Onderzoeksgroep

Expertise

Imane Kostet richt zich in haar onderzoek voornamelijk op symbolische grenzen in superdiverse samenlevingen met een focus op processen van ‘etnicisering’ van sociale verschillen. In mei 2022 verdedigde ze haar proefschrift dat handelt over hoe kinderen etnische en sociale klasse-grenzen verschuiven. Haar onderzoek is cultuursociologisch en microsociologisch van aard. Vanaf academiejaar 2023-2024 verricht Imane Kostet onderzoek naar autisme en etniciteit.

Etnische ongelijkheden in de diagnose van autisme: een cultuursociologisch perspectief 01/09/2023 - 30/06/2024

Abstract

Onderzoek wijst uit dat etnische minderheden significant minder vaak gediagnosticeerd worden met autisme en dat ze doorgaans op latere leeftijd een diagnose krijgen, vaak na verschillende misdiagnoses. In vergelijking met de etnische meerderheidsgroep, hebben kinderen uit etnische minderheden die wel worden gediagnosticeerd meer uitgesproken kenmerken, ervaren ze minder positieve hulpverlenings- en onderwijstrajecten en maken ze minder gebruik van de beschikbare dienstverlening. Ondanks deze pertinente ongelijkheden weten we echter nog maar weinig over de oorzaken. Dit onderzoek bestudeert specifiek de cultuursociologische factoren die ons deze ongelijkheden helpen verklaren. We bestuderen hoe de sociale categorieën 'mensen met autisme' en 'etnische minderheden' publiek worden verbeeld in relatie tot elkaar, welke narratieven mensen op het spectrum reproduceren over autisme en de intersectie met etniciteit, gender en sociale klasse. We bestuderen met andere woorden hoe autisme functioneert als een culturele categorie in het alledaagse leven; hoe een autistische identiteit en autistische cultuur worden geconstrueerd en welke intersectionele ervaringen deze constructies bevatten (of niet).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Meervoudige identiteiten en gedeelde gevoelens van verbondenheid? Een kwalitatieve longitudinale analyse van identiteitsvorming bij kinderen in een superdiverse stad. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

De diversifiëring van West-Europa op etnisch, cultureel en religieus vlak brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals het bestaan van sociale en symbolische grenzen tussen verschillende sociale groepen. Over sociale grenzen, bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid in het onderwijs, bestaat heel wat onderzoek. Hoe symbolische grenzen zich manifesteren en ontwikkelen is daarentegen minder onderzocht. Weinig is geweten over hoe superdiversiteit inspeelt op de identiteitsvorming en de zelfbeschrijving van kinderen in een Europese, grootstedelijke context. Dit onderzoek komt aan deze leemte tegemoet door de symbolische dimensie van diversiteit als uitgangspunt te nemen en te bestuderen hoe kinderen met zeer diverse achtergronden persoonlijke en collectieve identiteiten ontwikkelen in Antwerpen. Hoe construeren en beschrijven kinderen hun verschillende deelidentiteiten? Hoe hangt hun sociale positie samen met hun identiteitsvorming en zelfbeschrijving? Hoe ontwikkelen ze (al dan niet) gevoelens van verbondenheid in een samenleving die niet alleen superdivers is, maar sociale ongelijkheden ook voor een groot deel lijkt te reproduceren? En hoe hangen deze gevoelens van verbondenheid samen met hun welbevinden en toekomstaspiraties? Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van een kwalitatief, longitudinaal onderzoeksdesign waarbij we elfjarige kinderen twee jaar lang opvolgen. Vanuit een cultuursociologische benadering, onder andere geïnspireerd door Bourdieus werk, volgen we de heterogene groep kinderen in de transitie van het lager naar het secundair onderwijs. In deze periode houden we drie ronden diepte-interviews met de kinderen en schoolobservaties. Daarnaast nemen we interviews af met de ouders en organiseren we focusgroepen met de leerkrachten en vrienden om inzicht te krijgen in de rol van deze socialiserende actoren in de identiteitsvorming van kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Meervoudige identiteiten en gedeelde gevoelens van verbondenheid? Een kwalitatieve longitudinale analyse van identiteitsvorming bij kinderen in een superdiverse stad. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

De diversifiëring van West-Europa op etnisch, cultureel en religieus vlak brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals het bestaan van sociale en symbolische grenzen tussen verschillende sociale groepen. Over sociale grenzen, bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid in het onderwijs, bestaat heel wat onderzoek. Hoe symbolische grenzen zich manifesteren en ontwikkelen is daarentegen minder onderzocht. Weinig is geweten over hoe superdiversiteit inspeelt op de identiteitsvorming en de zelfbeschrijving van kinderen in een Europese, grootstedelijke context. Dit onderzoek komt aan deze leemte tegemoet door de symbolische dimensie van diversiteit als uitgangspunt te nemen en te bestuderen hoe kinderen met zeer diverse achtergronden persoonlijke en collectieve identiteiten ontwikkelen in Antwerpen. Hoe construeren en beschrijven kinderen hun verschillende deelidentiteiten? Hoe hangt hun sociale positie samen met hun identiteitsvorming en zelfbeschrijving? Hoe ontwikkelen ze (al dan niet) gevoelens van verbondenheid in een samenleving die niet alleen superdivers is, maar sociale ongelijkheden ook voor een groot deel lijkt te reproduceren? En hoe hangen deze gevoelens van verbondenheid samen met hun welbevinden en toekomstaspiraties? Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van een kwalitatief, longitudinaal onderzoeksdesign waarbij we elfjarige kinderen twee jaar lang opvolgen. Vanuit een cultuursociologische benadering, onder andere geïnspireerd door Bourdieus werk, volgen we de heterogene groep kinderen in de transitie van het lager naar het secundair onderwijs. In deze periode houden we drie ronden diepte-interviews met de kinderen en schoolobservaties. Daarnaast nemen we interviews af met de ouders en organiseren we focusgroepen met de leerkrachten en vrienden om inzicht te krijgen in de rol van deze socialiserende actoren in de identiteitsvorming van kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject