Onderzoeksgroep

Expertise

Manuscriptstudie en genetische literatuuronderzoek Finnegans Wake.

Jewgreek is greek jew. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Dit project onderzoekt de manier waarop de Grieks-Latijnse traditie staat tegenover de Joods-Christelijke in het werk van James Joyce en in de manier waarop dit werk werd en wordt gelezen door literatuurwetenschappers, theologen en filosofen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Literatuur en "the extended mind": een herziening van het modernisme. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project past het begrip 'extended mind' toe op het literaire modernisme. De interactie van een schrijver met zijn of haar manuscripten wordt beschouwd als integraal aspect van de 'extended mind', dat rechtstreekse gevolgen kan hebben voor de bewustzijnsvoorstelling van personages. De focus op bewustzijnsvoorstelling in het literaire modernisme wordt vaak voorgesteld als een 'inward turn'; deze visie wordt herzien via manuscriptonderzoek en cognitieve narratologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Becketts bibliotheek: leessporen en hun interpretatieve implicaties. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

Centraal in dit project staan de lectuurnotities en marginalia in de nog nooit volledig onderzochte, persoonlijke bibliotheek van de Ierse schrijver Samuel Beckett. Enerzijds biedt deze bibliotheek een schat aan nieuwe informatie (zoals Becketts aantekeningen in de marge); anderzijds omvat ze niet alle boeken waar Beckett ooit mee gewerkt heeft (wat onder meer blijkt uit andere leesnotities in aparte notitieboekjes). Het project zal daarom (1) nagaan wat de relevantie is van de voorhanden leessporen voor de interpretatie van Becketts werk en (2) de lacunes in de bibliotheek in kaart brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De genese van Samuel Becketts roman Comment c'est / How It Is. 01/10/2009 - 30/09/2010

Abstract

Een elektronische genetisch-kritische editie van Becketts roman Comment c'est/How It Is, gecodeerd in XML (eXtensible Markup Language), bestaande uit transcripties en facsimile's van de 14 manuscriptversies van Comment c'est (facsimile's en transcripties) plus alle versies van Becketts eigen vertaling naar het Engels, met een kritisch apparaat om de lezer door de manuscripten te leiden. De editie gaat gepaard met een monografie waarin de genese van de tekst wordt geanalyseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van "Schwarz wie holz" tot "Zwart als inkt": De Nederlandstalige vertalingen en bewerkingen van "Sneeuwwitje" in het kader van de literatuurhistorische receptie van de sprookjes van Grimm. 01/10/2008 - 03/02/2012

Abstract

Dit onderzoek stelt zich tot doel om de belangrijkste tendensen in de Nederlandstalige receptie van Grimm in kaart te brengen. In eerste instantie worden de populariteit en de status van de Grimm sprookjes onderzocht aan de hand van "Sneeuwwitje." Dit sprookje wordt als een paradigmatische casus genomen, en er wordt onderzocht in welke verschillende tekstuele verschijningsvormen dit specifieke verhaal zijn weg heeft gevonden naar de Nederlandstalige lezer in de periode van 1812 tot 2007 (vertalingen, bewerkingen, geïllustreerde versies, literaire parodieën). In tweede instantie wordt nagegaan hoe de aan- of afwezigheid van stilistische, structurele, narratologische en inhoudelijke aanpassingen in de vertalingen, bewerkingen en parodieën van "Sneeuwwitje" verklaard kan worden binnen de heersende en wisselende opvattingen rond kinderen, jeugdliteratuur, sprookjes en fantasieliteratuur (voor zowel kinderen als volwassenen), de positie van de jeugdliteratuur in het literaire systeem, en de visies op vertalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van "schwarz wie holz" tot "zwart als inkt": De Nederlandstalige varianten van "Sneeuwwitje" in het kader van de literatuurhistorische receptie van de sprookjes van Grimm. 01/07/2008 - 31/12/2012

Abstract

Dit project brengt de belangrijkste tendensen in de Nederlandstalige receptie van de Grimmsprookjes in kaart. Het vergelijkt de vertalingen, bewerkingen, geïllustreerde versies en parodieën van het sprookje "Sneeuwwitje" met de brontekst van Grimm en kadert de stilistische, structurele en inhoudelijke aanpassingen binnen de heersende en wisselende opvattingen rond het sprookje, fantasieliteratuur, de positie van de jeugdliteratuur, en de visies op vertalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaamse culturele specificiteit in vertaling: een empirische case-study. 19/02/2008 - 30/04/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Decompositie: een tekstgenetisch onderzoek naar literaire meertaligheid. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

De opzet van dit project is drievoudig: 1. het compositieproces van meertalige literaire werken reconstrueren; 2. een adequate editiemethode voor de genese van meertalige teksten uitwerken; 3. de studie van het ontstaansproces van meertalige literaire werken aanwenden voor de interpretatie ervan. Hiertoe wordt een initieel onderscheid gemaakt tussen twee soorten meertalige werken, waarbij telkens het latere werk van één auteur als case-study dient.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het geloof verliezen: James Joyce en religie. 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

James Joyce verloor al vroeg zijn katholieke geloof en dit werd een belangrijk thema in zijn werk. Maar zjin interesse voor geloof en ongeloof bleef centraal in zjin latere werk dat dank zij een grondig onderzoek van zijn manuscripten en notebooks voor het eerst ook factueel onderzocht kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Genese van de Finnegans Wake Notebooks. 01/10/2005 - 30/09/2015

Abstract

Continuering van de papieren en opstart van een electronische kritische uitgave van de Finnegans Wake Notebooks van James Joyce; studie -met het oog op boekpublicaties- over de inbreng van de omgeving van Joyce aan de redactie van het "Work in Progress" dat later Finnegans Wake zou heten en over de relatie van James Joyce met religie en meer bepaald met het katholicisme.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sprookjes opnieuw bekeken. Studie over de intertekstuele dialoog tussen sprookjestheorie en Duitse, Engelse en Nederlandse sprookjesbewerkingen in de periode van 1970 tot 2000. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

Sinds de jeugdliteratuur door de literatuurwetenschappers serieus wordt genomen als onderzoeksveld, worden vooral sprookjes uitvoerig bestudeerd. De meeste aandacht ging tot nu toe uit naar de sprookjes die verzameld zijn door de gebroeders Grimm. `Volwassen' literatuurtheorieën zoals de psychoanalyse, het feminisme, structuralisme en poststructuralisme hebben gezorgd voor nieuwe perspectieven op de oude teksten. Tegelijkertijd was en is er een levendige belangstelling voor de sprookjes bij auteurs en illustratoren. Schrijvers verzinnen nieuwe sprookjes en herschrijven de traditionele versies, en die verhalen worden vaak uitgegeven met vernieuwende illustraties. Voor mijn doctoraatsproject onderzoek ik de wisselwerking tussen het theoretisch discours over sprookjes enerzijds en de fictiebewerkingen anderzijds. Hoewel in beide genres vaak dezelfde ideeën uitgedrukt worden, hebben ze hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Aangezien kinderen meestal geen toegang hebben tot literatuurtheoretische teksten, kunnen de sprookjesbewerkingen gedeeltelijk dezelfde functie vervullen: vaak bieden zij immers een kritische blik op de versies van Grimm.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Receptie van James Joyce in Oost-Europa. 15/10/2003 - 14/09/2004

Abstract

Het is de bedoeling een beeld te schetsen van de verschillen en overeenkomsten in de receptie van het werk van James Joyce in Oost-Europa, voornamelijk tot het midden van de jaren tachtig. De drie periodes in deze receptie zullen bestudeerd worden: de historische achtergrnod, de betekenis van de invloed van de Westerse receptie; de vertalingen, de plaats van Joyce in het curriculum, of men Joyce beschouwde als 'een modern klassieker' en de publicatiegeschiedenis van het werk van Joyce en van de Joyce-kritiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sprookjes opnieuw bekeken. Studie over de intertekstuele dialoog tussen sprookjestheorie en Duitse, Engelse en Nederlandse sprookjesbewerkingen in de periode van 1970 tot 2000. 01/10/2003 - 30/09/2005

Abstract

Sinds de jeugdliteratuur door de literatuurwetenschappers serieus wordt genomen als onderzoeksveld, worden vooral sprookjes uitvoerig bestudeerd. De meeste aandacht ging tot nu toe uit naar de sprookjes die verzameld zijn door de gebroeders Grimm. `Volwassen' literatuurtheorieën zoals de psychoanalyse, het feminisme, structuralisme en poststructuralisme hebben gezorgd voor nieuwe perspectieven op de oude teksten. Tegelijkertijd was en is er een levendige belangstelling voor de sprookjes bij auteurs en illustratoren. Schrijvers verzinnen nieuwe sprookjes en herschrijven de traditionele versies, en die verhalen worden vaak uitgegeven met vernieuwende illustraties. Voor mijn doctoraatsproject onderzoek ik de wisselwerking tussen het theoretisch discours over sprookjes enerzijds en de fictiebewerkingen anderzijds. Hoewel in beide genres vaak dezelfde ideeën uitgedrukt worden, hebben ze hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Aangezien kinderen meestal geen toegang hebben tot literatuurtheoretische teksten, kunnen de sprookjesbewerkingen gedeeltelijk dezelfde functie vervullen: vaak bieden zij immers een kritische blik op de versies van Grimm.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijke begeleidingsopdracht : Daniel Ferrer. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten : James Joyce: de genese van "Ulysses" en "Finnegans Wake" 01/10/2003 - 15/03/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Work in Progess van James Joyce: geannoteerde tijdlijn. 01/01/2003 - 31/12/2006

Abstract

Dit project is een poging om de chronologie van Work in Progress (James Joyces werk aan Finnegans Wake) in kaart te brengen. In zijn brieven (vooral de correspondentie met Harriet Shaw Weaver), vermeldt Joyce vaak wat hij aan het lezen of aan het schrijven is. Deze twee activiteiten ' de absorptie en de productie ' komen ruwweg overeen met twee soorten tekstgenetisch materiaal: de (meer dan vijftig, in Buffalo, NY, bewaarde) notitieboekjes en de manuscripten (waarvan het merendeel in de British Library bewaard wordt). Naast de datering van deze materiële getuigen van het schrijfproces zal de tijdlijn een gedetailleerde verantwoording bieden van elke datering, met als doel een zo volledig en accuraat mogelijke reconstructie van dit complexe schrijfproces dat zeventien jaar in beslag heeft genomen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mediterranean Joyce. 01/10/2002 - 31/12/2004

Abstract

Samenstelling en editie van een verzameling papers op een internationaal congres over het werk van James Joyce in Triëst. Alle bijdragen op het congres werden gelezen en komen in principe in aanmerking. De "plenary lectures" (door Carla Marengo Vaglio, Thomas F. Staley, Margot Norris, Zack Bowen en Edward Said) worden zonder meer opgenomen, uit de andere teksten zal een selectie worden gemaakt. De verzamelde teksten zullen worden geredigeerd en van een uitgebreide inleiding worden voorzien.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Theoretische implicaties van elektronische teksteditie 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Het belang van de mogelijkheden van computers in de studie van literaire teksten wordt nog steeds onderschat. Aan de hand van de 'red-backed notebook' die James Joyce gebruikte in het schrijven van de vroegste delen van Finnegans Wake willen we de grenzen en de mogelijkheden onderzoeken van een electronische weergave van genetisch materiaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van James Joyce in de Europese literaturen. 01/10/2000 - 30/09/2002

Abstract

James Joyce was een van de belangrijkste auteurs van de twintigste eeuw en zijn invloed is merkbaar in alle Europese literaturen. De School of Advanced Study van de Universiteit van London coördineert een ambitieus comparatistisch onderzoeksproject over de receptie van Britse schrijvers in de Europese literatuur. Geert Lernout werd gevraagd om het project over Joyce te leiden. Onderzoekers uit alle landen van Europa zullen een bijdrage schrijven voor een boek dat zal worden uitgegeven door Athlone Press in London. Een elektronische bibliografische database volgt vijf jaar na de boekpublicatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De verhalende blik van een Poete Maudit: een vergelijkende analyse van derelatie tussen literaire brontekst en filmadaptatie in Pier Paolo Pasolini's Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, I racconto di Canterbury 01/10/1999 - 30/09/2001

  Abstract

  Een vergelijkende analyse van de relatie tussen literaire brontekst en filmadaptatie in Pier Paola Pasolini's Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re I racconti di Canterbury.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Uitwerken van een monografie over de rol van literaire samenwerking bij het schrijven van Finnegans Wake van James Joyce. 01/10/1999 - 30/09/2000

   Abstract

   James Joyce heeft zijn roman Finnegans Wake niet alleen geschreven: door zijn zwakke gezondheid en meer bepaald als gevolg van verschillende oogoperaties, was hij soms lange tijd niet in staat om zelf te werken. Dit gegeven heeft sommige critici ertoe gebracht te beweren dat het boek het gevolg is van een literaire samenwerking met een hele groep medewerkers. In dit boek wil ik op basis van genetische gegevens onderzoeken in hoeverre deze bewering klopt.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Emancipatie en imperialisme : een literaire theorie studie. 28/02/1999 - 30/11/1999

    Abstract

    De Engelstalige literatuur in India wordt als een horizon gebruikt van een studie van de gevolgen van de koloniale macht en de realiteit van het post-colonialisme in India in de tweede helft van de twintigste eeuw. De strijd tussen imperialisme en emancipatie wordt bekeken vanuit het perspectief van Indiase politicologen, postcoloniale theoretici, dit alles in een lectuur van het werk van R.K. Narayan, Anita Desai en V.S. Naipaul.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Hypertekst en de encyclopedische roman. 01/01/1998 - 31/12/1999

     Abstract

     Het is de bedoeling van dit project om te onderzoeken hoe compatibel de encyclopedische roman is met het begrip 'hypertekst'. De encyclopedische roman, d.w.z. een roman die de lezer de indruk geeft dat hij een totaalbeeld oplevert van de menselijke kennis en ervaring, is nauwelijks te lezen zonder de hulp van allerlei naslagwerken. Enerzijds wil dit project daarom een praktische strategie uitwerken voor het hypertekstueel editeren van twintigste-eeuwse encyclopedische romans. Anderzijds moeten deze hypertekst-toepassingen ook theoretisch onderbouwd worden. Hoe encyclopedisch een roman ook is, het geschetste totaalbeeld van de menselijke kennis en ervaring is uiteindelijk niet meer dan een indruk. Hoe reÙler deze fictie (dankzij nieuwe technieken) overkomt, hoe geraffineerder de illusie.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Centrum voor de wetenschappelijke studie van het werk van James Joyce: Elektronische uitgave van het "red-backed notebook". 01/01/1998 - 31/12/1998

      Abstract

      Het red-backed notebook is een cruciaal document in de ontstaansgeschiedenis van Finnegans Wake , het belangrijkste boek van de Ierse schrijver James Joyce. Het is de bedoeling een elektronische uitgave van dit document te bezorgen waarbij de tekst zowel teleologisch als chronologisch kan worden geraadpleegd.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       De Finnegans Wake werkboeken van James Joyce; transcriptie en editie. 01/11/1997 - 30/10/1999

       Abstract

       Een volledige en kritische editie van de Finnegans Wake werkboeken van James Joyce. De tekst zal getranscribeerd worden, gebruikte elementen worden geïdentificeerd in de tekst van het boek en in de genetische geschiedenis.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        De verhalende blik van een Poete Maudit: een vergelijkende analyse van derelatie tussen literaire brontekst en filmadaptatie in Pier Paolo Pasolini's Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, I racconto di Canterbury 01/10/1997 - 30/09/1999

        Abstract

        Een vergelijkende analyse van de relatie tussen literaire brontekst en filmadaptatie in Pier Paola Pasolini's Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re I racconti di Canterbury.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Uitwisseling onderzoeksresultaten op het vlak van de genetische studie van 2 werken van James Joyce. 01/03/1997 - 31/05/1997

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Socio-culturele wisselwerking tussen de Antwerpse Joodse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen na 1945. 01/01/1997 - 31/12/1997

          Abstract

          De Joodse gemeenschap in Antwerpen vormt een sociale en culturele groep die enerzijds deelneemt aan de ruimere socio-culturele context en die zich er anderzijds van onderscheidt. Deze studie wil nagaan hoe de Joodse gemeenschap de bredere Antwerpse cultuur beinvloedt en vice versa.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Editie- en generische literatuurwetenschap. 01/01/1997 - 31/12/1997

           Abstract

           De genetische literatuurstudie is een relatief jong gebied waar desondanks heel wat in gepubliceerd wordt. Dit project maakt het mogelijk onze collectie uit te breiden.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            De grenzen van het modernisme. 01/01/1997 - 31/12/1997

            Abstract

            In de UIA-bibliotheek ontbreken de vroege delen van de volledige fascimile editie van de manuscripten van James Joyce. Dit project zal het mogelijk maken deze 27 delen aan te schaffen.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             De modernistische tekst : een genetische benadering. 01/01/1996 - 31/12/1997

             Abstract

             Een vergelijking van het schrijfproces van drie modernistische werken: Ulysses, A la recherche du temps perdu, Der Zauberberg.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Gender en genre in de tweede helft van de 19de eeuw. 01/07/1995 - 30/06/1997

              Abstract

              Een comparatistische studie van de vraag hoe in het vertoog en in de praktijk van het literaire veld de indeling in genres en de hierarchisering ervan verbonden werd met de geslachtelijkheid. De studie beperkt zich tot het werk van Flaubert, Charlotte Bronte en Truitje Bosboom-Toussaint.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               De grenzen van het modernisme 01/01/1995 - 31/12/1998

               Abstract

               Terminologische en methodologische uitdieping van het begrip "Modernisme", zowel in de auteur-gebonden als in de comparatistische benadering, met aandacht voor de wisselwerking tusen de kunsten, met name de film; bijzondere aandacht voor de relatie met de literaire theorievorming en de zich diversifiÙrende menswetenschappen.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Editie van Finnegans Wake notebooks. 01/01/1993 - 31/12/1994

                Abstract

                Een kritische editie van Notebooks VI B.1, 2, 7, 9; volledige transcriptie, traceren van gebruikte woorden in de genese van Finnegans Wake. Een ontwerp van een theoretisch kader voor de genetische studie van Joyce's laatste roman.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Editie van Finnegan's Wake notebooks III 01/01/1993 - 31/12/1993

                 Abstract

                 Een kritische editie van Notebooks VI.B.25, VI.B.9, VI.B.7; volledige transcriptie, traceren van doorgehaalde woorden in de genese van Finnegans Wake, waar mogelijke bronnen opzoeken.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Tekst editie van James Joyce's Finnegans Wake werkboeken 01/10/1991 - 31/12/1992

                  Abstract

                  Een kritische editie van Notebooks VI.B.22, VI.B.26, VI.B.23, VI.B.8; volledige transcriptie, traceren van gebruikte woorden in de genese van Finnegans Wake, opzoeken van bronnen. Een ontwerp van een theoretisch kader voor genetische studie van Joyce's laatste roman

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Teksteditie van Finnegans Wake werkboeken door James Joyce. 01/01/1991 - 31/12/1991

                   Abstract

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Basiscollectie sociologische problematiek vrouwenstudie. 01/01/1991 - 31/12/1991

                    Abstract

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject