2024-2025

2023-2024

2022-2023

Theorie object en ruimte

Theorie object en ruimte
Studiegidsnr:
1016FOWIAR

Theorie mens en object

Theorie mens en object
Studiegidsnr:
1017FOWIAR

Theorie mens, object en ruimte

Theorie mens, object en ruimte
Studiegidsnr:
1019FOWIAR

Theorie morfologie en typologie

Theorie morfologie en typologie
Studiegidsnr:
1020FOWIAR

Theorie atmosfeer

Theorie atmosfeer
Studiegidsnr:
1022FOWIAR

Theorie tijd en ruimte

Theorie tijd en ruimte
Studiegidsnr:
1044FOWIAR

Theorie multidisciplinariteit

Theorie multidisciplinariteit
Studiegidsnr:
1046FOWIAR

Theorie werkveldrelatie

Theorie werkveldrelatie
Studiegidsnr:
1048FOWIAR

Bachelorproef

Bachelorproef
Studiegidsnr:
1068FOWIAR

Onderzoeksproject / theorie

Onderzoeksproject / theorie
Studiegidsnr:
2008FOWIAR

International Design Workshop

International Design Workshop
Studiegidsnr:
2011FOWIAR

Casestudie

Casestudie
Studiegidsnr:
5012FOWIAR

Vormgeving en ruimte

Vormgeving en ruimte
Studiegidsnr:
9013FOWKEU

Vormgeving en meubeldesign

Vormgeving en meubeldesign
Studiegidsnr:
9066FOWKEU

Verdiepingstraject

Verdiepingstraject
Studiegidsnr:
9122FOWKEU