Onderzoeksgroep

Expertise

Multistakeholder innovatie en - waardecreatie binnen services marketing & duurzaamheidcontext

Communiceren over co-creatie met meerdere stakeholders: de rol van het stakeholders netwerk en de invloed op consumentenadoptie. 01/10/2016 - 31/07/2018

Abstract

Bestaand innovatieonderzoek heeft aangetoond dat marketingcommunicatie een cruciale rol speelt in de adoptie door consumenten van nieuwe producten. Niettemin, grondig onderzoek over wat nu effectieve marketingcommunicatie is voor innovaties in een co-creatie context, blijft uiterst beperkt. De bestaande literatuur levert ons dan ook onvoldoende inzicht in hoe organisaties communiceren over co-creatie vandaag en hoe dit bijdraagt tot de adoptie van nieuwe producten en diensten. Zodoende is het begrijpen van hoe gecocreëerde innovaties best worden gepromoot cruciaal zodat ze mogelijke resistentie tot adoptiebereidheid verminderen evenals waardering voor nieuwe voordelen versterken bij de consument. Daarenboven stelt de co-creatie setting met meerdere stakeholders ons voor unieke uitdagingen met betrekking tot de integratie van deze stakeholders binnen de te plannen communicatie mix. Ons onderzoek heeft dan ook tot doel om die communicatie-elementen evenals formats te analyseren die de adoptiebereidheid van gecocreëerde innovaties kunnen verhogen, de processen waarlangs dit verloopt onder de loep te nemen en ook de condities te bepalen waarbij deze effecten versterken of verzwakken. We starten met een sociale netwerkstudie (2x2 onderzoeksdesign : diensten versus producten in combinatie met radicale versus incrementele innovaties) waarbij de positie van de stakeholder binnen het netwerk van 4 cocreatie-projecten wordt geanalyseerd en gelinkt aan specifieke communicatieresultaten. Aansluitend, ontwikkelen we 2 experimentele studies met het oog op de empirische validatie van de gehypothetiseerde relaties omtrent communicatie over gecocreëerde innovatie en de adoptie van deze betreffende innovaties. In een laatste studie, valideren we deze bevindingen op een grotere schaal via een ex-post survey.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Waarde co-creatie met verschillende stakeholders in innovatienetwerken. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

In de medische industrie vindt innovatie plaats binnen een netwerk van stakeholders waaronder farmaceutische bedrijven en toeleveranciers die zodoende waarde creëren voor alle betrokkenen. Dit laatste plaatst de betrokken stakeholders voor unieke uitdagingen aangezien ze moeten leren hoe hun onderlinge samenwerking evenals positie binnen dit netwerk de innovatieresultaten beïnvloeden. Theoretisch benaderen we dit probleem vanuit 3 perspectieven : marketing, innovatie & healthcare. We starten met de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk dat de organisatorische antecedenten linkt met diverse prestatiemaatstaven inzake innovatie. We beschouwen hierbij tevens de modererende rol van de netwerkpositie van een betrokken bedrijf binnen het totale waarde netwerk. We kiezen voor 3 verschillende onderzoeksdesigns om deze probleemstelling te operationaliseren : gevalstudies, sociale netwerkanalyse en een ex-post survey. Conform de gekozen theoretische perspectieven streven we ernaar om bij te dragen tot de onderzoeksdomeinen van marketing, innovatie & de medische industrie. Inzake marketing wensen we inzicht te verkrijgen in het type waardecreatie dat wordt gerealiseerd voor de diverse betrokken stakeholders. Vanuit een innovatieperspectief belichten we welke organisatievormen & specifieke netwerkposities een stimulerende impact hebben op het innovatieresultaat. Ten slotte, trachten we de unieke rol van deze waardenetwerken voor innovatie binnen de medische industrie te analyseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Stakeholder co-creatie tijdens het innovatieproces: kritieke organisatorische vaardigheden en routines. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De antecedenten en impact van waardecreatie tijdens het innovatieproces van medische apparatuur. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

In de healthcare industrie vinden innovatieprojecten steeds meer plaats in complexe netwerken, waarbij verschillende stakeholders zoals farmaceutische bedrijven, universiteiten en patiëntenorganisaties simultaan betrokken worden. In dit onderzoek ligt de nadruk op de factoren die de waardecreatie in zo'n complex netwerk van stakeholders beïnvloeden en de impact die ze hebben op het innovatieproject. Op deze manier trachten we inzicht te krijgen in hoe waarde optimaal gecreëerd kan worden met meerdere stakeholders tijdens open innovatieprojecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Hoe waarderen patiënten "cure" en "care" online? Een marketing en "tekst mining" -benadering inzake schaalontwikkeling. 01/02/2013 - 31/12/2013

Abstract

De recente ontwikkelingen in ICT stimuleren patiënten om een actieve rol op zich te nemen in het ziekteproces. Communicatie met peers in online forums ondersteunt hen hierbij via cognitieve (i.e. cure) en affectieve (i.e. care) kenniscreatie. Aangezien voorgaand onderzoek aantoont dat online zelfhulp een positieve impact heeft op algemeen welzijn, zal er een schaal ontwikkeld moeten worden om de kenniscreatie in deze zelfhulpgroepen te kwantificeren. De innovatieve online context biedt vele onderzoeksmogelijkheden, maar introduceert ook verschillende uitdagingen op het gebied van gegevensverzameling, opslag en analyse. Marketing onderzoekers gebruiken een verklarende benadering om deze problemen aan te pakken, terwijl text miners een voorspellende aanpak hanteren, wat aangeeft dat er meer onderzoek nodig is dat deze methodes met elkaar confronteert. In dit huidige onderzoek gebruiken we dan ook twee benaderingen voor het ontwikkelen van een 'social support' schaal voor online communicatie; een marketing en een text mining aanpak.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Klanten co-creatie tijdens het innovatieproces: de structuur en impact van virtuale sociale netwerken. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Consumenten hebben in onze huidige internetmaatschappij toegang tot een overvloed aan informatie die bovendien eenvoudig uitgewisseld kan worden door toegang tot virtuele netwerken. Dit heeft ertoe geleid dat consumenten niet langer passieve ontvangers van producten en diensten zijn, maar actieve spelers in het creëren van waarde door klanten co-creatie. Ondanks verscheidene oproepen van onderzoekers en instituten blijft onderzoek betreffende de aard en de integratiemechanismen omtrent klanten co-creatie schaars. Deze studie adresseert deze kloof door onderzoek naar de structuur van online sociale netwerken, waarbij wordt gefocust op kennis co-creatie door klanten en het effect ervan op word-of-mouth (WOM) en de gebruiksintentie van producten en diensten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de analyse van de behoeften voor grensoverschrijdende diensten en de beoordeling van de organisatorische, juridische, technische en semantische barrières. 21/12/2011 - 21/01/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Klanten co-creatie tijdens het innovatieproces. Kritieke organisatorische vaardigheden en routines. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën en de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden ruime mogelijkheden om klanten te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is kenniscreatie. Deze studie onderzoekt op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot kenniscreatie en bestudeert hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen. 01/01/2008 - 30/06/2010

Abstract

Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën (ICT) evenals de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden tal van mogelijkheden om de klant te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van kennis. In deze studie onderzoeken we op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot de creatie van kennis en bestuderen we hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject