Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoek focust op bedrijfseconomie in de maritieme sector en bij uitbreiding de maritime keten (incl. hinterlandverbindingen). Verdere onderzoeksinteresse: transport economie, innovatie in de maritime keten

Klimaatbestendige en milieuduurzame vervoersinfrastructuur, met de nadruk op binnenvaart (CRISTAL). 01/09/2022 - 31/08/2025

Abstract

De hoofddoelstelling van het project CRISTAL (36 maanden) is het aandeel van het vrachtvervoer over de binnenwateren (IWT) te verhogen met met ten minste 20% te verhogen op drie proeflocaties (Italië, Polen en Frankrijk). Het CRISTAL project zal de capaciteit van de binnenvaart verzekeren op 50%, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden. Daartoe zal CRISTAL geïntegreerde, coöperatieve en innoverende oplossingen uitwerken, testen en geïntegreerde, coöperatieve en innovatieve oplossingen uitwerken, testen en implementeren in de drie als proef aangewezen gebieden van de partners in Italië, Frankrijk en Polen. Het project zal de aspecten technologische innovatie/ontwikkeling en digitalisering omvatten; verdere vooruitgang in de richting van het fysieke internet, governance-oplossing en bedrijfsmodellen worden voorgesteld, waarbij wordt gestreefd naar duurzaamheid en veerkracht van de infrastructuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Europees training and onderzoeksnetwerk rond autonome vaartuigen voor slimme binnenvaart (AUTObarge) 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

De Europese waterwegen bieden een vitale infrastructuur die de afgelopen eeuw sub-optimaal gebruikt werd. Onbemand Vervoer biedt een unieke kans om deze waterwegen te heractiveren en zo een opportuniteit te creëren voor een verdere verduurzaming van de logistiek. Hiertoe vinden reeds verschillende operationele onderzoeksprojecten plaats. Echter, naast operationele en technologische innovaties, moeten ook belangrijke juridische hindernissen worden overwonnen om tot een succesvolle commerciële marktintroductie te kunnen overgaan. Deze uitdagingen bestaan zowel op het vlak van regulering als op het vlak van contractenrecht. Dit project beoogt om deze hindernissen in beide domeinen uit de weg te ruimen. Een uitgebreid aantal wettelijke bepalingen verzetten zich tegen onbemande binnenvaart. Het probleem dat aan de basis hiervan ligt, is dat een juridisch kader dat onbemande scheepvaart erkent en verder gaat dan loutere experimenteerwetgeving, afwezig is. Dit deelproject zal obstakels in regulering tegen het gebruik van onbemande scheepvaart onderzoeken en zal de beleidsargumenten die aan de basis liggen van deze obstakels analyseren. Op basis hiervan beoogt het project een toolbox te ontwikkelen die tot doel heeft ontwikkelaars een compliance check te laten doen van hun designs. Bovendien beoogt het project om te analyseren hoe de vastgestelde obstakels in andere industrieën geremedieerd werden, zoals de luchtvaartsector, die al verder staat in onbemand vervoer. Op basis van deze best practises en rekening houdend met de onderliggende beleidsdoelstellingen beoogt dit project een voorstel te doen voor innovatie van regulering dat een succesvolle marktintroductie van onbemande binnenvaart mogelijk moet maken. Ook een toegesneden contractrechtelijk kader, dat rekening houdt met de gewijzigde actoren, beschikbare informatie en risico's die resulteren van de ontwikkeling naar onbemand vervoer is afwezig. Deze afwezigheid geeft aanleiding tot rechtsonzekerheid, kan de verzekerbaarheid van risico's in het gedrang brengen en verhoogt transactiekosten. Daarmee kan het onaangepast contractrechtelijk kader een belangrijke hindernis vormen die in de weg staat van het commercieel gebruik van onbemande binnenvaart. Dit is no meer relevant rekening houdend met het dwingend rechtelijk karakter van het vervoerrecht, wat de mogelijkheden voor contractuele risicomanagementstrategieën beperkt. Dit deelproject heeft in de eerste plaats tot doel om flessenhalzen in het contractrechtelijk kader bloot te leggen, die in de weg staan van rechtszekerheid, voorzienbaarheid en een eerlijke risicoverdeling voor de sectoractoren die betrokken zijn bij onbemand binnenvaartvervoer. Op basis van deze analyse en rekening houdend met best practises van andere sectoren en sectorconsultatie, beoogt dit deelproject om een voorstel te maken voor zowel de contractpraktijk, als voor een wijziging in het juridisch kader, dat toelaat om deze belangen in rekening te nemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaartconcepten voor het effectief verplaatsen van containervracht (NOVIMOVE). 01/06/2020 - 31/05/2024

Abstract

De voordelen van de binnenvaart als energiezuinige en CO2-arme transportmodus worden vandaag de dag niet ten volle benut door lacunes in het logistieke systeem. Binnenvaartcontainerschepen betalen 6-8 keer voor het aandoen van zeehaventerminals met lange wachttijden. Er gaat meer tijd verloren door suboptimale navigatie op de rivieren en kanalen en het wachten bij bruggen en sluizen. Daarnaast hebben lage beladingsfactoren van containers en schepen invloed op de logistieke systemen, omdat er onnodig veel containers worden vervoerd en ritten worden gemaakt. De strategie van NOVIMOVE is om het logistieke systeem te "condenseren" door de beladingsgraad van de containers te verbeteren en de wachttijden in de zeehavens te verkorten, door een betere planning en uitvoering van de rivierreizen en door vlotte doorvaarten door bruggen en sluizen mogelijk te maken. De innovaties van NOVIMOVE zijn: (1) reconstructie van de lading om de beladingsgraad van containers te verhogen, (2) mobiele terminals die binnenschepen voeden, (3) slimme riviervaart door het samenvoegen van satellietgegevens (Galileo) en realtime-gegevens over de rivierdiepten, (4) vlotte doorvaart van bruggen/sluizen door een dynamisch planningsysteem voor een beter beheer van de corridors langs de TEN-V-route Rijn-Alpijn (R-A), (5) concepten voor innovatieve schepen die zich kunnen aanpassen aan een lage watertoestand met behoud van een volledig laadvermogen, en (6) nauwe samenwerking met logistieke belanghebbenden, havens en waterautoriteiten langs de R-A-route: Antwerpen, Rotterdam, Duisburg, Basel. De ontwikkelingen in de NOVIMOVE-technologie zullen worden gedemonstreerd door middel van virtuele simulatie, schaalmodelproeven en demonstraties op ware grootte. NOVIMOVE-innovaties zullen de hoeveelheid vracht die door de binnenvaart langs de R-A-corridor wordt vervoerd met 30% beïnvloeden ten opzichte van de basisgegevens van 2010. Het consortium NOVIMOVE 21 leden verenigt logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksorganisaties uit 4 EU-lidstaten en twee geassocieerde landen. Het werkplan bevat 4 technische werkpakketten. De looptijd van het project is vier jaar; de gevraagde financiering is 8,9 MIO.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Dennie Lockefeer. 01/10/2019 - 31/07/2024

Abstract

De leerstoel Dennie Lockefeer komt tot stand door een geldelijke bijdrage die ter beschikking wordt gesteld voor financiering van onderzoek, onderwijs en/ of wetenschappelijke dienstverlening. De leerstoel kan ingezet worden voor onderzoek (bv. ter ondersteuning van de binnenvaartsector, innovatieve binnenvaartconcepten,…), onderwijs (bv. uitreiken van een tweejaarlijkse award voor beste thesis/doctoraat,…) en dienstverlening (colloquium, organiseren van een lezingenreeks,…).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Leerstoel BNP Paribas Fortis in transport, logistiek en havens. 01/10/2010 - 30/09/2024

Abstract

De Universiteit Antwerpen (Departement Transport en Ruimtelijke Economie) en BNP Paribas Fortis hebben de handen in elkaar geslagen voor de oprichting van een leerstoel in transport, logistiek en haven. Via de leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de haven- en logistieke wereld. De wereld is voortdurend in beweging, en dat geldt zeker ook voor de haven- en logistieke sector. Zo zullen grote, nieuwe machten zoals India en Brazilië het hele transportvraagstuk beïnvloeden. Daar willen we met de leerstoel op inspelen, net zoals op nieuwe trends op logistiek vlak zelf. Ook op microniveau ligt er werk op de plank. Als e-commerce bijvoorbeeld nog stevig terrein wint, heeft dat consequenties op transportvlak, en ook op het soort goederenstromen en de route die ze volgen. In het kader van de leerstoel worden onder meer congressen en seminaries georganiseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Via een slim juridisch kader naar slim autonoom binnenvaartvervoer. (autobarge) 01/12/2020 - 30/11/2022

Abstract

De Europese waterwegen bieden een vitale infrastructuur die de afgelopen eeuw sub-optimaal gebruikt werd. Onbemand Vervoer biedt een unieke kans om deze waterwegen te heractiveren en zo een opportuniteit te creëren voor een verdere verduurzaming van de logistiek. Hiertoe vinden reeds verschillende operationele onderzoeksprojecten plaats. Echter, naast operationele en technologische innovaties, moeten ook belangrijke juridische hindernissen worden overwonnen om tot een succesvolle commerciële marktintroductie te kunnen overgaan. Deze uitdagingen bestaan zowel op het vlak van regulering als op het vlak van contractenrecht. Dit project beoogt om deze hindernissen in beide domeinen uit de weg te ruimen. Een uitgebreid aantal wettelijke bepalingen verzetten zich tegen onbemande binnenvaart. Het probleem dat aan de basis hiervan ligt, is dat een juridisch kader dat onbemande scheepvaart erkent en verder gaat dan loutere experimenteerwetgeving, afwezig is. Dit project beoogt de state of the art rond juridische aspecten van autonoom vervoer in kaart te brengen, stakeholders samen te brengen en internationale projecten voor te bereiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitbreiding van het kostenberekeningsprogramma voor de Belgische binnenvaart. 03/02/2020 - 08/05/2020

Abstract

In 2017 leverde Universiteit Antwerpen (Departement TPR) een kostenmodel voor de binnenvaart op aan de Vlaamse Waterweg. In dat model worden de kosten berekend op basis van de user inputs van een binnenvaartschipper. In de geüpdatete versie zal voor eenzelfde schip en eenzelfde reis een nieuwe berekening worden gemaakt maar dan als het schip autonoom / op afstand bestuurbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar 'how to make SNCB future-proof'. 15/11/2019 - 31/12/2021

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van strategieën voor de NMBS om het hoofd te bieden aan onzekere toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar passagiersvervoer per spoor. Deze strategieën zullen worden ontwikkeld op basis van meerdere scenario's, die op hun beurt worden geïdentificeerd op basis van wetenschappelijke literatuur, trends en voorspellingen. Er worden best-practices van buitenlandse spoorwegexploitanten geïdentificeerd. De belangrijkste focus van de scenario's ligt op verstoringen van het reizigersgedrag, die leiden tot een mogelijke verandering in de vraag naar reizigersvervoer per spoor. In de analyse worden onder meer verouderings- en sanitaire verstoringen, zoals bijvoorbeeld COVID-19, meegenomen. Vergrijzing wordt in brede zin behandeld, dat wil zeggen met betrekking tot digitalisering en fysieke mobiliteit. Voor elk scenario wordt een strategie ontwikkeld, goed gedefinieerd in het kader van de prioritaire doelstellingen van de NMBS. De strategieën houden ook rekening met de doelstelling van de NMBS om een deel van de piekvraag te verschuiven naar de dalperiode. Bijgevolg wordt een optimale strategie geformuleerd die door de NMBS moet worden gevolgd, d.w.z. een strategie die zo robuust mogelijk is met betrekking tot de verschillende hierboven vermelde scenario's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de economische effecten van het ballastwaterverdrag. 12/12/2017 - 31/10/2018

Abstract

Sinds 8 september 2017 is het ballastwaterverdrag officieel geratificeerd door de IMO. Het doel van het ballastwaterverdrag is de bescherming van het maritieme milieu. Dit onderzoek focust dan ook op de economische (en maatschappelijke) kosten-batenanalyse van mogelijke uitzonderingen van het ballastwaterverdrag, met name de mogelijkheid tot instelling van een zogenaamde 'Same Risk Area'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groene scheepvaart: beheer en innovatie voor een duurzame maritieme logistieke keten. 01/09/2017 - 31/08/2020

Abstract

Om het begrip vooruit te helpen van de impact van instrumenten gerelateerd aan maritiem vervoer, wordt, in voorbereiding van het verdere werk van de handels- en logistieke en de havenmanagementgroepen binnen het project, een onderzoeksonderwerp uitgewerkt binnen het domein van de het kwantificeren van de analyse van de kostenimpact van milieubeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaart- en maritieme transportconcepten (NOVIMAR) 01/06/2017 - 30/11/2021

Abstract

NOVIMAR heeft als doel binnenvaart en short sea zodanig aan te passen dat het optimaal gebruik kan maken van het systeem van waterwegen, schepen en havens / terminals. Om dit te bereiken, introduceert NOVIMAR de watergebonden versie van 'platooning': de Scheepstrein. Dit is in essentie een aantal onbemande Volgschepen met eigen zeil- en manoeuvreercapaciteiten, tijdelijk geleid door een bemand Leiderschip. Schepen zullen in staat zijn om zulke treinen te vervoegen en te verlaten, op plaatsen vlakbij hun punten van oorsprong en bestemming aan landzijde of inlands. De geraamde baten en impacten zijn: vermindering van bemanningskosten resulteren in 47% totale kostenvermindering voor binnenvaart en tot 88% stafkostenvermindering voor short sea, verbeterde logistieke flexibiliteit, 10-15% minder energieverbruik / emissies, oplossingen om barrières tussen transportmodi te overkomen en een hoog potentieel om wegcongestie en geassocieerde kosten te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Open network of hyper connected logistics clusters towards Physical Internet (CLUSTERS 2.0). 01/05/2017 - 31/07/2020

Abstract

Het Europese project Clusters 2.0 beoogt een duurzaam, efficiënt en volledig geïntegreerd transportsysteem. Clusters 2.0 connecteert hubs voor vracht met elkaar om zo de goederenstroom te optimaliseren en heeft de ambitie een open community voor Europese verladers en logistieke dienstverleners op te zetten. Eigenlijk willen de partners binnen Clusters 2.0 evolueren naar een goederenstroom zoals die van data op het internet. Dit project draagt bij tot lokale, regionale en Europese ontwikkeling, terwijl de lokale impact zoals congestie, geluid, ruimtegebruik niet beïnvloed wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe elementen van concurrentie in de containervaart. 01/04/2017 - 31/03/2018

Abstract

De containervaart ervaart een aantal belangrijke ontwikkelingen (fusies en overnames, de vorming van nieuwe allianties, ...) Het pessimisme in de containervaart wordt versterkt door het faillissement van Hanjin. Wat is de impact van deze recente ontwikkelingen op de mate van concurrentie, de intensiteit van de concurrentie, ... Het projectvoorstel bestaan uit het verzamelen van gegevens om een aantal indicatoren van de concurrentie voor de container lijnvaartsector berekenen. De uitdaging is om de maandelijkse gegevens en gegevens te verzamelen voor de container divisie van de vervoerder. Een job student kan dit onderzoek te ondersteunen. Het project breidt het databestand opgesteld in het kader van mijn doctoraal onderzoek uit en resulteert in een uitgebreide database, een Excel tool en een gezamelijke paper.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Informatieverzameling rond procedures voor olielekken. 15/07/2016 - 15/10/2016

Abstract

De paraatheid en het algemeen regime in een land begrijpen voor procedures voor olielekken, is belangrijk om de havenpraktijk effectief te documenteren. Met die kennis is de Universiteit Antwerpen in staat interviews op te zetten voor zowel Antwerpen als Rotterdam met managers in de Havenautoriteit, organisaties verantwoordelijk voor het opruimen, en locale overheden, naargelang nodig.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Brein-Tranversale evaluatie van intermodale nieuwe strategieën (BRAIN-TRAINS). 01/12/2013 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. 01/09/2013 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Werken aan concurrentiekracht. Aanbevelingen voor een spoorstrategie voor het Havenbedrijf Gent. 01/07/2012 - 30/11/2012

Abstract

Leveren van aanbevelingen die het mogelijk maken voor het Havenbedrijf Gent om een actieplan uit te werken voor het spoorvervoer, waarbij in eerste instantie de aandacht ligt op het aantrekken van nieuwe stromen en in tweede instantie op het stimuleren van een modal shift.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opwaarderen van schepen met nieuwe technologieën ter vermindering van de milieuvoetafdruk (RETROFIT). 01/10/2011 - 31/01/2015

Abstract

Het project 'Retrofitting' concentreert zich op de installatie van state-of-the-art innovatieve componenten of systemen aan boord van schepen reeds in de vaart. Deze installaties zijn in principe gedreven door de behoefte aan nieuwe wettelijke normen te voldoen of door de interesse van de reder om te upgraden naar een hogere operationele standaarden. Retrofitting moet een gevestigde praktijk in de scheepvaart worden betrekking hebbend op de gehele waardeketen en het continue verkennen van de technologische en economische mogelijkheden die aan de industrie en de maatschappij voordeel (op het vlak van kosten/baten en milieu) kunnen bieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject