Onderzoeksgroep

Expertise

Rechtssociologie Rechtsbijstand Rechtspraak Woningwet en Woonbeleid Stedenbouw Fundamentele recht op huisvesting Klachtenbehandeling en ombudsmannen Maatschappelijk Werk (en Recht)

Analyse van de beslissingspraktijk van het Europees Comité voor Sociale Rechten en de impact op het Vlaams woonbeleid. 01/04/2021 - 31/08/2021

Abstract

Het herziene Europees Sociaal Handvest erkent het recht op wonen. De studie gaat na welke gevolgen dit heeft voor hjet Vlaamse woonbeleid, gegeven de federale staatsstructuur en de niet-ratificatie van artikel 31. Daarnaast gaat de studie na welke lessen kunnen worden getrokken uiut de beslissingspraktijk omtrent dit artikel of eventuele andere bepalingen van het Handvest die relevant zijn voor het beleidsdomein wonen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een dynamische lijst van malafide huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars. 01/06/2020 - 31/12/2020

Abstract

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 en de Beleidsnota Wonen 2019-2024 van minister Diependaele kondigden aan te willen onderzoeken of een dynamische lijst kan worden opgesteld van malafide huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars. Dit project gaat in de eerste plaats na of het mogelijk is dergelijke dynamische lijst aan te leggen in overeenstemming met de hogere rechtsnormen, waaronder privacyregelgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de begeleidingsnoden in de sociale huisvesting. 01/04/2020 - 31/03/2021

Abstract

Deze studie heeft tot doel om in beeld te brengen hoe groot de nood aan begeleiding is bij sociale huurders, welke begeleiding sociale huurders krijgen en welke noden aan begeleiding niet of onvoldoende vervuld zijn. Samen met vertegenwoordigers van sociale verhuurders, sociale huurders en veldwerkers vanuit de praktijk, en gebruik makend van de Delphi-methode en rondetafelgesprekken wordt daartoe een nieuw meetinstrument ontworpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar noodwoningen. 01/02/2020 - 30/06/2020

Abstract

Om een goed woningkwaliteitsbeleid te kunnen voeren is het belangrijk dat er voldoende noodwoningen zijn voor huurders van wie de woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard. Er zijn ook tal van situaties waar snel een tijdelijke woning nodig is, bv. bij brand, uithuiszetting, partnergeweld, ...

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leuven zonder racisme. 01/12/2019 - 28/02/2021

Abstract

Het doel van het onderzoek is om na te gaan in welke mate discriminatie aanwezig is op de private huurwoningenproject in Leuven. Op basis van de resultaten formuleert de studie aanbevelingen voor een verbeterplan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begrijpen van grond, grondgebruiksrechten en grondbeleid met behulp van de grond-arbeid-verstedelijking nexus. Case studies van urbanisatie in Vlaanderen, Griekenland en Italië. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Planetaire verstedelijking creëert vandaag een bezorgdheid over schijnbaar onstuitbare en onduurzame land consumptie in Vlaanderen, Europa en de wereld. De verdeling van landrechten als één van de belangrijkste motoren hiervan, wordt, enigszins onverwacht, nog steeds onvoldoende begrepen in al zijn complexiteit. Dit onderzoek zal ingaan op deze lacune, door te focussen op de institutionalizering van landgebruik, landgebruiksrechten, landhervorming en verstedelijking. Hiertoe mobiliseert dit onderzoek een innovatief analytisch kader, dat theorieën combineert uit zowel de rechtsdiscipline als de ruimtelijke planning, meer bepaald een Locke-geïnspireerde land-arbeid theorie en een kritisch institutionalistische planningtheorie, aangevuld met hedendaagse theorieën van de commons. Met dit kader zullen mechanismen van landtoewijzing in Vlaanderen, Griekenland en Noord-Italië worden geanalyseerd als case studies. Het onderzoek beoogt te verkennen hoe land en arbeid verbonden zijn, en hoe deze verbinding geïnstitutionaliseerd is in regionale verstedelijkingspatronen. Het onderzoek wil het theoretisch debat over verstedelijking reanimeren, als de institutionalisering van productivistisch gedrag. Het wil inzicht verschaffen in de mate waarin 'bottom-linked' cooperatieve bewegingen erin slagen om land en arbeid met elkaar te herverbinden, deze verbinding in te bedden in landgebonden governance dynamieken, en socio-ecologisch duurzame verstedelijking te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar discriminatie op de private huurwoningmarkt. 15/10/2019 - 29/12/2020

Abstract

Het bestaan van discriminatie- en selectiemechanismen op de Mechelse private huurmarkt is een pijnpunt. Nochtans is behoorlijke huisvesting een grondrecht. Dit onderzoek gaat in op de toegankelijkheid van de private huurmarkt voor diverse kwetsbare groepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Certificering woningcontroleurs. 01/01/2019 - 30/09/2019

Abstract

Het technisch rapport bij woningcontroles is zeer belangrijk om een goede woningkwaliteit te bereiken. Gemeenten kunnen zelf hun controleurs aanstellen, maar daarvoor is een nieuw kader aangewezen en dit zal worden uitgewerkt door dit onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning aan een vervolginitiatief in het kader van "Burger, recht en samenleving". 05/07/2018 - 31/01/2019

Abstract

Dit onderzoek is een actualisering van een onderzoek uit 2012, verricht door de Koning Boudewijnstichting over de relatie tussen de burger, het recht en de samenleving. Twee hoofdaspecten worden onderzocht: de kwaliteit van regelgeving enerzijds en de werking van justitie anderzijds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar juridische en/of financiële oorzaken van ondoordacht ruimtegebruik. 01/03/2018 - 31/08/2018

Abstract

De bedoeling van de Vlaamse Bouwmeester is na te gaan welke de oorzaken zijn van onverantwoord ruimtegebruik. Het gaat enerzijds om oorzaken van juridische aard, ingevolge de regelgeving, en van financiële aard, ingevolge financiële stromen die ondoordacht ruimtegebruik bevorderen, bewust of onbewust. Aanbevelingen kunnen worden gefomuleerd om de vastgestelde oorzaken om te buigen naar een meer verantwoord ruimtegebruik.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe wooninitiatieven: een tweede golf. 01/10/2017 - 30/09/2018

Abstract

Dit onderzoek wil de tweede golf aan nieuwe wooninitiatieven ('sociale wooninnovaties') inventariseren (in een eerste fase) en vervolgens evalueren (in een tweede fase), om van hieruit conclusies te kunnen formuleren voor een aangepast beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning vervolginitiatief in het kader van "Burger, recht en samenleving". 16/05/2017 - 31/12/2017

Abstract

In 2002 voerde de Koning Boudewijnstichting een studie uit over de relatie tussen de burger, het recht en de samenleving. Na 15 jaar vindt de stichting het zinvol deze studie te actualiseren, gezien de vele ontwikkelingen die intussen hebben plaatsgegrepen. Voor de voorbereiding van een nieuwe rapport (via literatuurstudie en interviews) en een conferentie daarover is dit project opgestart.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Woningdelen. 01/05/2017 - 28/02/2018

Abstract

Bij de begeleiding van project van woningdelen in de provincie Vlaams-Brabant ervaart men een aantal knelpunten in verband met de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. De bedoeling van het project is deze uit te klaren, alsook gemeentebesturen te voorzien van de geschikte juridische instrumenten op deze woonvormen te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning uitwerking Vlaams anti-discriminatiebeleid op de private huurmarkt. 01/03/2017 - 31/12/2017

Abstract

Met de zesde staatshervorming werd de materie van de woninghuur overgedragen naar de gewesten. Binnen de Belgische staatsstructuur komt het daarbij toe aan elke regelgever om in het kader van de eigen bevoegdheden de grondrechten van de burger, waaronder het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel te realiseren. De Vlaamse overheid moet dus optreden tegen discriminatie bij verhuring van woningen. In nauwe samenhang met de belangheddenden moeten een antidiscriminatiebeleid worden uitgewerkt. Dit project is een voorbereidende fase in de uitwerkng van dit beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Vermarkting" van ruimtelijke ordening: een onderzoek naar de rol van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Het systeem van de zogenaamde "Verhandelbare OntwikkelingsRechten" (VORs) heeft recentelijk redelijk veel aandacht gekregen in het Vlaamse debat omtrent het ruimtelijk ordeningsbeleid als mogelijke oplossing voor een aantal specifieke problemen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het onderliggende principe van VORs is relatief eenvoudig: eigendomsrechten en ontwikkelingsrechten betreffende onroerend goederen worden losgekoppeld en er wordt een "markt" voor ontwikkelingsrechten gecreëerd. Die ontwikkelingsrechten kunnen dan vervolgens verhandeld en overgedragen worden aan andere eigenaars of ontwikkelaars van onroerende goederen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gebieden waar men de verdere ontwikkeling wil afremmen, de zogenaamde "sending areas", en, anderzijds, de gebieden waar men juist de ontwikkeling verder wil stimuleren, de zogenaamde "receiving areas". De sending areas zijn in de meeste gevallen gebieden waar de overheid bepaalde publieke doelstellingen wil nastreven, zoals het behoud van de open ruimte, bescherming van het mileu of de historische of landelijke aard van een bepaald gebied. Hoewel het concept "VORs" niet nieuw is (het is afkomstig uit de Verenigde Staten - begin van de 20ste eeuw) en er sterke interesse is in Vlaanderen om het nut van het concept te analyseren, bestaan er geen systematische academische studies of beleidsstudies om te bepalen in hoeverre VORs daadwerkelijk passen binnen het Vlaams/Belgische juridische kader of dat een wijziging van het juridisch raamwerk noodzakelijk zou zijn. het huidige onderzoeksvoorstel heeft als doel om deze leemte te vullen door te onderzoeken in hoeverre het noodzakelijk en haalbaar is om VORs te introduceren in het juridisch raamwerk om tegemoet te komen aan de noden en problemen van de hedendaagse ruimtelijke ordening.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Korte termijn consultancy-project voor Workshop Legal Aid Research 23/08/2016 - 05/09/2016

Abstract

Onderzoek naar de stand van het onderzoek in verband met rechtshulp, rechtsbijstand en toegang tot het recht in functie van een workshop over de toekomst van de rechtshulp, rechtsbijstand en toegang tot het recht in China.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoogste rechtscolleges als waarborg voor de doeltreffendheid van rechtssystemen in de Europese Unie 01/04/2016 - 28/02/2017

Abstract

Effectieve rechtssystemen spelen een cruciale rol bij het handhaven van de rechtsstaat en de fundamentele waarden van de Europese Unie. Kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiëntie zijn essentiële parameters van een 'effectief rechtssysteem'. Dit zijn tevens de parameters gebruikt in het EU Justice Scoreboard om het functioneren van de rechtssystemen in de EU Lidstaten te analyseren. Als cassatie instantie, behoort het tot de essentiële taak van de hoogste rechtscolleges om de rechtszekerheid, rechtseenheid en de ontwikkeling van het recht te waarborgen. Aangezien de hoogste rechtscolleges handelen als Unie rechtbanken wanneer ze EU recht toepassen, spelen zij ook een belangrijke rol bij de coherente toepassing van EU recht. In samenwerking met de hoogste rechtscolleges van Letland, Hongarije, Litouwen en Spanje, alsook met de Universiteit van Ljubljana, analyseert de UAntwerpen de prestatie van de hoogste rechtscolleges binnen de EU. Het onderzoeksproject focust op de volgende vragen, die allen verband houden het management van de hoogste rechtscolleges: 1. Hoe kunnen de hoogste rechtscolleges bijdragen tot rechtszekerheid, consistentie en transparantie van het recht? Bijzondere aandacht wordt besteed aan de capaciteit van de onderzoeks- en documentatieafdeling van de hoogte rechtscolleges. Deze afdelingen zijn enerzijds belast met het analytisch overzicht van de rechtspraak van het hoogste rechtscollege, alsook met het bijstaan van de rechters bij het voorbereiden van de aanhangige zaken en bij de correcte implementatie van het EU recht. 2. Hoe kan het management van de hoogste rechtscolleges worden verbeterd en kunnen achterstanden worden weggewerkt opdat een effectieve en tijdige bescherming van de rechten van de rechtzoekende gegarandeerd is? Het onderzoek zal zich concentreren op best practices in Lidstaten die gericht zijn op het verbeteren van het functioneren van het management systeem van de (hoogste) rechtscolleges. 3. Hoe kan de communicatiestrategie van de hoogste rechtscolleges met het publiek worden verbeterd? Deze prioriteit is zowel gericht op communicatie met de partijen (toegang van de partijen tot het dossier), alsook op communicatie met het grote publiek (informatie en vorming van het publiek). 4. Wat is de rol van de hoogste rechtscolleges in het werk van de nationale Hoge Raden voor de Justitie? Meer in het algemeen zal het onderzoeksproject focussen op een sterkte-zwakte analyse van de Hoge Raden voor de Justitie om als belangrijke actor bij het versterken en het behouden van de kwaliteit van het rechtssysteem. Om deze best practices m.b.t. het managen van de hoogste rechtscolleges te verzamelen, zal een status quaestionis worden opgemaakt aangevuld met empirisch onderzoek. Er werd een enquête verzonden naar alle hoogste rechtscolleges van de Europese Unie. Samen met de informatie die zal worden vergaard tijdens studiebezoeken, case studies en de desk research, zal de informatie van de vragenlijsten gebruikt worden om deze best practice guide m.b.t. het managen van hoogste rechtscolleges op te stellen. Beter management en het vergroten van de transparantie van het werk van de hoogste rechtscolleges zal niet enkel leiden tot een efficiëntere behandeling van de zaken, maar zal ook het vertrouwen van het publiek opwekken en het beeld van de hoogste rechtscolleges als betrouwbare en gebruiksvriendelijke instituties versterken. De vlotte toewijzing en snellere behandeling van zaken zal ook leiden tot betere implementatie van het EU recht. Door het opstellen van een best practice guide m.b.t. het managen van hoogste rechtscolleges, draagt dit onderzoek bij tot de vergroting van de beheers- en rechterlijke capaciteit van de hoogste rechtscolleges. Deze best practice guide zal in april 2017 worden voorgesteld aan en tevens ter beschikking worden gesteld van alle hoogste rechtscolleges binnen de Europese Unie en zal een nuttig hulpmiddel zijn voor de hoogste rechtscolleges om hun management te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie sociale huurreglementering: naar minder gedetailleerde regulering en meer lokale autonomie. 01/04/2016 - 28/02/2017

Abstract

In beleidskringen wordt een vereenvoudiging van de regels voor sociale verhuring aangekondigd. De regulering via het Kaderbesluit Sociale Huur is thans zeer gedetailleerd, bv. in vergelijking met de regulering van de private huurovereenkomsten. Het doel van het onderzoek is nagaan hoe juridisch (a) en vanuit de actoren (b) vereenvoudiging mogelijk is rekening houdend met de rol van de gemeenten daarbij en de verhouding tussen wonen en welzijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Wonen (2016-2020). 01/01/2016 - 31/03/2021

Abstract

Het Steunpunt wonen ondersteunt beleidsmakers door aan het woonbeleid een wetenschappelijke basis te verlenen en houdt zich onder meer bezig met juridische aangelegenheden. Hierbij wordt een beroep gedaan op de expertise van onze onderzoeksgroep.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het woninghuurrecht in de rechtspraktijk. 15/08/2015 - 31/12/2015

Abstract

Het onderzoek sluit aan bij het evaluatieonderzoek inzake de woninghuurwetgeving. Dit onderzoek werd namelijk in nauwe betrokkenheid met middenveldsorganisaties en experten uitgevoerd, terwijl de concrete rechtspraktijk slechts in mindere mate aan bod kwam. Aansluitend zullen tijdens dit vervolgproject dan ook diverse aangelegenheden uit het woninghuurrecht vanuit de rechtspraak geanalyseerd worden. Voornamelijk zal het daarbij gaan om thema's waarbij de wet ruimte laat voor interpretatie en/of een afweging moet gemaakt worden tussen de belangen van de verschillende partijen (huurder en verhuurder, maar bijvoorbeeld ook de overheid, wanneer het gaat om doelstellingen van ruimer belang, zoals de renovatie van het woningpatrimonium).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Planning inzake innoverende ruimtelijke ontwikkeling door differentiatie tussen grondeigendom en bestuur (INDIGO). 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Het INDIGO-project plaatst de discussie over grondeigendom en gebruiksrechten binnen het interdisciplinaire gebied van eigendomsregimes en de 'governance of the commons'. Deze analyse omvat de studie van eigendomsregimes, contextuele juridische aspecten van eigendomsrechten en implicaties op het vlak van ruimtelijke planning en gedeeld bestuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale huur als instrument voor het recht op wonen. 01/01/2014 - 30/06/2015

Abstract

In dit project dient te worden onderzocht welke betekenis aan de begrippen 'recht op behoorlijke huisvesting' en 'recht op wonen' wordt gegeven in de rechtspraak en hoe deze invulling een invloed uitoefent op de rechtspraktijk. De vraag is verder of het recht op een behoorlijke huisvesting doorwerkt in de sociale en private huurrechterlijke verhoudingen..

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Justitie en management: de uitdagingen voor de modernisering van justitie (JAM). 01/12/2013 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Implementatie van de federale klokkenluidersregeling. 01/12/2013 - 31/05/2014

Abstract

Onderzoek naar de uitbouw en implementatie van het Centraal Meldpunt voor veronderstelde integriteitsschendingen bij de federale Ombudsman, zoals bedoeld in de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie. 01/10/2013 - 30/09/2017

Abstract

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn goed ingeburgerd in onze samenleving, wat blijkt uit het grote aantal verplichte (bv. autoverzekeringen) en facultatieve verzekeringscontracten (bv. gezinsaansprakelijkheidsverzekeringen). Aansprakelijkheidsverzekeringen beschermen de verzekerden tegen de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid. Dit is belangrijk, gelet op het feit dat het belang van het aansprakelijkheidsrecht toeneemt, nu vele slachtoffers menen recht te hebben op schadevergoeding. De fout blijft de basis van het aansprakelijkheidsrecht, hoewel er steeds meer objectieve aansprakelijkheden worden ingevoerd, vaak gekoppeld aan een verzekeringsplicht. Niettemin kan het "verzekerd zijn" leiden tot moral hazard, waarmee bedoeld wordt dat het minder belangrijk is om zorgvuldig te handelen wanneer de gevolgen van foutief gedrag op een verzekeraar kunnen worden afgewenteld. Verzekeraars hebben nood aan instrumenten om dergelijk gedrag tegen te gaan. De bescherming van de verzekerden enerzijds en het tegengaan van onzorgvuldig gedrag anderzijds, vraagt een gebalanceerde aanpak van de wetgever. Te veel klemtoon leggen op bescherming kan onder meer tot te lage premies leiden, terwijl te veel nadruk op preventie bv. te veel uitsluitingen kan impliceren. Dit project onderzoekt de balans tussen beide elementen in het Belgische verzekeringsrecht en is erop gericht voorstellen de lege ferenda te formuleren. Gelet op het maatschappelijk belang van dit onderwerp en het feit dat moral hazard verwijst naar het gedrag van verzekerden, is niet enkel een juridische analyse noodzakelijk maar ook een empirische benadering (rechtspsychologisch en rechtssociologisch). Dit project onderzoekt het wettelijk kader van aansprakelijkheidsverzekeringen en in het bijzonder de vraag of ze voldoende bescherming bieden. Nu moral hazard uitgaat van de veronderstelling dat verzekerden de polisvoorwaarden kennen, moet onderzocht worden of dat zo is. De theorie van legal consciousness zal hiertoe de leidraad zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van de woninghuurwetgeving. 19/01/2013 - 15/06/2015

Abstract

Het onderzoek wil de niet-geëvalueerde delen van het woninghuurrecht aan een analyse onderwerpen, duiden welke knelpunten er zijn in het geheel van de huidige federale wegeving vanuit het perspectief van de problemen van de private huurmarkt en aangeven welke opportuniteiten de regionalisering van de bevoegdheid inzake private huurwetgeving biedt. De bedoeling is daarbij om een beleidsmatige en juridisch-technische insteek te geven ter voorbereiding van een toekomstig Vlaams woninghuurrecht, rekening houdend met huidige en voorziene problemen op de private huurmarkt, een inschatting van effecten en aandachtspunten aangereikt door de actoren die in het Beleidsveld wonen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Law in action: (hoe) werkt het grondrecht op wonen? 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Dit project zoekt een antwoord op cruciale vragen met betrekking tot de effecten van de grondrechten op het terrein, in het bijzonder de sociale grondrechten (ook nog sociaal-economische grondrechten genoemd). Zijn de sociale grondrechten betekenisvol op het terrein? Wat betekenen inroepbaarheid en effectiviteit van grondrechten? Is het zo dat het recht op zoek gaat naar een nieuwe invulling van grondrechten en waarom? De erkenning zelf van grondrechten is uiteraard geïnspireerd door de nood om aan sociaal (of anderszins) ongewenste situaties te verhelpen. In het bijzonder rijst de vraag of er enige correctiecapaciteit van de erkenning van grondrechten ten opzichte van die ongewenst geachte situaties uitgaat. Ook al gaat de analyse vooral om de effecten op het terrein en sluit ze dus aan op een belangrijke maatschappelijke discussie, aan de vraagstelling ligt een fundamentele wetenschappelijke discussie ten grondslag. Ten eerste zal er een koppeling worden gemaakt met de noties armoede en/of sociale uitsluiting. De hierboven geschetste problematiek en onderzoeksvragen spelen immers in het bijzonder wanneer we te maken hebben met armoedesituaties. Armoede en sociale uitsluiting werden in de literatuur gedefinieerd als de ontkenning of de niet-realisatie van sociale rechten. Wij zullen vooral ingaan op de tweede dimensie, de niet-realisatie van sociale rechten. Ten tweede willen we het onderzoek richten op een bijzonder belangrijk sociaal grondrecht, het recht op een behoorlijke huisvesting (kortweg het recht op wonen). Het recht op wonen is als een sociaal grondrecht erkend op het internationale, op het regionale en op het nationale niveau. Artikel 23 van de Belgische Grondwet garandeert onder andere het recht op wonen sinds de wijziging van 1993. Het recht op wonen dient als casus om de effectiviteit van de sociale grondrechten te verkennen, maar de bedoeling is om vanuit de conclusies van dit onderzoek te komen tot veralgemening voor andere sociale rechten. Een kernvraag is of we voor de realisatie van de grondrechten positieve resultaten kunnen verwachten van een wetgevend ingrijpen, eerder dan van individuele conflictbeslechting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar doorlooptijden in de juridische procedure. 01/07/2012 - 01/01/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Orde van Advocaten te Antwerpen. UA levert aan de Orde van Advocaten te Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. De bedoeling is de doorlooptijden van de behandeling van aanvragen voor juridische tweedelijnsbijstand te analyseren, te onderzoeken welke de determinerende factoren zijn en beleidsvoorstellen te formuleren om de doorlooptijden te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Regionalisering private huurwetgeving (ikv Steunpunt Wonen). 15/06/2012 - 14/01/2013

Abstract

Het onderzoek betreffende de bevoegdheidsoverdracht inzake woninghuur omvat twee luiken: dit project betreft het juridisch-technisch luik: hoe komt de bevoegdheidsoverdracht en de inbedding ervan binnen de Vlaamse regelgeving tot stand?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Valorisatie van de resultaten van het colloquium over de versterking van de federale ombudsfunctie. 01/05/2011 - 01/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CFO. UA levert aan CFO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de gevolgen van de afwijziging van een verzoek tot juridische tweedelijnsbijstand op de oplossing van het geschil. 01/09/2010 - 28/02/2011

Abstract

Onderzoek naar de gevolgen van de afwijziging van een verzoek tot juridische tweedelijnsbijstand op de oplossing van het geschil, bij wijze van een telefonische enquête op basis van een vragenlijst die een combinatie vormt van open en gesloten vragen, voorgesteld aan 100 personen die bij wijze van steekproef worden getrokken uit de personen wiens vraag om rechtsbijstand in 2008-2009 werd afgewezen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De (bewijs)waarde van verklaringen van (meewerkende) verdachten: hoe medewerking stimuleren? 01/07/2010 - 30/06/2014

Abstract

De studie onderzoekt "welke rol de verklaring van een meewerkende (on)schuldige verdachte in het Belgisch strafproces heeft?" vanuit een juridisch (bewijswaarde) alsook een rechtspsychologisch en rechtssociologisch perspectief (factoren die medewerking stimuleren). De studie omvat (1) een juridische analyse en literatuurstudie en (2) een veldstudie waarin een combinatie van kwantitatieve (vragenlijsten, dossierstudie) en kwalitatieve methoden (semi-gestructureerde interviews) wordt gehanteerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen. 01/09/2009 - 28/02/2011

Abstract

Het project wil de aard, de omvang en het belang van de valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen in kaart brengen en de disciplinaire verschillen op dit vlak aangeven. Daarnaast is het eveneens de bedoeling de mogelijke drempels en hinderpalen voor valorisatie in de humane en sociale wetenschappen aan te geven, na te gaan waar de "assets" van Vlaanderen op dit gebied momenteel onderbenut blijven en pistes aan te reiken voor een uitbreiding van het valorisatiepotentieel van de humane en sociale wetenschappen. Bij de bestudeerde casestudies zal een aantal cases in het gebied van de rechtswetenschappen worden opgenomen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject