Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn academische en toegepaste werk voor de industrie en de overheid richt zich vooral op hoe gedragsontwerp, psychologie en technologie kunnen helpen bij het creëren van positieve gedragsveranderingen om veerkracht, gezondheid en duurzaam gedrag te bevorderen. Enkele van de vragen waarop ik me focus in mijn werk: Hoe kunnen we positieve gedragsverandering bevorderen met behulp van gedragsinzichten en technologie? Wat zijn de individuele en sociale vooroordelen die ons denken, gedrag en besluitvorming vormen? Hoe gaan organisaties, overheden en hun leiders om met onzekerheid en complexiteit? Ik heb de afgelopen 10 jaar afwisselend in de industrie en de academische wereld gewerkt, voornamelijk in het VK, de VS en Australië. Zo heb ik als senior onderzoeksmedewerker geholpen bij het oprichten van het ANU Policy Experiments Lab, een samenwerkend team van onderzoekers en gerelateerde middelen dat werkt aan experimentele en quasi-experimentele studies met een expliciete beleidsfocus. Als hoofdgedragswetenschapper bij ThinkPlace heb ik een groep gedragsinzichten opgezet en geleid die zich richtte op de toepassing van experimentele methoden en computationele modelleringstechnieken om gedragsverandering, sociale invloed, (politiek) vertrouwen, groepsprestaties en besluitvorming te verkennen. Ik heb een aantal onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd, gefinancierd door industrie en overheid, die zich richtten op gedragsverandering en gedragsontwerp in de context van klimaatverandering en de circulaire economie. Ik heb onderwijs gegeven (en blijf dit doen) in onderzoeksmethoden en datawetenschap, gedragsontwerp, statistiek en sociale psychologie aan universiteiten, evenals voor klanten in de industrie, defensie en de overheid.

Adaptive Human Operator Interaction with Autonomous Systems (AHOI). 01/12/2023 - 31/03/2027

Abstract

Bij autonome systemen is menselijke interactie essentieel. Hoewel machines onzekere scenario's aankunnen, ontbreekt het vaak aan ethische overwegingen. AI-systemen, die vaak "black boxes" zijn, nemen beslissingen die niet transparant zijn. Dit gebrek aan transparantie kan een uitdaging zijn voor menselijke operators, vooral in risicovolle situaties, wat leidt tot problemen met monitoring en ethische kwesties. Menselijke vooringenomenheid kan deze interactie ook beïnvloeden, wat resulteert in overmoed of het negeren van AI-aanbevelingen, waardoor het vertrouwen in het systeem afneemt. Het consortium Adaptive Human Operator Interaction with Autonomous Systems (AHOI) streeft ernaar te begrijpen hoe uitlegbaarheid en vertrouwen in AI elkaar beïnvloeden. Dit team van diverse onderzoekers focust op vertrouwen in de context van maritieme autonome navigatie. Het onderzoek omvat: 1. Het ontwikkelen van een robuust autonoom navigatiesysteem voor dynamische maritieme omgevingen, gebruikmakend van geavanceerde machine learning voor onbekende instellingen. 2. Bestuderen hoe uitlegbare AI (XAI) de vertrouwens- en besluitvormingsprocessen van operators beïnvloedt, om het begrip van AI-beslissingen voor operators met verschillende expertise te verbeteren. 3. Onderzoeken van de interactie tussen menselijke vooroordelen en transparantie in mens-machine interactie, om optimale samenwerkingspunten te identificeren. 4. Het ontwerpen van een geavanceerde mens-machine-interface (HMI) die inzicht biedt in AI-beslissingsprocessen, aangepast aan ervaringsniveaus van gebruikers. 5. Gebruikmaken van XAI en visualisatiesoftware om een dynamische, interactieve HMI te creëren die uitleg aanpast op basis van gebruikersfeedback, ter bevordering van continu leren. Deze allesomvattende aanpak streeft naar een systeem dat zowel robuust als transparant is, wat efficiënte mens-machine-samenwerking in maritieme navigatie faciliteert. Hoewel gericht op maritieme navigatie, zijn de bevindingen breder toepasbaar in de defensie, zoals bij mijnenjacht, surveillance, UAV- en UGV-operaties. In AHOI zal iMec onderzoek doen naar AI en XAI, UA en AMA zullen de vooringenomenheid van menselijke operators bestuderen, en MAHI zal zich richten op het situationeel bewustzijn van autonome vaartuigen en het ontwerp van de HMI.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een systeembenadering voor het gebruik van sociale normen bij de overgang naar een circulaire economie. 01/05/2023 - 30/04/2027

Abstract

Met behulp van mix-methods onderzoek wil dit project een systeemvisie ontwikkelen op gedragsverandering binnen twee belangrijke CE-domeinen (kledingconsumptie en voedselverspilling) om een set van sleutelfactoren te identificeren met de meeste potentiële hefboomwerking voor pro-circulaire gedragsverandering. Op basis van gedragswetenschappelijke literatuur zullen hypotheses over deze factoren worden getest aan de hand van enquête-experimenten. Dit onderzoek heeft drie belangrijke resultaten (i) een fundamenteel begrip van de belangrijkste hefbomen binnen twee belangrijke CE-domeinen, kledingconsumptie en voedselverspilling; (ii) een conceptueel kader dat richting kan geven aan de ontwikkeling van gedragsinterventies om pro-circulair gedrag binnen die domeinen te bevorderen en (iii) leerervaringen, strategieën en modellen voor ontwerpers, onderzoekers en beleidsprofessionals om interventies te implementeren en te evalueren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

REuse in Style Living Lab 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

De modesector staat voor een aantal uitdagingen op gebied van duurzaamheid. Fast-fashion domineert waardoor kleding vaak een te korte levenscyclus heeft, snel vervangen wordt en veel afval creëert. De focus van REuse in Style ligt op verlenging van de gebruiksfase van kleding en accessoires. Onderzoek toont aan dat de hiervoor noodzakelijke gedragsverandering veel barrières kent, maar dat juist de gebruiker de industrie mee in een circulaire transitie kan trekken. Het doel van het project is het ontwikkelen van kennis rond het ontwerpen voor een langere levensduur en hergebruik. Het startpunt hiervoor is kwaliteit en kwaliteitsperceptie als belangrijke variabele om gedragsverandering te realiseren. Om hergebruik door eenzelfde gebruiker en/of verschillende gebruikers te realiseren moet aangeboden kleding vooreerst voldoen aan objectieve en subjectieve kwaliteitseisen die aldus herkenbaar zijn. De gebruiksfase moet zo ontworpen worden dat een lange levensduur gefaciliteerd wordt door een blijvende positieve productbeleving en door kwaliteitsborging via onderhoud en reparatie. Het genereren van kennis gebeurt in nauwe samenwerking met modebedrijven die een voorbeeldrol spelen in een transitie naar een circulaire economie. Vanuit een systeemanalyse en innovatieworkshops worden verschillende design interventies via cocreatie gedetailleerd en door middel van experimenten getest. De nieuwe design inzichten en demonstraties beogen een directe inzetbaarheid door de brede modesector en (nieuwe) circulaire waardeketen partners.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

REuse Lab. 01/09/2022 - 15/02/2025

Abstract

Het REuse Lab is een serviceplatform dat bedrijven in circulaire transitie ondersteunt in de implementatie en ontwikkeling van herbruikbare alternatieven voor single-use producten. Het REuse Lab richt zich specifiek op het genereren van kennis voor technische objectieve kwaliteitsgarantie, kwaliteitsperceptie door vertrouwen en gebruiksgemak en ervaring, en voor de optimalisatie van een kwaliteitsborging door de waardeketen en nieuwe services. Het multidisciplinaire REuse Lab biedt expertise om in co-creatie met bedrijven en sectoren de hindernissen die de introductie van producten voor hergebruik belemmeren of vertragen aan te pakken, d.m.v. data verzameling in een wetenschappelijke experimentele setting. Verder bouwend op lopend onderzoek geeft deze IOF financiering het REuse Lab de mogelijkheid om de noodzakelijke basis business structuur uit te werken om een hefboom te creëren naar nieuwe financiering vanuit zowel de derde als vierde geldstroom.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

SCI impact evaluatie 01/10/2023 - 30/11/2023

Abstract

Service Civil International (SCI), opgericht in 1920, identificeerde de behoefte aan een gestructureerd kader om de impact op wereldwijde schaal te meten. Deze behoefte leidde tot de ontwikkeling van een kader voor impactmeting in 2021 door het Internationale Uitvoerend Comité. Het doel was om verder te gaan dan anekdotisch bewijs en een systematische methode te vestigen voor het evalueren van de bijdragen van SCI aan vrede, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Gedragsontwerp: Uitdagingen en kansen in kaart brengen. 01/07/2022 - 31/12/2023

Abstract

Behavioural design wordt steeds meer erkend als een belangrijke methode en strategie om sociale verandering mogelijk te maken. Als subdiscipline van het ontwerpen wordt het echter geconfronteerd met een aantal belangrijke problemen, waaronder een gebrek aan inzicht van hoe het feitelijk wordt gebruikt, en hoe effectief het is. Het voorgestelde project tracht dit op drie manieren aan te pakken, namelijk door : (1) Rechtstreeks in contact te treden met de belangrijkste stakeholders in zowel de particuliere als de overheidssector om te onderzoeken hoe behavioural design momenteel wordt toegepast en begrepen. (2) Het systematisch in kaart brengen van relevant werk in de publieke en private sector en (3) het gebruik van een (korte) online-enquête. Het onderzoek moet ons in staat stellen de uitdagingen te identificeren bij het begrijpen en toepassen van gedragsgerichte ontwerpmethoden en -technieken, en een reeks praktische richtsnoeren te ontwikkelen op basis van zowel de praktijk van ontwerpers en de academische kennis van gedragsveranderingsexperts. De resultaten omvatten een academische publicatie, ten minste één conferentiepresentatie en een stakeholderkaart die kan dienen als basis voor verdere samenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject