Stedelijke sociale uitdagingen. 25/06/2010 - 03/12/2010

Abstract

De algemene doelstellingen zijn het analyseren en begrijpen met welke toekomstige uitdagingen verschillende soorten van Europese steden zullen worden geconfronteerd en welke aanpak succesvol kan zijn om ze aan te pakken. De overkoepelende vraag is welke rol het cohesiebeleid kan en moet spelen in dit verband.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De opmaak van een boek over de goede gebruiken rond het project "Experten in het leven in armoede en sociale uitsluiting". 16/03/2010 - 15/07/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Netwerken en hulpverlening: het OCMW van Antwerpen als case. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

In dit onderzoek onderzoeken we de manier waarop de hulpverleners van dit OCMW hun cliënten naar activering begeleiden. De is de centrale onderzoeksvraag van voorliggend project luidt: "Hoe beïnvloeden hulpverleningsnetwerken op het buurtniveau de hulpverlening van de sociale centra van het OCMW van Antwerpen?"

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Decenniumdoelen 2017. Actualisering van indicatoren voor de opvolging van het beleid en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies. 01/01/2010 - 30/12/2013

Abstract

Het doel van dit project is een vervolg-barometer opstellen die de vooruitgang/achteruitgang van de 6 decenniumdoelen ten opzichte van de nulmeting weergeeft, en tevens de evolutie in de secundaire indicatoren. Daarnaast ook een verklaring geven van de verschillende factoren die bij de evoluties een rol spelen, met de nadruk op de beleidsinspanningen, en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Armoedekoffer in Brussel. 23/12/2009 - 31/03/2010

Abstract

Het traject 'Armoedekoffer' kadert in de afsprakennota lokale netwerken voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 2009-2010. Doelstellingen: 1) Aanreiken van instrumenten aan personen in armoede die weinig of geen toegang hebben tot culturele participatie. 2) Verhogen van kansen tot actieve en passieve cultuurparticipatie door mensen in armoede zodat het gelijkekansenbeleid als beleidsgegeven een zichtbare plaats krijgt in de inhoudelijke beleidsdomeinen. 3) Duiding geven aan en zichtbaar maken voor een breed publiek van de impact van armoede in historisch perspectief, in het leven van mensen. 4) Faciliteren van erfgoedparticipatie door met personen in armoede aan de slag te gaan, vanuit hun dagelijkse leefwereld in de armoede.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Supplement Federaal Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. 01/12/2009 - 01/11/2010

Abstract

De Universiteit Antwerpen verzorgt voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie een supplement aan het jaarlijkse Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting waarbij er specifieke aandacht wordt geschonken aan de federale bevoegdheden. Het supplement zal niet uitsluitend de voor de hand liggende bevoegdheden bestuderen, met name de sociale zekerheid en de sociale bescherming, maar eveneens Justitie, Gezinsbeleid, Gehandicaptenbeleid, Financiën. Er wordt ook telkens een link voorzien voor de verschillende thema's met het Europese niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Etude concernant l'inventaire des informations sollicitées auprès des CPAS par les différents niveaux de pouvoir. 01/12/2009 - 28/02/2010

Abstract

De studie "administratieve vereenvoudiging binnen de OCMW's" bestudeert de administratieve gegevens die de OCMW's aan de verschillende overheidsdiensten moeten bezorgen, zowel op het federale, het gemeenschaps- en het gewestelijk niveau. We proberen in deze studie deze gegevens zo exhaustief mogelijk te inventariseren. Deze studie heeft als doel een vermindering van de administratieve belasting van de OCMW's te realiseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2005-2009 op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2008. 19/01/2009 - 09/02/2009

Meer macht voor de armen of meer armslag voor de machtigen? Extern opgelegde hervormingen en lokale strategieën. Een gevalstudie over landdynamiek in Rwanda en Burundi. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Vanuit een thematische invalshoek rond landdynamiek, beoogt dit onderzoeksproject tot een beter begrip te komen van (1) hoe opportuniteitsstructuren ¿ gedefinieerd als normen, instituties, actoren en implementatieprocessen op het lokale, nationale en internationale vlak ¿ interageren met de locale leefwereld en strategieën van lokale actoren; (2) wat de impact is van extern opgelegde hervormingen op deze interactie. Twee case-studies zullen worden onderzocht: Rwanda en Burundi. Het project vertrekt vanuit het micro-perspectief van de lokale actoren en beoogt de complexe interactie tussen menselijk handelen en lokale opportuniteitsstructuur te duiden. Het onderzoek zal beroep doen op een combinatie van drie disciplinaire benaderingen: ontwikkelingsantropologie, ontwikkelingseconomie en recht en ontwikkeling. De drie componenten zullen sterk worden geïntegreerd en gekaderd in een overkoepelende onderzoeksmethodologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Publicatie naar aanleiding van het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting 2010 en het Belgische covoorzitterschap van de EU. 01/01/2009 - 31/12/2009

  Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2009. 01/01/2009 - 31/12/2009

  Abstract

  Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  OCMW's en dakloosheid. 15/12/2008 - 31/10/2009

  Abstract

  Dit onderzoek gaat na in welke mate en op welke manier de OCMW's in België diensten ontwikkelen als antwoord op de hardnekkige en complexe problematiek van dak- en thuisloosheid.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Studie duurzame activering binnen de Belgische OCMW's. 20/10/2008 - 01/10/2009

  Abstract

  Het doel is op kwalitatief en kwantitatief niveau het traject te kunnen bestuderen van personen die geactiveerd werden door de Belgische OCMW's. Het leefloon, het equivalent leefloon en de verschillende activeringssubsidies die door de POD Maatschappelijke Integratie beheerd worden, vormen een onderdeel van de sociale zekerheid. Het is op basis van de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming dat het traject van de geactiveerde OCMW-cliënten moet worden onderzocht.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek over de relatie tussen centrale beleidsvoering en lokale dienstverlening bij OCMW Antwerpen. Het belang van de buurt. 01/02/2008 - 31/12/2008

  Abstract

  Dit onderzoek brengt in beeld hoe de buurt de manier waarop beleidsbeslissingen, regels en procedures van het OCMW Antwerpen worden uitgevoerd, beïnvloedt. Meer specifiek concentreert de vraagstelling zich op hoe met beleidsbeslissingen, regels en procedures inzake activering wordt omgegaan. Het onderzoek genereert een aantal modellen die OCMW Antwerpen kunnen helpen om het spanningsveld tussen centrale beleidsvoering en lokale omstandigheden op een gestructureerde en doorzichtige manier te overbruggen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Faith-based Organisations and Exclusion in European Cities. (FACIT) 01/01/2008 - 31/12/2010

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Interculturalisering van de hulpverlening. Op zoek naar de specificiteit van hulpverlening aan personen van vreemde herkomst in armoede. 01/01/2008 - 31/12/2009

  Abstract

  In dit verkennend onderzoek worden 50 professionele hulpverleners bevraagd over hun visie en ervaringen met hulpverlening aan arme gezinnen van vreemde herkomst. We brengen hun noden en behoeften om hiermee om te gaan in de praktijk van de hulpverlening in kaart en zoeken naar best practices inzake interculturalisering in het sociaal werk.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Decenniumdoelen 2017. Ontwikkeling en Actualisering van Indicatoren voor de Opvolging van het Beleid. 01/01/2008 - 31/12/2009

  Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2008. 01/01/2008 - 31/12/2008

  Abstract

  Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkeling van een Vlaamse armoedebarometer, als instrument voor een effectiever en efficiënter armoedebestrijdingsbeleid. 15/12/2007 - 31/10/2008

  Onderzoek rond Zuid-Afrikaanse samenwerking betreffende cultuur, jeugd en sport gefocust op vier lokale gemeenschapscentra voor de periode 2007-2009. 15/12/2007 - 31/10/2008

  Abstract

  De wetenschappelijke ondersteuning van dit samenwerkingsproject is erop gericht om de output van het project op verschillende momenten, in haar verschillende dimensies en op verschillende manieren zichtbaar te maken. De nagestreeefde doelstellingen van het project zijn immers situeren zich op verschillende niveaus m.n. - op het niveau van de participanten: Het project wil een bijdrage leveren tot de emancipatie van jongeren via de ontwikkeling van vaardigheden, al dan niet van economische aard; - op het niveau van de centra: De geselecteerde centra ontwikkelen hun werking opdat zijn een schakelfunctie kunnen vervullen in het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid; - op het niveau van de netwerken tussen de centra en andere lokale actoren: efficiëntie en duurzaamheid zijn cruciale principes. Inbedding van de activiteiten van de centra in de lokale gemeenschap kan een instrument zijn om dit te realiseren. Dit impliceert de uitbouw van relaties met onder andere lokale overheden; - op het niveau van de lokale werking en de link met het nationale niveau: de centra zullen informatie over de verworven ervaringen verspreiden op nationaal niveau en werken aan de ontwikkeling van een Zuid-Afrikaans netwerk.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2005-2009. 15/12/2007 - 15/01/2008

  Onderzoek naar noden en behoeften van vrouwen van vreemde herkomst die zich in een armoedesituatie bevinden. 01/05/2007 - 15/07/2008

  Abstract

  In dit project zullen we ons concentreren op de armoedesituatie van allochtone vrouwen. We concentreren ons op de spanningsvolle verhouding tussen de leefomstandigheden van de vrouwen in armoede, hun waarden en normen en de gedragspatronen die ze ontwikkelen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Haalbaarheidsstudie over de toekomst van de sociale voorzieningen voor zeelieden in de haven van Antwerpen. 01/02/2007 - 01/05/2007

  Steunpunt Ruimte en Wonen (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

  Abstract

  Het Steunpunt Ruimte en Wonen zal vanuit een beleidsrelevant en toegepast wetenschappelijk onderzoek inzicht verwerven in de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur en de woonmarkt in Vlaanderen. Het steunpunt wil een beter inzicht verwerven in de transformaties en ontwikkelingen in de ruimte en in het wonen die in Vlaanderen plaatsvinden en nagaan waarom en hoe die transformaties en ontwikkelingen gebeuren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2007. 01/01/2007 - 31/12/2007

  Abstract

  Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Normen voor kwaliteitsvol maatschappelijk werk. 01/11/2006 - 31/10/2007

  Abstract

  We onderzoeken in dit project hoe binnen de algemene wettelijke en reglementaire context van de RMI-wet een kwaliteitsvolle hulpverlening kan ontstaan en we ontwikkelen de minimale normen die nodig zijn om kwaliteitsvol maatschappelijk werk door OCMW's te verzekeren. De onderzoeksfinaliteit is een inventarisering en advisering in functie van kwaliteitsvolle begeleiding van de trajecten naar maatschappelijke integratie. Eveneens zullen een aantal beleidsscenario's worden ontwikkeld die betrekking hebben op de regelementering en de omkadering voor wat maatschappelijk werk betreft.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Revisie van het moderne. Potenties van het modernistische hoogbouwpatrimonium. 01/10/2006 - 30/09/2009

  Abstract

  In dit project wordt de problematiek van de woning en de woonomgeving in modernistische hoogbouwwijken onderzocht. Het onderzoek plaatst zich binnen een breder spectrum van onderzoek (sociologie, sociale geografie) naar de ruimtelijke en sociale problemen die zich vandaag stellen in de hoogbouwwijken, gerealiseerd na de tweede wereldoorlog. Het bestaande onderzoek wordt in dit project gecomplementeerd, door een specifiek architectuurwetenschappelijk perspectief (architectuurgeschiedenis, - theorie en ontwerpend onderzoek) te openen op de problematiek van het hedendaagse wonen in naoorlogse modernistische hoogbouwwijken.

  Onderzoeker(s)

  • Promotor: Vranken Jan
  • Co-promotor: Driesen Geert
  • Mandaathouder: Kesteloot Karen

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De levensloop volgens Matteüs. Een onderzoek naar de impact van instituties op de sociale stratificatie over de levensloop. 01/10/2006 - 31/12/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2005-2009 op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006. 01/10/2006 - 15/01/2007

  Aan de onderkant van de technologische samenleving. Kansarmoede en technologie. 09/05/2006 - 15/03/2007

  Statistieken omtrent schuldoverlast bij schuldbemiddelingsdiensten: analyse van vragenlijst & rapportering eerste gegevens. 15/03/2006 - 30/11/2006

  Doorlichting projecten KBS-Armoedefonds 2002-2005. 03/03/2006 - 01/06/2006

  Abstract

  De hoofdopdracht van dit project bestaat uit het detecteren van nieuwe en/of vernieuwende projecten, die een meerwaarde kunnen bieden bij het verkennen van toekomstige speerpunten in de armoedebestrijding in België. Hiertoe worden de Nederlandstalige projecten geanalyseerd die in de jaren 2002 tot 2005 een financiële tegemoetkoming ontvingen vanuit het Armoedefonds.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Armoede in de Belgische pers (1985-2005): de representatie van de arme binnen een individueel of een maatschappelijk schuldmodel? 01/03/2006 - 31/12/2007

  Abstract

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de Belgische pers 'armoede' en 'de arme' voorstelt. Welke verschillen en evoluties merken we in de representatie van armoede? Leggen de media de verantwoordelijkheid voor armoede impliciet of expliciet bij de arme zelf of bij de maatschappij? Een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse wordt toegepast op berichten over armoede van vier Nederlands- en vier Franstalige kranten in de periode van 1985 tot 2005.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Armoede bij allochtonen. 01/02/2006 - 31/10/2007

  Abstract

  Alleen al de geschatte omvang van de armoede bij allochtonen verantwoordt onderzoek naar het leven van allochtonen in armoede: het betreft een dringend sociaal probleem, waarover het beleid nauwelijks is geïnformeerd. Door een studie van armoede bij allochtonen wordt het mogelijk om beter zicht op en inzicht in de specificiteit én gemeenschappelijkheid van armoedeprocessen en -situaties bij autochtonen en allochtonen te krijgen: een comparatief perspectief doet (eindelijk) zijn intrede.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006. 01/01/2006 - 31/12/2006

  Abstract

  Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Exclusion in kind and in mind. Een sociologisch onderzoek naar het verband tussen armoede en depressie vanuit een multidimensioneel armoedeperspectief. 01/01/2006 - 31/12/2006

  Abstract

  Op basis van het Belgische Huishoudenpanel en de Nationale Gezondheidsenquête van 2001 wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van depressies bekeken vanuit een multidimensioneel armoedeperspectief. Dit bracht ons tot de vaststelling dat specifieke vormen van armoede meer dan andere deprimerend zijn, of omgekeerd, door een depressie worden veroorzaakt. Armoede blijkt deprimerend te zijn als een acute, chronische, maar ook als een voorbije ervaring. Omgekeerd blijkt dat depressies niet alleen de kans op een confrontatie met armoede vergroten, maar dat ze ook een barrière vormen om uit de armoede te ontsnappen. In de relatie tussen armoede en depressie speelt relatieve deprivatie een belangrijke rol.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Etude des effets de l'institution d'un barème uniforme de recouvrement auprès des débiteurs d'aliments de personnes âgées en maison de repos. 01/01/2006 - 31/08/2006

  Actualisering van het Vooruitgangsrapport 2001 voor de periode 2001-2004. 02/05/2005 - 15/06/2005

  Actualisatie van het hoofdstuk "Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context" uit het VAP 2004 voor het VAP 2005. 25/03/2005 - 15/06/2005

  Armoede in de Belgische pers (1980-2003) : de representatie van de arme binnen een individueel of een maatschappelijk schuldmodel ? 01/01/2005 - 31/12/2007

  Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2005. 01/01/2005 - 31/12/2005

  Abstract

  Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  ESF - project Coalition voor Turkse laaggeschoolde vrouwen. 01/12/2004 - 30/09/2005

  De evaluatie van de beleidsmaatregelen uit de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting 2001-2003 en 2003-2005 voor het thema "Menswaardig Inkomen". 01/12/2004 - 28/02/2005

  Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. 01/10/2004 - 30/09/2006

  Abstract

  In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van het theoretisch kader wordt dit beleid geanalyseerd op haar merites inzake machts- en welzijnsherverdeling. De conceptualisering van de machteloosheid van armen en de theoretische mogelijkheden voor de versterking van hun positie worden ook empirisch getoetst in het werkveld, waarin armen een centrale plaats innemen. Een onderzoek wordt uitgevoerd bij bevoorrechte getuigen, in het bijzonder de Verenigingen waar armen het woord nemen en de opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Tweesprakencyclus : Een Wereld van (On)verschil - Diversiteit en Marginalisering van Zuid tot Noord. 01/10/2004 - 31/12/2004

  Deskundigenadvies aangaande de positionering van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen in de islam en meer in het bijzonder wat betreft de problematiek van de sluier. 16/09/2004 - 16/11/2004

  Lokale Integrale Veiligheidsanalyse. (LIVA) 15/02/2004 - 15/02/2005

  De multi-dimensionele meting van armoede in Europa: een comparatieve en longtitudinale analyse. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Zowel in sociaal-wetenschappelijke als in beleidskringen groeide de laatste jaren de overtuiging dat de verschillende concepten die gehanteerd worden in het onderzoek naar armoede multi-dimensionaal van aard zijn. Deze multi-dimensionaliteit omhelst twee aspecten. Ten eerste kan armoede zich manifesteren op één of meerdere levensdomeinen. Ten tweede wijzen paneldata op het dynamische karakter van armoede: de meerderheid van de `armen' gemeten op een bepaald moment in de tijd bevindt zich slechts gedurende een korte periode in armoede. Het is in eerste instantie de bedoeling van dit onderzoek om, op basis van het European Community Household Panel, na te gaan in welke mate het mogelijk is een meervoudige armoede-index op te stellen voor de EU-landen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2004. 01/01/2004 - 31/12/2004

  Abstract

  Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De islamisering van de moderniteit: Islamisme en/of Islamitisch reveil bij studenten en rond plaatsen van eredienst van Marokkaanse en Turkse herkomst in België. 01/01/2004 - 31/12/2004

  Abstract

  Het gaat om een verlenging van een eerder goedgekeurd FWO-project (zie P105/P00527) die gelegitimeerd wordt door het verder uitwerken van de bestaande vraagstelling en anderzijds door het invoegen van enkele bijkomende onderzoeksvragen en onderzoekstechnieken (islambeleving op het organisatorisch niveau van moskeën)

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De meer-dimensionele meting van armoede en sociale uitsluiting. Een evaluatie van de representativiteit van surveys en de mogelijkheden van socio-economische administratieve databanken. 01/10/2003 - 30/09/2005

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Overbruggingsproject tussen twee FWO-projecten (sociologische analyse van arbeidsrechtbanken en -hoven enerzijds en meting van armoede anderzijds). 01/10/2003 - 31/12/2003

  Abstract

  Tijdens deze overbrugging zal G. Franssen de sociologische analyse van arbeidsrechtbanken en 'hoven verder afwerken en valoriseren in publicaties. Tevens zal hij voorbereidend werk (literatuurstudie) verrichten voor een nieuw project over de meting van armoede in Europa.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Grenzen en mogelijkheden van armen als actor in het Belgisch armoedebeleid 01/04/2003 - 30/04/2005

   Dynamieken aan de onderkant van de samenleving. Een onderzoek naar de rol van depressie in de sociale mobiliteitsprocessen van inkomensarme Belgen. 01/01/2003 - 31/12/2004

   Abstract

   Het verband tussen armoede en depressie werd al vaker bestudeerd, maar bijna uitsluitend vanuit een statisch armoedeperspectief: armoede als een langdurige of zelf permanente realiteit die zich concentreert bij gemarginaliseerde groepen in de maatschappij. Dit traditionele beeld over armoede wordt sinds de beschikbaarheid van nationale panels (1980, 1990) en de ontwikkeling van een dynamisch armoedeparadigma evenwel steeds vaker in vraag gesteld: armoede blijkt bijzonder dynamisch te zijn en dringt met verschillende frequentie en duur tot diep in de middenklasse door. Vanuit dit nieuwe paradigma gaan we na of armoede zich in België in gelijkaardige dynamische patronen uit als in het buitenland, daarna gaan we op zoek naar de plaats en rol van depressiviteit in deze processen. Na een toetsing van de sociale selectie-hypothese stellen we volgende onderzoeksvragen:

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Ontwikkelen van een instrument voor een lokale veiligheidsanalyse t.b.v. de beleidscel Preventie van de stad Antwerpen. 01/01/2003 - 31/10/2003

   Abstract

   Het maken van ee lokale veiligheidsanalyse voor een stad als Antwerpen is gezien haar diversiteit aan problematieken niet eenvoudig. OASeS zal de beleidscel Preventie dan ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een instrument om tot een betrouwbare veiligheidsanalyse te komen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Organisatie van het eindcongres van het UGIS-project in maart 2003. 01/01/2003 - 31/05/2003

   Abstract

   De opdracht bestaat uit: *het organiseren van een congres over de relatie tussen stedelijke ontwikkelingsprogramma's en 'urban governance' voor Europese, nationale en stedelijke beleidsmakers, en * het opmaken van een handboek voor beleidsmakers.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Databanken projecten en onderzoek op het domein van armoede en sociale uitsluiting. 01/11/2002 - 30/09/2003

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. 01/10/2002 - 30/09/2004

     Abstract

     In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van het theoretisch kader wordt dit beleid geanalyseerd op haar merites inzake machts- en welzijnsherverdeling. De conceptualisering van de machteloosheid van armen en de theoretische mogelijkheden voor de versterking van hun positie worden ook empirisch getoetst in het werkveld, waarin armen een centrale plaats innemen. Een onderzoek wordt uitgevoerd bij bevoorrechte getuigen, in het bijzonder de Verenigingen waar armen het woord nemen en de opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Productie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2002, 01/09/2002 - 31/12/2002

     Abstract

     In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap voert de onderzoeksgroep onder meer volgende taken uit: de uitbouw van een gegevensbank over dit thema; de verwerking van statistische data over armoede, de analyse en duiding van statistische indicatoren. Deze elementen worden verwerkt in het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Follow-up (2) van het "Actieprogramma ter bestrijding van het analfabetisme in Antwerpen". 01/07/2002 - 31/12/2002

      Abstract

      In het kader van het Actieprogramma ter bestrijding van het analfabetisme in Antwerpen wordt tijdens een aantal bijeenkomsten door een wetenschappelijk medewerkster van OASeS inhoudelijke en organisatorische ondersteuning verleend aan het NT1-team van CBA en aan de medewerkster die de functie van "coach" voor nieuwe deelnemers NT1 niveau 1-2 vervult.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Wetenschappelijke evaluatie van het YEPP-project (Youth Empowerment Patnership Programme) in Antwerpen-Noord. 01/05/2002 - 01/09/2004

       Psychologische expertise voor het project 'Bruggen over woelig water'. 01/03/2002 - 30/11/2002

       Abstract

       Deze steun wordt verleend voor de aanwerving van een halftijds medewerker-psycholoog.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Begeleiding en coaching van twee verenigingen waar armen het woord nemen en het schrijven en toelichten van een artikel voor het congres inzake armoedebestrijding d.d. 17.10.02. 01/03/2002 - 31/10/2002

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Toekomstcongres armoede. 01/12/2001 - 31/12/2001

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Steunpunt Gelijkekansenbeleid. 01/10/2001 - 31/12/2006

          Abstract

          Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappelijk ondersteunen op het vlag van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wil het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          De meer-dimensionele meting van armoede en sociale uitsluiting. Een evaluatie van de representativiteit van surveys en de mogelijkheden van socio-economische administratieve databanken. 01/10/2001 - 30/09/2003

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Follow-up van het eerder uitgevoerde "Actieprogramma ter bestrijding van het analfabetisme in Antwerpen. 01/09/2001 - 31/01/2002

           Abstract

           In het kader van de implementatie van het Actieprogramma ter bestrijding van het analfabetisme in Antwerpen wordt tijdens een aantal bijeenkomsten door een wetenschappelijke medewerkster van OASeS inhoudelijke en organisatorische ondersteuning verleend aan het Centrum Basiseducatie Antwerpen, vzw, en aan de medewerkster die de functie van "coach" voor nieuwe deelnemers niveau 1-2 vervult.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Verzamelen en bewerken van gegevens op basis van de Europese Huishoudpanelstudie (ECHP) voor een set van 12 indicatoren (opdracht OASES). 01/08/2001 - 15/09/2001

            Abstract

            De opdrachtnemer zal op basis van de ECHP 1997 gegevens verzamelen en bewerken voor een set van een 12-tal indicatoren (nl. Percentage werkenden met armoederisico, toegankelijkheid, gezondheidszorg, huisvestingsproblemen, overbevolkte woningen, achterstallen, onvoorziene uitgaven, eigenaarschap woning, ongelijkheid in gezondheidstoestand, sociale contacten, autobezit, vakantie, kleding) (voor zover ze berekenbaar zijn) en dit telkens voor de drie Belgische gewesten, voor de deelnemende EU lidstaten afzonderlijk en gemiddeld EU 15. Per indicator of set van samen horende indicatoren zal een fiche met metadata worden bezorgd met onder meer de beschrijving van de bron, de beheerder van de data, de beschikbaarheid, de bruikbaarheid op Europees niveau, de vraagformulering in de ECHP, de eventuele berekeningsmethode en commentaren.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Redactie, eindredactie en tekstuele afwerking van het eindverslag van het Vooruitgangscongres van 17 mei 2001 rond armoedebestrijding. 01/07/2001 - 30/09/2001

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Subsidie voor tekstredactie van publicatie: een actueel beeld van armoede en sociale uitsluiting in België 01/04/2001 - 31/03/2002

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               De aanwezigheid/afwezigheid van kinderen en jongeren uit etnisch-culturele minderheidsgroepen in de jeugdhulpverlening en de bestaande categoriale initiatieven op het vlak van jeugdhulpverlening, 01/04/2001 - 15/11/2001

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Opmaak van een voortgangsrapport betreffende de armoedebestrijding vanuit het blikveld van de verenigingen waar armen het woord nemen 01/02/2001 - 18/05/2001

                Abstract

                De voorbereiding, redactie en afwerking van een rapport dat antwoorden geeft op de volgende vragen: a. Wat is er de voorbije twee (drie) jaren gebeurd op het vlak van de methodes, de praktische aanpak, de concrete benadering van het onderwerp (armoede in huisvesting, of in tewerkstelling of in de cultuur en de vrijetijdsbesteding) en hoe kan deze evolutie in termen van vooruitgang, status quo of achteruitgang (evt. Swot-analyse) geduid worden? B. Hoe en in welke mate evolueerde de betrokkenheid van de doelgroepen hierbij? C.Welke rol speelde het overheidsbeleid bij deze evolutie?

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Opmaak van een voortgangsrapport betreffende de armoedebestrijding vanuit het blikveld van de academici 01/02/2001 - 18/05/2001

                 Abstract

                 De voorbereiding, redactie en afwerking van een rapport dat antwoorden geeft op de volgende vragen: a. Wat is er de voorbije twee (drie) jaren gebeurd op het vlak van de methodes, de praktische aanpak, de concrete benadering van het onderwerp (armoede in huisvesting, of in tewerkstelling of in de cultuur en de vrijetijdsbesteding) en hoe kan deze evolutie in termen van vooruitgang, status quo of achteruitgang (evt. Swot-analyse) geduid worden? B, Hoe en in welke mate evolueerde de betrokkenheid van de doelgroepen hierbij? c. Welke rol speelde het overheidsbeleid bij de evolutie?

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  De Islamisering van de moderniteit: Islamisme en/of Islamitisch reveil bij studenten en rond plaatsen van eredienst van Marokkaanse en Turkse herkomst in België 01/01/2001 - 31/12/2003

                  Abstract

                  Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre Islamisme een factor is in het leven van studenten van Marokkaanse en Turkse herkomst aan Vlaamse universiteiten en ten tweede in hoeverre islamisme verklaard kan worden als een middenklasse fenomeen dat optreedt in periodes van versnelde sociale en maatschappelijke verandering. We onderzoeken in hoeverre deze Islambeleving zich concreet vertaalt in de sociale netwerken van de jongeren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast richten we ons op vier specifieke plaatsen van collectief uitgedrukte eredienst-fundamentalisme, i.c. moskeeën, en integreren dat in zijn ruimer weefsel. De specificiteit van de Islambeleving bij jongens en meisjes en de invloed vanuit het land van herkomst op deze Islambeleving worden eveneens onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een veldonderzoek op basis van de methode van participerende observatie en netwerkanalyse. Hierbij maken we gebruik van theoretische ontwikkelingen met betrekking tot Islam, sociale netwerken en ethno-nationalisme.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Transnationale publieke sferen on-line: het gebruik van elektronische communicatienetwerken bij allochtonen 01/01/2001 - 31/12/2002

                  Abstract

                  Dit verkennend internationaal samenwerkings-project heeft tot doel het ontwikkelen van een onderzoeksnetwerk dat zich wil buigen over de complexe problematiek van de toegang en het gebruik van elektronische media in relatie met etnische en /of culturele gemeenschappen en naties. Naast het bundelen van de expertise en de inventarisatie van de reeds beschikbare en nog te ontsluiten gegevensbronnen zal via een aantal workshops en uitwisselingen gewerkt worden aan een eerste omlijning van deze problematiek. Dit zal worden vertaald in verschillende projectvoorstellen voor het 5de kaderprogramma.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Ontwikkeling van een kwalitatieve databank voor onderzoek naar armoede en sociale uitlsuiting. 01/01/2001 - 31/12/2002

                   Abstract

                   Op basis van literatuurstudie, veldonderzoek en 'testcases' met data van onderzoeken die door OASeS in het verleden al werden uitgevoerd, ontwikkelen we in dit project het instrumentarium om een kwalitatieve databank uit te bouwen voor onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting. Samen met de mogelijkheden die dit project biedt voor toekomstig kwantitatief onderzoek en praktijkgerichte leeropdrachten, draagt het bij tot de noodzakelijke structurele onderbouw van kwalitatief onderzoek in Vlaanderen.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Ondersteuning bij de organisatie van een internationaal congres ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de organisatie WEB in 2002 01/01/2001 - 31/10/2002

                    Abstract

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Nieuwe impulsen voor de sociale economie in de provincie Antwerpen. 01/01/2001 - 31/01/2002

                     Abstract

                     Organisaties uit de sociale economie hebben gemeenschappelijke kenmerken op economisch, sociaal, ethisch en institutioneel vlak. Volgende vragen staan in dit onderzoek centraal: 1) op welke manier kunnen deze kenmerken concreet worden ingevuld? 2) welke knelpunten worden hierbij ervaren en hoe kunnen ze worden weggewerkt en 3) welke zijn de cruciale succesfactoren en hoe kunnen deze worden bevorderd door het beleid? Het onderzoeksveld is de provincie Antwerpen.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Voorbereiding armoededecreet. Opmaken van de toelichting. 01/01/2001 - 31/12/2001

                      Abstract

                      Deze onderzoeksopdracht bestaat uit 1) het redigeren van de contouren en principes die moeten leiden tot het indienen van een armoededecreet; 2) het opmaken van de toelichting van het armoededecreet en de nota voor de Vlaamse regering.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Jaarboek "Armoede en Sociale Uitsluiting" 2001. 01/01/2001 - 31/12/2001

                       Abstract

                       Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Non monetary indicators of social exclusion and social inclusion. What does exist and what do we need? 01/12/2000 - 30/11/2001

                        Abstract

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Voorbereiding van een Vlaamse armoededecreet en van de implementatie ervan 15/10/2000 - 31/12/2000

                         Abstract

                         Deze onderzoeksopdracht omvat: 1) het voorbereiden, ontwikkelen en redigeren van contouren en principes die moeten leiden tot het indienen van een armoedecreet; 2) het voorbereiden, ontwikkelen en opstellen van een meerjarenplanning voor de implementatie van het armoededecreet

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Arbeidszorg in de provincie Oost-Vlaanderen 01/10/2000 - 31/01/2001

                          Abstract

                          Het onderzoek staat ten dienste van een gericht beleid sociale economie, beschermde tewerkstelling en opleiding. Het bouwt voort op de resultaten van eerder onderzoek (SST) en heeft vooral betrekking op de beschrijving van de knelpunten in de sector en gebeurt in functie van een ontwerp van provinciaal reglement dat de werking van het Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen (PAOV) regelt.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Uitbouw van een onderzoeksstructuur en network omtrent armoedebestrijding in India aan het Xavier Institute of Social Service 01/07/2000 - 30/06/2004

                           Abstract

                           Verbetering van het onderzeok over armoede aan het Xavier Institute of Social Service (XISS) en andere instituten in India op basis van://..- uitdieping van theroretische en empirische kennis omtrent armoede en armoedebestrijding//..- ontwikkeling van nieuwe methodes voor data-analyse (o.b.v. een uitwisseling van inzichten van India en het Westen)//..Meer in het bijzonder beoogt het project://..- de ontwikkeling van een steviger theoretisch en empirisch begrip van de effecten van sociaal kapitaal op armoede, staat van ontwikkeling an armoedebestrijdingsprogrammas,//..- vertsteviging van de onderzoekscapacitieti in termen van menselijk kapitaal, methodologie, data-processing en onderzoeksmateriaal, en//..- het ontwikkelen van een dynamisch onderzoeksnetwerk rond het XISS

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Opstellen van een profiel van de doelgroepmedewerkers van de arbeidszorg in Vlaanderen 01/05/2000 - 31/08/2000

                            Abstract

                            Arbeidszorg is de meest recente vorm van sociale tewerkstelling, ontstaan vanuit de vaststelling dat de sociale werkplaatsen hun zwakste medewerkers meer en meer uitstoten. Juist omwille van het recente karakter van de werkvorm van arbeidszorg is er (nog) geen sprake van erkenning, reglementering en subsidiëring. //..Een gedetailleerd beeld van de samenstelling van de doelgroep is een neeodzakelijk voorwaarden om te kome,n tot een degelijke beleidsvertaling met een inbreng vanuit de verschillende betrokken beleidsdomeinen.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Stedelijke ontwikkelingsprogramma's, stedelijk bestuur, sociale insluiting en stedelijke duurzaamheid. (UGIS) 01/03/2000 - 28/02/2003

                             Abstract

                             Drie problemen zullen in dit project worden aangekaart. Wat zijn de effecten van stedelijke ontwikkelingsprogramma's op sociale insluiting en het stedelijk draagvlak? Hoe hebben bepaalde vormen van stedelijk bestuur deze programma's, hun definitie, hun gebruik en hun succes of hun falen helpen vorm geven? Hoe heeft de aanwezigheid van deze programma's stedelijk bestuur gewijzigd of zelfs bepaalde vormen van stedelijk bestuur gestimuleerd (the feedback loop)? //..Om een antwoord te bieden op deze vragen, beoogt dit project een onderzoek op verschillende niveaus in 32 buurten van 9 landen. De effecten van stedelijke programma's op sociale insluiting in achtergestelde stedelijke gebieden, op het draagvlak in de geselecteerde steden en op het stedelijk beleid, worden beoordeeld d.m.v. de analyse van een database op verschillende niveaus en door cross-evaluation (kruisevaluatie) via het internationale projectteam. Voor de uitvoering van deze taak zullen uit de dgroep projectmedewerkers kleinere teams van vier experten worden geselecteerd, die met de assistentie van de lokale partner evaluaties zullen uitvoeren in steden in het buitenland.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Profielschets van Antwerpen in termen van armoede en armoedebevorderende kenmerken 01/02/2000 - 30/04/2000

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Vormen en trajecten van armoede in de Europese Unie (European Community Household Panel) 01/01/2000 - 31/12/2003

                               Abstract

                               Uitbreiding van het conceptueel kader rond armoede en een longitudinaal en comparatief opzet van het onderzoek zullen leiden naar een vernieuwende analyse van het European Community Household Panel.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Inclusief en/of categoriaal aanbod in de welzijnssector. 01/01/2000 - 31/12/2001

                               Abstract

                               De wetenschappelijke ondersteuning van het stedelijk allochtonenbeleid, met name op het gebied van de toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen in Antwerpen: 1) via de publicatie van een rapport waarin hieromtrent de stand van zaken van kennis wordt weergegeven en waarin het bestaand onderzoek hieromtrent geactualiseerd en gespecificeerd wordt weergegeven; 2) en via het schrijven van beleidsadviezen hieromtrent; 3) en/of via het organiseren van of deelnemen aan ontmoetingen met stedelijke deskundigen; 4) en/of via het betrekken van Antwerpen in Vlaams, federaal en Europees vergelijkend onderzoek omtrent allochtonen en migraties.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Wetenschappelijke begeleiding van het 'Actieprogramma ter bestrijding van het analfabetisme in Antwerpen' 01/01/2000 - 31/12/2000

                                Abstract

                                Volgend op het al afgeronde onderzoeksluik maakt dit project deel uit van het actieluik van het actieonderzoek naar de deelname van de laagstgeletterde autochtnone volwassenen aan de lees- en schrijfcusrsussen van het centrum basiseducatie Antwerpen. Het bestaat uit de wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van 4 acties die door het centrum basiseducatie worden uitgevoerd: 1) het ontwikkelen van een regionaal netwerkvan relevante actoren voor het centrum; 2) het experimenteel ontwikkelen van een vernieuwd aanbod; 3) het operationaliseren van een vernieuwd intake- en coachsystem en 4) het ontwikkelen van een geïntegreerd mediabeleid met aangepast wervingsmateriaal. Hierbij worden: de onderzoeksresultaten vertaald naar concrete uitgangspunten en toetsingscriteria voor de acties, ondersteuningsgesprekken met de uitvoerders gevoerd, en evaluatie-instrumenten ontwikkeld en toegepast.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2000 01/01/2000 - 31/12/2000

                                 Abstract

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Onderzoek inzake de opmaak van een meervoudige armoede-index; Luik: niet-financiële aspecten 01/01/2000 - 31/07/2000

                                  Abstract

                                  De opzet van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een samengestelde indicator, die kan worden gebruikt om toestanden van sociale uitsluiting en armoede in een Europese vergelijkende context te identificeren. Deze maat zal niet-inkomenscomponenten in rekening brengen, en worden berekend aan de hand van bestaande gegevens.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Profiel en verwachtingen van nieuwkomers - vrouwen en mannen - binnen de Turkse gemeenschappen in Vlaanderen 01/12/1999 - 30/11/2000

                                   Abstract

                                   We onderzoeken het demografisch profiel van de Turkse nieuwkomers en geven een socio-biografische schets van Turken die al dan niet het onthaaltraject van de Vlaamse Gemeenschap volgden. We peilen naar hun verwachtingen, socio-culturele en economische achtergronden, door wie en hoe ze worden opgevangen en hun ervaringen met en de appreciatie van het Vlaams onthaalbeleid.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Profiel en verwachtingen van nieuwkomers - vrouwen en mannen - binnen de Marokkaanse gemeenschappen in Vlaanderen 01/12/1999 - 30/11/2000

                                    Abstract

                                    We onderzoeken het demografisch profiel van de Marokkaanse nieuwkomers en geven een socio-biografische schets van Marokkanen die al dan niet het onthaaltraject van de Vlaamse Gemeenschap volgden. We peilen naar hun verwachtingen, socio-culturele en economische achtergronden, door wie en hoe ze worden opgevangen en hun ervaringen met en de appreciatie van het Vlaams onthaalbeleid.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Algemeen verkennend en kwalitatief onderzoek naar de trekkende beroepsbevolking in het kader van het Vlaams minderhedenbeleid. 01/12/1999 - 30/11/2000

                                     Abstract

                                     Dit onderzoek moet: //..1) feitelijke kennis verzamelen rond elk van deze doelgroepen: binnenschippers, kermisuitbaters en circuswerkers (aantal, regionale verspreiding, leeftijdsstructruur,. . .)//..2) kwalitatieve kennis aanreiken over de leefwereld van deze groepen, de drempels die zij ervaren in hun contacten met de reguliere voorzieningen (met inbegrip van de hulp- en dienstverlening, het socio-culturele en met uitzondering van het onderwijs)//..3) beleidsaanbevelingen formuleren van mogelijke hefbomen voor een resultaatgericht emancipatiebeleid naar deze doelgroepen toe

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Naar een beleidsrelevante Europese databank over vormen van sociale uitsluiting//..(Europese Commissie; DG V, overeenkomst nr. VS/1999/0578) 01/11/1999 - 31/01/2001

                                      Abstract

                                      De doelstelling van dit project is het beschrijven en het analyseren van pogingen die op nationaal niveau worden ondernomen om data over sociale uitsluiting en armoede te verzamelen en te analyseren en het specifiëren van factoren die de introductie van zo'n initiatief (of het gebrek hieraan) verklaren. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een regelmatig overzicht van de nationale situatie op het gebied van armoede en sociale in- en uitsluiting te bekomen? //..Het project zou resulteren in een model dat zou kunnen worden gebruikt als maatstaf en als stimulans voor de aanmaak van jaarlijkse rapporten in de lidstaten. Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat er een structuur wordt ontwikkeld die de systematische en constante vergaring van data op het gebied van sociale in- en uitlsuiting mogelijk maakt. Een tweede doelstelling is de ontwikkeling van instrumenten voor de evaluatie van de beste methoden voor een doeltreffend beleid om sociale uitsluiting te bestrijden en sociale insluiting te bevorderen. Een derde doelsteling is de creatie van een netwerk van verschillende partners om de groeiende complexiteit van en de snelle veranderingen binnen dit probleemgebied te verwerken.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Allochtonen en anderstaligen in het arresthuis Antwerpen //..(I.o.v. vzw Centrum Algemeen Welzijswerk Markant) 01/02/1999 - 31/07/1999

                                       Abstract

                                       Vanuit jarenlange ervaring met hulp- en dienstverlening binnen het arrresthuis Antwerpen, stelt Justitieel Welzijnswerk Antwerpen (JWA) vast dat de groep 'vreemdelingen' slechts in beperkte mate wordt bereikt. Enerzijds zijn weinig vreemdelingen betrokken op het sociaal-cultureel werk in de gevangenis; anderzijds bereiken JWA weinig hulpvragen vanuit deze groep. Bovendien kunnen zij aan de weinige hulpvragen die wel worden gesteld nauwelijks een (adequaat) antwoord bieden. Deze constatering vraag verder systematisch onderzoek, waarvoor binnen de reguliere werking van JWA nocht tijd noch personeel beschikbaar. //..Via een doelgericht onderzoek wil JWA komen tot een gefundeerde analyse van de situatie. Op basis hiervan willen ze aanzetten kunnen geven en voorstellen formuleren voor een geëigend aanbod van hulp- en dienstverlening op maat van de in het arresthuis Antwerpen opgesloten vreemdeling.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Ruimtelijke dimensies van stedelijke sociale uitsluiting en integratie 01/01/1999 - 30/06/2001

                                        Abstract

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Islamitische vrouwen in Vlaanderen: verschillende wegen naar integratie? Een operationalisering van integratie in de context van Islambeleving en gezondheid. 01/01/1999 - 31/12/2000

                                         Abstract

                                         Om de empirisch vastgestelde relatie tussen Islambeleving en gezondheid bij Turkse en Marokkaanse migrantenvrouwen van de tweede generatie te verklaren, peilt dit onderzoek naar de diversiteit aan Islambeleving bij deze vrouwen en gaat het na op welke wijze zich dit vertaalt in hun interactie- en communicatiepatronen met hun omgeving. De aandacht gaat in dit project naar de patronen zoals ze zich ontwikkelen rond gezondheidszorg en gezondheidsbeleving. Deze interactie- en communicatiepatronen zijn de zichtbare uitdrukking van sociale netwerken die de structurele onderbouw vormen. De omvang en de aard van deze netwerken zijn bepalend voor de integratie van Turkse en Marokkaanse vrouwen in de samenleving. In de eerste, kwantitatieve fase wordt met een vragenlijst gepeild naar het socio-biografisch profiel, het ideologisch en religieus wereldbeeld en de relevante kenmerken van de sociale netwerken van deze vrouwen. In de tweede, kwalitatieve onderzoeksfase wordt aan de hand van diepte-interviews nader ingegaan op de religieuze attitudes en de sociale netwerken van de vrouw. Zo krijgen we beter in de sociaal-culturele en structurele factoren die een verklaring bieden voor de relaties die we tussen religieuze attitudes en gezondheid vaststelden. Door het in kaart brengen van de sociale netwerken van 'seculier' en 'Islamitisch georiënteerde' migrantenvrouwen van de tweede generatie kan meer inhoud gegeven worden aan een moeilijk hanteerbaar begrip als integratie. //..Doelstellingen van het project://..1) Inzicht verwerven in de Islambeleving bij Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie in Vlaanderen en Brussel.//..2) Inzicht verwerven in hoe de Islambeleving zich concreet vertaalt in sociale netwerken van Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie//..3) Inzicht verwerven in de invloed die de Islam heeft op integratie van tweede generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in de samenleving en de gevolgen ervan voor het 'gzondheidsgedrag'//..4) De basis leggen voor een nieuwe ondezoekslijn 'Migratie en Gezondheid' waarin de expertise van het CASUM en de voormalige ondrzoeksgroep van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen wordt geïntegreerd.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          De sociale netwerken van jongvolwassenen: een vergelijkend onderzoek naar de effecten van sociale netwerken op de sociale mobilitiet en maatschappelijke integratie van jongvolwassenen uit de onderste en middenlagen van de samenleving. 01/01/1999 - 31/12/2000

                                          Abstract

                                          Binnen één van de onderzoeken die momenteel lopen in de onderzoeksgroep, staan de effecten van sociale netwerken inhet proces van de productie en de bestedniging va,n armoede centraal. Dit proces wordt gekenmerkt door de wederzijdse relatie tussen het netwerk en het leven in armoede: de armoede produceert bepaalde netwerken en bepaalde netwerken produceren armoede. Aan beide zijden van deze wisselwerking wordt aandacht besteed. //..De groep van jongvolwassenen uit generatie-arme gezinnen is de ideale onderzoekspopulatie om dit te bestuderen, aangezien ze juist de socialisatie in een omgeving van armoede achter de rug hebben. Interessant daarom is de vraag hoe hun netwerk onder invloed daarvan vorm heeft gekregen. Daarnaast ligt onze focus op de effecten die dit netwerk heeft op de sociale (im)mobiliteit van deze jongvolwassenen. //..Op methodologisch vlak is dit onderzoek een combinatie van sociale netwerkanalyse en kwalitatief onderzoek.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           A model to evaluate actions and policies on social inclusion 01/01/1999 - 31/03/2000

                                           Abstract

                                           Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een ideaal evaluatie-model voor beleid m.b.t. de promotie van sociale insluiitng. Om dit te bereiken, zullen we ons enerzijds baseren op methodologische literatuur m.b.t. evaluatie-onderzoek, en anderzijds op voorbeelden van 'de beste' evaluatiestudies binnen Europa. De analyse zal plaatsvinden op drie niveaus: het Europese, het nationale en het regionale.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Uitvoering SIF-beleidsovereenkomst voor de periode 1997-1999: overeenkomst voor 1999//..(zie P00186 & . . .) 01/01/1999 - 31/12/1999

                                            Abstract

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 01/01/1999 - 31/12/1999

                                             Abstract

                                             Inventarisering en systematisering van bestaand materiaal over armoede; Opsporen en opvullen van lacunes t.b.v. een Jaarboek over armoede.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Selection, social exclusion and training for target groups 01/01/1999 - 31/08/1999

                                              Abstract

                                              Dit rapport betreft een bijdrage aan het ' Second Report on Vocational Training Research in Europe', in opdracht van CEDEFOP. In deze bijdrage zal een theoretisch kader worden geschetst rond sociale uitsluiting en meer bepaald uitsluiting uit de arbeidsmarkt en uit opleidingsprogramma's voor bepaalde doelgroepen, die hun reïntegratie op de arbeidsmarkt moeten bevorderen.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Integrated approaches to active welfare and employment policies//..I.o.v. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 01/01/1999 - 31/03/1999

                                               Abstract

                                               Het opmaken van een onderzoekskader dat de European Foundation moet toelaten een Europees onderzoek naar coördinatie-initiatieven inzake activeringsmaatregelen op te starten.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Onderzoek omtrent de sociale context van de psychische problemen van kansarmen en de effecten van hun begeleiding te Antwerpen. 01/10/1998 - 30/11/2001

                                                Abstract

                                                Dit inderzoeksproject heeft tot doel het in kaart brengen van het sociaal-economisch en psychiatrisch profiel van een groep chronisch psychiatrische patiënten uit Antwerpen en omgeving. Daarnaast omvat dit project ook een evaluatie van de begeleiding van deze groep door en aantal gespecialiseerde nazorgcentra.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 Tussen welzijn en werk? Een eigen plaats voor arbeidszorg. 01/10/1998 - 31/12/1999

                                                 Abstract

                                                 Het project evalueert de 11 Antwerpse arbeidszorgprojecten, met specifieke aandacht voor de levenskwalitieit van de deelnemers, via kwalitatief onderzoek ( diepte-interviews van de deelnemers).

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  Studieopdracht in het kader van de organisatie van een studiedag 'sociale economie' 01/10/1998 - 30/11/1998

                                                  Abstract

                                                  Studie omtrent sociale economie in Vlaanderen en meer bepaald in de provincie Antwerpen. De centyrale onderzoeksvraag betreft de stand van zaken inzake sociale economie in Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Daartoe moet eerst uigeklaard worden wat sociale economie feitelijk inhoudt en welke de criteria zijn waaraan sociale economie-projecten moeten voldoen. Deze precisering van definitie en criteria moet het mogelijk maken een inventaris op te maken van alle organisaties in het Antwerpse die zich bezig houden met sociale economie.

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Islamitische vrouwen in Vlaanderen: verschillende wegen naar integratie? Een operationalisering van 'integratie' in de context van Islambeleving en maatschappelijke participatie (subisidie Vl. Regering) 01/07/1998 - 30/09/1999

                                                   Abstract

                                                   Met dit onderzoek willen we meer inzicht verwerven in het relationeel neterk van Marokkaanse en Turkse vrouwen van de tweede generatie met betrekking tot hun eigen gemeenschap en de westerse samenleving. Dit gaan we na voor zowel 'seculier georiënteerde' als 'Islamitisch georiënteerde' Moslimvrouwen en dit zowel in buurten met hoge als met lage concentraties Islamitische migranten. In een eerste fase leggen de onderzoekers, via 'sleutelfiguren' uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, contacten met vrouwen die in aanmerking komen voor dit onderzoek. Deze vrouwen wordt gevraagd een interview toe te staan waarin we peilen naar het socio-biografisch profiel en de sociale netwerken van de respondenten. Via deze beschrijving kunnen we de link leggen tussen het ideologisch wereldbeeld en de sociale lokalisatie enerzijds en de maatschappelijke participatie van de respondenten anderzijds. Het aantal diepte-interviews is afhankelijk van de 'theoretische saturatie' (Glazer, B. and Strauss, A. , 1967, The Discovery of Grounded Theory; Chicago: Aldline)

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    Functioneel analfabetisme in Antwerpen. Actie-onderzoek naar het profiel en de werving van en het aanbod voor autochtone volwassenenen als doelgroep van het Centrum Basiseducatie. 01/01/1998 - 31/12/1999

                                                    Abstract

                                                    Met dit actie-onderzoek peilen we naar het profiel van autochtone volwassen functioneel analfabeten als doelgroep van het Centrum Basiseducatie Antwerpen. Vervolgens gaan we na welke deeldoelgroepen hier niet of te weinig worden bereikt., welke factoren hierin een rol spelen en hoe het aanbod n de wervingstrategieën hier beter op kunnen inspelen.

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject

                                                     Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 1998 01/01/1998 - 31/12/1998

                                                     Abstract

                                                     Onderzoeker(s)

                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                      Project type(s)

                                                      • Onderzoeksproject

                                                      Linking Welfare and Work. New activation policy and measures - promises and risks//..I.o.v. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 01/11/1997 - 31/01/1998

                                                      Abstract

                                                      Het uitwerken van een theoretisch kader omtrent sociale activering als bijdrage vor een boek.

                                                      Onderzoeker(s)

                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                       Project type(s)

                                                       • Onderzoeksproject

                                                       Het begrip armoede in het recht 01/10/1997 - 31/10/1999

                                                       Abstract

                                                       De invloed van recent sociaal-economisch onderzoek op wetgeving en rechtspraak. Receptie van groeiende aandacht armoedeproblematiek in het recht via wettelijke definities en open rechtsnormen.

                                                       Onderzoeker(s)

                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                        Project type(s)

                                                        • Onderzoeksproject

                                                        Perinatale gezondheid onder Marokkaanse migranten in Vlaanderen 01/10/1997 - 30/09/1998

                                                        Abstract

                                                        Met dit onderzoek willen we inzicht verwerven in de perinatale gezondheid van Marokkaanse migranten in Vlaanderen. Aan de hand van een case-control study gaan we na wat de determinanten van deze ongunstige perinantale gezondheid zijn. De gegevens worden verzameld op basis van een vragenlijst die tijdens een huisbezoek mondeling wordt afgenomen. Ook wordt een model van interventie uitgebouwd om de communicatie in de perinatale gezondheidszorg te verbeteren.

                                                        Onderzoeker(s)

                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                         Project type(s)

                                                         • Onderzoeksproject

                                                         Residentiële migraties en zorgmigraties: hun effecten op het ruimtelijk en socio-economisch profiel van de Stad Antwerpen. 01/10/1997 - 31/12/1997

                                                         Abstract

                                                         Dit onderzoek zal betrekking hebben op de stadsvlucht. In dit onderzoek staat de migratie centraal. In het eerste deel worden de migraties tussen de districten en de wijken geanalyseerd (binnenstedelijke migraties). Daarna zal onze aandacht toegespitst worden op de externe migratie van en naar stad Antwerpen.//..De doelstelling van deze studie is een antwoord te vinden op de vraag wie de stad verlaat en wie komt er in wonen en om welke reden(en)

                                                         Onderzoeker(s)

                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                          Project type(s)

                                                          • Onderzoeksproject

                                                          Sociale uitsluiting van de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voorde culturele aspecten 01/07/1997 - 30/06/1999

                                                          Abstract

                                                          Het bepalen van het belang van culturele aspecten in de voorziening van bepaalde opleidingsinitiatieven voor werklozen met het oog op hun integratie in de arbeidsmarkt. Dit zal gebeuren aan de hand van twee case-studies, die zullen worden uitgevoerd met diepte-interviews. //..CASEL (Cultural Aspects of Social Exclusion from the Labourmarket) is een internationaal project dat zal worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen in Antwerpen (CASUM/UFSIA), London (The Tavistock Institute/EDRU), Lille (IFRESI) en Barcelona (GES). Deze groepen hebben zich ertoe verbonden een onderzoek uit te voeren met betrekking tot 'de culturele aspecten van sociale uitsluiting op de arbeidsmarkt' met als doel het achterhalen van de culturele kortsluitingen die zich kunnne voordoen tussen de werkloze en de heersende , dominante samenleving in de vorm van opleidingsinitiatieven om de hertewerkstelling te bevorderen. //..De manier waarop dit zal gebeuren is: twee case-studies per land dat zich heeft geëngageerd in dit samenwerkingsverband. Dit zal bestaan uit twee ronden van diepte-interviews bij de begeleiders van, de deelnemers aan en de organisatoren van twe verschillende hertewerkstellingsinitiatieven. De ervaring van de verschilende participerende Europese landen zullen dan worden herwerkt tot één globaal rapport.

                                                          Onderzoeker(s)

                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                           Project type(s)

                                                           • Onderzoeksproject

                                                           Wetenschappelijke begeleiding van het Sociaal Impulsfonds (SIF) -programma (voortzetting V.F.I.K.-programma) 01/04/1997 - 31/12/1997

                                                           Abstract

                                                           Onderzoeker(s)

                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                            Project type(s)

                                                            • Onderzoeksproject

                                                            Effectiviteit van hulp en zorg ten aanzien van de sociale en culturele integratie (eerste fase: 01.01.97 tot 31.12.97; tweede fase: 01.01.98 tot 31.12.98) 01/01/1997 - 31/12/1998

                                                            Abstract

                                                            In deze studie wordt de samenstelling van de persoonlijke netwerken van drie groepen jongvolwassenen (generatiearmen en arbeiderskinderen) onderzocht. De klemtoon ligt daarbij op de factoren die de vorming van deze netwerken beïnvloeden. Speciale aandacht gaat uit naar het socialisatieproces. Het doel van de studie is na te gaan welke sociale goederen er in het netwerk van de drie groepen aanwezig zijn en hoe deze van invloed zijn op de sociale mobiliteit. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de wijze waarop het beleid kan inspelen op de netwerkvorming van deze groepen.//..In het tweede deel wordt een poging ondernomen om de factoren die een beslissiende invloed hebben op de netwerkvorming van generatie-arme jongvolwassenen in kaart te brengen en te analyseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de netwerkanalyse, een in Vlaanderen relatief onbekende methodiek, die het belang beklemtoont van de structuur van sociale relaties (in dit geval op micro-niveau).

                                                            Onderzoeker(s)

                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                             Project type(s)

                                                             • Onderzoeksproject

                                                             Cultural aspects of social exclusion from the labour market on the basis of low skills and qualifications 01/12/1996 - 30/11/1998

                                                             Abstract

                                                             Het doel van dit project is na te gaan hoe en in welke mate verscheidene initiatieven en projecten een geïnstitutionaliseerde cultuur- en normoverdracht bewerkstelligen. Zijn deze initiatieven in staat de kloof tussen de 'rand'-cultuur (bestaande uit 'marginalen', uitgesloten van de arbeidsmarkt o.b.v. hun beperkte mogelijkheden) en de 'dominante' cultuur (de actieve bevolking) te verkleinen? Internationale studie die zal worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen in Anterpen (CASUM/UFSIA), Londen ( Tavistock Institute/EDRU), Lille (IFRESI) en Barcelona (GES). //..De manier waarop dit zale gebeuren zijn twee case-studies per land (dat zich heeft geëngageerd in dit samenwerkingsverband). Het zal bestaan uit twee ronden van diepte-interviews bij de begeleiders van, de deelnemers aan en de organisatoren van twee verschillende hertewerkstellingsinitiatieven. De ervaring van de verschillende participerende Europese landen zullen dan herwerkt worden tot één, globaal rapport.

                                                             Onderzoeker(s)

                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                              Project type(s)

                                                              • Onderzoeksproject

                                                              Opstellen van een streekvisie voor het streekplatform van het arrondissement Antwerpen. 01/07/1996 - 28/02/1997

                                                              Abstract

                                                              De opdracht bestaat erin een ontwerp streekvisie voor te bereiden t.b.v. de MVPA (Maatschappij voor Vernieuwing en Promotie van Antwerpen vzw), rekening houdend o.m. met de bepalingen van de 'leidraad' voor het opstellen van een streekvisie.

                                                              Onderzoeker(s)

                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                               Project type(s)

                                                               • Onderzoeksproject

                                                               Onderzoek naar de Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en problemen inzake armoedebestrijding en productie van een publicatie ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de organieke wet op het OCMW. 01/05/1996 - 31/03/1998

                                                               Abstract

                                                               Dit project bestaat uit twee delen. Het eerste is een onderzoek naar de benadering van de armoede in vijf grootsteden: Brussel, Charleroi, Luik, Antwerpen en Gent. Get tweede luik van de onderzoeksopdracht betreft de voorbereiding van een publicatieen waarin dit en ander oorspronkelijk onderzoek, bijdragen van een aantal gastauteurs wordne opgenomen. Het totale onderzoeksproject werd uitgevoerd op vraag van het Verenigs College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, vertegenwoordigd door de Ministers Rufin Grijp en Didier Gosuin. Onderzoek en publicatie gebeuren in samenwerking met de Fondation Travail-Université en het Observatoire Social Européen.

                                                               Onderzoeker(s)

                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                Project type(s)

                                                                • Onderzoeksproject

                                                                Evaluatie van het urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving 01/03/1996 - 31/07/1996

                                                                Abstract

                                                                De opdracht omvat de evaluatie van de maatregelen opgenomen in het urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving (wet van 12.01.93) aan nederlandstalige kant, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.

                                                                Onderzoeker(s)

                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                 Project type(s)

                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                 Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 01/02/1995 - 31/12/1995

                                                                 Abstract

                                                                 Inventarisering en systematisering van bestaand materiaal over armoede; Opsporen en opvullen van lacunes t.b.v. een Jaarboek over armoede.

                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                  Project type(s)

                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                  Armoede en sociale uitsluiting. Valorisatie van federale sociaal-economische databanken. 01/12/1994 - 31/12/1998

                                                                  Abstract

                                                                  Het doel van dit project is: het identificeren, analyseren en toegankelijk maken van de federale sociaal-economische gegevensbanken, waarin relevant materiaal aanwezig is voor een beter begrip van armoede en processen van sociale uitsluiting in België. Bijkomende doelstelling is o.m. het operationaliseren van de begrippen armoede en sociale uitsluiting voor een aantal maatschappelijke domeinen, zoals de arbeidsmarkt, sociale voorzieningen enz...//..Aangevuld met een gegevensanayse (gegevens uit Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid)

                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                   Project type(s)

                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                   Evaluatie-onderzoek van de toepassing van nieuwe veiligheidscontracten 01/04/1994 - 30/04/1996

                                                                   Abstract

                                                                   De onderzoekers doen de evaluatie van de veiligheidscontracten van 9 middelgrote steden en gemeenten in Vlaanderen. Aan de hand van vragenlijsten met open vragen worden de verschillende projectmedewerkers in de contracten bevraagd over de werking van hun projecten en de algehele werking van de contracten. De informatie verzameld aan de hand van de vragenlijsten wordt aangevuld en uitgediept aan de hand van opvolgingsinterviews met de projectmedewerkers.

                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                    Project type(s)

                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                    Netwerken en sociale uitsluiting: de rol van formele en informele netwerken bij de productie en bestendiging van sociale uitsluiting in een urbane omgeving. 01/12/1991 - 30/10/1993

                                                                    Abstract

                                                                    Door middel van diepte-interviews met personen van twee gedifferentieerde netwerken en met hulpverleners wordt getracht te achterhalen welke de rol is van formele en informele netwerken bij de produktie en bestendiging van sociale uitsluiting in een urbane omgeving.

                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                     Project type(s)

                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                     Opstellen van een kansarmoede-atlas voor de gemeente Willebroek. 01/12/1991 - 31/03/1992

                                                                     Abstract

                                                                     Een doorlichting van de situatie en processen van armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Willebroek, in het kader van het Vlaams Fonds voor Integratie Kansarmoede.

                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                      Project type(s)

                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                      Armoede/duale samenleving. Krachtlijnen van een armoedebeleid. 01/08/1991 - 31/01/1992

                                                                      Abstract

                                                                      De studie vangt aan met een korte schets van de bestaande situatie inzake armoede en sociale uitsluiting, gevolgd door een beknopt overzicht van het gevoerde armoedebeleid in Belgie sinds 1985. Vandaaruit gaan we op zoek naar de bouwstenen voor een adequaat armoedebeleid,wat uiteindelijk tot een inclusief perspectief leidt. Om dit realiseerbaar te maken moet onze samenleving echter zowel haar economisch denkpatroon als haar solidariteitsprincipe grondig herdefinieren.

                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                       Project type(s)

                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                       Wetenschappelijke ondersteuning van het kansarmoedeprogramma te Antwerpen (CEWOKA) 01/05/1991 - 31/03/1997

                                                                       Abstract

                                                                       Deze wetenschappelijk ondersteuning bestaat uit contextueel, thematisch, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend onderzoek over verschillende aspecten van kansarmoede in Antwerpen.

                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                        Project type(s)

                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                        Wetenschappelijk onderzoek betreffende ethnische gelijkheid 01/02/1991 - 31/08/1991

                                                                        Abstract

                                                                        Sociologisch onderzoek omtrent rassendiscriminatie; formulering van voorstellen ter bevordering van raciale gelijkheid. In een eerste fase werd op basis van buitenlandse politieke ervaringen, interviews met bevoorrechte getuigen en een survey, een algemeen sociologisch referentiekader ontwikkeld.

                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                         Project type(s)

                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                         Lokaal armoedebeleid: kennisverzameling 01/12/1990 - 28/02/1991

                                                                         Abstract

                                                                         Het uitwerken van een handleiding om op gemeentelijk vlak de armoede te bestrijden door middel van een armoedekaart. Deze armoedekaart is een beleidsvoorbereidend instrument in een lokaal en inclusief armoedebeleid.

                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                          Project type(s)

                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                          Onderzoek naar de generatiearmoede in de stad Antwerpen 01/11/1990 - 31/10/1992

                                                                          Abstract

                                                                          De opzet is een kwalitatief onderzoek naar de factoren en processen (situationele en/of culturele) die aan de basis liggen van zowel intra- als intergenerationele bestendiging van armoede.

                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                           Project type(s)

                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                           Observatory on national policies to combat social exclusion 30/09/1990 - 30/06/1994

                                                                           Abstract

                                                                           Stelselmatig via rapporten de opdrachtgever informeren over de stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot beleidsmaatregelen ter bestrijding van sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting wordt daarbij gedefinieerd als 'het ontzeggen of het niet realiseren van sociale rechten'.

                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                            Project type(s)

                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                            Jaarboek armoede, en sociale uitsluiting 01/01/1988 - 31/12/1992

                                                                            Abstract

                                                                            Inventarisering en systematisering van bestaand materiaal over armoede, het opsporen en opvullen van lacunes t.b.v. een 'Jaarboek over Armoede'.

                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                             Project type(s)

                                                                             • Onderzoeksproject