Onderzoeksgroep

Expertise

Caroline Masquillier werkt aan het Department Sociologie van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met partners in het Zuiden. Haar onderzoek focust voornamelijk op de sociologische aspecten van de HIV epidemie in Zuid-Afrika. Verder deed ze onderzoek naar kinderen met een beperking in Oeganda. Voor haar doctoraatsonderzoek ontving ze de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke stichting (http://www.kvab.be/prijzen/prijs-van-de-vlaamse-wetenschappelijke-stichting). Naast haar onderzoek, startte Caroline Field (www.field.community), waarbij ze op een creatieve wijze aan wetenschapscommunicatie doet. Voor Field kreeg Caroline een Vocatio prijs (http://www.vocatio.be/nl/laureats/caroline-masquillier/). Zo organiseerde ze een fototentoonstelling over haar onderzoek in Oeganda, waar ze een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor ontving van de KVAB in 2018.

Het gezin in de geestelijke gezondheidszorg: een experimentele studie naar de rol van het gezin in de zorg voor mensen met een ernstige mentale aandoening in Zuid-Afrika. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

Zuid-Afrika kent een grote druk op het gezondheidssysteem van mensen met ernstige psychische aandoeningen (MEPA), zoals schizofrenie, bipolaire stoornis en zware depressie. In lijn met de globale beweging en budgettaire beperkingen, promoot de Zuid-Afrikaanse overheid deïnstitutionalisering van de zorg voor MEPA – van psychiatrische ziekenhuizen naar de gemeenschap. Dit echter zonder een geschikt gezondheidsmodel in de gemeenschap. Hierdoor wordt de zorg voor MEPA in de praktijk toevertrouwd aan het huishouden (HH) zonder enige steun. Dit leidt tot therapie-ontrouw en heropnames in het psychiatrisch ziekenhuis, wat resulteert in een terugval van hun mentale gezondheid. In de context van beperkte middelen voor de gedeïnstitutionaliseerde mentale gezondheidszorg, is onderzoek naar het potentieel van het HH bij de ondersteuning van MEPA een belangrijke prioriteit. Doel van dit project is om een interventie te ontwikkelen en te testen die deze mentale-gezondheids-competentie van het HH stimuleert – in een experiment, met een longitudinale procesevaluatie. We stellen dat het verbeteren van de kennis van en de communicatievaardigheden over mentale gezondheidsproblemen in het HH zullen leiden tot een toename in verantwoordelijkheidsgevoel en steun aan MEPA, wat uiteindelijk tot betere therapietrouw en minder heropnames zal leiden. Zo heeft dit project tot doel de urgente nood te lenigen naar onderzoek om gedeïnstitutionaliseerde mentale gezondheidszorg voor MEPA te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Laat niemand achter: de kloof tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnszorg dichten via 'reverse innovation'. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3 onderstreept het recht op toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg (ELZ) voor iedereen. Ondanks verschillende hervormingen in België om ELZ betaalbaar en toegankelijk te maken, worden ongelijkheden inzake toegang tot ELZ zelfs groter – en daarom zijn innovatieve maatregelen nodig. Een nieuw organisatorisch model moet ontwikkeld en getest worden om mensen met gebrekkige toegang tot ELZ beter te koppelen aan het bestaande ELZ-systeem. Een dergelijk nieuw model verreist fundamentele kennis, want eerdere oplossingen zijn herhaaldelijk gefaald. Gelet op de toenemende zorgvraag en beperkte budgetten moeten we leren uit 'reverse innovation' in lage- en middeninkomenslanden (LMI). Een studie van gezondheidsinnovaties in LMI en een theoretische analyse van de vereiste kenmerken van zo'n nieuw model mondde uit in een concept met 'community health workers' (CHW), geïnspireerd door de 'Family Health Strategy' in Brazilië en 'Re-engineering Primary health care' in Zuid-Afrika. Een dergelijk 'outreachend' organisatorisch ELZ-model met een CHW-interventie kan volgens ons de toegang tot ELZ in Vlaanderen verbeteren. Eerst bestuderen we de wisselwerking tussen de verschillende barrières die mensen met gebrekkige toegang ervaren over het hele continuüm van toegang tot ELZ in Vlaanderen (WP 1). Vervolgens vertalen we de innovatieve modellen uit Brazilië en Zuid-Afrika naar kennis voor de CHW-interventie (WP2). In WP3 ontwikkelen wij een nieuw 'outreachend' ELZ-model met CHW's voor betere toegang tot ELZ in Vlaanderen. In WP4 en WP5 testen we deze CHW-interventie in een clustergerandomiseerd onderzoek met controle groep (RCT). Ten slotte bepalen we de kosten-effectiviteit van de interventie in WP6. In dit project wordt academische expertise rond sociologie, huisartsengeneeskunde en economie gecombineerd met inzichten en kennis van belanghebbenden om maatschappelijke impact te verzekeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een samenwerking voor onderzoek en capaciteitsontwikkeling om mensen met een ernstige mentale stoornis in Zuid-Afrika te ondersteunen in het huishouden (FaMHe). 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

Zuid-Afrika heeft een groot aantal mensen die worstelen met ernstige psychische aandoeningen. Het land bevordert deinstitutionalisering van mensen met een ernstige psychische aandoening (PSMD) - door de zorg te verplaatsen van ziekenhuizen naar lokale gemeenschappen. Dit streven gaat echter niet gepaard met een passend zorgmodel in deze gemeenschappen. PSMD worden zonder enige ondersteuning in huishoudens ontslagen - wat vaak resulteert in een cyclisch patroon van kortdurende heropnames in de ziekenhuizen waaruit zij zijn ontslagen, soms met verwoestende gevolgen. Het project wil een onderzoekspartnerschap opzetten tussen de Universiteit van KwaZulu-Natal, de Universiteit van Kaapstad en de Universiteit van Antwerpen dat (1) kennis zal uitwisselen over het potentieel van huishoudens in de gezondheidszorg, (2) de relaties met beleidsmakers zal versterken en (3) het curriculum zal verbeteren van maatschappelijk werkers die huishoudelijke ondersteuning bieden. De combinatie van deze activiteiten moet een onderzoeksprogramma mogelijk maken om het welzijn van PSMD duurzaam te verbeteren met behulp van een huishoudinterventie - en zo het draaideursyndroom en de verwoestende sociale/economische/gezondheidsgevolgen ervan te stoppen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het kader van het Belgische "Community health worker project". 15/03/2021 - 14/02/2024

Abstract

Bestaande literatuur leert ons dat mensen met een kwetsbare financiële status of laag opleidingsniveau, moeilijkheden ervaren met de toegang tot de eerstelijngezondheidszorg. Het gezondheidszorgsysteem is niet ontworpen om deze groepen optimaal te bereiken en te helpen. De FOD Volksgezondheid heeft daarom, naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, een 'community health worker' (CHW) project geïnitieerd. Doel van dit project is het verbeteren van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg voor kwetsbare groepen in de armere wijken. Het onderzoeksproject heeft tot doel om de implementatie van dit CHW project te evalueren aan de hand van diepgaand kwalitatief onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het uitbouwen van capaciteit om de zorg voor Diabetes Type II te optimaliseren in Cambodja: een kwantitatieve studie 01/01/2019 - 31/08/2024

Abstract

Cambodja wordt geconfronteerd met een ernstige en groeiende diabetes epidemie, die wordt gereflecteerd in een stijging van de diabetesgerelateerde mortaliteit met 42.9% tussen 2005 en 2016. De epidemie plaats een ernstige rem op de economische en sociale ontwikkeling van het land. Het publieke gezondheidssysteem van Cambodja is gemoduleerd om acute aandoeningen te behandelen en is bijgevolg niet geschikt om dit nieuwe chronische gezondheidsprobleem op een duurzame manier aan te pakken. Het voorgestelde project wil dit probleem aanpakken in samenwerking met twee lokale actoren - NIPH en MoPoTsyo - om aldus contextspecifieke strategieën te ontwikkelen om omvattende en aangepaste diabeteszorg aan te bieden. Meer specifiek wil het project (1) onderzoeken hoe de huidige initiatieven verschillen van het optimale WHO ICCC framework, (2) nagaan hoe deze verschillen zich vertalen in suboptimale gezondheidsuitkomsten, en (3) plannen ontwikkelen om (samen met de stakeholders) de tekortkomingen van de huidige zorg te overwinnen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

PROMISE: Het optimaliseren van Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) om de impact te maximaliseren. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

De impact van een HIV-diagnose op het leven van het individu en dat van zijn familie is groot. Daarom is het belangrijk nieuwe infecties te vermijden. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) biedt een nieuwe kans in de preventie van HIV. Het huidige onderzoek wil kijken hoe PrEP het best kan geïmplementeerd worden in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

HIV competent huishouden als een duurzaam antwoord op de preventie en behandelingsuitdagingen in Zuid-Afrika: een longitudinaal kwalitatief onderzoek. 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

7 miljoen HIV patiënten, overvolle wachtzalen, te weinig dokters. Dat is de harde realiteit in de Zuid-Afrikaanse gezondheidszorg. De overheid worstelt met de vraag hoe ze de groeiende groep van patiënten met HIV moet opvangen. Daarvoor roept men de hulp in van duizenden zogenaamde community health workers, laagopgeleide mensen, veelal vrouwen, die een beperkte opleiding genoten, om steun te bieden aan de HIV patiënt thuis. Op die manier probeert men de overbelaste ziekenhuizen te ontzien en de meest kwetsbare patiënten in de Zuid-Afrikaanse townships te bereiken. Echter, de preventie en behandeling van HIV blijven een uitdaging in het hedendaagse Zuid-Afrika. In dit onderzoeksproject, gaan we na aan de hand van longitudinale kwalitatieve interviews of het huishouden soelaas kan bieden bij deze uitdagingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van de werking m.b.t. seksuele gezondheid bij sub-saharaanse Afrikaanse migranten. 20/12/2018 - 31/10/2019

Abstract

Dit project gaat na of de terreinwerking ter bevordering van de seksuele gezondheid bij sub-Saharaanse Afrikaanse migranten (SAM) de noden van de SAM dekt in Vlaanderen. Op basis van de resultaten van de document-analyse en het kwalitatief onderzoek (key informant interviews en focus groep discussies), zal het onderzoeksteam aanbevelingen formuleren voor de toekomstige terreinwerking voor SAM.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een duurzaam antwoord op de uitdagingen voor HIV preventie en behandeling in Zuid-Afrika: het huishouden als een gezondheidsbevorderende omgeving. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Zuid-Afrika heeft er 7 miljoen HIV-positieve inwoners waarvan er 3.5 miljoen de levensreddende antiretrovirale (ARV) behandeling krijgt. De epidemie oefent bijgevolg een ontzettend zware druk uit op het nationale gezondheidssysteem. Gegeven de ernstige tekorten in gezondheidswerkers in de publieke sector, wordt de inzet van 'community health workers' (CHWs) steeds vaker genoemd als een essentiële component van een duurzaam publiek antiretroviraal programma. Recente systematic reviews bevestigen het potentieel van CHW programma's maar wijzen op zeer uiteenlopende onderzoeksresultaten wanneer het gaat om de effectiviteit van deze steun. Eerder werk van het huidige onderzoeksteam heeft aangetoond dat deze variabiliteit grotendeels wordt verklaard door de huidhoudcontext waarin de CHWs actief zijn – de steun van CHWs stimuleert therapietrouw in 'HIV competente' huishoudens maar werkt minder goed in minder competente huishoudens. Het huidige FWO project bouwt verder op deze kennisbasis en heeft bijgevolg als doel om een evidence-based interventie op het niveau van het huishouden te ontwikkelen en testen – in een cluster randomized controlled trial – die als doel heeft om (1) de huishoudens te stimuleren om 'HIV competente' huishoudens te worden en om aldus (2) de impact van de steun van CHWs op de individuele uitkomsten van de ARV behandeling te optimaliseren. De hieruit volgende kennis kan een zeer belangrijk element vormen van toekomstige interventies in landen in ontwikkeling omdat het stimuleren van de HIV competentie op het niveau van het huishouden een duurzame strategie zou kunnen zijn om de impact van reeds beloftevolle CHW interventies te optimaliseren – dit, in een context met beperkte middelen en een zeer hoge HIV-prevalentie, waar deze kennis het meest nodig is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een experiment om de kloof tussen de gemeenschap en de HIV patiënt te verkleinen: een interventie die de intremediare rol van het huishouden onderzoekt. 01/01/2018 - 31/08/2022

Abstract

Zuid-Afrika heeft er 7 miljoen HIV-positieve inwoners waarvan er 3.5 miljoen de levensreddende antiretrovirale (ARV) behandeling krijgt. De epidemie oefent bijgevolg een ontzettend zware druk uit op het nationale gezondheidssysteem. Gegeven de ernstige tekorten in gezondheidswerkers in de publieke sector, wordt de inzet van 'community health workers' (CHWs) steeds vaker genoemd als een essentiële component van een duurzaam publiek antiretroviraal programma. Recente systematic reviews bevestigen het potentieel van CHW programma's maar wijzen op zeer uiteenlopende onderzoeksresultaten wanneer het gaat om de effectiviteit van deze steun. Eerder werk van het huidige onderzoeksteam heeft aangetoond dat deze variabiliteit grotendeels wordt verklaard door de huidhoudcontext waarin de CHWs actief zijn – de steun van CHWs stimuleert therapietrouw in 'HIV competente' huishoudens maar werkt minder goed in minder competente huishoudens. Het huidige FWO project bouwt verder op deze kennisbasis en heeft bijgevolg als doel om een evidence-based interventie op het niveau van het huishouden te ontwikkelen en testen – in een cluster randomized controlled trial – die als doel heeft om (1) de huishoudens te stimuleren om 'HIV competente' huishoudens te worden en om aldus (2) de impact van de steun van CHWs op de individuele uitkomsten van de ARV behandeling te optimaliseren. De hieruit volgende kennis kan een zeer belangrijk element vormen van toekomstige interventies in landen in ontwikkeling omdat het stimuleren van de HIV competentie op het niveau van het huishouden een duurzame strategie zou kunnen zijn om de impact van reeds beloftevolle CHW interventies te optimaliseren – dit, in een context met beperkte middelen en een zeer hoge HIV-prevalentie, waar deze kennis het meest nodig is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale Inclusie van kinderen met een beperking in Uganda - een photovoice studie. 01/04/2017 - 31/03/2018

Abstract

Het bevorderen van sociale inclusie voor kinderen met een beperking is een belangrijk aspect van het beleid ten aanzien van personen met een handicap in Uganda. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat Uganda achterop hinkt bij het implementeren van deze programma's. In deze context waar een grote vraag naar sociaal inclusief beleid belemmerd wordt door beperkte middelen, is er een duidelijke nood naar onderzoek over hoe kinderen deel uit maken van verschillende activiteiten in de maatschappij. Verder zal dit onderzoek nagaan welke barrières deze sociale inclusie belemmeren. Beide onderzoeksdoelen zullen worden onderzocht via de "photo elicitation" methode. Hierbij zullen ouders van kinderen met een beperking worden geïnterviewd aan de hand van hun zelf gegenereerd beeldmateriaal. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van de "Makerere University" en de NGO "Angel's Centre" in het Wakiso district in centraal Uganda. Dit onderzoeksproject heeft zowel implicaties voor academisch onderzoek als voor het beleid. De resultaten van dit onderzoek zullen het startpunt vormen voor verdere projectaanvragen, met het oog op het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

'Community health workers' als brug tussen de gezondheidszorg en HIV positieve patiënten in een lokale Zuid-Afrikaanse gemeenschap 26/11/2015 - 31/12/2016

Abstract

HIV/AIDS als chronische ziekte vereist niet enkel medische zorgen maar ook psychosociale zorgen teneinde therapietrouw en retentie op lange termijn te verzekeren. Gezien de grote druk op het Zuid-Afrikaanse gezondheidssysteem, heeft een reeks recente onderzoeken gewezen op de mogelijkheid om beroep te doen op 'community health workers' die HIV positieve patiënten succesvol kunnen steunen bij hun antiretrovirale therapie. Dit nieuwe kader van gezondheidswerkers brengt de zorg dichterbij de patiënt en zijn/haar huishouden. Geïnspireerd door de sociaalecologische theorie, dient de relatie tussen deze patiënten, de 'community health workers' en hun sociale omgeving onderzocht te worden. Dit onderzoek beoogt deze dynamische relaties te onderzoeken aan de hand van kwalitatief onderzoek. Het onderzoek maakt gebruik van diepte-interviews, focus groep discussies en participerende observaties. De resultaten van dit onderzoek zullen getoetst worden aan de visie van de respondenten die deelnamen aan de kwalitatieve dataverzameling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Antiretrovirale therapie als katalystor van kennis, positieve atitudes en veilig gedrag in een lokale Zuid-Afrikaanse gemeenschap: de ontwikkeling van een multidimensionele interventie in de strijd tegen HIV/AIDS. 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Achtergrond: Hoewel de eerste resultaten van het Zuid-Afrikaanse publieke antiretrovirale programma positief zijn, staan enkele obstakels een succesvolle strijd tegen HIV/AIDS op lange termijn in de weg, met name: (1) HIV/AIDS als chronische ziekte vereist niet enkel medische zorgen maar ook psychosociale zorgen teneinde therapietrouw en retentie op lange termijn te verzekeren, en (2) het aantal nieuwe besmettingen met het virus moet dalen door de kennis, attitudes and seksuele gedragingen van de Zuid-Afrikaanse bevolking positief te wijzigen. Het mobiliseren en versterken van lokale families en gemeenschappen wordt in toenemende mate vermeld als een potentieel succesvolle strategie om deze obstakels te overwinnen via het ontwikkelen van sociaal ondersteunend en gezondheidsbevorderend gedrag op familieniveau. Een reeks recente onderzoeken heeft derhalve gewezen op de nood aan wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die de HIV/AIDS-gerelateerde kennis, attitudes en praktijken van lokale families positief beïnvloeden teneinde interventies om de geciteerde obstakels te overwinnen, te kunnen ontwikkelen. Objectieven: Het algemene onderzoeksdoel van het vooropgestelde onderzoeksproject betreft het ontwikkelen van een interventie gericht op het stimuleren van gezondheidsbevorderende families die in staat zijn om de HIV/AIDS-epidemie op een duurzame manier te bevechten. Het onderzoek beoogt de praktijkkennis en ervaring van HIV/AIDS-patiënten op behandeling optimaal te benutten als katalysatoren om deze vaardigheden en attitudes in de lokale families te verspreiden. Onze hypothese is dat publieke antiretrovirale therapie (ART), via de bijbehorende kennis en ervaring van de behandeling en ziekte, op termijn vertaald kan worden in de positieve veranderingen in de HIV/AIDS-gerelateerde kennis, attitudes en praktijken –AIDS-vaardigheden genaamd– noodzakelijk om HIV/AIDS duurzaam te bestrijden in lokale Zuid-Afrikaanse families. Methodologie: Het voorgestelde onderzoek maakt gebruik van een verklarend mixed-methods research design, waarin de kwantitatieve gegevens van de bestaande 'Effective Aids Treatment and Support in the Free State (FEATS) cohort study' (n=2168) zullen worden gebruikt om longitudinaal kwalitatief onderzoek te voeden en informeren. Allereerst gebruiken we structurele vergelijkingmodellen om de dynamische relaties tussen een reeks persoonlijke en familiale karakteristieken enerzijds en de aanwezige AIDS-vaardigheden anderzijds doorheen de tijd te onderzoeken. Ten tweede wordt de kwantitatieve dataset aangewend om 50 positief deviante families (i.e. families waarin de AIDS-vaardigheden doorheen de tijd toenamen) en 50 negatief deviante families (i.e. families waarin geen of negatieve veranderingen in de AIDS-vaardigheden plaatsvonden) te identificeren. Deze families vormen het onderwerp van verder diepgaand longitudinaal kwalitatief onderzoek naar de determinanten van deze verschillen in AIDS-vaardigheden. Er worden vervolgens 4 golven van driemaandelijkse diepte-interviews afgenomen met de geselecteerde 100 families om aldus de complexe verbanden tussen HIV/AIDS en ART aan de ene zijde en de geassocieerde AIDS-vaardigheden aan de andere zijde op familieniveau te ontwarren. Verwachte resultaten: Het voorgestelde onderzoeksproject heeft zowel theoretische als praktische relevantie. Vanuit theoretisch oogpunt, is dit het eerste onderzoek dat op zoek gaat naar de complexe relaties tussen ART, familiedynamieken en de AIDS-vaardigheden van lokale families. Het mixed-methods design kan waardevolle inzichten opleveren in de paden waarlangs ART kan bijdragen tot het ontwikkelen van AIDS-vaardigheden op familieniveau. Vanuit praktisch oogpunt, tracht het onderzoek 'good practices' te ontdekken om aldus strategieën te ontwikkelen om op een duurzame en realistische manier de vaardigheden die bij de antiretrovirale behandeling worden aangeleerd, maximaal te benutten en vertalen in AIDS-vaardigheden op familieniveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het concept "kinderkwetsbaarheid" in Sub-Saharisch Afrika. Een theoretische studie met empirische validering. 01/10/2011 - 30/09/2012

Abstract

Bij het begin van de 21ste eeuw was er een groeiende aandacht voor de impact van HIV/AIDS op kinderen in Sub-Saharisch Afrika. De laatste jaren is de aandacht van de beleids- en de academische wereld verschoven van wezen naar een bredere groep 'wezen en kwetsbare kinderen'. In dit kader heeft dit project tot doel een multidimensioneel concept kinderkwetsbaarheid in Zuid-Afrika te ontwikkelen. Na een conceptuele fase met kwalitatieve validering, zal het concept empirisch gemeten worden door middel van structurele vergelijkingsmodellen en longitudinale analyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject