan de structurele samenwerking tussen de culturele, literaire en erfgoedtijdschriften op zakelijk- organisatorisch vlak er concreet uitzien om de tijdschriften – rekening houdend met de beperkte individuele slagkracht- zo veel mogelijk te versterken bij het nastreven van hun individuele inhoudelijke doelen, impact, lezersbinding en publieksbereik.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Impactstudie modetoerisme Antwerpen. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

Het doel van deze studie is om meer inzicht te verkrijgen in de internationale modetoerist die hiervoor speciaal naar Antwerpen komt. Middels een beschrijvend onderzoek zullen de profielen van verschillende groepen modetoeristen worden onderzocht op zowel motieven als gedragingen. Dit beschrijvende onderzoek zal worden aangevuld met beschikbare kwantitatieve cijfergegevens om te komen tot een gebalanceerd beeld van de verschillende profielen. Het uiteindelijke doel is te komen tot gefundeerde aanbevelingen over hoe het best kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van de verschillende groepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Edelsmeedkunst en juweelontwerp - een relanceproject. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Ontwikkelen en stimuleren van sociaaleconomische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. Inzicht verwerven in de huidige situatie van en de toekomstperspectieven voor de creatieve sector edelsmeedkunst en juweelontwerp.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de mode-industrie in Vlaanderen. 19/12/2012 - 31/07/2013

Abstract

Dit project zal inzoomen op de verschillende deelsegmenten van de modesector. Zo kunnen we komen tot een verdiept inzicht in deze verschillende segmenten. Het project zal bestaan uit verschillende werkpakketten: *beschrijving van de kenmerken van de verschillende segmenten, de dynamieken in de waarde keten per segment. *analyse van de bedrijfseconomische impact van de verschillende deelsegmenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De innovatiecapaciteit van creatieve ondernemingen. 01/11/2012 - 31/08/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verfondsing binnen de kunstensector. 16/08/2012 - 30/11/2012

Abstract

De opdrachtgever wenst de wenselijkheid van een of meerdere (nieuwe) fondsen in de kunstensector te laten onderzoeken. Dit moet resulteren in een objectief afwegingskader om pro's en contra's van een (gedeeltelijke) "verfondsing" van het kunstenbeleid in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cultuurbeheer. 13/12/2011 - 12/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe perspectieven in de polyfonie: Alamires' muzikale erfenis onthuld door middel van high-tech research tools. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Vanuit een bezorgdheid om de conservatie, preservatie en valorisatie van het muzikale erfgoed van de Lage Landen wil dit project de kennis, zichtbaarheid en beschikbaarheid van Frans-Vlaamse polyfonie - in het bijzonder het repertoire in de Alamire-manuscripten, een aanzienlijk, kwalitatief hoogstaand en representatief corpus dat in heel Europa verspreid is - bevorderen. Ook wil het een sensibiliseringsproces binnen diverse niveaus van het onderwijs en bij het brede publiek op gang brengen en vanuit concrete projectervaringen een beleidsadviserende rol spelen. Leemten in de kennis van polyfonie zullen ingevuld worden via een onderzoek met nieuwe methodieken en instrumenten om grote hoeveelheden repertoire in kaart te brengen, te contextualiseren, te analyseren, te vergelijken en te transplanteren naar een uitvoerings- en belevingscontext, waardoor de natuurlijke kristallisering van een polyfone canon mogelijk wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opstellen van een afwegingskader voor investeringen in cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. 15/01/2011 - 15/07/2011

Abstract

De onderzoeksdoelen van dit project zijn: A. Het maken van een landschapstekening van de aanwezige erfgoeddepots in de verschillende Vlaamse provincies. B. Onderzoeken welke rol de private sector kan spelen in het bouwen, verbouwen en beheren van depots.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de depotnoden en -behoeften van erfgoedbeheerders in de provincie Antwerpen: kwantitatieve en kwalitatieve veldanalyse als voorbereidend onderzoek voor een regionaal depotbeleid. 01/01/2011 - 31/12/2011

Abstract

Op lange termijn dient een provinciaal erfgoeddepotbeleid uitgedacht te worden. Om dit beleid zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reële noden en behoeften van de erfgoedbeheerders met betrekking tot depot, dienen deze laatsten allereerst beter onderzocht te worden. Daarnaast moet worden onderzocht hoe een regionaal depotbeleid een antwoord kan bieden op deze noden en behoeften. Deze twee vragen vormen de rode draad van de studie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de residentiewerking. 10/12/2009 - 31/12/2010

Abstract

In opdracht van het Agentschap Kunsten en Erfgoed, zullen eerst en vooral alle residentieplekken in Vlaanderen opgelijst worden, alsook de residentieplekken in het buitenland waarmee Vlaanderen samenwerkt. Vervolgens zal een kwalitatieve analyse gemaakt worden van een aantal typen van residentieplekken en zal via kwalitatieve interviews onderzocht worden in welke mate deze residenties ook invloed hebben op de individuele kunstenaarsloopbanen. Op basis daarvan zullen beleidsaanbevelingen geformuleerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een cultuurindustrie in transformatie: analyse van de evolutie van de Vlaamse muzieksector sinds 1990. 01/07/2009 - 30/06/2013

Abstract

De muzieksector is wereldwijd in transformatie. Met dit onderzoek willen wij: (1) in kaart brengen welke de belangrijkste veranderingen zijn geweest binnen de Vlaamse muzieksector sinds 1990, met name op het vlak van: 1. omvang en aard (omzet en marktstructuur, te weten densiteit en concentratie) van de Vlaamse muzieksector en haar verschillende groepen actoren ; 2. haar waardenketen, ook in de verticale zin (bijdrage en inkomsten van verschillende schakels in de bedrijfskolom); 3. met bijzondere aandacht voor het profiel en gedrag van de Vlaamse muziekconsument, en het effect daarvan op de horizontale (1) en verticale (2) evolutie van de sector; 4. technologische vernieuwingen, vooral in de sfeer van nieuwe (internet-gedragen) vormen van distributie en promotie (in de brede betekenis: ook bvb. i.t.v. visibiliteit), en hun gevolgen voor 1, 2 en 3; de meest opvallende veranderingen toetsen aan een aantal bestaande theorieën over industrieën in verandering, met de nadruk op bijdrage uit de zogeheten industriële organisatie (economie) en organisatie-ecologie (sociologie).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De bescherming van culturele goederen tijdens de gewapende conflicten: naar een integrale preventiestrategie. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Tijdens de 20ste eeuw zijn er heel wat preventiemaatregelen ter bescherming van cultuurgoederen (zowel roerend als onroerend) tijdens gewapende conflicten ontwikkeld. Toch blijkt dat destructie en plunderingen de laatste decennia toenemen. Dit onderzoek wil dan ook nagaan wat de oorzaken zijn voor het falen van deze strategie. Daartoe wordt in een eerste fase een niet-limitatieve inventaris opgesteld van bestaande en ooit toegepaste preventiemaatregelen. Bottom-up, vanuit de verschillende preventiemaatregelen, zal een typologie worden ontwikkled, die vervolgens wordt vertaald in een modelstrategie. Een laatste fase evalueert de voorgaande, door top-down, vanuit de modelstrategie, twee casussen (Kosovo en Irak) te analyseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. 13/12/2005 - 01/12/2006

Abstract

Doelstelling van dit onderzoek is zicht te krijgen op alle initiatieven die er bestaan met betrekking tot onderwijs en cultureel erfgoed, en dit op alle onderwijsniveaus en aan de kant van de erfgoedsector. Op basis van een aantal good practices (in binnen- en buitenland) zullen een aantal aanbevelingen worden geformuleerd om de aandacht voor cultureel erfgoed in het onderwijs te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)