Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

Overdracht en bestuur van KMO's Opvolging in familieondernemingen Financiering van KMO's Value-Based management en creatie van aandeelhouderswaarde Bepalen van de kapitaalkost van niet beursgenoteerde ondernemingen Financieel management, Investeringsbeleid en financieringspolitiek in KMOs en grote ondernemingen Corporate governance Waardering van beursgenoteerde en niet beursgenoteerde ondernemingenen Financieel management in familiebedrijven Financiële planning en controle in KMOs Financieel risicobeheer

Strategische veranderingen in familiebedrijven: de oorzaken en gevolgen van strategische veranderingen door een "change readiness" perspectief 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Wetenschappelijke doelstellingen Om te overleven worden familiebedrijven, de dominante organisatievorm in Vlaanderen en economisch erg belangrijk, geconfronteerd met stijgende druk tot aanpassing aan steeds sneller veranderende omgevingen. Echter, veel familiebedrijven blijken vaak strategisch inert en conservatief. Een open vraag voor academici en beleidsmakers is onder welke condities familiebedrijven inertiekrachten kunnen overwinnen en succesvolle strategische veranderingen kunnen realiseren. Dit project wil vier centrale wetenschappelijke doelstellingen realiseren, dewelke voortvloeien uit vier belangrijke hiaten in de literatuur, en uitwerken in vier wetenschappelijke werkpakketten. Samengevat zijn dit de doelstellingen: • Cognitie: We onderzoeken hoe en wanneer Management Controle Systemen (MCS) het kennismanagement van familiebedrijven zodanig beïnvloeden dat nieuwe strategieën worden ontdekt, geïnitieerd, en succesvol geïmplementeerd. Hoofdvragen: Hebben familiebedrijven nood aan verschillende MCS in verschillende stadia van het strategieproces? Is de relatie tussen de kenmerken van MCS, kennismanagement, capaciteitsopbouw en strategische verandering context-afhankelijk? Wat zijn de antecedenten van het inkopen van kennis door familiebedrijven? Welke combinatie van interne kennisopbouw en inkopen van externe kennis leidt tot kennisgeneratie die strategische verandering ondersteunt en veranderingsbereidheid stimuleert? • Affect: We onderzoeken hoe "socioemotional wealth", leerkaders, psychologische veiligheid op teamniveau en een cultuur van organisatieleren de strategische veranderingsbereidheid beïnvloedt. De focus ligt vooral op de affectieve dimensie. Centrale vragen zijn: Hoe ontwikkelen actoren in familiebedrijven bereidheid voor strategische verandering en wat zijn de belangrijkste invloeden en katalysatoren? Hoe beïnvloeden leerkaders individuele cognitieve en affectieve veranderingsbereidheid? Hoe beïnvloedt de manier waarop leiders nieuwe situaties kaderen veranderingsbereidheid en hoe andere actoren kaderen? Hoe ontwikkelt psychologische veiligheid op teamniveau en beïnvloedt dit cognitieve en affectieve veranderingsbereidheid op groepsniveau? Welke (bevorderende/belemmerende) rollen spelen leiders? • Governance structuren: Dit deel onderzoekt de interacties tussen eigenaarschap, management en raad van bestuur van het familiebedrijf en de invloed van deze samenhangende governance mechanismen op strategische verandering. Sleutelvragen zijn: Hoe beïnvloeden de relaties tussen topmanagement teams en raden van bestuur strategische verandering in familiebedrijven? Wat is de rol van familiale governance mechanismen en hoe interageren deze met andere governance structuren in het faciliteren van strategische verandering? Wat is de rol van contextfactoren? • Resources: We onderzoeken de rol en impact van financieringsbeperkingen in strategische veranderingsprocessen, zowel vanuit aanbod als vraag perspectief. Alternatieve financieringsbronnen om strategische verandering te initiëren en implementeren, en potentiële bottlenecks, worden bestudeerd. De aandacht gaat ook naar verschillen tussen generaties. Strategische verandering onderzoeken vanuit deze diverse perspectieven biedt een overkoepelend wetenschappelijk kader over strategische verandering en veranderingsbereidheid in familiebedrijven en vormt de basis voor de vele valorisatieacties van het project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek opvolging en overname in Vlaanderen. 01/04/2019 - 31/12/2019

Abstract

Het onderzoeksproject bestaat uit vier delen. De centrale onderzoeksvraag voor deel 1 kan omschreven worden als: 'In welke mate zijn ondernemingen waar de afgevaardigd bestuurder, zaakvoerder of persoon belast met het dagelijks bestuur ouder is dan 55 jaar zich bewust van de problematiek rond opvolging en overname en in welke mate is de situatie gewijzigd sinds de eerder uitgevoerde studie in 2015?'. Om de resultaten van dit onderzoek goed te kunnen vergelijken met de eerder uitgevoerde studie in 2015, zal deze bevraging zich beperken tot ondernemingen die minimum 20 jaar actief zijn en beantwoorden aan de rechtsvorm BVBA of NV. De selectie van KMO's zal gebeuren op gestratificeerde basis zodat voldoende KMO's uit elke grootte-categorie bevraagd worden. De dataverzameling zal gebeuren via een online enquête opgesteld met het Qualtrics platform. De opdrachtgever wil weten of ondernemers vandaag zich bewuster zijn van de problematiek van Opvolging en Overname, of ze beter geïnformeerd zijn en of ze gebruik maakten van de geboden begeleidingsmogelijkheden De centrale onderzoeksvraag die zal beantwoord worden in deel 2 is: In welke mate zijn pre-starters en starters er zich van bewust dat overname een mogelijkheid is om te starten? Het onderzoek in deel 3 beoogt het uitvoeren van een onderzoek over de intentie om te groeien via overname. De bevraging zal gebeuren bij steekrproeven van pre-starters, starters en groeiers in Vlaanderen aan de hand van een online enquête. Tenslotte zullen in deel 4 een aantal beleidsannbevelingen worden geformuleerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een onderzoek naar het huidig financieringslandschap en de te verwachten evoluties (met bijzondere aandacht voor ambitieuze starters en groeiers) en de rol van BAN-Vlaanderen, Hefboom en Microstart en andere actoren. 01/06/2018 - 31/10/2018

Abstract

In een eerste fase verwacht het Agentschap Innoveren & Ondernemen dat de componenten en de randvoorwaarden worden opgelijst van een matuur financieringslandschap waarover Vlaanderen moet beschikken om de start en groei van ondernemingen te stimuleren. In een tweede fase dient voor BAN-Vlaanderen, Hefboom en Microstart een evaluatie van de werking te worden opgemaakt alsook de contouren voor een nieuwe overeenkomst (inclusief KPI's).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het uitvoeren van een literatuurstudie in het kader van werkzaamheden rond de opschaling van jonge bedrijven/kmo's in België. 30/11/2015 - 31/03/2016

Abstract

In voorgaande studies werd vastgesteld dat het aantrekken van voldoende financiering voor de doorgroei van ondernemingen een belemmering vormt. Groeibedrijven doen in belangrijke mate beroep op interne financiering en traditionele vormen van bankfinanciering, doch deze financieringsbronnen zijn vaak niet voldoende. Bijkomende financieringsbehoeften dienen gefinancierd te worden met nieuwe vormen van bancaire en niet-bancaire financiering. Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek wordt vooreerst een overzicht gegeven van de financieringsbronnen die het meest geschikt zijn in de verschillende stadia van ondernemingsgroei. Vervolgens wordt besproken in welke mate financieringsbronnen gebruikt worden door Belgische groeiondernemingen en welke problemen zij ondervinden met het zoeken naar een geschikte financiering. Tenslotte wordt op basis van vaststellingen uit het literatuuronderzoek een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd om de financiering van groeiondernemingen te versterken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De verhouding tussen entrepreneuriale performantie bij familiebedrijven en de modererende rol van familiale betrokkenheid en bestuurskarakteristieken. 01/11/2014 - 28/02/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie inzake financiering van KMO's. 12/05/2014 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNIZO. UA levert aan UNIZO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek op het gebied van familiebedrijven en family offices. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De relatie tussen zin voor ondernemerschap ('entrepreneurial orientation') en de prestaties van familieondernemingen met aandacht voor de modererende rol van de familiebetrokkenheid en de mediërende rol van de familiale geëngageerdheid. 01/01/2012 - 31/12/2014

Abstract

De centrale onderzoeksdoelstelling bij dit project is het verhogen van de inzichten mbt de variabelen die prestaties van de familiebedrijven beïnvloeden. Op basis van informatie uit een schriftelijke enquête aangevuld met financiële data uit de gepubliceerde jaarrekeningen worden relaties tussen variabelen onderzocht en zullen eveneens meer verfijnde inzichten verworven worden mbt de bestaande heterogeniteit tussen familiebedrijven en mbt de intentie om bedrijven over te dragen naar de volgende generatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarlijkse enquête gehouden bij Belgische ondernemingen en gewijd aan financiering van KMO's. 04/06/2010 - 03/06/2013

Abstract

In elk van de volgende drie jaar zal een schriftelijke enquête worden afgenomen onder Belgische KMO's met als doel het in kaart brengen van de KMO-financiering vanuit vraagperspectief. In de enquête KMO-financiering zal aandacht worden besteed aan de beschikbaarheid van financiering, de evolutie in de kredietrelatie tussen bank en onderneming, het gebruik van diverse financieringsmiddelen en overheidsmaatregelen, de kennis inzake ratings en de houding ten aanzien van financiering met eigen middelen. Elk jaar zullen enkele vragen worden toegevoegd die inspelen op de actualiteit en recente evolutie binnen het domein van de KMO-financiering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De financiering van startende ondernemeningen in Vlaanderen: determinanten van het opstartkapitaal en het gebruik van bootstrap financiering. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Startende ondernemingen hebben geen 'track record' of opgebouwde reputatie en worden geassocieerd met een hoog falingsrisico. Toch moet een nieuwe ondernemer erin slagen voldoende startkapitaal bijeen te krijgen. Deze studie wil de determinanten van zowel het opstartkapitaal als van het gebruik van bootstrap financiering in pas gestarte venootschappen in kaart brengen. Bovendien wordt de impact van bootstrap financiering op de ondernemingsprestaties onderzocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven en de impact op de financiële structuur. 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

De overdracht mag als één van de belangrijkste en moeilijkste fasen beschouwd worden in de levenscyclus van een bedrijf. Voornamelijk de financiering van de ganse operatie blijkt vaak tot aanzienlijke problemen te leiden. Huidig onderzoek heeft tot doel tot meer inzicht te komen in deze problematiek via een studie over het gebruik van verschillende financieringstechnieken om de overdracht te regelen. Aansluitend kan bestudeerd worden wat de impact is van de overdracht op de financiële structuur en de toekomstige groei van de onderneming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verwerking van de KeFiK-enquête KMO-financiering. 08/06/2006 - 27/10/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Budgettaire impactberekening van de toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken. 29/06/2005 - 15/03/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verwerking enquêtes jongeren in de leertijd en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DSBO). 01/06/2004 - 30/10/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Optimale dynamische investeringsstrategieën op gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) van concurrerende ondernemingen in een omgeving van technologische en marktonzekerheden. 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Doelstelling van dit onderzoeksproject is de bestaande literatuur op gebied van strategische O&O-investeringen van concurrerende bedrijven in een onzekere technologische en marktomgeving zowel theoretisch als empirisch uit te breiden. Theoretisch wordt een speltheoretische benadering gebruikt om dynamische concurrentiestrategieën van bedrijven te bestuderen. Dit impliceert dat optimaal dynamisch O&O-gedrag wordt bepaald door rekening te houden met het gedrag van concurrenten, met de mogelijkheid van coalitievorming en met het onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Bijgevolg zal het dynamisch oligopoliemodel geanalyseerd worden. Empirisch hebben we de volgende doelstellingen: i) O&O-investeringen en innovatieve productiestrategieën analyseren voor Belgische bedrijven (door middel van de analyse van paneldata voor bedrijven);

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Deelname in de uitvoering van het project "Evaluatie van het Vlaams Waarborgfonds 23/11/2000 - 30/06/2001

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Groei in de Belgische ondernemingen: de rol van de eigendonsstructuur, samenstelling van het management en andere ondernemingskenmerken, financieringsbeperkingen en plannings- en controplesystemen. 01/01/2000 - 31/12/2002

  Abstract

  In dit project wordt onderzoek verricht naar het groeiprofiel van Belgische ondernemingen. Meer specifiek wordt op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie onderzocht of het groeiprofiel van familiale versus niet-familiale ondernemingen verschillend is en welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn (bv. samenstelling van het (top)management, het bestaan van financieringsbeperkingen en andere ondernemingskenmerken). Tevens zal aandacht worden besteed aan de wisselwerking tussen groei en veranderingen in plannings- en controlesystemen. Een vergelijking van de bekomen resultaten voor Belgische ondernemingen met de situatie in een aantal buurlanden (i.c. Frankrijk en Duitsland) zal het onderzoek afronden. //..Bij de uitvoering van dit project zal worden gebruik gemaakt van multivariate dataanalysetechnieken alsook van toepsaasingen van kennisexploratiesystemen ('data-mining'). Naast informatie afkomstig van jaarrekeningen zal informatie worden verzameld a.h.v. een grootschalinge schriftelijke enquête, alsook via de techniek van case study research voorgesteld door Eisenhardt (1989).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Strategisch investeringsgedrag in onderzoek en ontwikkeling en technologische vernieuwing in het midden- en kleinbedrijf 01/01/1999 - 31/12/2000

   Abstract

   Doelstelling: Dit VIS-project wil het investeringsgedrag in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de technologische vernieuwing bestuderen van midden-en kleinbedrijven (MKB's) wanneer bekend is dat de MKB's geconfrointeerd worden met soms hevige maar imperfecte concurrentievoreme op hun outputmarkten (oligopolie). //..Opzet: Vertrekkend van reeds bereikete sectoriële onderzoeksresultaten met een groep binnen- en buitenlandse onderzoekers een maximale onderzoeksmeerwaarde realiseren door de bestaande literatuur zowel op theoretisch als op empirisch gebied significant uit te breiden en door de inbreng van elke partner toegespitst op zijn eigen specialisme. Theoretisch wil het project de bestaande literatuur uitbreiden door enerzijds assymetrie en anderzijds onzekerheid in (dynamische) speltheoretische modellen van O&O-investeringen in te voeren, zowel bij het (de) innoverend(e) bedrijf(ven) als bij het (de) technologieadopterende bedrijf(ven). Empirisch door enerzijds bedrijfsdata over innovatie van Belgische en Nederlandse MKB's, verdeeld over drie Belgische en vijf Nederlandse regio's, met elkaar te relateren, waarbij ook directe koppelingen met jaarrekeningen zullen wordne gerealiseerd, en door anderzijds robuuste maatstaven voor O&O-externaliteiten of -spillovers te construeren. //..Nut: Nagaan welk de meest geschikte innovatiemaatstaven voor het (Belgisch en Nederlands) MKB zijn en voorbereiding van de realisatie van innhet Vijfde Kaderprogramma genoede objectieven (onderde activiteit 'Innovatie en deelneming van het MKB'), o.m. afleidne van optimale O&O-gerelateerde beleidsmaatregelen met het verschaffen van een antwoord op vragen als: 'welke maatregel of combinatie van maatregelen is wanneer het meest efficiënt bij het stimuleren van O&O van MKB's: voorzien van (méér) O&O-subsidies of stimuleren van Research Joint Ventures of nog een andere maatregel?'

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Onderzoek naar de groei van de Belgische bedrijven doorheen de gepubliceerde jaarrekeningen; afleiding van indicatoren voor een gericht overheidsbeleid. 01/10/1998 - 31/03/2000

    Abstract

    Als aanvulling op macro-economische groei-indicatoren kan groei onderzocht worden aan de hand van een constante steekproef van gepubliceerde jaarrekeningen van representatieve bedrijven.//..De onderzoeksgroepen FIM en KMO van het LUC beschikken reeds jaren over een uitgebreide database van financiële gegevens uit deze jaarrekening. Ook in het Departement Bedrijfseconomie van UFSIA werd een database aangelegd van een constante steekproef van ondernemingen voor de periode 1978-1993. Doelstelling van onderhavig project is om deze omvangrijke boekhoudkundige informatie verder te exploiteren en te analyseren naar groei-indicatoren van het bedrijfsleven en te pogen deze te verklaren.//..Na toetsing van de kwaliteit van de jaarrekeningen aan de hand van kwaliteitslabels van de Nationale Bank, zal het onderzoek toegespitst worden op://..- groei van omzetcijfers//..- groei van balanstotalen en specifieke subrubrieken als financiële en materiële vaste activa//..- groei van personeelsbestand met het oog op evolutie van tewerstelling in industrie en dienstensector, evolutie van de personeelskost als determinant van groei//..- evolutie van winstgevendheid, toegevoegde waarde, solvabiliteit, enz.//..- onderzoek naar kapitaalkost en financiële hefboomwerking//..- onderzoek naar verklarende relaties tussen groeicijfers en specifieke ondernemingsattributen zowel als financiële gezondheidsindicatoren van de bedrijven. //..Deze onderzoeken zullen steeds gestratifieerd worden naar grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Betrouwbaarheid en statistische significantie zullen onderzocht worden aan de hand van statistische software (SPSS). Hierbij werd tot nog toe vooral gebruik gemaakt van ANOVA technieken. //..In het raam van het project is het de bedoeling verder te gaan in het ontwikkelen van regionale en dimensionale prestatieindicatoren. Hierbij kan aandacht besteed worden aan nieuwe evoluties op het vlak van kennisexploratiesystemen (bv. data mining technieken).

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Leerstoel Bank J. Van Breda project 'Groeien of bloeien' 01/01/1998 - 31/12/1999

     Abstract

     Dit project onderzoekt de groeiproblematiek in handels-KMO d.m.v. de grounded theory methode. Motieven, noodzakelijke voorwaarden, en strategieën voor groei worden nagegaan bij handelsondernemingen. Strategische kenmerken van groeieres kunnen deze ondernemingen op weg helpen naar een succesvolle aanpak van de groeiproblematiek.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Invloed van variatie-zoekend gedrag op de effectiviteit van de verkoopspromoties: en analyse van de aankoophoeveelheidseffecten voor verschillende types van promotie-instrumenten. 01/10/1997 - 30/09/1999

      Abstract

      Dit project heeft tot doel een beter inzicht te verschaffen in de korte termijn effectiviteit van verkoopspromoties. De aard van de promotie-respons (merkomschakeling, wijziging in aankooptijdstip of -hoeveeheid) wordt verjklaard in functie van drie factoren: aankoopgedrag van de consumenten (belang van 'variety seeking'), kenmerken van de productcategorie (hedonisch/functioneel), en type promotie-instrument (waarde/hoeveelheid, direct/indirect). De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen tot een betere promotieplanning, en in het bijzonder tot een meer gefundeerde keuze van promotie-instrument in functie van de promotie-doelstellingen en kenmerken van de markt.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Doorlichting van de financiële besluitvorming in KMO's en wegen tot verdere optimalisatie van investerings- en financieringsbeslissingen. 01/12/1996 - 31/12/1997

       Abstract

       Zowel vanuit de literatuur als uit de ervaring zijn er sterke aanwijzigingen dat het financieel beheer in KMO's een structureel zwakke ondernemingsfunctie is, zeer dikwijls luoter boekhoudkundig en/of fiscaal georiënteerd. Het project wil door empirisch onderzoek de zwakke punten van het financieel besluitvormingsproces in KMO's blootleggen en analyseren. Tevens wil het project een aantal tools aanreiken die moeten toelaten de kwaliteit van de financiële besluitvorming in KMO's aanmerkelijk te verbeteren.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Opstellen van een haalbaarheidsstudie over 'Economic Intelligence' voor de KMO op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en innovatie 01/11/1996 - 31/12/1996

        Abstract

        In het kader van het ondersteuningsbeleid van het IWT (het Vlaams Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek) inzake Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) werd in opdracht van het Vlaams Technologisch Observatorium (VTO) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met betrekking tot het opstellen van een 'economic intelligence 'systeem voor het effectief meten en monitoren van Innovatie , Onderzoeks- en Ontwikkelingsinspanningen in de Belgische KMO-sector.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Doorlichting van het financieel risicobeheer in ondernemingen en het gebruik van nieuwe financiële instrumenten 01/10/1996 - 30/09/1998

         Abstract

         In dit project wordt vooreerst een overzicht gegeven van het aanbod van nieuwe afgeleide financiële produkten op wereldvlak, en wordt aan de hand van enquetes en interviews gepeild naar het gebruik van deze instrumenten in Belgische ondernemingen. Hierbij wordt tevens de impact onderzocht van een verdere Europese eenmaking op het produktengamma. Daarna wordt aandacht besteed aan de prijszetting- en gebruiksmogelijkheden van exotische opties.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          De kapitaalkost van niet-beursgenoteerde ondernemingen: een empirische analyse. 01/12/1995 - 31/12/1996

          Abstract

          In dit onderzoek zal de kapitaalkost op verschillende manieren berekend worden. Voor beursgenoteerde ondernemingen wordt hierbij omwille van praktische overegingen een beroep gedaan op het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Indien voor niet-beursgenoteerde ondernemingen een vergelijkbare onderneming inzake bedrijfsrisico kan gevonden worden, kan het CAP-model eveneens gebruikt worden. De berekende betacoefficienten dienen echter aangepast te worden om rekening te houden met het verschil in financieel risico. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van jaarrekening informatie omtrent de schuldfinancieringsgraad.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Financiële planning en controle: kritische succesfactoren voor een KMO? 01/09/1995 - 31/08/1996

           Abstract

           De doelstelling van het onderzoek is nagaan in welke mate de KMO's beschikken over een financieel planningssysteem op korte termijn en hierbij aansluitend financiële controletechnieken hanteren. Bij de financiële planning op korte termijn wordt de nadruk gelegd op de wijze waarop budgetinformatie verzameld wordt, de betrokkenheid van de onderneming hierbij en de gedetailleerdheid van het budget. Onder financiële controle verstaan we de systemen van financiële en operationele prestatiemeting.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            De besluitvorming inzake financieringsbeslissingen in Belgische ondernemingen 01/10/1991 - 30/09/1993

            Abstract

            In dit project wordt een descriptieve analyse gemaakt van het gedrag van Belgische ondernemingsleiders ten aanzien van het nemen van beslissingen inzake de aantrekking van geldmiddelen. Bovendien wordt onderzocht op welke wijze de finacieringspolitiek in de praktijk geformuleerd worden.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Domeinonderzoek financiering 01/04/1989 - 31/10/1996

             Abstract

             In het kader van dit domeinonderzoek wordt sinds 1993 aandacht besteed aan de besluitvorming inzake financieringsbeslissingen. Er wordt een descriptieve analyse gemaakt van het gedrag van Belgische ondernemingsleiders ten aanzien van het nemen van beslissingen inzake de aantrekking van geldmiddelen. Bovendien wordt onderzocht op welke wijze de finacieringspolitiek in de praktijk geformuleerd worden.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)