Onderzoeksgroep

Engineering Management

Expertise

Haalbaarheid studies inzake investeringsprojecten met prijsbepaling voor energie, grondstoffen en milieu.

Ondersteuning rapportering milieu-indicatoren 2015. Perceel 2 Actualisatie indicatoren en bijhorende methodefiches voor de sector Energie. 15/05/2015 - 15/07/2015

Abstract

Actualiseren van methdoden en gegevens om milieu indicatoren voor het Milieu en natuurrapport Vlaanderen aan te vullen. De indicatoren hebben betrekking op de sector energie. Publicatie op de MIRA website is voorzien.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toekomstgericht socio-economisch onderzoek naar energie-efficiëntie in de EU-lidstaten (HERON). 01/05/2015 - 30/06/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Berekenen en operationaliseren van de vele voordelen voortvloeiend uit maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie in Europa (COMBI). 01/03/2015 - 31/05/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs. 10/09/2012 - 30/06/2013

Abstract

Deze opdracht omvat het opstellen van een referentiekader inzake duurzaam hoger onderwijs voor het Vlaamse hoger onderwijs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De volgende generatie Organische Rankine Cycli (NextGenORC). 01/02/2012 - 31/01/2016

Abstract

Dit project beoogt strategisch onderzoek naar de volgende generatie van Organische Rankine Cycli (ORC). Vooreerst zal er onderzoek worden verricht naar diverse nieuwe cyclusarchitecturen die mikken op een hogere efficiëntie. Een interessante optie is het gebruik van superkritische cycli. Ten tweede is het de bedoeling om onderzoek te verrichten naar efficiënte systemen voor kleinere vermogens. Hiervoor wordt er specifieke expandertechnologie beoogd, gebruik makende van geavanceerde CFD algoritmen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitbouw EVIV - LEAP tot een model voor langetermijnverkenning van het Vlaams energiesysteem. 18/12/2011 - 31/07/2012

Abstract

Het eindresultaat van het project zou een nieuwe tool of rekenmodel (EVIV-LEAP) moeten zijn die geschikt is om op lange termijn (tot 2050) en over alle energievraag- en -aanbodsfuncties in Vlaanderen heen invulling te geven aan beleidsvragen en specifieke uitdagingen voor Vlaanderen met betrekking tot energiegebruik, energieproductie en de daarmee gepaard gaande emissies. Die tool of dat rekenmodel laat ook interacties met stakeholders, experts en scenariobouwers toe.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Systeemanalyse van een korte-omlooop-hakhoutcultuur voor bio-energieproductie: energiebalans en milieu-economische analyse. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit doctoraatsonderzoek beoogt de opstelling van een volledige energie- en koolstofbalans van een bio-energieplantage met snelgroeiende populieren (Populus) om eenduidige conclusies te kunnen formuleren over het economisch potentieel van populier als energiegewas in termen van de koolstofbalans (i.e. energieproductie tegenover koolstofconsumptie/emissie). Experimentele gegevens met betrekking tot energiegebruik en -productie, koolstofinputs en -outputs worden bekomen van een grootschalige operationele bio-energieplantage. Een gedetailleerde levenscyclusanalyse over de volledige driejaar rotatie van de aanplanting wordt uitgevoerd, en alle milieukosten worden zowel in monetaire als in koolstofkosten uitgedrukt. De informatie van de koolstof- en energiebalans wordt geintegreerd in het GORCAM- model, zodat de koolstofefficiëntie en het energetisch rendement getoetst kunnen worden aan het economisch potentieel van korte-omloop-hakhoutculturen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Review editor voor hoofdstuk 5 "Drivers, Trends and Mitigation" en de "glossary" van de bijdrage van WG III (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change) aan het vijfde assessmentrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change. 01/12/2010 - 30/04/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Belspo. UA levert aan Belspo de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gedeeltelijke actualisatie van het MIRA achtergronddocument Energie 2010. 15/06/2010 - 31/12/2010

Abstract

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceert jaarlijks een 'Toestand van het milieu' rapport in Vlaanderen. Dit zogenaamde MIRA-T rapport beschrijft de toestand van milieu en natuur, analyseert de waargenomen evoluties en beoordeelt de al uitgevoerde beleidsmaatregelen. Dit project beoogt een gedeeltelijke actualisatie van het achtergronddocument voor de energiesector binnen de context van MIRA-T.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstelling van een ad hoc forum voor de vergelijking van moddelen TIMES-MARKAL en LEAP in ondersteuning van het Belgische lange termijn energie beleid (FORUM). 15/12/2009 - 31/01/2012

Abstract

Dit project ontwikkelt en evalueert relevante criteria voor de evaluatie en vergelijking van twee energiemodellen (SEPIA-LEAP, een energieboekhouding simulatiemodel en MARKAL-TIMES, een partieel evenwicht optimalisatiemodel), als ondersteuning voor het uitwerken van een duurzaam energiebeleid in de Belgische context. Beide modellen worden momenteel gebruikt in projecten gesponsord door het BELSPO programma 'Wetenschap voor Duurzame Ontwikkeling (2008-2010)'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Huishoudelijk energieverbruik en reboundeffect (HECoRE). 15/12/2009 - 31/01/2012

Abstract

Dit project bestudeert de terugslageffecten verbonden aan de toegenomen efficiëntie van het energiegebruik door Belgische huishoudens. Het bestudeert de beleidsinstrumenten die de contraproductieve terugslageffecten kunnen verzwakken, neutraliseren of zelfs voorkomen, om op die manier een effectieve vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren. Het project focust op energiegebruik in de woning en op mobiliteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Systeemanalyse van een korte-omloop-hakhoutcultuur voor bio-energieproductie: energiebalans en milieu-economische analyse. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Dit doctoraatsonderzoek beoogt de opstelling van een volledige energie- en koolstofbalans van een bio-energieplantage met snelgroeiende populieren (Populus) om eenduidige conclusies te kunnen formuleren over het economisch potentieel van populier als energiegewas in termen van de koolstofbalans (i.e. energieproductie tegenover koolstofconsumptie/emissie). Experimentele gegevens met betrekking tot energiegebruik en -productie, koolstofinputs en -outputs worden bekomen van een grootschalige operationele bio-energieplantage. Een gedetailleerde levenscyclusanalyse over de volledige driejaar rotatie van de aanplanting wordt uitgevoerd, en alle milieukosten worden zowel in monetaire als in koolstofkosten uitgedrukt. De informatie van de koolstof- en energiebalans wordt geintegreerd in het GORCAM- model, zodat de koolstofefficiëntie en het energetisch rendement getoetst kunnen worden aan het economisch potentieel van korte-omloop-hakhoutculturen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Hernieuwbare energie in de context van duurzame ontwikkeling: beleid, financiering en implementatie" in het 'IPCC special report on renewable energy sources and climate change (SRREN)' . 15/07/2009 - 30/06/2011

Abstract

Het project met als volledige titel: 'Renewable energy in the context of sustainable development: policy, financing and implementation' in het 'IPCC special report on renewable energy sources and climate change (SRREN)' en ondersteuning van het IPCC Focal Point en de technisch-wetenschappelijke cel ter ondersteuning van de IPCC Vice-voorzitter, Jean-Pascal van Ypersele, voor wat de WG III activiteiten van het IPCC betreft.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Open raam op innovatieve materiaaltechnologie voor een duurzaam Vlaams productielandschap. 01/12/2008 - 30/06/2013

Abstract

Het project wil bedrijven stimuleren om hun processen en producten duurzamer te maken door weloverwogen toepassing van materiaaltechnologie. Daartoe zet het project consortium achtereenvolgens vier stappen. Eerst onderzoeken we welke hefbomen voor bedrijven van belang zijn om te kunnen starten met het gebruik van innovatieve materialen. We zoeken en beschrijven diverse concrete voorbeelden. Bedrijven die over hun ervaringen willen getuigen, benaderen we met interviews en een mini-enquête. De lessen die we trekken uit de bevraging van concrete bedrijven maken we bekend aan een breed geïnteresseerd publiek. Als de betrokken bedrijven daarmee instemmen, worden hun getuigenissen gecommuniceerd tijdens workshops. We hopen dat de presentatie van getuigenissen en succesverhalen andere bedrijven stimuleert om zelf nieuwe inspanningen te leveren voor duurzaam ondernemen, via de toepassing van innovatieve materialen in processen en producten. Bedrijven die zich geïnteresseerd tonen in de toepassing van nieuwe materiaaltechnologieën willen we graag een eindje op weg helpen. Om de specifieke mogelijkheden in een concreet bedrijf te verkennen, onderzoeken we het groeipotentieel van (geïnteresseerde) bedrijven op het gebied van duurzaam materiaalgebruik. Daarvoor ontwikkelen we in dit project een opportuniteitsscan. In een volgende en laatste stap nemen we opportuniteiten inzake innovatief materiaalgebruik samen met de bedrijven op. Onze materiaalexperts ondersteunen de betrokken bedrijven bij het uitwerken van hun businesscase. Dat gebeurt in een zogenaamd implementatietraject. We schenken daarbij gelijke aandacht aan de drie dimensies van duurzaamheid: planet, people en profit. Samengevat, 1) door in te zoomen a) op de betekenis die bedrijven zelf toekennen aan duurzaamheid en b) op redenen en overwegingen van bedrijven om bepaalde materiaaltechnologieën te gebruiken, en 2) door ons te concentreren op kennisdiffusie naar en tussen bedrijven, willen we doordringen tot de 'maakindustrie' in Vlaanderen, en dit met het oog op het realiseren van duurzame ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Integratie van ecologie, sociologie en economie in het waterbeleid door middel van een beleidsondersteunend model. 01/10/2008 - 30/09/2012

Abstract

Het Integraal Waterbeleid heeft nood aan beleidsondersteunende instrumenten. Een metamodel wordt ontwikkeld dat de ontwikkeling van beleidsscenario"s op basis van eco-fysische, sociale en economische data ondersteund met speciale aandacht voor ecosysteemdiensten Hierbij is economische valorisatie en de inbreng van een Multi-stakeholder Platform van toekomstige gebruikers van vitaal belang.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Milieurapport Vlaanderen Toekomstverkenning MIRA-S 2009: wetenschappelijk rapport Huishoudens en Handel & Diensten (deel energiegebruik en gerelateerde emissies). 15/07/2008 - 01/11/2009

  Abstract

  In opdracht van de Vlaamse Regering dient de VMM de milieurapportering tot stand te brengen, in rapporten toegankelijk voor een breed, geïnteresseerd publiek. De rapporten moeten de wetenschappelijke basis voor het gewestelijke milieubeleid bieden; zo moeten het maatschappelijk draagvlak voor dit milieubeleid versterken en ze moeten in overeenstemming zijn met de internationale standaarden inzake milieukennis. Meer specifiek omvat de opdracht voor de UA de grondige actualisatie en verdere uitwerking van: 1) het achtergronddocument Energie 2) de achtergronddocumenten Huishoudens en Handel & Diensten (delen m.b.t. energie en broeikasgassen)

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Variabel debiet in thermische kringen valideren. (VALID) 01/01/2008 - 31/12/2009

  Abstract

  Dit project heeft tot doel een breder publiek te overtuigen van de voordelen van het toepassen van een variabel debiet in thermische waterkringen voor verwarming en koeling. Men wil hiervoor ook de nodige hulpmiddelen ontwikkelen om een vlotte toepassing van variabel debiet mogelijk te maken: aangepaste hydraulische schema's, simulatiesoftware, enz... In het VALID-project zal simulatiesoftware worden ontwikkeld om het gedrag en de verschillende energiestromen bij thermische waterkringen te voorspellen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de installatieonderdelen, de bedrijfsparameters en de structuur van de installatie. De nauwkeurigheid moet toelaten om door middel van sensitiviteitsstudies een installatie te optimaliseren bij ontwerp, exploitatie en renovatie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Integrale benadering van duurzaam energiebeleid - Een normatieve bijdrage tot beleidsondersteuning (SEPIA). 15/12/2007 - 31/01/2011

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Belspo. UA levert aan Belspo de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Themarapport MIRA-T 2007: uitwerken achtergronddocument Energie en de achtergronddocumenten Huishoudens en Handel & Diensten. 15/06/2007 - 14/12/2007

  Abstract

  In opdracht van de Vlaamse Regering dient de VMM de milieurapportering tot stand te brengen, in rapporten toegankelijk voor een breed, geïnteresseerd publiek. De rapporten moeten de wetenschappelijke basis voor het gewestelijke milieubeleid bieden; zo moeten het maatschappelijk draagvlak voor dit milieubeleid versterken en ze moeten in overeenstemming zijn met de internationale standaarden inzake milieukennis. Meer specifiek omvat de opdracht voor de UA de grondige actualisatie en verdere uitwerking van: 1) het achtergronddocument Energie 2) de achtergronddocumenten Huishoudens en Handel & Diensten (delen m.b.t. energie en broeikasgassen)

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Constructieve en bouwfysische voorwaarden voor ondergronds bouwen en leven. 01/11/2006 - 31/10/2010

  Abstract

  In België kan, net als in het buitenland, ondergrondse bouw in de toekomst een wezenlijke plaats innemen binnen de gebouwde omgeving. Soms is het wegens de strenge bouwschriften de enige mogelijke uitweg voor een uitbreiding van bestaande bebouwing. Uiteraard moet er daarbij rekening gehouden worden met de bijzonderheden van ondergrondse bouw, zeker indien er ook een woonfucntie voorzien wordt. Binnen- en buitenlandse voorbeelden tonen aan dat ondergrondse bouw technisch perfect realiseerbaar is. Dit project wil voortbouwen op deze ervaringen om te komen tot een ontwerpstrategie voor ondergrondse leefruimten die aangepast is aan de Belgische situatie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Uitbreiding van de tool SAVER-LEAP voor scenario-analyses voor de huishoudens. 20/07/2006 - 30/06/2007

  Abstract

  De ontwikkeling en de uitbreiding van de scenariotool SAVER-LEAP naar woningen (residentieel gebruik), hierbij steundend op de kennis en ervaring reeds opgedaan in de studie van de utiliteitsgebouwen. Grosso modo dezelfde werkwijze als voor utiliteitsgebouwen zal gevolgd worden. De current accounts die nodig zijn voor het analyseren van scenario's in SAVER zullen worden gedefinieerd in LEAP.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Milieurapport Vlaanderen - Themarapport MIRA - T 2006: studie- en samenwerkingsovereenkomst 01/06/2006 - 15/12/2006

  Abstract

  Het betreft de uitwerking van het achtergronddocument 1.04 Energie (volledig) en de achtergronddocumenten 1.02 Huishoudens en 1.07 Handel & diensten (enkel delen m.b.t. energie en broeikasgassen) voor het milieurapport. De milieurapportering (MIRA) in Vlaanderen behelst 3 elementen: 1) een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand van het milieu; 2) een beschrijving, analyse en evaluatie van het tot dan toe gevoerde milieubeleid; 3) een beschrijving van de verwachte ontwikkeling van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Milieurapport Vlaanderen. Themarapport MIRA-T-2005 : energie, huishoudens en handel & diensten. 05/07/2005 - 16/12/2005

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Strategische analyse dienstig als onderbouw voor het langetermijnbeleid van het stedelijk waterbedrijf. 14/02/2005 - 15/08/2005

  Abstract

  De studie is een korte adviesopdracht over het strategische beleid van de stad inzake de voorziening met drinkwater van de inwoners en bedrijven, gelet op de veranderingen die aan de gang zijn in deze sector.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Intergovernmental Panel on Climate Change 15/12/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  New Energy Externalities Development for Sustainability (NEEDS). 01/09/2004 - 31/08/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Model energiegebruik voor de sector handel & diensten. 01/08/2004 - 30/06/2005

  Abstract

  Ter voorbereiding van het komende MIRA-S scenariorapport zal MTT een `scenario-definitiemodel' of `SAVER' ontwikkelen voor de sector handel & diensten. Dit is een model dat moet toelaten om verschillende door de gebruiker te definiëren beleidsscenario's (maatregelen- en instrumentenpakketten) door te rekenen tot het energiegebruik per type energiedrager (kolen, aardgas, stookolie, elektriciteit, ') en de hierbij horende milieudruk (uitstoot van broeikasgassen, verzurende emissies, fotochemische luchtverontreiniging'.) van de sector handel & diensten. De milieudruk wordt hierbij ook per stof (SOx, NOx, CO2, CH4,') begroot. Voor de begroting van de emissies wordt er afgestemd met de gangbare berekeningswijze bij VMM. Bij de bouw van het model wordt gebruik gemaakt van de analysetechniek energy accounting. Deze techniek laat toe om bij de analyse van de eindenergievraag rekening te houden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten, en bijgevolg ruimte te laten voor zowel exportenoordeel als formele wiskundige modellen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. Themarapport MIRA-T 2004. 01/06/2004 - 30/11/2004

  Abstract

  Dit project wordt door het departement STEM uitgevoerd. STEM is co-auteur voor Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, MIRA-T 2004 voor wat betreft het hoofdstuk over de milieudruk die ontstaat uit de energiesector in Vlaanderen. STEM is ook co-auteur voor het wetenschappelijk rapport van dit hoofdstuk.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De ontwikkeling van beoordelingscriteria als toetsingskader voor het beoordelen van universitair onderzoek op de elementen van duurzame ontwikkeling. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Met dit onderzoek willen we beoordelingscriteria en indicatoren ontwikkelen om universitair onderzoek te screenen op de elementen van duurzame ontwikkeling. Tevens beoogt dit onderzoek inzicht te verwerven in de implementatieaspecten van zulke beoordelingscriteria aan een universiteit, rekeninghoudend met de ruimere institutionele context waarbinnen universitair onderzoek wordt uitgevoerd. We gebruiken kwalitatieve onderzoeksmethoden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Milieu- en natuurrapport Vlaanderen (MIRA). O&O ter ondersteuning van de rapportering: studie model energiesector. 15/07/2003 - 30/09/2005

  Abstract

  De opdracht omvat de uitwerking en aanlevering van een model voor de energiesector. Momenteel bestaan verschillende modellen die los van elkaar toelaten de milieudruk van bepaalde scenario's in deelsectoren van de energiesector in kaart te brengen. Ter voorbereiding van het MIRA-S scenariorapport zal de opdrachtnemer de bestaande kennis/modellen aanwenden om een sectoromvattend model te bouwen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. Themarapport MIRA - T2003. Studie- en samenwerkingsovereenkomst. 23/05/2003 - 30/11/2003

  Abstract

  Ter voorbereiding van dit rapport verbindt de promotor er zich toe het hoofdstuk 1.3 Energie uit te werken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. Themarapport MIRA-T 2002. Studie- en samenwerkingsovereenkomst. 01/06/2002 - 30/11/2002

  Abstract

  STEM is co-auteur voor Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, MIRA-T 2002 voor wat betreft het hoofdstuk over de milieudruk die ontstaat uit de energiesector in Vlaanderen. STEM is ook co-auteur voor het wetenschappelijk rapport van dit hoofdstuk.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Haalbaarheidsstudie (REG m.b.t. Rationeel energiegebruik). 01/06/2002 - 30/09/2002

   Abstract

   Het betreft een haalbaarheidsstudie van de opties inzake REG (Rationeel Energie Gebruik) bij de drukverlaging van het aardgas in de netten van Fluxys. Er werd gekozen voor een geïntegreerde technico-economische benadering om een betrouwbare potentieelschatting te kunnen doorvoeren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    EU-project BEST "Bringing energy services to the liberalised markets" (financiering Vlaams Gewest) 01/04/2002 - 31/12/2003

    Abstract

    Het totstandkomen van geliberaliseerde Europese eenheidsmarkten heeft geleid tot hogere efficiëntie in het aanbod van elektriciteit en gas. Nochtans blijven er nog verschillende belemmeringen voor energie-efficiëntie en een hogere betrokkenheid van energiemaatschappijen in activiteiten ten voordele van hogere energie-efficiëntie in het eindgebruik. De Europese Commissie heeft bijgevolg voorgesteld om de ontwikkeling van de markt van Energiediensten prioritair te behandelen in het Energie-efficiëntie actieplan. Zowel de Energieraad als het Europees parlement bevestigen deze prioriteit. In 2002 kunnen gepast EU-maatregelen worden voorgesteld.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Bringing energy services to the liberalised markets (BEST). 01/04/2002 - 30/09/2003

    Abstract

    Het tostandkomen van geliberaliseerde Europese eenheidsmarkten heeft geleid tot hogere efficiëntie in het aanbod van elektriciteit en gas. Nochtans blijven er nog verschillende belemmeringen voor energie-efficiëntie en een hogere betrokkenheid van energiemaatschappijen in activiteiten ten voordele van hogere energie-efficiëntie in het eindgebruik. De Europese Commissie heeft bijgevolg voorgesteld om de ontwikkeling van de markt van Energiediensten prioritair te behandelen in het Energie-efficiëntie actieplan. Zowel de Energieraad als het Europees parlement bevestigen deze prioriteit. In 2002 kunnen gepaste EU-maatregelen worden voorgesteld.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Evaluatie van het reductiepotentieel voor VOS-emissies naar het compartiment lucht en problematiek van de implementatie van de Europese richtlijn 1999/13EG in diverse industriële sectoren in Vlaanderen. 25/02/2002 - 28/02/2003

     Abstract

     Dit project betreft een samenwerking van STEM met ERM (Environmental Resources Management NV) met betrekking tot een aantal sectorstudies die door de Vlaamse Gemeenschap werden opgestart voor het analyseren van emissiereductiemaatregelen, het schatten van de kosteneffictiviteit en van het reductiepotentieel, alsook het evalueren van knelpunten bij de implementatie van de Euopese solventrichtlijn.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Evaluatie van het reductiepotentieel voor VOS-emissies naar het compartiment lucht en problematiek van de implementatie van de Europese richtlijn 1999/13/EG in de sector van de automobielassemblage in Vlaanderen. 21/01/2002 - 18/03/2003

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Beheer van de energievraag in het kader van de door België te verwezenlijken inspanningen om de uitstoor van broeikasgassen te verminderen. 01/01/2002 - 31/07/2002

       Abstract

       De Belgische regering beseft dat energie-efficiëntie een belangrijke pijler is in het beperken van klimaatverandering en vraagt daarom een globaal programma voor te bereiden voor de verbetering van de energie-efficiëntie aan de vraagzijde. De concrete taken bestaan uit het schatten van de energievraag in België en het bepalen van het potentieel om deze vraag te verminderen, het opstellen van verantwoorde en pragmatische aanbevelingen inzake prioritaire maatregelen die België moet invoeren om de energievraag te beheersen en zodoende de broeikasgasemissies te beperken in alle sleutelsectoren, het oplijsten van acties die moeten worden ondernomen om de belemmeringen voor de implementatie van deze maatregelen op te heffen, en het identificeren van de benodigde middelen om deze maatregelen operationeel te maken.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek voor het thema milieubeleidswetenschappen - Interactieve en argumentatieve besluitvorming in het milieubeleid. 01/10/2001 - 31/12/2006

        Abstract

        Gegeven de wetenschappelijk en maatschappelijke complexiteit die actuele milieubeleidskwesties kenmerken, heeft het Vlaamse milieubeleid nood aan innovatie op het vlak van besluitvorming. Dit project streeft ernaar om beloftevolle concepten en methoden inzake interactieve en argumentatieve besluitvorming aan te reiken. Vergelijkende gevalstudies van buitenlandse en Vlaamse ervaringen met de toepassing van dergelijke concepten in de praktijk, resulteren in een voor ambtenaren bruikbare checklist met aandachtspunten voor het ontwerp van processen van interactieve en argumentatieve besluitvorming. Finaal streeft dit project naar het testen en bijstellen van deze checklist in actieonderzoek gericht op de interactieve ontwikkeling van een lange termijn visie op duurzame ontwikkeling en van milieubeleidsplanning in Vlaanderen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek voor het thema milieu en gezondheid- Toegepast sociaal en gezondheidseconomisch onderzoek. 01/10/2001 - 31/12/2006

        Abstract

        Afstemming van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek op milieu- en gezondheidsbeleid impliceert de opbouw van sociaal-wetenschappelijke expertise in drie domeinen: ° inzicht in milieu en gezondheid risicopercepties en risicobeoordelingen door het publiek; ° inzicht in adequate manieren van communiceren over risico's en risicoinschattingen; ° inzicht in de nieuwe communicatie rol van overheden bij een meer proactieve en preventieve opstelling inzake milieu en gezondheidrisico's. Daarbij moet de aandacht uitgaan naar de wijze waarop deze inzichten kunnen vertaald worden naar toepasbare werkvormen binnen bestaande instituties, netwerken van actoren en procedures in het beleidsveld van milieu- en gezondheid.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Evaluatie van de thermische efficiëntie van het woongebouwenpark door middel van enquêtes, met het oog op het bepalen van het economisch haalbare besparingspotentieel van energiebesparende investeringen 01/01/2001 - 31/12/2002

        Abstract

        Het project heeft als doel het economisch energie-besparingspotentieel van het woongebouwenpark te ramen. Te dien einde zal een methodologie ontwikkeld worden om de thermische efficiëntie van de bestaande woningen te schatten door middel van enquêtes. Tegelijk moeten de karakteristieken van de huishoudens gemeten worden, voor zover die medebepalend zijn voor het investeringsgedrag in energiebesparende maatregelen. De combinatie van het economisch haalbare besparingspotentieeel en de gedragsparameters zal uiteindelijk leiden tot het bepalen van doeltreffende beleidsmaatregelen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Naar een effectief en efficiënt Vlaams publiek debat over biotechnologie//..(I.o.v. Vlaams Inst. Voor Biotechnologie) 01/04/1999 - 30/09/2001

         Abstract

         De bedoeling van dit project is een gepaste mix van interactieve beoordelingsmethoden voorop te stellen teneinde een degelijk publiek debat over biothechnologie in Vlaanderen te stimuleren.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Milieu en Gezondheid in Vlaanderen. Naar een adequate dialoog tussen bevolking, overheid en wetenschap.' 01/04/1999 - 31/03/2000

          Abstract

          Het project richt zich op de aspecten en problemen verbonden aan de communicatie en perceptie van risico's, evenals de mogelijkheden tot publieke participatie in het proces van risico-analyse. He tmoet de onderzoekers accteif in het onderzoek 'Milieu en Gezondheid', maar ook de beleidsverantwoordelijken en bevolking in staat stellen op een adequatere wijze om te gaan met de verschillende aspecten van risico-analyse. Doelstelling is om inzichten uit de relaevante sociaal-wetenschappelijke literatuur inzake risico's (perceptie, communicatie, evaluatie, aanvaarding, ...) te bundelen en hanterbaar te maken voor onderzoekers actief in de verschillende fasen van risico-analyse (identificatie, inschatting, evaluatie, communicatie).

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Studie over de strategie voor de toekomst van de elektriciteitsvoorziening van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (OC 2104) 01/03/1999 - 30/11/1999

           Abstract

           De dienstverlening heeft als doel (I) een beknopte, maar duidelijke beschrijving te maken van de huidige positie van de elektriciteitsvoorziening om de sterkten en de zwakten ervan te leren kennen; (ii) nagaan welke strategiën voor de elektriciteitsvoorziening open liggen op de middellange termijn (horizon 2005-2010); (iii) evaluatie van een paar plausibele strategiën aan de hand van vooropgezette evaluatiecriteria die de belangen van de betrokken partijen uitdrukken.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Onderzoeks-en Ontwikkelingsovereenkomst inzake het milieu-en natuurrapport Vlaanderen - 3de periode 01/01/1999 - 31/12/1999

            Abstract

            In de derde fase worden de in vroegere fases ontwikkelde modellen voor petroleumraffinage, de invloed van verkeer en elektriciteitsproductie op het milieu, en databanken voor het waterbeheer in Vlaanderen afgerond, geïnstalleerd en geïmplementeerd bij de diensten van de opdrachtgever (Vlaamse Milieumaatschappij) tot een volwaardig beleidsinstrument. Verder wordt er ook ondersteuning geboden bij de opmaakvan het scenariorapport 2000

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Vermindering van broeikasgassen door de implementatie van kleinschalige warmtekrachtkoppeling. 01/12/1998 - 31/12/2001

             Abstract

             Dit project wil de implementatie van kleinschalige warmtekracht-koppeling stimuleren, het energieverbruik verbeteren en de CO2 uitstoot verminderen. Het project zal het Institute of Environmnetal Science and Engineering van Zhejiang University (China), STEM van UFSIA en de Universiteit Gent de mogelijkheiud bieden om aan het Jiangsu-Zhejiang-Shangai district van China, Vlaanderen, China en België in het algemeen raad geven omtrent de technische evaluatie, de economische analyse en technisch ontwerp van kleinschalige warmte-krachtkoppeling.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Inventaris en aanpak van belemmeringen voor het klimaatbeleid 01/12/1998 - 31/12/2000

              Abstract

              De literatuur over de belemmeringen voor het beleid inzake klimaatsverandering wordt verkend, opgevolgd en samengevat in rapporten. Deze verzamelde know-how wordt vervolgens gebruikt om de aanwezigheid van belemmeringen in België te onderzoeken, en om oplossingen voor te stellen om de impact van deze belemmeringen op het beleid inzake klimaatsverandering te overwinnen of te verzachten.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Versterking van de federale participatie in de werkzaamheden van de Europese Milieugemeenschap en in het netwerk EIONET 01/12/1998 - 31/12/1999

               Abstract

               Opdracht in het kader van het plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling - Programma 'Ondersteunende Acties'//..Het project heeft als doelstelling om de bijdrage van de federale instanties aan bestaande initiatieven te ondersteunen. De ondersteuning bestaat uit een bijdrage aan een informatiesysteem voor duurzame ontwikkeling door middel van de beschrijving van federale gegevensbronnen, bijdrage aan de consolidering en promotie van het netwerk EIONET op federaal niveau, opmaken van een inventaris op federaal niveau van alle verplichtingen tot levering van milieu-informatie, het identificeren van de tekorten in de federale activiteiten en het uitwerken van aanbevelingen voor de toekomst.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Milieu- en Natuuurrapport Vlaanderen. Themarapport 1999. Thema: Beheer van Afvalstoffen 01/11/1998 - 30/09/1999

                Abstract

                Het jaarlijkse MIRA T-rapport is vedoeld als wetenschappelijke grondslag van de milieu-jaarproggramma's dor de Minister van Leefmilieu voor te stellen samen met de jaarlijkse begroting. De projectverantwoordelijke treeds op als coördinerende auteur voor één thema van het rapport, nl. 'Beheer van afvalstoffen'

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Model voor verklaring en beheersing van de energievraag 01/09/1998 - 31/08/2000

                 Abstract

                 Om de energievraag in Vlaanderen te verklaren en te beheersen ontwerpt STEM een goed hanteerbaar computermodel dat voortbouwt op geactualiseerde en uniform gemaakte data aangaande energiegebruikersgroepen en energietoepassingen (EMIS) Het project wil dataleemten identificeren en suggesties doen om deze op te vullen en wil vooral data omzetten in informatie. De studie van determinanten die het energieverbruik beïnvloeden, maakt het mogelijk om de informatie bruikbaar te maken voor de besluitvorming.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Regelgeving in electriciteitsvoorziening 01/01/1998 - 31/12/1999

                  Abstract

                  Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Eerst zal vnauit de industriële economie de taakstelling van de elektriciteitssector omschreven worden. Op basis daarvan stellen we een lijst van criteria en methoden van weging en meting op, die een normatief beoordelingskader vormen voor diverse marktvormen en opties voor regelgeving. Dan volgt een vergelijkend onderzoek van marktvormen en regelgeving in enkele geselecteerde landen, waar de liberalisering reeds vergevorderd is, zoals Californië, Engeland, Noorwegen en Nederland. De analyse van de verschillende marktvormen en regelgevingssystemen zullen mogelijkheden en beperkingen aangeven voor liberalisering. Tot slot zal de informatie en kennis uit de twee vorige delen getoetst worden aan de Belgische realiteit. Daaruit geven we zo concreet mogelijk aan welke marktorganisatie en regelgeving wenselijk, noodzakelijk en mogelijk zijn.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   De ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde milieu-informatie voor België 01/01/1998 - 30/06/1999

                   Abstract

                   Een vooruitziend milieubeleid is gebaseerd op een goede kennis van de toestand van het milieu en van de trends die zich daarin ontwikkelen. Zulke kennis vereist informatie en data. Dit project bestaat erin de meest relevante milieugegevensbronnen te identificeren en te omschrijven, en data dictionaries op te maken van de meest relevante databanken. Ook wordt gewerkt aan de inventarisatie en evaluatie van methoden en modellen die door de instanties worden aangewend om data te extrapoleren of te vervolledigen. Tot slot worden voorstellen geformuleerd om de verschillende databanken, methoden, modellen, definities en nomentclaturen beter op elkaar af te stemmen.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Voorbereiding van een rapport over het beleid inzake duurzame ontwikkeling in bedrijven in België, met het oog op de Belgische bijdrage aan de 'intersessional activity for the UN Comission on Sustainable Development' 01/01/1998 - 28/02/1998

                    Abstract

                    Aan de hand van een twintigtal interview met sleutelfiguren uit de bedrijfswereld en een rondetafelconferentie zal de Stichting een stand van zaken opmaken van de mogelijkheden en knelpunten inzake duurzame ontwikkeling zoals die worden ervaren door bedrijven.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Macro-socio-economische evaluatie van de kosten-batenanalyse voor de studieopdracht 'Vervoer van Afval langs de Vlaamse Waterwegen' 01/07/1997 - 31/08/1997

                     Abstract

                     STEM is verantwoordelijk voor het uitwerken van het effect van een verschuiving van een deel van het afvalvervoer van wegtransport naar binnenscheepvaart op externaliteiten en hoe dat kan worden berekend.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Besluitvorming inzake milieu: methoden en instrumenten 01/04/1997 - 31/10/2001

                      Abstract

                      Het onderzoek spitst zich toe op besluitvorming inzake milieu, één van de hoofdcomponenten voor het tot stand brengen van een beleid van Duurzame Ontwikkeling. Vanuit een maatschappelijk standpunt gezien, staat besluitvorming inzake milieu voor grote uitdagingen, omdat het een zeer ingewikkelde realiteit dekt, en omdat een verscheidenheid aan doelgroepen de sleutelposities bekleden tot de noodwendige veranderingen. Duurzame Ontwikkeling vraagt om een omkering van voorkeuren, houdingen, gewoonten, technologieën, werkwijzen, procedures, enz. en geen enkele overheid kan de nodige veranderingen organiseren, zonder vertrouwen van zijn burgers, de industrie, de landbouw, enz. De overheid moet een open besluitvorming creëren, die de complexiteit van de verschillende milieuonderwerpen omvat en die de doelgroepen kan betrekken in het proces van de besluitvorming.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Indicatoren voor duurzame ontwikkeling in de Belgische Industrie 01/04/1997 - 30/06/2001

                       Abstract

                       Het project heeft als doel onderzoek te verrichten naar hefbomen voor duurzame ontwikkeling in de Belgische industrie. Het project omvat vier fasen, nl.: 1) analyse van de milieudruk veroorzaakt door de Belgische industrie; 2) selectie van indicatoren voor duurzame ontwikkeling in de industrie; //..3) indeling van bedrijven binnen een industriële sector in preventie-fases en 4) toepassing op een industriële sector.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Evaluatie van het project 'Steunpunten Arbeid en Milieu' 01/04/1997 - 31/03/1999

                        Abstract

                        De Steunpunten Arbeid en Milieu zijn samenwerkingsverbanden waarin publieke en particuliere partners samen werk maken van nieuwe tewerkstellingskansen in de milieusector. De aandacht gaat specifiek uit naar zinvolle tewerkstelling van risicowerklozen (laaggeschoolden en langdurig werklozen) in de sector van natuur- en landschapszorg. //..De evaluatie moet de vraag beantwoorden of de organisatie van Steunpunten een goede formule is om beide doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te verwezenlijken://..- enerzijds het creëren van duurzame tewerkstellingsmogelijheden voor risicogroepen op de arbeidsmarkt en//..- anderzijds het uitvoeren van taken van natuurbeheer.//..De UFSIA zal in het evaluatie-onderzoek nagaan in welke mate en hoe efficiënt het Steunpunt haar doelstellingen realiseert.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Meewerken aan Studie Milieufinanciering AMINAL / DGSL 9701 01/04/1997 - 30/06/1997

                         Abstract

                         Dit omvat het inventariseren van het milieutakenpakket in Vlaanderen op middellange termijn, alsook een raming van de kosten en de middelen die hieraan zijn verbonden

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Verkenning van de onderzoeksperspectieven inzake milieu en economie in Vlaanderen 01/02/1997 - 30/06/1997

                          Abstract

                          De MiNa-Raad wil het maatschappelijk debat rond het Milieu- en natuurbeleid in Vlaanderen enerzijds overzienen ten gronde begrijpen en anderzijds richten in het belang van een duurzame ontwikkeling van milieu en natuur. Vanuit een maatschappelijk standpunt bekeken, betekent besluitvorming inzake milieu en natuur een complex proces waarin een verscheidenheid aan doelgroepen de sleutelposities tot de noodwendige veranderingen bezetten. Deze doelgroepen gaan uit van zeer verschillende maatschappijvisies (mental maps) , economische belangen en organisatorische en politieke machts-verhoudingen. Binnen dit ruime kader van verschillende en soms tegengestelde visies en belangen, dient men de verhouding tussen economie en milieu te situeren. Het voorliggende onderzoek gaat ook uit van deze omvattende situering.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Derde Milieu-en natuurrapport Vlaanderen 01/01/1997 - 31/12/1998

                           Abstract

                           Volgend op het tweede milieu- en natuurrapport worden de partiële modellen bijgesteld en afgewerkt en geïntegreerd tot grotere gehelen. De reeds beschikbare modellen worden geïnstalleerd en geoperationalisserd. Dit alles met het oog op de opmaak van het derde milieu en natuurrapport.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Onderzoeksopdracht inzake de invloed van de Europese liberalisering van de electriciteitsmarkt op het reguleringskader voor de electriciteitssector 01/01/1997 - 30/09/1997

                            Abstract

                            De Europese richtlijjn 96/92/EG van 19 december 1996 legt de lidstaten gemeenschappelijke regels op voor de liberalisering van hun elektriciteitsmarkten. Dit project onderzoekt voor de implementatie van deze richtlijn in België-Vlaanderen de vereiste wettelijke en regulerende initiatieven. Daarbij worden de verschillende opties voor de regulering van de toegang tot de markt ('Third Party Acess' of 'Single Buyer' -systemen) en van de elektriciteitsproductie (vergunningenstelsel of aanbestedingsprocedure) beoordeeld en de taken van het regelgevend orgaan onderzocht. Het doel is voorstellen te formuleren voor een nieuw efficiënt en eenvoudig regulerend kader.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Simulatiemodel ter evaluatie van combinaties van CO²-emissie reductiemaatregelen 01/12/1996 - 30/11/2000

                             Abstract

                             De bedoeling is een simulatiemodel op te stellen dat combinaties van CO²-emissie reductiemaatregelen evalueert in termen van CO²-emissie reductie en kosteneffectiviteit. Dit simulatiemodel legt de link tussen de globale modellen (zoals ETSAP) en de praktische implementatie van CO²-emissie reductiemaatregelen bij de energiegebruiker. We beperken ons tot een aantal doelgroepen en energie-activiteiten, zijnde de doelgroepen tertiaire, residentiële en industriële sector en de energie-activiteiten huisvesting, elektrische toestellen en generieke technologieën.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Wetenschappelijke begeleiding van de voorbereidende werkzaamheden en de presentatie van het Belgisch leefmilieubeleid in het kader van het OESO-programma Environmental Performance Review of Belgium 01/12/1996 - 31/12/1998

                              Abstract

                              De uitvoerder van het project stelt zijn deskundigheid op het vlak van beleidswetenschappen ter beschikking bij de presentatie van het Belgisch leefmilieubeleid ter gelegenheid van de uitvoering van het 'Environmental Performance Review'-programma van de OESO , dat plaats vindt in de loop van 1997 en 1998. Hij brengt zijn ervaring en know-how op wetenschappelijk niveau in dit programma , in het bijzonder door het opnemen van de functie van co-voorzitter van de door de interministriële conferentie voor het Leefmilieu opgerichte 'ad hoc'-werkgroep, die belast is met de voorbereiding van de review.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval- en emissieproblemen in de sector van de plaatmateriaalbedrijven. 01/01/1996 - 30/09/1997

                               Abstract

                               PRESTI, staat voor PREventie STImulering en is een onderzoeksprogramma, gefinancierd door de Vlaamse Overheid met als doel preventie van afval en emissies in de Vlaamse KMO's te stimuleren via een sectorale aanpak. In deze studie wordt de sector van de plaatmateriaalindustrie doorgelicht op economische, technische en milieu-gebonden aspecten. Daarnaast worden gevalstudies uitgevoerd bij 3 plaatmateriaalbedrijven. De sectorale studie en de gevalstudies vormen de basis-informatie voor een handleiding met concrete preventieoplossingen en een overzicht van de relevante milieuwetgeving. De handleiding omvat ook een stappenplan voor de invoering van milieuzorg waarbij de link wordt gelegd met kwaliteitszorg.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Onderzoek naar de stimulering van afvalpreventie in de sector van de aannemers van wegenwerken (PRESTI-project). 01/01/1996 - 31/07/1996

                                Abstract

                                PRESTI staat voor preventiestimulering en is een onderzoeksprogramma gefinancierd door de Vlaamse Overheid. In deze studie wordt de sector van de aannemers van wegenwerken doorgelicht op economische, technische en milieugebonden aspecten. Daarnaast worden gevalstudies uitgevoerd bij 3 bedrijven. De sectorale studie en de gevalstudie vormen de basis-informatie voor een handleiding met concrete preventieoplossingen en een overzicht van relevante milieuwetgeving.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Doorlichting en opmaak van een strategisch plan voor de Stedelijke Waterdienst van de stad Ieper 01/01/1996 - 30/06/1996

                                 Abstract

                                 Voor de Stedelijke Waterdienst van de stad Ieper wordt een strategisch plan opgesteld, waarin verschillende toekomstscenario's uitgewerkt worden op vlak van investeringsnoden, tariefpolitiek, enz.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval- en emissieproblemen in de sector van de schrijnwerkersbedrijven (FVSB) 01/12/1995 - 30/11/1996

                                  Abstract

                                  Via het PRESTI-programma (PREventie STImulering van de Vlaamse overheid werd de schrijnwerkerijsector doorgelicht op de belangrijkste economische, technische en milieu-aspecten. Deze sectorale studie, aangevuld met een aantal gevalstudies, resulteerde in een praktische handleiding met richtlijnen ter voorkoming van afval en emissies in de schrijnwerkerij.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval- en emissieproblemen in de sector van de aannemers van bouwwerken (VBC) 01/12/1995 - 30/11/1996

                                   Abstract

                                   PRESTI, wat staat voor PREventie STImulering, is een onderzoeksprogramma, gefinancierd door de Vlaamse Overheid met als doel de preventie van afval en emissies in de Vlaamse KMO's te stimuleren. Daartoe is gekozen voor een aanpak op sectoraal niveau. In deze studie worden de algemene aannemers van gebouwen bestudeerd. In de onderzoeksfase wordt de sector doorgelicht op economische, technische en milieu-gebonden aspecten en worden 4 werven opgevolgd. De sectorale studie en gevalstudies leiden tot een handleiding met concreet haalbare preventie-oplossingen voor de prioritaire milieuproblemen. Die handleiding zal verspreid toegelicht worden op informatie-avonden en studiedagen.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval- en emissieproblemen in de sector van de schilders en de woninginrichters (fase I) 01/12/1995 - 31/05/1996

                                    Abstract

                                    Naast een korte economische beschrijving van de sector, worden de processen en de milieu-aspecten van de schilders- en behangersactiviteit besproken (atelier/werf). Preventie-oplossingen worden voorgesteld in een actieplan. Tevens wordt een milieuhandleiding opgesteld met preventietips, richtlijnen voor milieuzorg en een overzicht van de relevante wetgeving.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Onderzoek naar de gemeentelijke retributiesystemen voor de selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en/of plastiek, metalen en drankkartons (PMD-fractie) en de restfractie 01/12/1995 - 31/05/1996

                                     Abstract

                                     De studie maakt een gedetailleerde inventarisatie van de belastingen en retributiesystemen die de gemeenten in Vlaanderen toepassen ter financiering van de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijke afval (en gelijkgesteld bedrijfsafval). Er wordt berekend hoeveel een type-gezin jaarlijks betaalt voor haar huishoudelijk afval. Vervolgens worden aanbevelingen gegeven voor een evenwichtige prijszetting. Evenwichtig duidt op een maximale motivering van de burger om afval te voorkomen en aan selectieve inzameling deel te nemen, zonder neveneffecten als bv. sluikstorten te veroorzaken.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Bezorgen van onafhankelijke expertise aan het Nationaal Comité voor de Energie (NCE) in het kader van het onderzoek door het NCE van het voorstel van nationaal uitrustingsprogramma inzake de middelen voor produktie en transport van elektrische energie 01/11/1995 - 31/12/1995

                                      Abstract

                                      Het uitrustingsplan in elektrische produktiemiddelen voor de periode 1996-2006, voorgesteld door het Beheerscomité van de Elektriciteitsondernemingen, wordt aan een kritisch onderzoek onderworpen en alternatieve ontwikkelingen worden voorgesteld, alsook de beleidsmaatregelen nodig om deze op gang te brengen.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval-en emissieproblemen in de sector van de beenhouwerijen en bereiders van vleeswaren 01/10/1995 - 30/06/1996

                                       Abstract

                                       De studie zal 3 documenten opleveren://..1) een sectoriële studie van de beenhouwerijsector//..2) verslagen van 10 gevalstudies//..3) een handleiding voor afval- en emissiepreventie en milieuzorg bij slagerijen (beenhouwerijen).

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Definiëren van de statistische basis ter ondersteuning van het drinkwaterbeleid en uitwerken van een aantal prijsstrategieën in de drinkwatersector 01/10/1995 - 31/12/1995

                                        Abstract

                                        Dit project wil een statistisch systeem uitbouwen dat moet toelaten het drinkwaterbeleid te ondersteunen. Ook worden een aantal prijsstrategieën uitgewerkt voor deze sector.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval- en emissieproblemen in de sector van de schrijnwerkerijen 01/09/1995 - 31/08/1996

                                         Abstract

                                         De studie zal 3 documenten opleveren://..1) een sectoriële beschrijving van de schrijnwerkerijen (economisch, technisch en milieukundig)//..2) verslagen van 4 gevalstudies//..3) een handleiding over afval- en emissiepreventie en milieuzorg bij schrijnwerkerijen

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Tweede Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. Eerste fase. Partiële modellen voor de diverse sectoren, ondersteuning voor opmaak van het tweede milieu- en natuurrapport. 01/06/1995 - 31/12/1996

                                          Abstract

                                          Voor het tweede Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen is gekozen voor een meer gestructureerde benadering. Voor de voornaamste economische sectoren zijn modellen ontwikkeld om scenario's te helpen draaien. De modellen bestaan uit een databank met conversiemodules tussen de tabellen. Bestaande theorieën en modellen zijn samengevat in een allesomvattende benadering.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval- en emissieproblemen in de sector van de verpakkings-en verduurzamingsbedrijven en producenten van constructie-elementen 01/06/1995 - 30/11/1996

                                           Abstract

                                           De studie zal 3 documenten opleveren://..1) een sectoriële studie van de houen verpakkings- en verduurzamingsbedrijven en producenten van houten constructie-elementen.//..2) verslagen van 3 gevalstudies//..3) een handleiding over afval- en emissiepreventie en milieuzorg bij de betrokken bedrijven.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Onderzoek naar de stimulering van preventie inzake afval- en emissieproblemen in de sector van de meubelbedrijven 01/06/1995 - 30/11/1996

                                            Abstract

                                            De studie zal 3 documenten opleveren://..1) een sectoriële studie over de meubelindustrie//..2) verslagen van 3 gevalstudies//..3) een handleiding over afval- en emissiepreventie en milieuzorg bij meubelbedrijven

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Preventiestimulering in de sector van de goederenbehandelingsbedrijven in de Antwerpse Haven 01/04/1995 - 30/04/1996

                                             Abstract

                                             De studie zal 3 documenten opleveren://..1) een sectoriële beschrijving van de Antwerpse goederenbehandelaars (economisch, technisch en milieukundig)//..2) verslagen van 2 gevalstudies//..3) een handleiding over afval- en emissiepreventie en milieuzorg bij goederenbehandelaars

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Opmaak van een wetenschappelijk platform voor het uitstippelen van energiebeleidsvoorstellen gericht op energiebesparing en op de ontwikkeling van alternatieve bronnen 01/12/1994 - 30/04/1995

                                              Abstract

                                              Onderzoek is gebeurd rond het Belgisch en Vlaams energiebeleid in de laatste decennia. De analyse moet resulteren in concrete voorstellen van beleidswijziging om energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen te promoten.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Haalbaarheidsstudie omtrent de uitbouw van een kringloopcentrum op Antwerpse schaal. 01/11/1994 - 30/11/1995

                                               Abstract

                                               Deze studie beoogt vooreerst een terreinbeschrijving van de afvalproblematiek (afvalvolume, -verwerking, wettelijk kader, overheidsdoelstellingen) alsook een beschrijving van de mogelijke aanpak. Verder wil het onderzoek een antwoord geven op vragen i.v.m. een operationele organisatiestructuur voor het afvalbeleid (rol verschillende partners) en de haalbaarheid van kringloopactiviteit op Antwerpse schaal (financieel, milieurendement, tewerkstellingseffect).

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Risico-communicatie over veiligheidstechnieken tegen 'zware ongevallen' bij kennisgevingsplichtige Seveso-bedrijven in Vlaanderen. 01/10/1992 - 30/09/1994

                                                Abstract

                                                Directies van Seveso-bedrijven en lokale overheden moeten werknemers en omwonenden inlichten over risico's en veiligheidsmaatregelen. Het project onderzoekt de huidige toestand in verband met risico-communicatie en zal een procedure van risico-communicatie opzetten die gebruikt kan worden door bedrijven en lokale overheden.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject