Onderzoeksgroep

Gemengde scholen, socialisatie, huwelijken en de arbeidsmarkt. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Diversiteit is onvermijdelijk in menselijke samenlevingen. Ervoor zorgen dat dit hun goed functioneren niet belemmert, is een primaire uitdaging. Het doel van dit project is om de mechanismen te begrijpen waardoor sociale contact tussen mensen met verschillende achtergronden gedrag beïnvloedt. We zullen causaal inschatten wanneer contact met minderheden positieve effecten op gedrag induceert in twee economisch relevante contexten: het gezin en de arbeidsmarkt. Daarom, zullen we administratieve gegevens uit Denemarken en een unieke dataset uit de VS gebruiken om de variatie in interetnische blootstelling tussen cohorten binnen scholen te meten. Vervolgens zullen we de impact van verschillende soorten contacten in scholen analyseren op de kwaliteit van huwelijken tussen verschillende etnische groepen en op de integratie van de arbeidsmarkt. Tenslotte zullen we deze bevindingen rationaliseren in een model waarbij agenten beslissen met wie ze interageren en een lokaal publiek goed bieden aan hun buren; deze strategische beslissing omvat samenwerking op een abstracte manier. Om een effectief beleid te ontwerpen dat de samenstelling van de groep verandert, is het inderdaad belangrijk om te begrijpen hoe mensen hun socialisatiepatronen dan zouden veranderen. Het beantwoorden van de basisvraag of en hoe het vergroten van het contact tussen verschillende groepen op scholen de intergroepsrelaties verbetert, heeft directe beleidsimplicaties voor de beste manier om leerlingen te mengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verspreiding van verkeerde informatie in sociale netwerken. 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

Ondanks de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid gegevens over economische, sociale en politieke fenomenen, is desinformatie in de samenleving alomtegenwoordig. Platforms zoals Facebook en Twitter stellen agenten in staat om in zeer korte tijd veel informatie te ontvangen en te delen en hebben gemakkelijk toegang tot elkaars mening. Dit leidt tot snellere verspreiding van nieuws en sneller sociaal leren. Maar het vergemakkelijkt ook de verspreiding van verkeerde informatie zoals nepnieuws, evenals naar manipulatie van meningen. Dit project is gericht op het bestuderen van sleutelfactoren van de verspreiding van verkeerde informatie: (i), hoe misinformatie ontstaat en, (ii), hoe deze zich verspreidt. Ik zal de oorzaak onderzoeken van verkeerde informatie en van initiële vooroordelen bij het verwerken van informatie. Om dit te doen, zal ik rekening houden met zowel culturele als psychologische factoren, zoals gemeenschapsidentiteit, de intergenerationele overdracht van waarden en de rol van emoties (d.w.z. frustratie en woede). Ik zal bestuderen hoe gedrag en informatie zich verspreiden via verschillende soorten sociale en strategische interacties. Het project zal analyseren hoe sociale interacties en de geïnduceerde structuur van het communicatienetwerk de aggregatie van informatie, de prikkels om informatie te delen of te verzamelen, en het falen van sociale leerprocessen beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De economische effecten van balanceringsmechanismen in elektriciteitsmarkten. 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De economische effecten van balanceringsmechanismen in elektriciteitsmarkten. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De productie van electriciteit met intermitterende technologiëen. 01/02/2013 - 31/12/2013

Abstract

In dit project bestuderen we de relatie tussen de vereiste productiecapaciteiten voor het aanmaken van electriciteit met onderbroken dan wel flexibele productie-eenheden. We doen dit voor onderscheiden concurrentiële marktstructuren. Daarnaast evalueren we ook verschillende vormen van overheidsinterventie voor het efficiënt functioneren van de electriciteitsmarkt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De marktplaats van ideeën: minder eigenaars, minder ideeën? Een interdisciplinair onderzoek naar impact van media-eigendomsconcentratie op diversiteit aan media-inhoud,-productie en-outlets in longitudinaal en internationaal vergelijkend perspectief. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Het project combineert inzichten van communicatie-, politieke en economische wetenschappen voor een analyse van de kenmerken van de huidige mediaconcentratie (en mediaconglomeraten) en de impact hiervan op inhoudsdiversiteit in historisch en internationaal vergelijkend perspectief, om zo te antwoorden op de vraag of media eigendomsconcentratie de diversiteit aan issues, actoren, standpunten en discoursen in de media beperkt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toepassingen van concurrentiebeleid in de sport industrie. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

De professionele sportindustrie kent verschillende mechanismen die op het eerste zicht schoolvoorbeelden zijn van concurrentieverstorend gedrag. De bekendste voorbeelden zijn het delen van ticket- en TV-inkomsten, het beperken van spelerslonen (salary caps) en het afbakenen van exclusieve markten. In veel gevallen worden deze praktijken echter gedoogd of zelfs goedgekeurd door de concurrentieautoriteiten. Dit project bundelt vier artikels waarin enkele van deze mechanismen onder de loep worden genomen. Een eerste bijdrage analyseert verschillende manieren om de collectieve verkoop van TV-rechten te organiseren. Een tweede artikel focust op het gebruik van contest succes functies in de analyse van de sportindustrie. Het derde hoofdstuk ontwikkelt een nieuw theoretisch model voor de sportindustrie waarin platformconcurrentie geïntegreerd zal worden. In het laatste deel wordt empirisch bekeken welke factoren een invloed hebben op het competitief evenwicht in verschillende sportcompetities. Dit is namelijk een cruciaal punt van discussie wanneer het gaat over de collectieve verkoop van TV-rechten in Europa en de VS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Implicaties van reële optie theorie voor industriële organisatie en competitiebeleid. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toepassingen van concurrentiebeleid in de sport industrie. 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

De professionele sportindustrie kent verschillende mechanismen die op het eerste zicht schoolvoorbeelden zijn van concurrentieverstorend gedrag. De bekendste voorbeelden zijn het delen van ticket- en TV-inkomsten, het beperken van spelerslonen (salary caps) en het afbakenen van exclusieve markten. In veel gevallen worden deze praktijken echter gedoogd of zelfs goedgekeurd door de concurrentieautoriteiten. Dit project bundelt vier artikels waarin enkele van deze mechanismen onder de loep worden genomen. Een eerste bijdrage analyseert verschillende manieren om de collectieve verkoop van TV-rechten te organiseren. Een tweede artikel focust op het gebruik van contest succes functies in de analyse van de sportindustrie. Het derde hoofdstuk ontwikkelt een nieuw theoretisch model voor de sportindustrie waarin platformconcurrentie geïntegreerd zal worden. In het laatste deel wordt empirisch bekeken welke factoren een invloed hebben op het competitief evenwicht in verschillende sportcompetities. Dit is namelijk een cruciaal punt van discussie wanneer het gaat over de collectieve verkoop van TV-rechten in Europa en de VS.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Bouckaert Jan
 • Promotor: Kesenne Stefan
 • Mandaathouder: Peeters Thomas

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Regulering en concurrentiebeleid. Besluitvorming inzake controle van fusies: de rol van communicatie. 01/10/2007 - 04/05/2008

Abstract

Dit onderzoeksproject beoogt een diepgaande economische analyse en modellering van het besluitvormingsproces inzake de regulering van fusies, waarbij de rol van de communicatie tussen concurrentieautoriteiten en bedrijven centraal staat. Volgende aspecten zullen uitgediept worden. 1) De rol van communicatie en informatie-uitwisseling tussen bedrijven en autoriteiten. 2)Invloed van communicatie op de keurze van een welvaarsstandaard. 3) Invloed van derden op communicatie en besluitvormingsproces.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoger onderwijs en onderzoek: organisatie, marktinteractie en algemene impact in het kennistijdperk 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

De hoofddoelstelling van het project is om nieuwe ontwikkelingen in de micro-economie, de theorie van de industriële organisatie en in de organisatietheorie te verkennen en toe te passen op het specieke geval van de universiteiten. Zulk een toepassing is bijzonder interessant: universiteiten spelen een sleutelrol in de economische ontwikkeling, de omgeving waarin ze werken is voortdurend in beweging, vaak worden ze gefinancierd met overheidsgelden, meer en meer wordt hen gevraagd om het gebruik van de toegekende overheidsmiddelen te verantwoorden, en ze worden ook voortdurend uitgenodigd om nieuwe management-technieken toe te passen. Ze zijn bovendien een voorbeeld van non-profit instellingen, waardoor interessante vragen rijzen in verband met hun doelstellingen en in verband met een aangepaste "product mix" (onderwijs versus onderzoek, onderwijs op bachelor niveau of op master niveau, fundamenteel onderzoek versus toegepast onderzoek, .....).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strategische investering onder onzekerheid: toetreding en fusies. 01/01/2007 - 31/12/2009

Abstract

Dit project incorporeert de literatuur van reële opties in de speltheoretische Iiteratuur. Op deze manier bekomen we een veel rijkere beschrijving van optimaal investeringsgedrag. We onderzoeken de beslissingen van (i) bedrijven om tot een bepaalde markt te te treden; (ii) gevestigde ondernemingen om toetreding tegen te gaan, te blokkeren, of toe te laten. Eveneens bestuderen we de prikkels van bedrijven om te fuseren met de bedoeling om nieuwe onontgonnen markten te betreden. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de effecten van onzekerheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Europees concurrentiebeleid: theorie en toepassingen op transport en uitzendrechten in de sport. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

In dit project worden recente theorieën van industriële organisatie toegepast om de prijszetting en regulering te bestuderen in enkele specifieke economische sectoren zoals vervoer, sport en de communicatiesector. De nadruk ligt op de positieve analyse van recente voorgestelde maatregelen (bijvoorbeeld prijzen van de toegang tot infrastructuur en concurrentie in capaciteit in vervoer, de toewijzing van televisierechten van sportwedstrijden, enz.). Bovendien bekijken we de normatieve effecten door in elk van de bestudeerde toepassingen de potentiële welvaartsverbeteringen te analyseren. Keuze van de sectoren is geïnspireerd op de recente expertise van de promotoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Regulering en concurrentiebeleid. Besluitvorming inzake controle van fusies: de rol van communicatie. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

Dit onderzoeksproject beoogt een diepgaande economische analyse en modellering van het besluitvormingsproces inzake de regulering van fusies, waarbij de rol van de communicatie tussen concurrentieautoriteiten en bedrijven centraal staat. Volgende aspecten zullen uitgediept worden. 1) De rol van communicatie en informatie-uitwisseling tussen bedrijven en autoriteiten. 2)Invloed van communicatie op de keurze van een welvaarsstandaard. 3) Invloed van derden op communicatie en besluitvormingsproces.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Endogene toetredingsbelemmeringen en concurrentie in de banksector. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

Het neerhalen van toetredingsbelemmeringen wordt veelal beschouwd als een belangrijke stap bij het verhogen van de competitiviteit op een markt. Gevestigde ondernemingen hebben echter prikkels tot het beperken van toetredingsmogelijkheden om hun marktmacht te kunnen ontwikkelen. Dit project zal verschillende middelen beschouwen die de graad van mededinging in een bancaire markt kunnen beïnvloeden. In het bijzonder zal dit project bijdragen tot de analyse van asymmetrische informatie tussen banken (zowel tussen toetreders en gevestigde ondernemingen), omschakelkosten (zowel informatieve als transactionele), en contracten (lange termijn versus korte termijn).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toetreding, accommodatie en fusies onder onzekerheid. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Uit standaard leerboeken in de industriële organisatie (zie bijvoorbeeld Tirole (1988)) blijkt dat de analyse van effecten van onzekerheid binnen dit gebied nog onontwikkeld is Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit onderzoeksgebied. Er zal gebruik gemaakt worden van reële optie theorie. Dit is een relatief nieuw concept bedoeld om investeringen van ondernemingen te evalueren waarbij expliciet rekening gehouden wordt met de onomkeerbaarheid van de meeste investeringen en met de onzekerheid van de economische omgeving waarbinnen deze beslissingen genomen worden. Tot nu toe worden binnen de reële optie theorie vooral eenbeslissers modellen beschouwd waarbij ondernemingen opereren in een monopolie of een markt met volledige concurrentie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het experimenteel meten van vertrouwen. 01/10/2003 - 31/12/2005

Abstract

We stellen een nieuwe speltheoretische benadering voor om interpersoonlijk vertrouwen te meten. Het betreft een fundamentele aanpassing van het welbekende 'vertrouwensspel' van Berg et al. (1995). De geldmultiplicator passen we toe op de tweede faze transfer in plaats van de eerste faze waardoor we altruïsme grotendeels uitschakelen als verklaring waarom speler 1 beslist om geld te sturen naar speler 2. Deze transfer is dan een betere maat voor vertrouwen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Concurrentie en regelgeving: de rol voor de overheid. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel heeft als algemeen doel de positie van de overheid in de optimale industriële organisatie van een economie te onderzoeken. In tal van Westerse landen observeren we dat de rol van de overheid verandert: van markt(vervangende)- speler en markt(verstorende) regelgever naar marktgeoriënteerde regelgever en toezichthouder. Dit project besteedt bijzondere aandacht aan het belang van deze transitie en de theoretische relatie tussen regelgeving (ex ante) en interventie (ex post). Specifieke sectoren zullen in het project opgenomen worden. De gevolgde onderzoeksmethodologie sluit aan bij de Nieuwe Industriële Economie die de bedrijfstak als onderzoeksentiteit beschouwt zodat specifieke industriekenmerken in de analyse kunnen opgenomen worden. De benadering is modelmatig van aard en zowel theoretisch als empirisch.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het domein van "Nieuwe industriële economie en de rol van de overheid". 01/10/2001 - 30/09/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De effecten van financiële integratie en de EMU op de werking van financiële instellingen en markten: een industrieel economische analyse. 01/01/2000 - 31/12/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effecten van de vrijmaking van de markt voor telecommunicatie op concurrentie. Met speciale aandacht voor mobiele telefonie. 01/01/1999 - 31/12/2002

Abstract

Het project heeft tot doel de effecten van de vrijmaking van de telecommunicatie-industrie op de concurrentie te analyseren. Aandacht zal worden besteed aan zowel prijsconcurrentie als concurrentie in ander strategische variabelen (kwaliteit, nieuwe diensten,...). De algemene onderzoeksbenadering sluit aan bij de Nieuwe Industriële Economie. De analyse op het niveau van de bedrijfstak, met haar specifieke kenmerken, staat hierbij centraal, via een combinatie van theoretische modelering en structurele empirische analyse. De telecommunicatie-industrie is zeer complex en in volle evolutie. Hierdoor is het nuttig een onderschedi te maken tussen diverse segmenten van de sector. Speciale aandacht zal worden besteed aan concurrentie in de markt van mobiele telefonie.//..Vertrekkend vanuit de specifieke situatie van de telecomunicatie-industrie, in het bijzonder de markt voor de mobiele telefonie, worden structurele modellen ontwikkeld en geschat om problemen van concurrentie, diffusie van innovatie en overheidsinterventie beter te begrijpen. Het voordeel van deze benadering is een duidelijkere interpretatie van de bekomen resultaten, en de mogelijkheid om de modellen te calibreren op basis van realistische parameterwaarden. De onderzoeksresultaten kunnen bovendien de nog steeds bestaande grote kloof tussen theoretisch en empirisch onderzoek in het vakgebied Industriële Economie helpen dichten, en tegelijkertijd leiden tot normatieve implicaties voor het bedrijfsmanagement (marketing) en de overheid.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Verboven Frank
 • Co-promotor: Bouckaert Jan
 • Co-promotor: Campo Katia
 • Co-promotor: Pauwels Wilfried

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject