Onderzoeksgroep

Expertise

Prestatie-evaluatie van communicatie netwerken en ontwikking van tools voor prestatie-analyse. Ontwerp, analyse en implementatie van communicatie protocols.

Reële-tijd adaptief 'cross-layer' dynamisch spectrum-management voor vijfde-generatie bedrade breedbandtoegangsnetwerken. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Het onderzoek naar de prestaties van de fysische laag van communicatienetwerken richt zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe transmissietechnieken, zoals MIMO, OFDM/DMT. De fysieke laag is echter meestal op een statische wijze geconfigureerd en is dus zelden in staat de tijdsdimensie echt te exploiteren. De bovenliggende lagen van de protocol stack hebben cruciale tijd gerelateerde informatie (bv. netwerk verkeer) die zou kunnen worden gebruikt op de fysieke laag om dynamisch verschillende configuraties te selecteren en aldus de prestaties te verbeteren. Het doel van dit project is dan ook in real-time adaptive fysische laag controle algoritmen te ontwikkelen die kan gecombineerd worden met hogere lagen netwerk functies om aldus de tijdsdimensie beter te exploiteren. Dit zal gebeuren in de context van de 5de generatie breedband koper toegangsnetwerk (5GBB). Dit netwerk voorziet een hybrid fiber-DSL systeem waar de glasvezel eindigt op de grens publiek-prive domein. De beperkt lengte van koper verbinding, samen met het gebruik van specifieke transmissie technieken laat toe data rates van 10Gbps te bekomen. Bovendien is het de bedoeling om adaptive fysische laag control algoritmen te ontwikkelen die in real time werken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

A-budget IMEC . 01/01/2018 - 31/12/2019

Abstract

Dit project is deel van de IMEC raamovereenkomst en voorziet in een structurele financiering van IMEC naar de groep toe om fundamenteel onderzoek te promoten. Deze middelen worden voorzien op basis van jaarlijkse KPIs die de groep moet halen naar IMEC toe (publicaties, financiering, enz.). Details hiervan zijn gedefinieerd in de Way of Working van de raamovereenkomst tussen Universiteit Antwerpen en IMEC.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

City of Things 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Steden maken gebruik van het Internet of Things om een slimme infrastructuur te bekomen en dit door gebruik te maken van sensoren en controle toestellen, met als doel het leven in de stad te verbeteren. Analyse van de verzamelde data zal op een geautomaseerde wijze een meer efficiënte controle van de verschillende processen in een stad mogelijk maken (bv. mobiliteit). Om de slimme stad infrastuktuur te bekomen beschouwen we drie lagen: de network/sensor laag, i.e. een stedelijk communicatienetwerk gebaseerd op een variëteit aan technologiëen en bijhorende protocol stacks waaraan sensoren zijn gekoppeld die de ruwe data verzamelen; een data laag die de continue stroom data opslaat en verwerkt (bv. toepassen van datamining technieken); een applicatie laag verantwoordelijk voor de interpretatie van de verwerkte data teneinde te komen tot een meer optimale controle van de stad. De network/sensor laag wordt behandeld door de MOSAIC onderzoekgsgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Chris Blondia and Steven Latré); de data laag is de verantwoordelijkheid is van de ADREM onderzoeksgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Bart Goethals); de applicatie laag wordt door de onderzoeksgroep Transport en Regionale Economie behandeld (Dept. Transport en Regionale Economie, Eddy Van de Voorde and Thierry Vaneslander). Het uiteindelijk doel van dit project is de expertise aanwezig aan de Universiteit Antwerpen op elk van deze drie lagen samen te brengen, met als bedoeling het onderzoek te bundelen en via intensieve samenwerking te komen tot een globaal raamwerk voor deze drie lagen. In het bijzonder wordt er gestreefd naar een smart city platform, gericht op mobiliteit, dat toelaat de smart city data in het algemeen en m.b.t. mobiliteit in het bijzonder, te capteren, te verwerken, te analyseren en te interpreteren. Als eindresultaat bekomen we een proof-of-concept waar de verschillende resultaten worden gecombineerd in een demonstrator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-HI2-project. 01/01/2017 - 31/12/2017

Abstract

Het High Impact project van IMEC heeft als doel om fundamenteel onderzoek te stimuleren dat in de toekomst de valorisatie van de groep ten goede kan komen. Binnen dit project, werden de volgende onderzoekslijnen gefinancierd: - Appdaptive: configureren van IoT netwerken op basis van de applicatievereisten - Deelname in de DARPA spectrum collaboration challenge - Densenets: SDN-gebaseerd netwerk beheer van draadloze netwerken (met als resultaat het ORCHESTRA platform) - SUBWAN: onderzoek naar LPWAN netwerken

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Slimme Stad 01/05/2016 - 30/04/2020

Abstract

Meer en meer alledaagse toestellen worden verbonden met het internet. Deze evolutie, die het internet der dingen (IoT) genoemd wordt, heeft een recente boost gegeven aan onderzoek naar grootschalige draadloze sensor netwerken. Meer specifiek worden steden met IoT technologie uitgerust maar echte grootschalige installaties van draadloze sensornetwerken geven nog erg grote onderzoeksuitdagingen. Tegelijkertijd is de stad ook een schat aan belangrijke data indien dit op een goeie manier kan gemonitord worden. Testbeds worden vaak gebruikt om onderzoeksresultaten te valideren maar een grootschalige en multi-technologie slimme stad infrastructuur is momenteel nog onbestaand. De City of Things onderzoeksinfrastructuur wil een multi-technologie en multi-niveau testbed bouwen in de stad van Antwerpen. 100 locaties, verdeeld over de stad, zullen voorzien worden van sensor basisstations. Deze basisstations worden vervolgens verbonden met een reeks van sensoren die informatie verzamelen omtrent mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, enz.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

SELFSERV: platform voor slimme gezondheidsorganisatie 13/03/2016 - 31/12/2017

Abstract

Traditionele sociale organisaties zoals deze die zich bezig houden met het beheer van gezondheidszorg opereren volgens principes die niet meer aansluiten met de huidige context waarin organisaties werken. De bedoeling van SELFSERV is de "oudere recepten" die momenteel worden gehanteerd met slimme vormen van sociale organisatie gebaseerd of het "self-service" mechanisme aan te vullen samen met cultuur-specieke en technologische aspecten. De belangrijkste doelstelling van SELFSERV is een platform te ontwerpen die de noden van Marokkaanse diabetisch patiënten aanpakt overeenkomstig de Marokkaanse maatschappelijke context en cultuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-SRA-HI2-project. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

Het High Impact project van IMEC heeft als doel om fundamenteel onderzoek te stimuleren dat in de toekomst de valorisatie van de groep ten goede kan komen. Binnen dit project, werden de volgende onderzoekslijnen gefinancierd: - Appdaptive: configureren van IoT netwerken op basis van de applicatievereisten - Deelname in de DARPA spectrum collaboration challenge - Densenets: SDN-gebaseerd netwerk beheer van draadloze netwerken (met als resultaat het ORCHESTRA platform) - SUBWAN: onderzoek naar LPWAN netwerken

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Volgende generatie van heterogene sensorische netwerken (NEXOR). 01/01/2015 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Software-architectuur en modules voor geunificeerde radiocontrole (SAMURAI). 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

We leven in een geconnecteerde wereld waarbij veel belangrijke toepassingen nood hebben aan betrouwbare draadloze communicatie. Standaard technologieën en protocollen zijn vaak onvoldoende betrouwbaar en verschillende specifieke aanpassingen aan de radio controle software zijn nodig om aan concrete applicadevereisten te voldoen. Om deze innovatie mogelijk te maken zonder al te hoge kosten, moet de communicatiearchitectuur evolueren van gesloten vertikale oplossingen naar open horizontale platformen die hergebruikt kunnen worden in verschillende applicatiedomeinen. Applicaties en toestellen zullen applicatiespecifiek blijven, maar de communicatieprotocollen en platformen moeten generiek worden om herhaalde ontwikkelkosten te vermijden. Universele modulaire radiocontrolesoftware is dan ook noodzakelijk. Innovatieve universele radio-oplossingen vereisen verschillende manieren om adaptatie of optimalisatie mogelijk te maken. Eerst moet de radiocontrole automatisch geconfigureerd worden in functie van de onderliggende hardware, technologie of applicatiedomein. Verder moeten alle betrouwbare oplossingen voor draadloze communicatie in staat zijn zich aan te passen aan de zeer dynamische draadloze context. Herconfiguratie-intelligentie is bijgevolg noodzakelijk. SAMURAI combineert software, applicatie- en intelligentie-doelstellingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Modellering en controle van energie-oogstende draadloze sensornetwerken. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimalisatie van media overdracht in media contributie netwerken (MECaNO). 01/01/2014 - 31/12/2015

Abstract

Beelden van de camera naar het Tv-scherm brengen, is een complex productieproces waarbij verschillende actoren uit de mediasector zijn betrokken. Aangezien er momenteel geen afdoende technologische oplossing bestaat om geografisch verspreide locaties met elkaar te verbinden, zijn vele media-actoren in elkaars buurt gevestigd om efficiënt te kunnen samenwerken. Gedreven door een stijgende nood tot gedecentraliseerde (post)productie beoogt het MECaNO project een geschikte netwerktechnologie te ontwikkelen die dit mogelijk maakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cross-layer optimalisatie met reële-tijd adaptief dynamisch spectrum management voor vierde-generatie breedbandtoegangsnetwerken. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Little Sister" low-cost monitoring bij de zorg van ouderen. 01/01/2013 - 31/12/2014

Abstract

Ondanks toenemende fysieke beperkingen wensen vele bejaarden zo lang mogelijk autonoom te leven en te kunnen blijven genieten van het comfort van hun eigen woning. Electronica en ICT systemen kunnen de ouderen hierbij van dienst zijn door alarmerende situaties te detecteren (zodat een hulpverlener kan ingeschakeld worden), of door het verzamelen van nuttige informatie in het kader van thuiszorg. Ook voor de professionele hulpverlener biedt een dergelijk systeem tal van voordelen. Het doel van het Little Sister project is dan ook om een low-cost oplossing te ontwikkelen die toch de nodige functionaliteit aanbiedt om ouderen voldoende te beschermen en te assisteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-SEMAFOUR. 01/09/2012 - 31/08/2015

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Stochastische modellering en prestatie-analyse van MAC-protocollen voor draadloze netwerken. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Quality of service in cognitieve netwerken (QOCON). 01/01/2012 - 31/12/2014

Abstract

Het doel van QoON is de ontwikkeling van een oplossing gebaseerd op cognitieve radio en cognitieve netwerken met kwaliteitsgarantie (QoS) bij de draadloze transmissie van data. Het plan van dit voorstel is om het hoofd te bieden aan de overbezetting van het draadloze spectrum en aan de stoorsignalen door het invoeren van 'spectrum sensing', de meest elementaire functie van cognitieve radio's, en cognitieve netwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Integratie spoorwegtoepassingen en langetermijnnetwerken (RAIL). 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

De belangrijkste onderzoeksobjectieven voor het RAILS-project zijn: - ondersteuning van het netwerk aan boord van de trein en de verbinding trein naar grond; - ondersteuning voor toepassingen en management platform voor toepassingen in de treinwereld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-CONFINE 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strategieën voor het verwezenlijken van interoperabiliteit tussen heterogene sensornetwerken op MAC-niveau. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-ANTS. 01/05/2011 - 01/11/2012

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-Beamsat 1d - Pats. 01/04/2011 - 31/03/2012

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groen draadloos efficiënt stadsnetwerk (GreenWeCan). 01/02/2011 - 31/07/2013

Abstract

Binnen het GreenWeCan (Groen draadloos efficiënt stadsnetwerk) project zullen we de uitbouw van een groen tweeledig stadsnetwerk bestuderen, dat bestaat uit een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en een draadloos sensor netwerk (WSN). Beide netwerk onderdelen zullen in staat zijn om innovatieve diensten aan te bieden, geïntegreerd in verschillende geo-spatiale applicaties door het combineren van data uit meerdere bronnen, rekening houdend met een minimale menselijke blootstelling aan straling, minimaal energieverbruik en kosten, en schaalbaarheid. Om dit alles te valideren en te analyseren, zal er op het einde van het project een demonstrator netwerk worden uitgerold.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-OTN. 01/10/2010 - 31/12/2012

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-Beamsat lc. 03/05/2010 - 31/01/2011

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multimedia services optimaliseren (OMUS). 01/04/2010 - 31/03/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Intelligente coöperatieve methoden in virtuele MIMO gebaseerde multi-hop draadloze netwerken. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

Wegens de sterke toename van het informatieverkeer over draadloze netwerken, is de capaciteit van deze netwerken onvoldoende voor de toekomst. De capaciteit van het netwerk kan verhoogd worden door meerdere antennes per toestel te plaatsen (een MIMO systeem), maar niet elk toestel kan uitgerust worden met meerdere antennes. Een oplossing voor dit probleem is het opstellen van een virtueel MIMO systeem, waarbij de verschillende toestellen, elk met een enkele antenne, samenwerken om de informatie te versturen. Hierdoor wordt een coöperatief systeem gevormd. In dit projectvoorstel zal onderzoek worden verricht naar geavanceerde technieken voor coöperatie op en tussen de netwerk-, link- en fysische laag

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Treinapplicaties over een geavanceerd communicatienetwerk (TRACK). 01/10/2009 - 30/09/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Protocols voor draadloze multimedia sensornetwerken. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Dit project heeft als doel het opstellen van principes voor algoritmen en protocols gerelateerd met medium access controle, routering en resource allocatie in draadloze multimedia sensornetwerken die toelaten QoS provisionering te ondersteunen, rekening houdend met de karakteristieken van multimedia stromen en van draadloze sensornetwerken. Deze mechanismen zijn gedistribueerd, schaalbaar en passen zich aan aan de dynamiek van het netwerk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Symbiotische Netwerken. 01/09/2009 - 31/08/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-Vlaanderen in beeld. 01/07/2009 - 31/12/2011

Abstract

VIB heeft tot doel om het rijk augiovisueel werk in Vlaanderen te verzamelen en toegankelijk te maken voor het groot publiek om als educatief materiaal voor scholen gebruikt te worden en om professionelen op een gemakkelijke en snelle manier toegang te verlenen tot dit materiaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMEC-Socrates. 01/10/2008 - 28/02/2011

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Next Generation ITS (NextGenITS). 01/05/2008 - 30/04/2010

Abstract

Dit projectvoorstel vormt een weerspiegeling van de intentie van een aantal van de meest prominente spelers in de Belgische ICT-sector om met onderzoekinstituten en overheden samen te werken om een aantal ITS diensten (ITS: lntelligente TransportSystemen) te ontwikkelen en te demonstreren. De verschillende toepassingen zullen op Europese normen worden gebaseerd om interoperabiliteit tussen verschillende marktdeelnemers en over geografische grenzen te verzekeren. Verder zal specifiek onderzoek worden gedaan met het oog op integratie van de verschillende toepassingen op een generisch multi-applicatieplatform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Grid Enabled Infrastructure for Service Oriented High Definition Media Applications (GEISHA). 01/03/2008 - 28/02/2009

Abstract

Dit project heeft als doel: -Ontwerpen en bouwen van verschillende Proof of Concepts voor een Hoge Definitie mediaproductie en centrale opslagomgeving, gebaseerd op een optimale keuze van meestal IP-gebaseerde componenten. Het project omvat onderzoek in het domein van : goedkope iSCSI oplasg, IP gebaseerde opslag en hardeschijfconnectienetwerken, TCP/IP en iSCSI offload engeines (TOE's), IPoIB (IP over Infiniband) en iSER als mogelijk alternatief voor TOE, verschillende CPU technologieën (AMD t.o.v. Intel), GPFS, GRID computing, cell-processoren, alternatieve opslagconcepten en nieuwe backup/restore paradigma's; -Studie van nieuwe mediaformaten, de opvolging van de bestandsformaten MXF en AAF, Service Oriented Architecture (SOA), en Enterprise Service Bus (ESB); -Onderzoek naar de relevantie van 'generieke' GRID-computingconcepten voor de op een GPFS-cluster gebaseerde media-infrastructuurmodellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (MOSAIC). 01/01/2008 - 31/12/2017

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een Cross-Layer Raamwerk voor Heterogene Draadloze Sensor Netwerken (CLAWS). 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Het hoofddoel van het project is het bestuderen van de belangrijkste uitdagingen bij het maken van een cross-layer WSN framework dat optimaal gebruik maakt van modulariteit en cross-layer interacties tussen de verschillende bouwblokken van dit framework om heterogeniteit, schaalbaarheid, energie-efficientie, QoS en mobiliteit te ondersteunen. Voor de verschillende modules binnen het cross-layer framework hebben we volgende onderzoeksdoelen. -Het ontwikkelen en analyseren van generische, resource en QoS bewuste modulaire Medium Access Control (MAC) protocollen en schaalbare modulaire netwerk oplossingen voor intra-en inter-WSN communicaties (het samenvoegen van WSNs). -Het analyseren van zwaktes in de veiligheid van WSNs door een tegenstander model, om de netwerk en middleware oplossingen te evalueren in termen van veiligheid en om deze oplossingen aan te passen om ze resistenter te maken tegen bekende en nieuwe soorten veilighiedsaanvallen. -Het ontwikkelen van coördinatie mechanismes en middleware ondersteuning die gebaseerd is op multi-agent technologieën. De services die zullen geïntegreerd worden in de multi-agent systemen zijn onder andere synchronisatie, localisatie en data aggregatie. -Het ontwikkelen van adequate gateway functionaliteit die nodig is voor de communicatie van WSNs met IP-gebaseerde netwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Installatie en eenvoudig gebruik van draadloze diensten (DEUS). 01/01/2008 - 30/06/2010

Abstract

Het belangrijkste objectief van het IBBT-DEUS project is het onderzoek en de ontwikkeling van draadloze netwerk oplossingen (sensor en mesh gebaseerd) en een dynamisch dienstenplatform voor de opbouw van eenvoudig te installeren en onderhouden diensten in dynamische omgevingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Performantieanalyse en ontwerp van routeringsprotocols voor car-to-car en car-to-infrastructure communicatie. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Netwerkprotocols voor Sensornetwerken 01/08/2007 - 31/07/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Stochastische modellering van optische buffers en schakelsystemen gebaseerd op Fibre Delay Lines. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Het opstellen van adequate stochastische modellen en bijhorende analysetechnieken om bet gedrag en de prestaties van optische buffers en schakelsystemen (opgebouwd uit FDL's) te kunnen voorspellen, vormt de primordiale doelstelling van dit onderzoeksproject. Met name zal dit project zich toeleggen op het (verder) ontwikkelen van wiskundige technieken die toelaten op snelle en efficiënte wijze uit de vooropgestelde modellen de belangrijkste performantiematen te berekenen. Typische voorbeelden van dergelijke performantiematen zijn de gemiddelde vertragingstijden die pakketten oplopen, de spreiding hierop, de kans dat een pakket verloren gaat, enz. Deze grootheden kenmerken ook de uiteindelijke kwaliteit ('Quality of service" of QoS) die een gebruiker van het netwerk ervaart.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Advanced Disaster Architecture with Mobility Optimizations (ADAMO). 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

Het doel van ADAMO is dan ook het specifieren, onderzoeken en ontwerpen van een demonstrator voor deze rampenbeheersingsarchitectuur waarin zowel de personen 'in het veld' als diegenen in het crisis-centrum een real-time view krijgen op de volledige afwikkeling van een ramp. Waar GeoBIPS zich in de eerste plaats concentreert op het verbeteren van de communicatie en informatiegaring van de lokale bevelhebber ter plaatse zal ADAMO elke schakel inde keten beter informeren door voortdurend te bevragen en via gerichte updates te informeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Design and Engineering of the Future Generation Internet. Towards convergent multi-service networks (EURO-FGI). 01/12/2006 - 31/05/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Interactive Mobile Medical Monitoring. (IM3) 01/04/2006 - 31/07/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Solutions Platform for Advanced Mobile Mesh (SPAMM). 01/04/2006 - 31/03/2008

Abstract

Het doel van dit project is het specifiëren, onderzoeken en ontwerpen van een dmonstrator voor een mobiel platform (gericht naar wagens, vrachvoertuigen etc. ) dat via diverse netwerken steeds de best mogelijke verbinding voorziet tussen: 1. het voertuig en zijn back-end infrastructuur 2. tussen voertuigen onderling (ad-hoc/mesh networking).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

OSLU: Optimizing Satellite Link Usage. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerp en prestatie-analyse van routeringsalgoritmen in ad hoc netwerken. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

Verschillende bestaande routeringsalgoritmen zullen vergeleken worden met bijzondere aandacht voor througput, schaalbaarheid en de snelheid van het opzetten van connecties. Dit zal vooral gebeuren met het oog op de toepassing van ad hoc netwerken bij rampscenarios. Naast het vergelijken van bestaande routeringsalgoritmen zal ook gezocht worden naar nieuwe routeringsalgoritmen die niet enkel de throughput, schaalbaarheid en snelheid van connectiesetup verbeteren, maar die ook een zekere quality of service voor bijvoorbeeld videostreams kunnen garanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wireless Building Automation (WBA). 17/06/2005 - 17/06/2007

Abstract

Het automatiseren van gebouwen is een van de snelst groeiende markten in de ICT wereld. Ontwerpers van gebouwen en beheerders van de infrastructuur zoeken naar nieuwe technologieën die het mogelijk maken de gebruikskost van gebouwen zo laag mogelijk te houden. Draadloze communicatie technologieën moeten het mogelijk maken bestaande gebouwen een belangrijke meerwaarde te geven. Het is inderdaad zo dat de installatie en het onderhoud van talloze bekabelde netwerken in bestaande gebouwen een belangrijke bron van inspanningen en dus ook van kosten betekent. De belangrijkste bekabelde netwerken in een gebouw voor professionele doeleinden bestaan vooral uit een computer netwerk, brandalarm detectie, noodverlichting, toegangscontrole, videobewaking, enz. De laatste jaren werden nogal wat inspanningen gedaan voor het definiëren van bussystemen voor het automatiseren van gebouwen zoals EB, LON, ACNET. De interoperabiliteitsproblemen van deze (bedrade) bussystemen werden gaandeweg opgelost, terwijl voor het automatiseren van gebouwen via draadloze netwerken nog heel wat fundamentele technologische problemen onopgelost zijn. De technologische uitdagingen moeten gezamenlijk aangepakt worden, hetgeen leidt tot een complex probleem. De algemene doelstelling van het project is daarom om de verschillende technologische uitdagingen niet louter individueel aan te pakken, maar ook als een onderdeel van het totaalconcept. De draadloze architecturen, algoritmes en technieken die vanuit deze totaalvisie zullen ontwikkeld, zal Vlaanderen in staat stellen om het voortouw te nemen om gebouwen te automatiseren m.b.v. draadloze netwerken. Aangezien gebouwen een zeer onvriendelijke omgeving vormen voor draadloze signalen, is het belangrijk dat er tijdens het project een demonstrator opgezet wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

CIck. 01/05/2005 - 30/04/2007

Abstract

Het doel van het CIcK-project is het architecturaal stappenplan uit te stippelen om Vlaanderen tegen 2010 te voorzien van een volgende generatie wereldklasse breedbandinfrastructuur, vertrekkende van de huidige wereldklasse breedband kabelinfrastructuur, gebaseerd op open publieke normen, gebruik makende van nieuwe convergenties van breedband technologieën en die nieuwe gebruikersgedreven convergente breedbanddiensten mogelijk maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Betrouwbare en energie-efficiënte netwerkprotocollen voor Body Area Netwerken (BAN's). 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

De recente ontwikkelingen van intelligente sensoren, zoals o.a. (bio)medische sensoren, in combinatie met de gestage evolutie in draadloze netwerken, i.h.b. ad-hoc netwerken, openen talrijke mogelijkheden voor een nieuw type netwerken, nl. body area netwerken of BAN's. Een BAN is een netwerk waarbij verschillende mobiele, compacte devices die vastgehecht zijn aan het lichaam, met elkaar kunnen communiceren via een draadloos netwerk. Doorgaans communiceren de verschillende devices met de gebruiker via een centraal intelligent device (bv. een PDA). Bij de devices onderscheidt men sensoren en actuatoren. Sensoren zullen instaan voor het opmeten van bepaalde parameters. Een aantal voorbeelden van sensoren zijn: uitwendige medische sensoren (monitoring van hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur, opnemen van een langdurige ECG, opmeten van de belasting van de spieren bij sportmensen, ...), inwendige of ge.jmplanteerde medische sensoren (meten van hersenactiviteit voor epilepsiepatienten, meten van glucose in het bloed voor suikerpatienten, endoscopie waarbij de sensor ingebouwd is in een pil, retina prothese voor blinden bestaande uit een matrix van microsensoren waarin elektrische signal en worden omgezet in neurologische signalen en zodoende het normale gedrag van de retina i.f.v. lichtinval nabootsen, ...), microfoon, koptelefoon, digitale bril met de functionaliteit van een PC-scherm, etc. Daarnaast heeft men ook actuatoren, die zullen handelen in functie van de opgemeten parameters in de sensoren of door interactie met de gebruiker. Mogelijke actuatoren zijn: een doseerapparaat voor toedienen van insuline aan suikerpatienten wanneer het suikergehalte in het bloed te hoog is, intraveneus toedienen van medicatie bij vaststelling van een verhoogde hersenactiviteit om aldus een epilepsie-aanval te voorkomen, regeling van het beeld van de digitale bril, en zo meer. Dankzij een BAN, zal het in de toekomst mogelijk zijn om patienten continu te monitoren en de nodige medicatie toe te dienen, niet aileen in een ziekenhuisomgeving, maar ook in zijn thuisomgeving of tijdens verplaatsingen. Patienten zullen niet langer meer gekluisterd zijn aan hun bed, maar zullen vrij kunnen bewegen. Bejaarden zullen langer in hun eigen vertrouwde huis kunnen wonen en hierdoor kunnen dure opnames in bejaardentehuizen uitgesteld of zelfs vermeden worden. Zo zullen bijvoorbeeld trainingsschema's van sportlui zullen veel efficienter kunnen bijgestuurd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

GeoBIPS. 01/01/2005 - 31/12/2006

Abstract

Het doel van dit project is het specifiëren, het ontwerpen en het bouwen van een demonstrator van een systeem dat statische en dynamische informatie verzamelt, verwerkt en verdeelt in combinatie met een geografisch informatie systeem (GIS), gebruik makend van draadloze breedband technologie toegepast op een crisis interventie systeem dat een real-time overzicht geeft van het rampgebied, zoals bijvoorbeeld een brand. Vertrekkend van een GIS, zal in dit project onderzocht worden hoe extra informatie-lagen met statische en dynamische informatie kunnen worden toegevoegd. Dit zal in een open omgeving gebeuren om de meest brede toepassingsmogelijkheden toe te laten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

File-based Integrated Production Architecture (FIPA). 01/01/2005 - 31/12/2006

Abstract

Het finale doel van het project is het definiëren van een compleet IP genetwerkte opslagarchitectuur die voldoet aan de hoge vereisten van de Vlaamse mediamarkt, en dit op een kostenefficiënte manier.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

CHAMP: Cross-layer planning of home access networks for multiple play. 01/11/2004 - 31/10/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe analytische technieken in Performantie Modelering van Telecommunicatie Systemen. 01/10/2004 - 30/09/2007

Abstract

'Het hoofddoel van dit project bestaat er in om tal van nieuwe wachtrijmodellen op te stellen en efficiënte computationele methodes te ontwikkelen die toelaten de belangrijkste performantiematen ervan af te leiden (bv. de wachttijdverdeling of het maximaal aantal gebruikers dat een resource kan delen zonder bepaalde afspraken tussen de eindgebruiker en de netwerkuitbater te verbreken). De keuze van de te beschouwen modellen wordt gedreven door de huidige vraag vanuit de telecomwereld. Voor een eerder beperkt aantal van deze systemen zijn er reeds een aantal resultaten gerealiseerd tijdens het huidige FWO postdoctoraal mandaat. De nadruk van dat project lag echter meer op het toepassen van bestaande wachtrijmodellen in breedband access netwerken, terwijl het ontwikkelen van nieuwe modellen van eerder ondergeschikt belang was. We kunnen dus stellen dat de scope van deze aanvraag wat ruimer is dan het voorgaande.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerp en prestatie-analyse van routeringsalgoritmen in ad hoc netwerken. 01/10/2004 - 30/09/2005

Abstract

Verschillende bestaande routeringsalgoritmen zullen vergeleken worden met bijzondere aandacht voor througput, schaalbaarheid en de snelheid van het opzetten van connecties. Dit zal vooral gebeuren met het oog op de toepassing van ad hoc netwerken bij rampscenarios. Naast het vergelijken van bestaande routeringsalgoritmen zal ook gezocht worden naar nieuwe routeringsalgoritmen die niet enkel de throughput, schaalbaarheid en snelheid van connectiesetup verbeteren, maar die ook een zekere quality of service voor bijvoorbeeld videostreams kunnen garanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Draadloss Netwerk voor Publieke Veiligheid. (WIDENS) 01/02/2004 - 31/01/2006

Abstract

Het doel van het WIDENS project is een systeem te ontwerpen, ontwikkelen en valideren dat moet toelaten op een snelle en schaalbare wijze een communicatiesysteem tot stand te brengen voor publieke veiligheid en rampscenarios. Het project zal een 'hot spot' ontwikkelen die kan samenwerken met bestaande netwerken, zowel publieke als private (TETRA en TETRAPOL) , een hoge bitrate levert (2Mbit/s) en gebaseerd is op ad hov netwerk technologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Breedbandcommunicatie en multimediale diensten voor mobiele gebruikers. 01/01/2004 - 31/12/2008

Abstract

Het doel van dit project is nieuwe en generieke technologieën te ontwikkelen voor de ondersteuning van het mobiel multi-media netwerk van de toekomst. Het netwerk moet mobiliteit ondersteunen, zowel binnen als tussen domeinen, en moet bovendien de vereiste kwaliteit aan de verschillende diensten kunnen aanbieden. Het moet naast punt-naar-punt ook punt-naar-multipunt verbindingen kunnen ondersteunen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Draadloss Netwerk voor Publieke Veiligheid (WIDENS) en Ontwerp van het Internet van de volgende generatie naar multi-service netwerken (EURO-NGI). 01/01/2004 - 30/11/2006

Abstract

Het doel van het WIDENS project is een systeem te ontwerpen, ontwikkelen en valideren dat moet toelaten op een snelle en schaalbare wijze een communicatiesysteem tot stand te brengen voor publieke veiligheid en rampscenarios. Het project zal een 'hot spot' ontwikkelen die kan samenwerken met bestaande netwerken, zowel publieke als private (TETRA en TETRAPOL) , een hoge bitrate levert (2Mbit/s) en gebaseerd is op ad hov netwerk technologie.EURO-NGI project heeft als doel een europees centrum van excellentie uit te bouwen rond het onderwep van het Internet van de volgende generatie. Dit netwerk zal de diversiteit aan technologie?n voor het ontwerp van efficiënte en flexibele architecturen voor het Internet van de volgende generatie bestuderen, alsook nieuwe inventieve architecturen voorstellen die voldoen aan de behoeften van nieuwe diensten en tenslotte kwantitieve methoden ontwikkelen die toelaten deze architecturen te evalueren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerp van het Internet van de volgende generatie naar multi-service netwerken. (Euro-NGI) 01/12/2003 - 30/11/2006

Abstract

Dit project heeft als doel een europees centrum van excellentie uit te bouwen rond het onderwep van het Internet van de volgende generatie. Dit netwerk zal de diversiteit aan technologie?n voor het ontwerp van effici?nte en flexibele architecturen voor het Internet van de volgende generatie bestuderen, alsook nieuwe inventieve architecturen voorstellen die voldoen aan de behoeften van nieuwe diensten en tenslotte kwantitieve methoden ontwikkelen die toelaten deze architecturen te evalueren

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wireless LAN Ideas (Wireless LAN Inventory, Dissemination, Expertise And Security). 01/09/2003 - 30/06/2005

Abstract

De draadloze communicatie is de wereld aan het veroveren in opeenvolgende fasen. In een eerste fase hebben technologieën als GSM ervoor gezorgd dat de gebruiker draadloos met het publieke telefoonnetwerk verbonden werd. De manier waarop de doorsnee mens ging communiceren veranderde grondig, zowel op persoonlijk als op bedrijfsniveau. In een tweede fase gaat de draadloze communicatie de gebruiker verbinden met het private, lokale bedrijfsnetwerk: het Wireless Local Area Netweork ( WLAN). Op dit ogenblik doen een aantal technologieën voor WLAN-netwerken hun intrede op de markt, voornamelijk IEEE802.11b WLAN-netwerken, waarvan men algemeen aanneemt dat de beveiliging ruim onvoldoende is. Dit project is wegens hun wereldwijde dominantie gericht op het hele gamma van IEEE 802.11 netwerkprotocollen, zonder de andere technologieën zoals HIPERLAN uit het oog te verliezen. Een eenvoudige test wees echter uit dat het overgrote deel van deze WLANs (van zowel particulieren als van bedrijven) nauwelijks of helemaal niet beveiligd is. De doelstelling van het project is dan ook de Vlaamse KMO's te wapenen tegen deze gevaren door ze een correct inzicht te geven in de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. Om deze doelstelling te halen zullen eerst vergelijkende metingen (protocol analyzer) worden uitgevoerd op WLAN-apparatuur van de belangrijkste fabrikanten. Daarna zal de compatibiliteit tussen de WLAN-apparatuur van de belangrijkste fabrikanten in kaart worden gebracht. Verder is het de bedoeling de veiligheid van WLAN-apparatuur uit te testen en verschillende beveiligingsniveau's vast te leggen om te kunnen bepalen welke technologie voor beveiliging moet gebruikt worden. Voor encryptie worden de mogelijkheden van twee protocollen, TKIP en AES onderzocht, die de gebreken in de initiële encryptie standaard (WEP) verbeteren en daarmee zorgen voor een hogere beveiliging van de data. Ook zal nagegaan worden wat de invloed is van de mobiliteit van de gebruiker en de mogelijkheid om diensten als telefonie en video over WLAN aan te bieden. Hand-over en/of roaming van WLAN-kaarten op verschillende AP's (Access Points) zullen uitgetest worden. Aandacht zal besteed worden aan associatie en authenticatie bij hand-over en/of roaming tussen verschillende APs. Criteria waarmee men moet rekening houden indien de gebruiker met een bepaalde snelheid t.o.v. het AP beweegt zullen opgesteld worden. Tot slot zal Quality of Service aan bod komen met evaluatie van de verschillende kwaliteitsniveau's die door WLAN-apparatuur kunnen ondersteund worden. Onderzocht zal worden hoe men QoS kan garanderen bij apparatuur van verschillende fabrikanten. Ook hoe QoS kan gecombineerd met de nodige veiligheidsaspecten komt aan de orde. Tenslotte wordt onderzocht hoe men QoS kan blijven ondersteunen bij mobiliteit van de WLAN-kaart.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

End-to-End QoS in een IP-gebaseerd Mobiel Netwerk. 01/05/2003 - 30/04/2007

Abstract

Het project 'End-to-End QoS in an IP based Mobile Network' bestudeert een volgende generatie mobiele netwerken waarbij gebruik gemaakt wordt van het IP protocol als laag 3 protocol. Er worden nieuwe protocols en procedures ontwikkeld en geanalyzeerd die end-to-end QoS moeten ondersteunen in een omgeving van heterogene access netwerken voor gebruikers met een hoge graad van mobiliteit. Deze doelstelling worden zullen worden gerealizeerd in de volgende onderdelen: -Protocols voor QoS ondersteuning en schema's voor mobiliteitsmanagement -Impact van de topologie van het toegangsnetwerk (bedraad en draadloos) op schema's voor mobiliteitsmanagement -Testbed en experimenten

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mobiele multimedia communicatiesystemen en netwerken. 01/01/2003 - 31/12/2006

Abstract

De ontwikkeling van mobiele communicatiesystemen en -netwerken die multimediadiensten ondersteunen, vormt een van de meest fundamentele uitdagingen voor de verdere uitbouw van onze kennismaatschappij. Algemene trends die bierbij zicbtbaar worden, zijn : bet stijgende belang van multimediadiensten, de (meer dan) explosieve groei van mobiele telefonie, bet nog steeds stijgende belang van het Internet Protocol als integrerende netwerktechnologie, de ontwikkeling en stijgend gebruik van draadloze accesstechnologieen en een stijgende diversiteit inzake terminals. Interessant om bierbij aan te stippen is dat de evolutie naar draadloze netwerken, de verscbeidenheid in terminals en diensten, en de vereiste voor QoS en mobiliteit resulteren in een noodzaak tot afstemming tussen diensten en kenmerken van de fysiscbe laag (uiteraard in combinatie met de netwerken en systemen ertussen). Het IAP/PAI consortium vormt een bundeling van vereiste expertise op verscbillende niveaus voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde, mobiele communicatiesystemen voor multimediale diensten. Daarom is bet project volgens een natuurlijke top-down aanpak gestructureerd, van toepassingen tot aspecten van de fysiscbe laag. De interactie tussen de verschillende expertisedomeinen vormt een stevige basis voor bet succes van bet project. De structuur van bet project is als volgt : WPl : Applicaties WP2 : Netwerkontwerp WP3 : Modellering van verkeer en prestatie-analyse WP4 : Modulatie, Kaneelcodering en Propagatie De voornaamste doelstellingen van bet project kunnen als volgt samengevat worden : .De ontwikkeling van een software-architectuur voor het gebruik van dynamiscbe metadata voor ondersteuning van mobiele multimediatoepassingen. .De ontwikkeling van sterk scbaalbare, object-gebaseerde coderingstechnieken voor video. .De ontwikkeling van nieuwe terminalconcepten, waarbij bet formaat gebruikt voor datatransport tussen multimediabron en een mobiele terminal in rekening wordt gebracbt. .Het ontwerp en evaluatie van nieuwe protocollen, die naadloze band-off toelaten en QoS- ondersteuning geven tussen bron en bestemming, en dit voor mobiele terminals en diensten in zowel bomogene als beterogene netwerkomgevingen (met inbegrip van ondersteuning voor multicast en bet gebruik van actieve netwerken). .Het onderzoek naar generieke wachtlijnmodellen die toelaten de blokkeringskans voor verbindingen en handover te modelleren in een draadloze omgeving. Het ontwikkelen van een generiek stochastiscb model voor de evaluatie van oplossingen op de netwerklaag voor macro- en micromobiliteit. .Het ontwikkelen van een volgende generatie vad-boc netwerken die QoS ondersteunen en daarnaast bet gebruik van snel bewegende beterogene terminals toelaten via actieve netwerk technologie. .Het modelleren van web-acbtige toepassingen en bet ontwikkelen van trafiekmodellen, met inbegrip van karakteristieken verbonden met mobiliteit. .Het onderzoeken van de prestaties van gescbikte foutcorrigerende en retransmissietechnieken (ARQ protocollen) in een mobiele en draadloze context (met inbegrip van verbeteringen van TCP). .Het ontwikkelen van ontvangeralgoritmen (synchronisatie, equalisatie en detectie) voor geavanceerde modulatie- en tranmsissietechnieken. .Het onderzoeken van bet gebruik van meerdere zend- en ontvangstantennes en zogenaamde "intelligente antennes" ("smart antennas") om capaciteit en prestaties te verbeteren. Het toepassen van gecombineerde ruimte-tijd codering voor dergelijke systemen met meervoudige in- en uitgangen. .Het ontwikkelen van iteratieve (turbo) processing voor de detectie van meerdere gebruikers, de onderdrukking van interferentie, bet scbatten van parameters en foutcorrectie. Het ontwerpen van geavanceerde, compacte antennes en bet ontwikkelen van propagatiemodellen voor draadloze communicatie met boge bandbreedte en over korte afstand.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wachtlijnmodellen met variabele bedieningscapaciteit. 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

In het voorgestelde project zullen wachtlijnmodellen met variabele bedieningscapaciteit bestudeerd worden, met de nadruk op fundamentele, conceptuele, generische aspecten. Dergelijke modellen vinden hun toepassing in het domein van de telecommunicatie, met name voor de prestatie-analyse van de buffers die in heel wat netwerkelementen gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van informatie-eenheden

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optische Netwerk- en Knooparchitecturen. 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Dit project bestudeert een volgende generatie transportnetwerken waarbij extensief gebruik gemaakt wordt van optische technieken. De verschillende opties gaande van circuitgeschakelde optische netwerken (kortere termijn oplossing) tot pakketgeschakelde optische netwerken (langere termijn oplossing) zullen worden bestudeerd. Daarnaast zal er heel veel aandacht uitgaan naar de integratie met IP (Internet Protocol) gebaseerde netwerken. In de toekomst zal het Internet immers nog meer de integrerende netwerktechnologie worden waarbij spraak, data en video zullen geïntegreerd worden. Het voorgestelde onderzoek zal zowel resulteren in wetenschappelijke resultaten (b.v. routeringsalgoritmes, bufferstrategieën, planningsalgoritmes) als in technologische resultaten (b.v. concrete evaluatie van peer versus overlay model, technologische evolutie, strategische planningsregels alsook multilaagprotectiestrategie).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ethernet Passieve Optische Netwerken: studie van MAC protocols (EPON). 01/01/2002 - 30/06/2003

Abstract

Het doel van dit onderzoek is de MAC laag te onderzoeken voor Ethernet Passive Optical Networks (EPON). In de voorbije jaren is veel aandacht besteed aan ATM Passive Optical Networks. Recent is onderzoek gestart naar een opvolger van APONs die niet noodzakelijk ATM gericht zijn. Een eerste inititief hieromtrent zien we van de EFM (Ethernet in the First Mile) groep die als bedoeling heeft Ehternet te gebruiken in een PON omgeving. Deze studies zullen gedaan worden vooral vanuit prestatie-standpunt. Dit betekent dat het modeleren en evalueren van de voorgestelde oplossingen een belangrijk aspect van het onderzoek vormen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwerp en performantie evaluatie van medium access controle (MAC) algoritmen in breedband access netwerken. 01/10/2001 - 30/09/2004

  Abstract

  In het kader van dit project trachten we de performatie te bepalen van random acces algoritmen. Deze algoritmen worden in hedendaagse acces netwerken, b.v., HFC of draadloze netwerken, gebruikt door eindgebruikers om bandbreedte te reserveren. De evaluatie gebeurt vanuit een theoretisch, alsook een praktisch oogpunt. Ook zal er heel wat aandacht besteed worden aan het mee ontwikkelen van de onderliggende queueing theorie, alsook de theorie van stochastische processen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  CoDiNet : Content distribution networks. 01/06/2001 - 31/05/2004

  Abstract

  Dit project bestudeert de archtecturale en protocol-gerelateerde aspekten van content delivery technologieën, alsook de problemen die verband houden met de prestaties en de planning van CDNs. Wat betreft deze studies zal veel aandacht besteed worden aan audio en video diensten, die beschouwd worden als de drijvende kracht achter Content Distrution Networks.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Statistische en numerieke technieken voor modelleren en optimiseren van computer- en communicatietechnieken. 01/01/2001 - 31/12/2004

  Abstract

  Dit project analyseert de prestaties van geavanceerde technologische systemen zoals communicatie- netwerken (m.i.v. het Internet), computersystemen en gedistribueerde multiprocessorsystemen, met de bedoeling hun ontwerp en dimensies te optimaliseren. Deze analyse maakt gebruik van probabilistische modellen, waarvan de parameters bepaald dienen te worden door statistische schattingen op basis van metingen van het werkelijke dataverkeer. De berekening van de prestatie- functies en het ontwerp van optimale netwerken leiden allebei tot complexe computationele problemen, die zullen aangepakt worden via simulatie en met behulp van nieuwe numerieke technieken zoals multivariate rationale benaderingen. Uiteraard zijn er vele interacties tussen deze aspecten, die een intensieve samenwerking tussen de drie onderzoeksgroepen vereisen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Computationele methoden voor de prestatie-analyse en simulatie van complexe technische systemen. 01/01/2001 - 31/12/2004

   Abstract

   Vertrekkend van gemeten data (zoals verkeer in het Internet) zal met behulp van robuuste statistische methoden, dwz. technieken die betrouwbare resultaten opleveren ook wanneer afwijkingen in de input data optreden, een probabilistisch model voor het te bestuderen systeem opgesteld worden. Uit de specifieke architectuur en structuur van het systeem kan men vaak interessante eigenschappen van de te bepalen prestatiemaat vooraf aantonen, zoals monotoniciteit t.o.v. van een bepaalde systeemparameter, asymptotisch gedrag, etc. Deze eigenschappen zijn nuttig en bruikbaar bij het bepalen van de gewenste prestatiemaat, maar vaak onvoldoende. Robuuste, efficiente en accurate benaderingen van de exacte oplossing zijn absoluut noodzakelijk. Machtreeksen en aanverwante benaderingen vormen een mogelijke aanpak van dit probleem. Gezien het feit dat vele performantie-functies singulariteiten hebben is een van de voor de hand liggende alternatieven het benaderen van de machtreeksinformatie met behulp van Padé benaderingen

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Ontwikkelen van een geintegreerd IP gebaseerd mobile extranet (MOEBIUS). 01/01/2000 - 30/04/2002

   Abstract

   Het doel van het MOEBIUS project is een geintegreerd IP gebaseerd mobile extranet te ontwikkelen gebruik makend van de ICT state-of-the-art technieken. Het platform dat zal worden gebouwd zal gebruikt worden om toepassingen uit verschillende sectoren (gezondheidszorg, controle, etc.) te demonstreren. GPRS wordt beschouwd als de standaard technologie voor de experimentele fase van het project, maar meer geavanceerde technieken, zoals cellular IP en UMTS zullen nader onderzocht worden in het deel systeem studies, zowel vanuit architecturaal als system engineering standpunt. Het resultaat is een kost-effectieve, open en competitieve omgeving waarin gebruikers zonder problemen van het ene gebied in het netwerk naar een ander gebied kunnen overgaan.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Computationele methoden voor de prestatie-analyse en simulatie van complexe technische systemen. 01/10/1999 - 31/12/2000

    Abstract

    Het analyseren en evalueren van de prestaties van hedendaagse technologisch geavanceerde systemen, zoals computersystemen, communicatienetwerken en gedistribueerde multiprocessor systemen gaat vaak gepaard met het oplossen van een computationeel complex probleem. Aan de basis ligt het feit dat complexiteit snel toeneemt met de omvang van het systeem. Dit maakt dat reductie van het complexe model beter gebeurt met behulp van rationele functies dan met polynomen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Multiservice netwerk technologieën. 01/01/1999 - 31/12/2000

     Abstract

     Het doel van dit project is de basis technologieen te ontwikkelen voor de volgende generatie multiservice netwerken. Deze technologieen omvatten nieuwe algoritmen (bv. routering of planning), protocols (bv. Medium Access Control), methoden (bv. buffer dimensionering, traffic management) en architecturen (bv. netwerk en service management). De problemen die onderzocht worden in dit project zijn : hoe kan men QoS garanderen in een IP network, hoe kan men IP en ATM laten samenwerken, hoe kan men access en backbone netwerken op een efficiente manier plannen, hoe worden onzekerheden in de planning meegenomen en hoe wordt het management van netwerken en services gerealizeerd ?

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Ontwikkeling van technologie die het project fibre to the home kan realiseren. 01/10/1998 - 31/12/2000

      Abstract

      De bedoeling van dit project is een ATM Passive Optical Network te ontwikkelen die fibre-to-the-home realiseert. Hierbij zal vooral aandacht besteed worden aan de volgende technologische uitdagingen: de kost van de optische network unit met een factor 10 te verminderen, de splitting factor met vehogen met een factor 8, nieuwe MAC protocols voor APONs bestuderen. Er zal een prototype worden gebouwd die zal gebruikt worden om de resultaten te valideren.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Gecoördineerd basisonderzoek over geavanceerde software-methoden en architecturen voor multimediasystemen. 01/01/1997 - 31/12/2000

       Abstract

       Multimedia-systemen hebben strenge kwaliteitseisen in het bijzonder wat betreft snelheid, betrouwbaarheid, robuustheid, etc.... Aan deze eisen kan slechts voldaan worden indien de ontwerps- en ontwikkelmethoden de bouwer van het systeem in staat stellen met deze aspecten rekening te houden en te verifieren dat een bepaald ontwerp aan de gestelde eisen voldoet. Vier thema's komen aan bod : Modellering en manipulatie van multimedia gegevens; Automatische parallelliseringstechnieken; Prestatie-analyse van parallelle en gedistribueerde systemen; ontwikkelingsomgevingen op basis van multi-agentmodellen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Batman : BASIS A.T.M. toegangsknooppunt. 01/01/1997 - 30/06/1999

        Abstract

        Dit project heeft tot doel een prototype van een ATM multiplexer te definiÙren, die Ethernet, FABX en native ATM gebruikers de mogelijkheid biedt, toegang te krijgen tot een ATM backbone netwerk. De taken van de UIA concentreren zich op de traffic aspecten van een dergelijke multiplexer, in het bijzonder de traffic management mogelijkheden van het systeem in kwestie. De prestatie van deze multiplexer wordt geëvalueerd met behulp van stochastische modeleringstechnieken.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Prestatie en betrouwbaarheid van object geörienteerde systemen. 01/01/1996 - 31/12/1999

         Abstract

         Het hoofddoel van het project is de integratie van operationele aspecten in het ontwerpproces van object-georiënteerde systemen. Om greep te krijgen op de groeiende complexiteit van de huidige computer-, communicatie- en informatiesystemen, deelt men ze op in kleinere functionele eenheden die min of meer onafhankelijk zijn van elkaar. Het object-georiënteerde paradigma ondersteunt deze modulaire visie. Een eerste objectief van het project is de ontwikkeling van een formalisme dat voldoende universeel is om de structuurverschillen tussen de modules en subsystemen te overbruggen. Een tweede objectief is het verbeteren van de interoperabiliteit ven object-georiënteerde informatiesystemen, door een studie van de eigenschappen en de structuur van de interfaces tussen de systeemcomponenten. Een verder objectief is de configuratie-analyse van complexe systemen. Een manier om dit laatste probleem aan te pakken bestaat erin het te reduceren to het vinden van een eigenvector van een grote matrix.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ontwikkeling en controle van breedbandnetwerken voor multimedia toepassingen. 01/01/1996 - 31/12/1998

          Abstract

          Het project ontwikkeld geavanceerde plannings- en traffic engineering algoritmen voor breedband telecommunicatie netwerken. De volgende twee gebieden worden bestudeerd : het access netwerk en het ATM schakel netwerk. De planningsalgoritmen worden gebruikt voor het ontwerp van de topologie van het netwerk, de routering van de informatie en de dimensionering van de netwerk resources. Het traffic engineering gedeelte concentreert zich op buffer dimensionering, integratie van verschillende verkeersstromen en bijhorende controle mechanismen en outering en doorbelasting van ATM verkeer. Eenvoudige traffic engineering regels worden gebruikt om het ATM netwerk te plannen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           LAN- en MAN-verkeer in het ATM-netwerk : B-ISDN dichter bij de gebruiker brengen. 01/01/1996 - 31/12/1997

           Abstract

           Dit project heeft tot doel een bijdrage te leveren in de volgende gebieden : (i) identificeren en evalueren van mechanismen die toelaten het LAN/MAN verkeer op een transparante manier te versturen over een ATM publiek netwerk (ii) onderzoeken van de invloed van het LAN/MAN verkeer op de cell-stroom van connecties die op basis van een kontrakt tot stand zijn gekomen (bv. CBR verkeer) (iii) invloed van de introductie van LAN/MAN verkeer op de bestaande ATM netwerk controle functies zoals CAC (connections admission control), UPC/NPC (usage parameter control/network parameter control), traffic shaping.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Onderzoeksplatform voor onderzoek en proeven op het gebied van engineering. (EXPERT) 30/09/1995 - 30/06/1998

            Abstract

            Dit projekt bestudeert de integratie van verschillende diensten in een ATM-netwerk (real-time en niet real-time) alsook de controle-mechanismen die de "Quality of Service" moeten garanderen. Deze studie gebeurt zowel theoretisch als experimenteel.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject