Onderzoeksgroep

Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)

Expertise

type 1 diabetes continue glucose monitoring autoimmune polyendocrine syndromes

Exploratie van de bijdrage van NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) en insulineresistentie in de ontwikkeling van cardiovasculaire complicaties bij mensen met type 1 diabetes. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Cardiovasculaire ziekte (CVZ) is de belangrijkste doodsoorzaak bij patiënten met type 1 diabetes (T1D). Het risico op CVZ is 7 keer hoger dan bij de algemene bevolking, vooral bij patiënten met overgewicht en insuline resistenti (IR). De helft van de patiënten met T1D vertoont overgewicht. IR kent een rol in het ontstaan van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), hetgeen gekenmerkt wordt door leversteatose. Belangrijk is dat CVZ de belangrijkste doodsoorzaak is bij NAFLD. De diagnose van NAFLD is sterk afhankelijk van leverbiopsie, wat niet geschikt is voor routinematige screening. Nietinvasieve technieken worden gebruikt bij de diagnose van NAFLD, maar zijn niet gevalideerd bij T1D. De exacte prevalentie van NAFLD en de bijdrage van IR zijn nog niet onderzocht in T1D. Het beoordelen van IR is moeilijk wegens de invasieve aard van de gouden standaard (clamp test). Aangezien IR een rol kan spelen bij zowel CVZ en NAFLD, is er nood aan niet-invasieve diagnostiek. In dit multidisciplinaire project zullen we de nauwkeurigheid van nietinvasieve testen voor NAFLD beoordelen, een screeningalgoritme ontwikkelen, een innovatieve ademtest valideren om IR te beoordelen, de exacte prevalentie van NAFLD en IR in T1D bepalen, de link tussen IR en NAFLD onderzoeken en ten slotte de onafhankelijke bijdrage van IR en NAFLD aan CVZ nagaan. Indien NAFLD bijdraagt aan CVZ kan vroege detectie en behandeling de prognose beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De impact van een patiënt-gebaseerd multi-biomarker toestel om de glucosecontrole te verbeteren voor personen met type 1 diabetes. 01/11/2020 - 31/10/2022

Abstract

In type 1-diabetes mellitus (T1DM) worden insuline producerende bètacellen van de pancreas vernietigd, resulterend in hoge bloedsuikers en permanente nood aan insulinetherapie. Leven met T1DM is een uitdaging. Het vereist intensieve glucose monitoring en insulinetitratie om randnormale glycemies te bereiken om het risico op complicaties te verminderen. Meer en meer mensen met T1DM worden behandeld met insulinepompen en continue glucose monitoring (CGM) sensoren. CGM verbetert metabole controle en levenskwaliteit en verlaagt hypoglycemie. De huidige CGM-toestellen hebben echter ook tekortkomingen. Ze waarschuwen niet voor een dreigende ketoacidose en ze geven geen informatie over lactaatlevels die geproduceerd worden tijdens intensieve inspanning. Door lactaat en ketonen toe te voegen, zal er additionele informatie zijn over glucosefluctuaties. Er is een urgente nood aan een patiënt-gebaseerd multibiomarker toestel dat behoedt voor hypoglycemie of ketoacidose, om de levenskwaliteit te verbeteren en de mogelijkheden om te kunnen sporten te vergroten. Dit laatste is belangrijk omdat mensen met T1DM vaak niet sporten uit angst voor hypoglycemie. De belangrijkste onderzoeksvraag van dit project is de toegevoegde waarde van de bepaling van andere biomarkers (ketonen, lactaat) bovenop glucose in personen met T1DM in het dagelijks leven, maar ook tijdens verschillende soorten inspanning (anaeroob, aeroob). Dit zal resulteren in betere algoritmes om de glycemiecontrole te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verband tussen residuele betacel functie en glycemische variabiliteit in (pre)type 1 diabetes. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)