Onderzoeksgroep

Expertise

Ik ben een cognitief wetenschapper en filosoof. Ik werk vooral rond thema's als perceptie, aandacht, mentale beeldvorming en actie. Ik werk ook rond esthetiek.

Emotie en verbeelding. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Zowel emoties als mentale beeldvorming spelen een cruciale belangrijke rol in ons mentale leven en beide hebben een centrale rol gespeeld bij het begrijpen van een grote verscheidenheid aan mentale processen. Maar, enigszins verrassend, is er in de filosofie geen enkele poging gedaan om te onderzoeken hoe deze twee mentale verschijnselen op elkaar inwerken. Mentale beeldvorming wordt traditioneel opgevat als een emotievrije toestand en bij de bespreking van emoties wordt het concept van mentale beeldvorming zelden ter sprake gebracht. Het huidige onderzoeksproject heeft tot doel de rijke en gevarieerde interacties tussen emoties en mentale beeldvorming te onderzoeken, waarvan wij denken dat het belangrijke voordelen heeft, zowel voor de studie van emoties als voor de studie van mentale beeldvorming. De centrale motivatie erachter is dat het begrijpen hoe emoties en mentale beeldvorming met elkaar verweven zijn, niet alleen van filosofisch belang is, maar ook kan bijdragen aan debatten in de psychologie, cognitieve wetenschap en zelfs in sommige vormen van klinische praktijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begrijpen van zelfbedrog. 01/10/2021 - 30/09/2024

Abstract

Een moeder zit in een rechtszaal, ze hoort bewijzen dat haar zoon een ernstige misdaad heeft gepleegd. Het bewijs heeft iedereen in de rechtszaal overtuigd, behalve de moeder -ze weigert te geloven dat haar zoon schuldig is. Deze moeder heeft zichzelf misleid over de onschuld van haar zoon. Zelf bedrog wordt beschouwd als een drijvende kracht achter veel hedendaagse kwesties, van politieke polarisatie, tot psychische stoornissen. Ondanks het belang van zelfbedrog, blijven er aanzienlijke hiaten in ons begrip van dit fenomeen. Drie van deze hiaten hebben betrekking op het proces van zelfbedrog (hoe kan iemand zichzelf met succes bedriegen?), het resultaat van zelfbedrog (is zelfbedrog altijd schadelijk of is het soms gunstig?). Door filosofisch en economisch onderzoek te verbinden met zelfbedrog, zal ik vooruitgang boeken bij elk van deze vraagstukken. Ten eerste zal ik een nieuw filosofisch verslag geven van zelfbedrog, gebaseerd op principes uit de gedragseconomie. Ten tweede zal ik het belang van filosofische kwesties van zelfbedrog voor gedragseconomen schetsen en verdedigen. Tenslotte zal ik enkele van de belangrijkste onderzoeksvragen uit de filosofische literatuur rechtsreeks testen door gebruik te maken van experimentele paradigma's uit de gedragseconomie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ideologische bias begrijpen door data-gestuurde methodes: cognitieve sociale leerprocessen testen door intersectionele analyse van historische data (c.1800-c.1940) 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Ideologische vooringenomenheid met betrekking tot leeftijd, geslacht, etniciteit en sociale klasse is een belangrijk ethisch vraagstuk in de hedendaagse samenleving, dat zowel op macro- als op microniveau een impact heeft op menselijk gedrag. Recente studies tonen aan dat digitale analysemodellen op basis van kunstmatige intelligentie ideologische vooroordelen niet enkel oppikken, maar zelfs versterken op basis van de data waarop de modellen werden getraind. Dit project wil deze ongewenste eigenschap tot een strategisch voordeel omkeren in een studie van ideologische vooringenomenheid in de negentiende en vroege twintigste eeuw (c.1800-c.1940). Recente cognitieve studies maken duidelijk hoe ideologische vooroordelen grotendeels voortkomen uit processen van sociaal leren. Drie gevalstudies bestuderen de ontwikkeling en verspreiding van ideologische vooroordelen in drie cruciale domeinen met een grote maatschappelijke impact: opvoeding (jeugdliteratuur), massacommunicatie (toverlantaarnplaten en -voorstellingen) en regulering (politierapporten). Deze gerelateerde onderzoeksgebieden kunnen bogen op een veelheid aan rechtenvrij gedigitaliseerd materiaal en op reeds bestaand onderzoek. Door de toepassing van standaardprocessen uit digitale leerprocessen willen we impliciete patronen en trends met betrekking tot ideologische vooringenomenheid traceren en deze confronteren met reeds bestaande kennis. Dit project is innoverend, omdat het een methodologie voorstelt die de studie van pixeldata aan de hand van computervisie in het centrum van de geesteswetenschappen plaatst – een beweging die tot dusver weinig aandacht kreeg. Bovendien maakt de grote hoeveelheid data een nieuw intersectioneel onderzoek mogelijk over de constructie van ideologische vooringenomenheid in het verleden door drie verschillende gebieden van sociaal leren en hun corpora voor het eerst met elkaar in verband te brengen. De inbedding in recente cognitieve studies zal ons bovendien in staat stellen om een beter inzicht te krijgen in de impliciete werking van ideologische vooroordelen in het verleden. Op die manier zal een beter begrip ontstaan van wat mensen dachten en hoe dat denken structuur gaf aan hun gedrag en aan hun interactie met de wereld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dingen zien die je niet ziet (STYDS). 01/09/2017 - 31/08/2024

Abstract

Het doel van dit onderzoeksproject is het verzamelen van empirische bevindingen over multimodale perceptie en empirische bevindingen over (visueel, auditief, tactiel) mentale beeldvorming en te beweren dat bij gelegenheden zoals beschreven in de laatste paragraaf multimodale mentale beelden hebben: perceptuele verwerking In één zin modaliteit (hier: visie) die wordt veroorzaakt door zintuiglijke stimulatie in een andere verstandsmodaliteit (hier: auditie).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Klemtoon op de overeenkomsten tussen de menselijke en de dierlijke geest. Pleidooi tegen de overintellectualisering van de menselijke geest. 01/09/2015 - 31/08/2025

Abstract

Het onderzoek in de "philosophy of mind", psychologie en cognitieve wetenschappen focust op mentale staten die objecten voorstellen als eetbaar, beklimbaar, bereikbaar, etc., m.a.w. als toelatend om doelgerichte acties uit te voeren. Vier stellingen komen hierbij aan bod. Ten eerste, spelen deze mentale staten een zeer belangrijke rol in het mentale leven, omdat een mentale staat van deze aard nodig is telkens een intentionele actie wordt uitgevoerd. Ten tweede, zijn deze mentale staten in feite perceptuele staten. Een belangrijke vraag in de filosofie van de perceptie is welke eigenschappen in de perceptie aan objecten worden toegeschreven. Vorm, grootte en kleur zijn voor de hand liggende eigenschappen, maar de kandidaat stelt dat objecten worden gepercipieerd als een eigenschap hebbende die minder duidelijk perceptueel is, m.n. de eigenschap van het toelaten tot een actie. Vandaar de benaming actie-georiënteerde perceptuele staten. Ten derde, dieren en kleine kinderen kunnen in actie-georiënteerde perceptuele staten verkeren, zelfs als zij niet in staat zijn tot sommige meer complexe mentale staten zoals gedachten of geloof. Deze mentale staten zijn dus basiselementen zowel evolutionair als in de individuele ontwikkeling. Ten vierde, ook op verklarend vlak zijn deze mentale staten elementair, in de zin dat de wijze waarop zij de wereld representeren op een relatief eenvoudige manier kan worden verklaard die niet van toepassing is op meer complexe mentale staten. Er is geen monolithische verklaring voor de werking van de menselijke geest: verschillende verklaringsschema's zijn van toepassing voor de verschillende mentale staten. De onderliggende motivering voor de focus van het onderzoek op deze actie-georiënteerde perceptuele staten is om de overeenkomsten te beklemtonen tussen de menselijke en de dierlijke geest. Een groot deel van wat in de menselijke geest gebeurt is zeer gelijkend aan de eenvoudige mentale processen bij dieren. De complexe linguïstische en intellectuele vaardigheden van de menselijke geest zouden kunnen worden omschreven als "de kers op de taart".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het Betrouwbare Bias Model van Impliciete Cognitie. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Ruth vindt het racistisch om te denken dat alle zwarte mannen gevaarlijk zijn. Toch, wanneer ze 's nachts een zwarte man tegenkomt, is ze bang en probeert ze deze man te ontwijken. Howel Ruth het idee expliciet afwijst, lijkt ze impliciet toch zwarte mannen met gevaar to verbinden. Dit wordt "impliciete bias" genoemd. Psychologische studies suggereren dat iemand impliciet racistisch of seksistisch kan zijn. Impliciete bias is een veelbesproken thema, zowel in academisch onderzoek als in publieke debatten over racisme en seksisme. De traditionele psychologische modellen van impliciete cognitie werden recent bekritiseerd. Deze modellen beweren ten onrechte dat als een reactie automatisch is (dat wil zeggen niet-intentioneel geactiveerd en snel), dit het resultaat is van een mentale "shortcut" die je doelen en verlangens vermijdt. Dit project stelt een ander model voor: het Betrouwbare Bias Model van Impliciete Cognitie. Het model verklaart waarom sommige mentale toestanden automatisch maar toch doelgericht zijn. Ruth's vermijdend gedrag is gericht op het doel om veilig te zijn. Dit model is niet alleen nuttig voor psychologisch onderzoek. Impliciete bias roept ook de volgende filosofische vragen op: Zijn we moreel verantwoordelijk voor onze impliciete cognitie? Zijn we in staat om impliciete bias te beheersen? Wat zegt impliciete bias over ons vermogen om kennis te vergaren? Dit project zal het Betrouwbare Bias Model gebruiken om deze vragen te beantwoorden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De filosofie van magie (PhiloMagic). 01/08/2019 - 31/07/2021

Abstract

PhiloMagic is een interdisciplinair project in filosofische esthetiek in de analytische traditie. Het richt zich primair op de kunst van theatrale magie (denk aan David Copperfield, niet Harry Potter), die de American Society for Aesthetics erkent als een 'verwaarloosde kunst'. PhiloMagic bouwt voort op mijn prijswinnende essay, "The Experience of Magic," is de eerste systematische filosofische behandeling van theatrale magie in de analytische—of voor zover ik weet enige—traditie. Voor mijn fellowship zal ik 24 maanden doorbrengen in het Centre for Philosophical Psychology van de Universiteit van Antwerpen onder leiding van Professor Bence Nanay. Terwijl ik in Antwerpen ben, zijn mijn hoofddoelen het voltooien van een boekmanuscript (getiteld The Art of the Impossible), schrijf en dien voor publicatie drie bijbehorende wetenschappelijke artikelen in en organiseer een reeks van vier studiegroepen (elk culminerend in een openbare lezing) evenals een internationale workshop in de filosofie en psychologie van magie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Constructief geheugen. Een nieuw concept van geheugen dat persoonlijk identiteit herdefinieert. 15/07/2019 - 14/07/2020

Abstract

De vaag naar de verhouding tussen geheugen en persoonlijke identiteit is een centrale kwestie in de geschiedenis van de filosofie, en raakt ook aan verschillende onderzoeksgebieden, zoals psychologie, neurowetenschap en filosofie van de geest. Mijn werk is schatplichtig aan een filosofische traditie volgens welke continuïteit van het 'zelf' afhankelijk is van geheugen (Locke, 1694; Parfit, 1984). Desondanks beargumenteer ik dat ons concept van 'geheugen' aangepast moet worden om deze theoretische functie te kunnen vervullen. In het bijzonder moet een filosofisch concept in overeenstemming gebracht worden met empirische resultaten rondom episodisch geheugen. Fenomenen zoals non-pathologische onterechte herkenning en herinneringsvervalsing (Schacter, Guerin, St Jacques, 2011), alsmede de gevolgen van episodisch geheugenverlies voor de capaciteit om over de toekomst te denken (Tulving, 1985), dwingen ons ertoe om de mechanismes en de functies van episodisch geheugen opnieuw te definiëren, en om de relevantie voor het geheugen voor identiteit vanuit een ander perspectief te zien. Volgens de *constructive episodic simulation* hypothese (Schacter and Addis, 2007) is één van de functies van episodisch geheugen om mensen in staat te stellen elementen uit eerdere ervaringen te recombineren, met als doel zich voor te bereiden op te toekomst. Dat heeft consequenties voor de betekenis van episodisch geheugen voor persoonlijke identiteit. Episodisch geheugen is dan niet alleen een instrument voor zelfherkenning, maar ook een middel tot een ander doel: het *construeren* van een 'zelf' dat zijn eigen toekomst voor ogen heeft.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Nanay Bence
 • Mandaathouder: Gérardin-Laverge Loraine

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Internationaal netwerk voor sensorisch onderzoek. 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bewustzijn en Aandacht Ontstrengeld: van een Multidimensionale analyse van Cognitieve Controle tot een Theorie van Mentale Actie 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit project onderzoekt de relatie tussen bewustzijn en aandacht. Zolang die onbepaald blijft, zorgt dit voor stagnatie binnen het bewustzijnsonderzoek. De centrale vraag is of aandacht noodzakelijk en/ of voldoende is voor het bekomen van bewustzijn. Het onderzoek naar beide vragen bevindt zich momenteel in een impasse, aangezien ze worden gesteld alsof aandacht een enkelvoudig fenomeen is. Dit is nochtans allerminst het geval, zoals recent onderzoek naar de verschillende aandachtsmechanismen aantoont. Het is daarom noodzakelijk om te bepalen of en welk type aandacht noodzakelijk en/of voldoende is om bewustzijn te genereren. Momenteel is er echter geen adequate taxomomie van de verschillende soorten aandacht. Dit maakt het voor bewustzijnsvorsers erg moeilijk om resultaten uit onderzoek naar aandacht te vertalen en te integreren in hun eigen onderzoeksgebied. Dit onderzoek stelt zich mede tot doel om een dergelijke taxonomie op te stellen. Hierdoor zal het mogelijk zijn om bovengenoemde vragen te herformuleren aan de hand van de verschillende soorten aandacht. De nieuw geformuleerde vragen zullen vervolgens worden onderzocht aan de hand van relevante empirische literatuur, ten einde hun waarheidsgehalte te bepalen. Dit zal leiden tot een correctere en meer gedetailleerde bepaling van de relatie tussen bewustzijn en aandacht, wat ongetwijfeld impact zal hebben op zowel theorievorming als experimenteel werk binnen het bewustzijnsonderzoek. Mijn resultaten zullen tevens gevolgen hebben voor twee aanverwante filosofische problemen, die ook zullen worden behandeld. Het eerste betreft de 'metafysica' van de aandacht, oftewel het bepalen van de noodzakelijke elementen die iedere vorm van aandacht bevat. Het tweede punt betreft de vraag of aandacht tegenvoorbeelden kan leveren die het representationalisme kunnen ontkrachten. Dit laatste stelt dat het karakter van een fenomenale ervaring bepaald wordt door diens inhoud.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verbeelding als lens (IAL). 01/09/2018 - 31/08/2020

Abstract

Het gebruik van een notie van verbeelding om aspecten van ons denken en handelen te beschrijven en te verklaren is alomtegenwoordig in de filosofie. Het wordt gebruikt in de metafysica, epistemologie, ethiek, esthetica, filosofie van de geest, van de wetenschap, enzovoort. Buiten de filosofie, wordt een concept verbeelding ook gebruikt in de psychologie, religieuze studies, Engelse literatuur, antropologie en andere disciplines. De grote diversiteit van deze invocaties roept de sceptische gedachte op dat er misschien niet één consistente opvatting van verbeelding in al deze verklaringen gebruikt wordt. Als dit het geval is, is verbeelding als verklarende concept ambigu en misschien zelf leeg. Het doel van dit project is om te pleiten voor een uniforme opvatting van verbeelding, namelijk de lensbenadering, via drie onderzoeksdoelstellingen: (1) een uniforme opvatting motiveren door te stellen dat het mogelijk en wenselijk is; (2) de lens-theorie articuleren en verdedigen ; (3) de lens-theorie toepassen op twee problemen gerelateerd aan het concept verbeelding, en daarmee het nut van de theorie aantonen. Elke doelstelling zal resulteren in twee papers. Het project omvat ook een "outreach-doelstelling" met betrekking tot training in en deelname aan publieke betrokkenheid. Het project combineert de theoretische expertise, grondige kennis van het onderwerp en internationale training van de "ervaren onderzoeker" (Experienced Researcher - ER) met de empirische ervaring, brede vakachtergrond en voordelige samenwerkingsnetwerken van de promotor, Bence Nanay en de gastorganisatie, het Centrum voor Filosofische Psychologie aan de Universiteit van Antwerpen. Het project zal de carrièrevooruitzichten van de ER aanzienlijk verbeteren, vooral dankzij het uitstekende trackrecord van de promotor in het trainen van postdoctorale onderzoekers. Ondertussen zal de gastheer profiteren van de bijdrage van de ER aan zijn onderzoeksactiviteiten en meer netwerk- en samenwerkingsmogelijkheden creeëren, zowel tijdens als na het project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het raadsel van imaginaire cognitie. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

We gebruiken vaak mentale beelden om praktische problemen op te lossen. Als ik een ervaren ben bouwer van houten vogelhuisjes, ik kan een vogelhuis bouwen zonder een plan op papier. ik kan stel je voor hoe het voltooide vogelhuis eruit zou moeten zien. Ik kan me voorstellen wat de afmetingen van de verschillende stukken moeten zijn. Ik kan de stukken hout aan de afmetingen die ik me heb voorgesteld. Ik kan de stukken dan samenvoegen om een vogelhuis te vormen dat lijkt precies op wat ik me had voorgesteld. Door op deze manier mentale beelden te gebruiken, oefenen we een onderscheidende soort kennis uit - noem het imagistische kennis. Het doel van dit project is om onderzoek te doen naar en onderzoek te stimuleren naar de aard van imagistische kennis, met als doel het karakteriseren van de soort kennis die het gebruikt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inzicht in het bewuste brein: Het verbinden van kenmerken van bewustzijn en neurale processen 01/10/2017 - 31/03/2021

Abstract

Ons begrip van hoe het brein het bewustzijn produceert is zeer beperkt, en er wordt beweerd dat Dit zal niet veranderen omdat het bewustzijn gewoon buiten het bereik van wetenschappelijke verklaringen valt. Tijdens de eerste drie jaar van mijn FWO postdoctorale gemeenschap, door te benadrukken hoe wetenschappelijk Uitleg in bepaalde gevallen verloopt, heb ik aangevoerd dat dit niet noodzakelijkerwijs zo is. Mijn doel is nu om Aantonen dat dit toelichtingsschema kan worden toegepast om het bewustzijn te verankeren in de hersenen Processen door structurele of functionele overeenkomsten te identificeren en verklarende koppelingen vast te stellen Tussen kenmerken van bewustzijn en eigenschappen van neurale mechanismen. In mijn voorgestelde onderzoek, ik Zal zich concentreren op drie verschillende sets kenmerken van bewuste ervaring, die elk in de Centrum van fundamentele hedendaagse psychologische en filosofische debatten. De focusgebieden van Mijn voorgestelde onderzoek zal zijn: (1) gedegen bewuste ervaringen als in het geval van onoplettendheid, Korte presentatietijd en hersenschade, (2) de rijkdom (gedetailleerde) van bewuste Ervaringen zelfs als men niet alle details kan melden, (3) het feit dat bepaalde bewuste Ervaringen, zoals het zien van de kleur rood, zijn eenvoudig (ongestructureerd). Mijn voorgestelde onderzoek zal Adresseer deze onderwerpen door deze centrale kenmerken van bewustzijn te koppelen aan kenmerken van de onderliggende Neurale representaties en de mechanismen die hen moduleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bonus ERC project 'Dingen zien die je niet ziet'. 01/09/2017 - 31/08/2022

Abstract

Het doel van dit onderzoeksproject is het verzamelen van empirische bevindingen over multimodale perceptie en empirische bevindingen over (visueel, auditief, tactiel) mentale beeldvorming en te beweren dat bij gelegenheden zoals beschreven in de laatste paragraaf multimodale mentale beelden hebben: perceptuele verwerking In één zin modaliteit (hier: visie) die wordt veroorzaakt door zintuiglijke stimulatie in een andere verstandsmodaliteit (hier: auditie).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verbeelding als een lens 01/05/2017 - 30/04/2018

Abstract

Dit éénjarige project heeft drie doelen. De eerste is om de hoofdonderzoeker (Wiltsher) in staat te stellen een nieuwe benadering van verbeelding, de lensbenadering, te ontwikkelen die hij in recent werk heeft nagestreefd. Dit wordt bereikt door middel van drie documenten die over het jaar worden geschreven. Het tweede is om samenwerkingsverbanden te creëren tussen de hoofdonderzoeker en de leden van het Centrum voor Filosofische Psychologie, door deelname aan seminars, workshops en meer informele gezamenlijke ondernemingen. De derde is het vergemakkelijken van het schrijven van subsidieaanvragen om het verblijf van Wiltsher te verlengen bij het Centrum, en verder te consolideren van deze samenwerkingsverbindingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bewustzijn en aandacht ontstrengeld: een neurofilosofische aanpak. 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Dit project onderzoekt de relatie tussen bewustzijn en aandacht. Zolang die onbepaald blijft, zorgt dit voor stagnatie binnen het bewustzijnsonderzoek. De centrale vraag is of aandacht noodzakelijk en/ of voldoende is voor het bekomen van bewustzijn. Het onderzoek naar beide vragen bevindt zich momenteel in een impasse, aangezien ze worden gesteld alsof aandacht een enkelvoudig fenomeen is. Dit is nochtans allerminst het geval, zoals recent onderzoek naar de verschillende aandachtsmechanismen aantoont. Het is daarom noodzakelijk om te bepalen of en welk type aandacht noodzakelijk en/of voldoende is om bewustzijn te genereren. Momenteel is er echter geen adequate taxomomie van de verschillende soorten aandacht. Dit maakt het voor bewustzijnsvorsers erg moeilijk om resultaten uit onderzoek naar aandacht te vertalen en te integreren in hun eigen onderzoeksgebied. Dit onderzoek stelt zich mede tot doel om een dergelijke taxonomie op te stellen. Hierdoor zal het mogelijk zijn om bovengenoemde vragen te herformuleren aan de hand van de verschillende soorten aandacht. De nieuw geformuleerde vragen zullen vervolgens worden onderzocht aan de hand van relevante empirische literatuur, ten einde hun waarheidsgehalte te bepalen. Dit zal leiden tot een correctere en meer gedetailleerde bepaling van de relatie tussen bewustzijn en aandacht, wat ongetwijfeld impact zal hebben op zowel theorievorming als experimenteel werk binnen het bewustzijnsonderzoek. Mijn resultaten zullen tevens gevolgen hebben voor twee aanverwante filosofische problemen, die ook zullen worden behandeld. Het eerste betreft de 'metafysica' van de aandacht, oftewel het bepalen van de noodzakelijke elementen die iedere vorm van aandacht bevat. Het tweede punt betreft de vraag of aandacht tegenvoorbeelden kan leveren die het representationalisme kunnen ontkrachten. Dit laatste stelt dat het karakter van een fenomenale ervaring bepaald wordt door diens inhoud.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wanneer Zelfbeheersing breekt: Motor Imagery en Actie Initiation. 01/07/2016 - 30/06/2017

Abstract

Wat gebeurt er als zelfbeheersing breekt? Hoe worden acties die indruisen tegen onze zelfbeheersing geactiveerd? Stel dat je indeling student papers en het idee van tv-kijken gebeurt aan u. Je oefening zelfbeheersing voor een tijdje en de stok met de indeling, maar uiteindelijk, de zelfbeheersing breekt en je bereiken voor de afstandsbediening. Hoe wordt deze actie (die ik ASC actie zal roepen (kort voor actie tegen zelfbeheersing) geïnitieerd? Het belangrijkste doel van het project is om een aantal recente neurowetenschappelijke bevindingen gebruiken om de rol van motor imagery verkennen in de initiatie van dergelijke acties en meer in het algemeen, hoe zelfbeheersing breekt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aspecten van religieuze ervaringen 01/06/2016 - 31/05/2017

Abstract

Sommige beslissingen zetten ons in een epistemologisch ondoorzichtige situatie. Als ik moet kiezen tussen twee opties, ten minste één zodanig is dat het nemen van deze mogelijkheid mij verandert fundamenteel, dan is de enige manier zal weten hoe het is om te gaan met die optie is door dit te doen. L. A. Paulus noemt dit soort beslissingen 'Transformatieve beslissingen'. Beslissen om een kind te krijgen of te worden een vampier zou een aantal grote schaal worden besproken voorbeelden van transformatieve beslissingen. Het doel van dit project om de complexe rol verbeelding speelt in transformatieve beslissingen te onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De diversiteit van onbewuste mentale processen. 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

De laatste twee decennia van de filosofie van de geest is voor een belangrijk deel over het bewustzijn geweest. De belangrijkste vragen filosofen geprobeerd om antwoord over de geest was hoe om te begrijpen (en hoe het niet te begrijpen) bewustzijn. Maar de recente bevindingen van een aantal empirische vakgebieden (onbewuste waarneming, onbewuste aandacht, onbewuste actie, onbewuste emotie, onbewuste vooroordelen op de besluitvorming, onbewust leren) wijzen op een heel andere richting - het bewustzijn kan een interessante eigenschap van de menselijke geest , maar het is niet de heilige graal van het denken over de geest. Het lijkt erop dat de overgrote meerderheid van wat er in onze geest is bewusteloos. Het doel van dit onderzoeksproject na te gaan hoe de filosofie van de geest moet worden omgezet in het licht van deze bevindingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlakke fotografie en twee-dimensionale beeldende organisatie. 01/01/2016 - 31/12/2017

Abstract

Het doel van dit project is om filosofisch onderzoek te verbinden met de waardering van foto's en fotografische werken die filosofische problemen aan de oppervlakte brengen. Dit onderzoek richt zijn focus op de wijze waarop picturale organisatie (of compositie) van foto's bijdraagt tot de algemene lectuur van het onderwerp van de foto (of wat ze afbeeldt). De foto's van Bert Danckaert zijn afwijkend en provocatief in hun vormelijke verschijning precies omdat ze 'vlakke' foto's zijn – hun beeldende organisatie is gebaseerd op principes die grondig verschillen van die van het toevallige familiesnapshot. Bence Nanay deed heel wat onderzoek naar twee-dimensionale versus drie-dimensionale picturale organisatie, wat direct toepasbaar is op de foto's van Bert Danckaert en zal leiden tot een waardevol samenwerkingsverband. De output van dit project zal bestaan uit drie publieke events en drie publicaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verbeelding en religieus geloof (IRC). 01/06/2015 - 31/07/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Internationaal netwerk voor sensorisch onderzoek. 01/01/2014 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Op weg naar het wetenschappelijk begrip van het bewustzijn. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een handelingstheorie op basis van emoties. 01/10/2013 - 07/10/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Nanay Bence
 • Mandaathouder: Van 't Klooster Johannes

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Emoties van Rationele Actoren. 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Nanay Bence
 • Mandaathouder: Van 't Klooster Johannes

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van 'Theory of Mind' naar plaatsvervangende waarneming (TMVP). 01/11/2011 - 31/10/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Perceptie, actie en wat is er tussenin? 01/10/2011 - 30/09/2016

Abstract

Het doel van dit onderzoeksproject is om te betogen dat de overgrote meerderheid van wat er in ons hoofdgedrag aan de hand is, zeer lijkt op de eenvoudige mentale processen van dieren. Onze complexe, verfijnde, rationele en taalkundige vaardigheden kunnen worden beschreven als de kers op de taart. De juiste methode voor de geestesfilosofie is om de eenvoudige mentale capaciteiten die we met dieren delen, te begrijpen en dan die unieke menselijke, zeer intellectuele mentale capaciteiten te verklaren die de menselijke geest zo opmerkelijk maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van 'Theory of Mind' naar plaatsvervangende waarneming 01/07/2011 - 31/12/2015

Abstract

Ik betoog dat in de studie van sociale cognitie de nadruk moet verlegd worden van 'theory of mind' naar een eenvoudig perceptueel proces: de waarneming van een objecten als dat wat bepaalde handelingen toelaat voor een andere organisme. Dit perceptueel proces, dat ik "plaatsvervangende waarneming' noem, is verschillend van, en veel eenvoudiger, dan 'theory of mind', vermits het niet vereist dat de mentale (of perceptuele) toestanden van een ander organisme begrepen (of gerepresenteerd) worden. Ik argumenteer dat de meest overtuigende experimenten die zogezegd bewijzen dat niet-menselijke primaten een 'theory of mind' hebben, eigenlijk aantonen dat ze in staat zijn tot plaatsvervangende waarneming. Hetzelfde geldt voor de experimenten over 'theory of mind' in kinderen onder de twaalf maand.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Perceptie en Actie 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Het doel van dit onderzoeksproject is om te betogen dat de menselijke geest beter begrepen kan worden als we, wat ik benoem als 'actie begeleidende perceptuele representaties', als de basiseenheden van onze geestelijke vermogens beschouwen. De menselijke geest, net als de geest van dieren, is gevormd om ons in staat te stellen handelingen met succes uit te voeren. En de overgrote meerderheid van onze acties of handelingen, net als deacties van dieren, zou niet kunnen worden uitgevoerd zonder perceptuele begeleiding. De mentale toestand die bemiddelt tussen perceptie en actie is de elementaire bouwsteen van de menselijke geest.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Klemtoon op de overeenkomsten tussen de menselijke en de dierlijke geest. Pleidooi tegen de overintellectualisering van de menselijke geest. 01/09/2010 - 31/08/2015

Abstract

Het onderzoeksvoorstel in de "philosophy of mind", psychologie en cognitieve wetenschappen focust op mentale staten die objecten voorstellen als eetbaar, beklimbaar, bereikbaar, etc., m.a.w. als toelatend om doelgerichte acties uit te voeren. Vier stellingen komen hierbij aan bod. Ten eerste, spelen deze mentale staten een zeer belangrijke rol in het mentale leven, omdat een mentale staat van deze aard nodig is telkens een intentionele actie wordt uitgevoerd. Ten tweede, zijn deze mentale staten in feite perceptuele staten. Een belangrijke vraag in de filosofie van de perceptie is welke eigenschappen in de perceptie aan objecten worden toegeschreven. Vorm, grootte en kleur zijn voor de hand liggende eigenschappen, maar de kandidaat stelt dat objecten worden gepercipieerd als een eigenschap hebbende die minder duidelijk perceptueel is, m.n. de eigenschap van het toelaten tot een actie. Vandaar de benaming actie-georiënteerde perceptuele staten. Ten derde, dieren en kleine kinderen kunnen in actie-georiënteerde perceptuele staten verkeren, zelfs als zij niet in staat zijn tot sommige meer complexe mentale staten zoals gedachten of geloof. Deze mentale staten zijn dus basiselementen zowel evolutionair als in de individuele ontwikkeling. Ten vierde, ook op verklarend vlak zijn deze mentale staten elementair, in de zin dat de wijze waarop zij de wereld representeren op een relatief eenvoudige manier kan worden verklaard die niet van toepassing is op meer complexe mentale staten. Er is geen monolithische verklaring voor de werking van de menselijke geest: verschillende verklaringsschema's zijn van toepassing voor de verschillende mentale staten. De onderliggende motivering voor de focus van het onderzoek op deze actie-georiënteerde perceptuele staten is om de overeenkomsten te beklemtonen tussen de menselijke en de dierlijke geest. Een groot deel van wat in de menselijke geest gebeurt is zeer gelijkend aan de eenvoudige mentale processen bij dieren. De complexe linguïstische en intellectuele vaardigheden van de menselijke geest zouden kunnen worden omschreven als "de kers op de taart".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mobiliteit van ideeën en verspreiding van literaire teksten en onderricht in de volkstaal in het Rijnland en de Lage Landen (ca. 1300-1550) (MITT). 01/09/2009 - 31/08/2013

Abstract

"Mobility of Ideas and Transmission of Texts" (MITT) is een vormingsprogramma voor jonge onderzoekers dat onderzoek doet naar de middeleeuwse overdracht van kennis van kerkelijke en academische elites van professionele intellectuelen naar een breder publiek dat bereikt werd via de volkstaal. Het programma richt zich op de dynamiek van het middeleeuwse intellectuele leven in het Rijnland en de Lage Landen, een gebied dat heden ten dage over vijf landen verspreid ligt (Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland). In de Middeleeuwen was het echter één cultuurgebied. In dit gebied brachten de grote veertiende-eeuwse mystici Meister Eckhart, Johannes Tauler, Jan van Ruusbroec en hun tijdgenoten een ontwikkelde literatuur in de volkstaal voort die handelde over theologie en religieuze praktijk en die een nieuw lekenpublieksgroepen bekend maakte met een persoonlijke relatie tot God. Het project wil een nieuw perspectief op deze literaire cultuur ontwikkelen door onderzoek te doen naar publiek, toeëigening en verbreiding van teksten in de toenmalige religieuze en intellectuele context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject