Onderzoeksgroep

Expertise

Analyse van zorgprocessen en welzijnsproblemen en het opstellen van welzijnsbarometer.

Revisie van het moratorium voor residentiële opvang voor zorgbehoevende ouderen. 01/09/2010 - 31/10/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KCE. UA levert aan KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  24u. zorgsteunpunt binnen het Zorgbedrijf Antwerpen. 06/01/2010 - 31/12/2010

  Abstract

  Bij de onderzoeksopdracht '24u zorgsteunpunt binnen het Zorgbedrijf Antwerpen' zal volgende opdracht worden uitgevoerd: onderzoek naar de huidige en toekomstige zorgbehoeften, het zorggebruik van het huidige aanbod en de mogelijkheden van de nieuwe zorgvormen (PAS, ADL-Steunpunt).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Thuishulp aan kwetsbare personen in Duitsland, België, Groot-Brittanië en Italië: een vergelijking van de zorgregimes in een context van diepgaande verandering. 17/12/2009 - 16/06/2012

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UCL. UA levert aan de UCL de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen. 01/10/2008 - 31/03/2009

    Abstract

    De Vlaamse overheid wil een nieuwe regelgeving ontwerpen en zoekt daarbij inspiratie bij de excvellente voorbeelden die in andere landen zijn gerealiseerd. Onze opdracht is om deze inzichten naar de Vlaamse situatie te vertalen .

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Wetenschappelijke opdracht voor het onderzoek naar welzijnsvernieuwingen in verzorgingsstaten. 01/09/2008 - 30/06/2009

     Abstract

     Met deze sabbatical willen we een geünifieerde, theoretisch onderbouwde en empirisch valabele analyse van de dynamiek van welzijnsvernieuwingen in verzorgingstaten tot stand brengen. Dat sluit aan bij een stijgende belangstelling voor vergelijkende analyses van zorgmodellen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Evaluatie van de convenantenregeling bij het VAPH. 01/04/2008 - 30/09/2008

      Abstract

      Het sturen van welzijnsvoorzieningen gebeurt niet enkel via algemene regels maar meer en meer ook met convenanten. In casu gaat het hier over het distribueren van extra-capaciteit die residentiële voorzieningen enkel ambulant kunnen inzetten. Dit onderzoeksproject analyseert de voordelen en beperkingen van dit instrument, voor de gebruikers, de voorzieningen en de financierende overheid.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project website

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Voorbereiding en opvolging van de PGB-experimenten. 15/02/2008 - 31/05/2011

       Abstract

       De centrale doelstelling van dit onderzoek is inzicht te verwerven in de wijze waarop de budgethouders betrokken in het PGB-experiment het PGB gebruiken.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        De crisis en de heroriëntatie van de Europese welvaartstaten sedert de jaren '70: welke gevolgen voor inkomensverdeling, financiële behoeftigheid en sociale uitsluiting. 01/01/2008 - 31/12/2014

        Abstract

        In het onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan de uitdagingen waarmee de welvaartsstaat geconfronteerd wordt met name door de volgende ontwikkelingen: de vergrijzing en het toenemend belang van Europa en globalisering meer algemeen. Het onderzoek is gestructureerd rond 8 inhoudelijke en 2 methodologische domeinen : 1. armoede en inkomensverdeling 2. beleid inzake sociale zekerheid en fiscaliteit 3. Europees sociaal beleid 4. vergrijzing 5. gezin 6. arbeid 7. gezondheid 8. onderwijs 9. simulatiemodellen om beleid te evalueren 10. data en indicatoren

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Steunpunt Gelijkekansenbeleid (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

        Abstract

        Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappeiijk ondersteunen op het vlak van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wii het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project website

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Gezondheidsenquête 65+. 01/09/2006 - 31/08/2008

        Abstract

        Dit onderzoeksproject rond de gezondheid van ouderen in België, zal de mogelijkheden nagaan van de gegevens beschikbaar via de Nationale Gezondheidsenquête 2004 als informatiebron over de gezondheid van 65-plussers. Op basis van de beschikbare gegevens van de Nationale Gezondheidsenquête, zullen er ook voorstellen worden geformuleerd voor verder onderzoek naar deze leeftijdsgroep.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Onderzoeksexcellentiecentrum SOCIO. 01/01/2006 - 31/12/2007

         Abstract

         In het onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan de uitdagingen waarmee de welvaartsstaat geconfronteerd wordt met name door de volgende ontwikkelingen: de vergrijzing en het toenemend belang van Europa en globalisering meer algemeen. Het onderzoek is gestructureerd rond 8 inhoudelijke en 2 methodologische domeinen : 1. armoede en inkomensverdeling 2. beleid inzake sociale zekerheid en fiscaliteit 3. Europees sociaal beleid 4. vergrijzing 5. gezin 6. arbeid 7. gezondheid 8. onderwijs 9. simulatiemodellen om beleid te evalueren 10. data en indicatoren

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Grenzen aan de zorg: transities uit de thuiszorg als vraagstuk van "crowding in" of "crowding out". 01/01/2006 - 31/12/2007

         Abstract

         De zorg voor zwaar zorgbehoevende thuisverblijvende ouderen is bij uitstek een testsituatie waarin de dynamiek van de onderlinge verhouding van formele en informele zorg, zichtbaar wordt. De aard van deze verhouding ("crowding in or out") wordt in een dynamisch perspectief geplaatst. Naast een rapportering van onderzoeksresultaten zullen er ook prognostische instrumenten en beleidsaanbevelingen worden ontwikkeld en geformuleerd.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Het in kaart brengen van het landschap van het vrijwilligerswerk in de sectoren Welzijn, Gezondheid en Cultuur. 10/11/2005 - 15/01/2006

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Vergrijzing in Vlaanderen. 01/04/2005 - 31/12/2009

           Abstract

           Een van de belangrijkste sociale uitdagingen voor Vlaanderen en Europa is aankomende veroudering van de bevolking. In dit kader stellen zich drie grote beleidsproblemen: I) de manier waarop de lasten van de vergrijzing verdeeld worden tussen generaties en binnen generaties onderling; ii) de uitbouw van een betaalbare en hoogstaande zorgvoorziening die voor iedereen toegankelijk is; iii) het optimaliseren van de deelname van ouderen aan het economische, sociale, politieke en culturele leven zodat de kennis, ervaring en vaardigheden van de ouderen nuttig ingezet kunnen worden. Bij al deze uitdagingen is het Vlaamse beleidsniveau betrokken. Vlaanderen kan met een planmatige aanpak op het gebied van ouderzorg, arbeidsbeleid, belastingen, huisvesting, onderwijs en socio-cultureelbeleid een belangrijke en noodzakelijke bijdrage leveren aan de uitdagingen waarvoor de vergrijzingsproblematiek ons stelt. Voor het ontwikkelen van een dergelijke strategie zijn goede beleidsinstrumenten onontbeerlijk. Dit project staat in voor de ontwikkeling van dit beleidsinstrument dat uit de volgende delen bestaat: -Het ontwikkelen van een longitudinaal databestand voor Vlaanderen met gegevens over inkomen, levensomstandigheden, gezondheid en zorgbehoeften van de ganse bevolking in het algemeen en de ouderen in het bijzonder. -Het ontwikkelen van een dynamisch micro-simulatiemodel voor Vlaanderen dat meting van beleidshervormingen toestaat. -Het meten van trends in intra- en intergenerationele verdeling van inkomen en rijkdom in Vlaanderen. -Het maken van een projectie van de gezonde levensverwachting. -Het meten van economische gevolgen van de vergrijzing in Vlaanderen. -In kaart brengen van trends in formele en informele zorgnetwerken. -Parameters van Vlaams zorgbeleid in Europees vergelijkend perspectief plaatsen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Ontwikkeling van een sociale conjunctuur-barometer. 15/12/2004 - 15/06/2005

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Bijdrage tot de publicatie VRIND 2004 m.b.t. het hoofdstuk "Gezinnen versterken, zorgen voor mekaar en samenleven" in het bijzonder wat de welzijnsaspecten betreft. 15/12/2004 - 31/05/2005

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Survey on Health, Aging and Retirement (SHARE). 01/10/2004 - 31/07/2006

              Abstract

              Ouderen vormen één van de snelst groeiende bevolkingsgroepen in Europa. Ook zijn er de laatste decennia grote veranderingen opgetreden in de levensstijl en behoeften van ouderen. Doel van dit project is te onderzoeken hoe factoren als gezondheid, economische welvaart, en sociale contacten met familieleden en anderen van invloed zijn op het welzijn van ouderen. SHARE is uniek, daar het het eerste internationale enquête-onderzoek is, waarin informatie verzameld wordt op al deze terreinen: gezondheid en gezondheidszorg, economische positie en sociale contacten en sociaal netwerk. Dit project behelst de dataverzameling en 'validering voor Belgie en Vlaanderen.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

              Project website

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Bijdrage aan de publicatie VRIND 2003 m.b.t. het hoofdstuk Welzijn. 15/10/2003 - 31/03/2004

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Expertrapport Zorgcongres - Themacommissie M/E 01 01/10/2003 - 15/12/2003

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Uitvoeren van een vervolgonderzoek inzake het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) 01/07/2003 - 31/03/2004

                Abstract

                In verschillende landen in Europa worden alternatieve methoden ontwikkeld voor de regeling en financiering van de zorg. Een van de alternatieven waarmee geëxperimenteerd wordt, en dat in sommige landen reeds in voege kwam, houdt een verschuiving in van financiering van de zorgaanbieders (door subsidies) naar het ter beschikking stellen van een budget aan de (potentiële) gebruikers zelf. Met dit project heeft de onderzoeksgroep de taak op zich genomen om het opzetten van een vergelijkbaar experiment in Vlaanderen te begeleiden en de wetenschappelijke evaluatie ervan te verzorgen. Dit experiment is toegespitst op de zorg voor personen met een motorische, mentale of sensorische handicap.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Zorg als nieuw sociaal risico: een onderzoek naar de mogelijkheden om het kostwinnersmodel om te buigen naar een zorgondersteunend beleid voor gezinnen met kinderen. 01/01/2003 - 31/12/2006

                 Abstract

                 In dit project willen wij empirisch onderzoeken hoe - vertrekkende van een hoge afhankelijkheidsgraad (en derhalve kost) van de sociale zekerheid, lage arbeidsparticipatiegraden (vooral onder laaggeschoolden) en een relatief hoog niveau van (netto) minimumlonen - de publieke en private markt van zorgverlening (voor kinderen) kan uitgebreid worden, binnen de budgettaire beperkingen en mits handhaving (en verbetering) van de minimuminkomens uit arbeid en sociale zekerheid

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Solidariteit en uitsluiting vanuit een levensloopperspectief. 01/12/2002 - 31/05/2003

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  referaat "Analyse van de eerste cijfers en prognoses in het kader van het symposium over de financiering van de Vlaamse zorgverzekering" 01/03/2002 - 30/04/2002

                  Abstract

                  Het betreft hier de analyse van gegevens over het aantal reeds aangesloten leden, het aantal tenlastenemingen en het aantal indicatiestellingen bij de verschillende Vlaamse zorgkassen. Deze gegevens worden geleverd door het Vlaams zorgfonds. Het referaat maakt onder meer een analyse van deze gegevens naar socio-demografische profiel, in vergelijking met de globale populatiekenmerken.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Onderzoek naar indicatoren voor een programmatie voor de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg en het ontwikkelen van een programmatie zelf op basis van de indicatoren. 15/12/2001 - 31/07/2002

                   Abstract

                   Deze opdracht kadert in de uitbouw van een geïntegreerd ouderenbeleid in het algemeen en de integratie van de diensten voor gezinszorg en diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg in een nieuw zorgdecreet in het bijzonder. Doel van dit project is relevante indicatoren voor een programmatie van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg te ontwikkelen. Op basis van deze indicatoren moet een voorstel van programmatie worden opgesteld waarbij zowel de hoeveelheid van de diensten als de geografische spreiding aan bod moeten komen. Bij de opmaak van deze programmatie moet rekening gehouden worden met de reeds bestaande programmatie voor de diensten van gezinszorg,

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Zorgbehoevende ouderen tussen thuiszorg en residentiële zorg. 01/12/2001 - 30/11/2002

                    Abstract

                    Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met prof. dr. G. Wunsch van de UCL en heeft onder meer volgende doelen: 1 de evolutie van de noden inzake gezondheid van ouderen in België te schatten op korte termijn. 2. Een inventaris van het zorgaanbod op te stellen in de drie grote sectoren: thuiszorg, residentiële zorg en transmurale zorg. 3. Informatie verzamelen over de manier waarop de zorgvraag ingeschat wordt in andere EU-landen en hoe deze beleidsmatig gehanteerd wordt.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Steunpunt Gelijkekansenbeleid. 01/10/2001 - 31/12/2006

                     Abstract

                     Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappelijk ondersteunen op het vlag van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wil het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Welzijnsbarometer 15/07/2001 - 15/02/2002

                     Abstract

                     Deze opdracht heeft tot doel een welzijnsbarometer te ontwikkelen die de zorgzaamheidsgraad van onze samenleving meet en die gevisualiseerd kan worden voor een breed publiek. De barometer moet tevens een referentiekader zijn voor beleidsmakers en voor de samenleving als geheel. De zorgzaamheidsgraad heeft betrekking zowel op de mate waarin zorg wordt gegeven als de mate waarbij zorg nodig is en/of gevraagd wordt. Ook de invalshoeken, participatie en emancipatie moeten aan bod komen. De opdracht is te situeren binnen het geheel van de strategische beleidsontwikkeling van de Vlaamse regering opgenomen in 'kleurrijk Vlaanderen'.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Haalbaarheid van de convergentie tussen SIT's en lokale dienstencentra. 01/03/2001 - 30/11/2001

                      Abstract

                      De doelstelling van het project is te onderzoeken in welke mate en op welke wijze de samenwerkingsinitiatieven inzake de thuiszorg (SIT's) en de lokale dienstencentra (LDC) kunnen convergeren met het oog op het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van hun dienstverlening. Daarnaast zal gezocht worden naar een meer optimale structuur en schaalgrootte waarbinnen beide initiatieven hun dienstverlening kunnen aanbieden en zal de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing getoetst worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de reeds bestaande regiogebonden structuren in de welzijns- en gezondheidssector.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Verkennend onderzoek inzake zorgstrategische planning geestelijke gezondheidszorg. Het uitwerken van een model. 01/02/2001 - 31/12/2002

                       Abstract

                       In het onderzoek wordt gezocht naar een methodiek hoe de sector van de GGZ kan worden gepland en gestuurd. Deze noodzaak aan een goede methodologie werd duidelijk bij de reconversies die in het verleden werden doorgevoerd. Op welke indicatoren dient men zich te baseren voor een goede planning en op welk niveau wordt dit best uitgevoerd? In het eerste deel van het onderzoek worden één of meerdere modellen uitgewerkt die in het tweede deel van het onderzoek in de praktijd worden toegepast.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Meerwaarden en knelpunten van leeftijdsgrenzen in Vlaamse regelgeving en hun effect op oudere personen. 01/01/2001 - 30/06/2002

                        Abstract

                        Het doel van het project is een wetenschappelijk gefundeerd antwoord te formuleren op de vraag in hoeverre er in de Vlaamse samenleving - en inzonderheid via de Vlaamse regelgeving - sprake is van leeftijdsdiscriminiatie, die een volwaardige participatie of integratie van ouderen belemmert en waar en hoe deze discriminatie zich manifesteert. In een eerste deel wordt middels een lietartuurstudie het verschijnsel leeftijdsdiscriminatie afgebakend. Hierbij definiëren we leeftijdsdiscriminatie als het systematisch op een onacceptabele manier ongelijk behandelen van ouderen ten opzichte van jongere personen. We inventariseren in het tweede deel het voorkomen van een leeftijdsgrens ten aanzien van de oudere bevolking in de Vlaamse regelgeving op het vlak van welzijn, gezondheid, huisvesting, cultuur, veiligheid, mobiliteit, tewerkstelling en inkomen. Telkens gaan we dan op zoek naar de historische en de actuele legitimering van deze leeftijdsgrenzen.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Vraaggestuurde zorg. Een verkennende studie van binnen- en buitenlandse ervaringen. 15/12/2000 - 30/09/2001

                         Abstract

                         In verschillende landen en in verschillende domeinen van de zorgsector tekent zich op dit moment een ontwikkeling af naar vraaggestuurd zorg. Deze studie heeft tot doel binnen- en buitenlandse ervaringen met vraaggestuurde zorg in kaart te brengen en te evalueren. Er wordt onderzocht welke implicaties vraaggestuurde zorg heeft voor de verschillende actoren in het zorgsysteem (clienten, hulpverleners, zorgorganisaties, overheid).

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Het welzijn van de patiënt in SIT-verband 13/09/2000 - 31/03/2001

                          Abstract

                          Het onderzoek beoogt inzicht te verwerven in factoren die verband houden met de mate van welzijn of onwelzijn van de patiënt. In de eerste plaats gaat het om variabelen die te maken hebben met de zorgsituatie van de patiënt. Daarnaast zullen ook achtergrondkenmerken van de patiënten in het onderzoek worden opgenomen. In het onderzoek wordt er tevens voor geopteerd om naast het welzijn van de patiënt ook het welzijn van de informele verzorger(s) te belichten. Ook hier zullen we nagaan welke factoren een samenhang vertonen met het welzijn of onwelzijn van deze mantelzorgverleners.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Sancties in de Belgische werkloosheidsverzekering: een instrument voor een activerend sociaal zekerheidsmodel? 01/01/2000 - 31/12/2001

                           Abstract

                           Het project beoogt een grondig empirisch inzicht te verwerven in de relatie tussen het schorsingsbeleid (stopzetting van de uitkering), zoekgedrag en arbeidsmarkttransities (al dan niet intrede op de arbeidsmarkt) en de gevolgen voor inkomen, welvaart en bestaanszekerheid. Ook de percepties van werklozen m.b.t. de (complexe) regelgeving en de rol van de uitvoerende werkloosheidsinstanties (RVA,VDAB worden geëvalueerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een uniek databestand (enquêtegegevens, 2750 gevallen) voor geschorste en niet geschorste werklozen.

                           Onderzoeker(s)

                           • Promotor: Breda Jef
                           • Co-promotor: De Lathouwer Lieve

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Experiment persoonlijk Assistentiebudget -verlenging (cf. P105/P0015, P00350,P00417) 01/01/2000 - 31/12/2000

                            Abstract

                            In plaats van een financiering en regeling van zorgvoorzieningen duiken er in allerlei landen en zorgsectoren alternatieve financieringssystemen op. Eén ervan verschuift de gelden rechtstreeks naar de (potentiële) gebruikers zelf. De opdracht bestaat erin advies te verstrekken over het opzetten van een experiment terzake en anderzijds het experiment ook te evalueren.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Aanvullende expertise inzake de externe kostprijs van de implementatie van de zorgverzekering 01/01/2000 - 30/04/2000

                             Abstract

                             Het onderzoek werd opgezet ter voorbereiding van de implementatie van een Vlaamse zorgverzekering. Het doel van de studie is drieledig. Een eerste doelstelling is het optimaliseren van de inschatting van de externe kostprijs op korte termijn van de zorgverzekering. Daartoe worden gegevens verzameld over het aantal potentiële rechthebbenden en de uitgaven voor niet-medische zorgen. Het schetsen van toekomstperspectieven over de evolutie van de kostprijs vormt het tweede doel. De impact van o.a. demografische ontwikkelingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en morbiditeitsevoluties worden daarbij ontleed. Ten derde beoogt de studie de belangrijkste regionale blinde vlekken inzake het aanbod van niet-medische zorg in kaart te brengen. De (ongelijke) regionale spreiding van drie types voorzieningen wordt onderzocht: residentiële, semi-residentiële en ambulante diensten.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Werkbelastingsonderzoek sociale diensten bijzondere Jeugdbijstand//..(Verlenging project P105/P0029 01/06/1999 - 30/09/1999

                              Abstract

                              Twee onderzoeksdoelstellingen worden nagestreefd. //..Vooreerst het aanleggen van een catalogus van onderscheiden types van zorgdossiers, o.a. aan de hand van types activiteiten. Dit alles zal er toe leiden dat er een database tot stand komt aan de hand waarvan, per simulatie, alternatieve allocatiemodellen voor het personeel worden ontwikkeld.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Begeleiding experiment Assistentiebudget -verlenging 01/08/1998 - 31/12/1999

                               Abstract

                               In plaats van een financiering en regeling van zorgvoorzieningen duiken er in allerlei landen en zorgsectoren alternatieve financieringssystemen op. Eén ervan verschuift de gelden rechtstreeks naar de (potentiële) gebruikers zelf. De opdracht bestaat erin advies te verstrekken over het opzetten van een experiment terzake en anderzijds het experiment ook te evalueren.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Voortzetting experiment persoonlijk assistentiebudget (zie P105/P00015) 01/08/1998 - 31/12/1998

                                Abstract

                                In plaats van een financiering en regeling van zorgvoorzieningen duiken er in allerlei landen en zorgsectoren alternatieve financieringssystemen op. Eén ervan verschuift de gelden rechtstreeks naar de (potentiële) gebruikers zelf. De opdracht bestaat erin advies te verstrekken over het opzetten van een experiment terzake en anderzijds het experiment ook te evalueren. Dit project is een voorzetting van het onderzoeksproject geregistreerd onder nr. P105/P000015

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Ouderenzorgverzekering 01/05/1998 - 30/09/1998

                                 Abstract

                                 In dit inventariserend project worden de recente beleidswijzigingen geïnventarisserd met betrekking tot de sociale verzekering voor ouderen in drie West-Europese landen, met name Nederland, Duitsland en Engeland. Naast de structurele gelijkenissen (en verschillen) zijn er ook bevindingen met betrekking tot de doelmatigheid en efficiency van de onderscheiden systemen.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Objectieve werkbelasting en de tijdsbesteding in de comités bijzondere jeugdbijstand en in de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap. 01/04/1998 - 31/05/1999

                                  Abstract

                                  Twee onderzoeksdoelstellingen worden nagestreefd. //..Vooreerst het aanleggen van een catalogus van onderscheiden types van zorgdossiers, o.a. aan de hand van types activiteiten. Dit alles zal er toe leiden dat er een database tot stand komt aan de hand waarvan, per simulatie, alternatieve allocatiemodellen voor het personeel worden ontwikkeld.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   The new social question 01/01/1997 - 31/12/2001

                                   Abstract

                                   Intellectueel staan voornoemde tekenen van ontwikkeling thans nog onafhankelijk van elkaar. De IUAP beoogt het samenbrengen van deze inzichten om te komen tot een coherent geheel van antwoorden op volgende vragen: In hoeverre is er een samenhang tussen de hierboven genoemde ontwikkelingen inzake de groeiende sociaal-economisvhe kloof tussen hoog- en laaggeschoolden , de grenzen aan de doelmatigheid van de sociale zekerheid? het ontstaan van nieuwe ideologische en politieke clivages het actueel gevoerdbeleid en de ontwikkeling van beleidsutopieën?//..In hoeverre verschilt de actuele sociale problematiek wezenlijk van het verleden en kan derhalve sprakr zijn van een 'nieuwe sociale kwestie'? Waarom staat het instrumentarium van de verzorgingsstaat machteloos t.o.v. de (nieuwe) maatschappelijke breuklijnen? Hoe kan de her-oriëntatie van de verzorgingsarrangementen gedacht worden? Welke rol kunnen nieuwe en oude sociale en politieke bewegingen spelen bij de re-oriëntatie van de verzorgingsstaat?

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Het inhoudelijk en structureel kader van de Vlaamse basisschakelwerkingen. 01/01/1997 - 31/03/1998

                                    Abstract

                                    Als reactie op de werking van de algemene sociale welzijnsinstellingen zijn er in diverse achtergestelde wijken en buurten, nieuwe initiatieven ontstaan die zeer laagdrempelig werken. Zij bieden op velerlei terreinen hulp en ondersteuning aan, zij werken niet alleen met individuen maar ook met groepen, en zij leggen expliciet banden met andere voorzieningen in de betreffende omgeving. Dit onderzoek is niet zozeer gericht op de methodiek, maar wel op de organisatievorm. Zowel de interne als de externe aspecten worden belicht en er worden voorstellen uitgewerkt om de situatie te verbeteren.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Keuzegedrag bij probleemoplossing. Een theoretisch onderzoek naar het handelen van personen bij probleemsituaties. 01/01/1996 - 31/12/1997

                                     Abstract

                                     Dit project zal verschillende theoretische benaderingen m.b.t. het keuzegedrag van mensen combineren om te komen tot een toetsbaar model dat toelaat om (de evolutie van) de opeenvolgende keuzes voor zorgoplossingen in een consistent sociologisch verklaringsmodel onder te brengen. Dit model zal worden getoetst op de (reeds aanwezige) empirische data uit eerder verricht onderzoek omtrent de vraagzijde van de welzijnszorg (o.m. over zorg aan hoogbejaarden). In dit kader zal o.m. gebruik gemaakt worden van dynamische statistische modellen.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      De externe kwaliteit van een zorgsysteem. Doelmatigheid van de sociale zorg voor hoogbejaarden in Vlaanderen. 01/01/1996 - 30/06/1997

                                      Abstract

                                      In dit project zal de doelmatigheid van de Vlaamse bejaardenzorg (ambulante en residentiële voorzieningen) onderzocht worden, zowel cross-sectioneel als op basis van longitudinale data. Ook de rol van aanbodfactoren t.a.v. de doelmatigheid zal geanalyseerd en besproken worden.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Vrijwillige inzet in de samenleving 01/11/1995 - 31/01/1996

                                       Abstract

                                       Het gaat hier om een kortlopende studie-opdracht voor de Koning Boudewijnstichting over 'Vrijwilligers in de samenleving'. Het oogmerk ervan is een overzicht te schetsen van de huidige situatie en haar evolutie, inbegrepen problemen en nieuwe oplossingswijzen en-ontwikkelingen van het vrijwilligerswerk in de samenleving.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Persoonsgebonden budget in de zorg voor personen met een handicap 01/08/1995 - 31/08/1998

                                        Abstract

                                        In plaats van een financiering en regeling van zorgvoorzieningen duiken er in allerlei landen en zorgsectoren alternatieve financieringssystemen op. Eén ervan verschuift de gelden rechtstreeks naar de (potentiële) gebruikers zelf. De opdracht bestaat erin advies te verstrekken over het opzetten van een experiment terzake en anderzijds het experiment ook te evalueren.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Samenhang en coördinatie in de ambulante welzijnszorg (2de fase) 01/01/1995 - 31/07/1995

                                         Abstract

                                         Dit project analyseert drie types van sociale voorzieningen (een publieke dienst, een in mutualiteiten ingebouwde sociale dienst en een autonome sociale werkvoorziening). Ze hebben deels gelijklopende wettelijke opdrachten, maar zijn structureel en naar financieringswijze apart georganiseerd. De hulpverlening wordt geanalyseerd naar domein- en samenerkingspatronen.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Vlaams wetenschappelijk potentieel in het domein van de sociale integratie. 01/07/1994 - 29/09/1994

                                          Abstract

                                          Vlaams wetenschappelijk potentieel in het domein van de sociale integratie,

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Het opstellen van een sociaal welzijnsplan. 01/04/1994 - 30/06/1995

                                           Abstract

                                           Het onderzoek beoogt een plannings model te ontwerpen voor de Vlaamse sociale welzijnszorg (het algemene welzijnswerk, de gehandicaptenzorg, de hulp aan bejaarden,aan kinderen en aan jon- geren in moeilijkheden evenals de armoedebestrijdingsprogramma's). Er zal een macro-perspectief worden geschetst van de uitdagingen (behoeften en vraag naar hulpverlening) envan het benodigde aanbod, voor types zorg en in de vereiste volumes.

                                           Onderzoeker(s)

                                           • Promotor: Breda Jef
                                           • Co-promotor: Deleeck Herman

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Zorg voor bejaarden in nood. 01/03/1994 - 28/02/1995

                                            Abstract

                                            In deze studie wordt, in opvolging van een onderzoek in een grootstedelijk gebied, in twee kleinere entiteiten de situatie van de bejaarden in kaart gebracht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de noden en de vraag voor zorg alsook voor de ontvangen hulpverlening. De vraag is of er verschillen naar stedelijkheidsgraad optreden en zo ja, wat er de oorzaken van zijn. (ev. socio-culturele en ev. aanbodsfactoren).

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             De constructie van een welzijnsindex. 01/04/1993 - 31/12/1996

                                             Abstract

                                             In deze studie wordt, op theoretische basis en met behulp van een omvangrijke socio-demografische steekproef, een index ontworpen waarmee het begrip 'welzijn' wordt gemeten. Daartoe worden uiteenlopende operationaliseringen aangehouden en uitgetest. Het ligt in de bedoeling met dit instrument onderscheiden groepen, streken en tijdsperiodes met elkaar te vergelijken.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Samenhang en coordinatie in de ambulante sociale welzijnszorg. 01/04/1993 - 31/12/1994

                                              Abstract

                                              Dit project analyseert drie types van sociale voorzieningen (ÄÄn publieke dienst, ÄÄn in mutualiteiten ingebouwde sociale dienst en ÄÄn autonome sociale werkvoorziening). Ze hebben deels gelijklopende wettelijke opdrachten maar zijn structureel en naar financieringswijze apart georganiseerd. De hulpverlening wordt geanalyseerd naar domein- en samenwerkingspatronen.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Zorg aan chronisch-behoeftige bejaarden: actuele situatie, kosten en trends. 01/04/1992 - 31/12/1995

                                               Abstract

                                               In dit onderzoek wordt zowel de nood als de vraag naar bejaardenzorg bestudeerd evenals de mate waarin sociale hulpverlening ontvangen wordt, van welke aard dan ook. Het kan hier zowel over informele zorg gaan, als over commerciele of non-profit hulpverleningen.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Management van de personeelsinzet in de welzijnssector. 01/04/1992 - 31/03/1994

                                                Abstract

                                                In deze studie wordt het gebruik van het voornaamste produktiemiddel (het personeel) in de sociale zorg onderzocht. Hoe en waar wordt deze ingezet, voor welke activiteiten gebeurt dit en hoeveel tijd besteedt men hiervoor. In 12 verschillende algemene sociale werkinstellingen is een uitgebreide tijdsmeting uitgevoerd bij alle sociale werkers gedurende een week. Op basis van de resultaten werd een model van interne personeelsallocatie ontworpen.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 IUAP: De sociale dynamiek van bestaanszekerheid, welzijn en gezinsstructuren. 01/01/1992 - 31/12/1996

                                                 Abstract

                                                 Het onderzoeksteam wil de aanwezige kennis en onderzoekservaring verdiepen omtrent de invloed van sociale, economische en beleidsmatige veranderingen op: - inkomen en bestaanszekerheid, - welzijn van gezinnen en hun leden, - sociale netwerken en sociaal-ruimtelijke inbedding. Bijzondere aandacht gaat naar de gevolgen van de (her)ordening van de levensloop door de toenemende verscheidenheid van gezinspraktijken.

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  Optimalisering van de zorgcircuits voor hulpbehoevende hoogbejaarden 01/03/1991 - 28/02/1994

                                                  Abstract

                                                  Aan de hand van empirisch materiaal over evoluerende zorgpatronen van 300 afhankelijke bejaarden, zal de mate van feitelijke afstemming tussen informele en formele zorg worden beschreven en geanalyseerd. Op basis hiervan zullen beleidsvoorstellen worden geformuleerd.

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Gegevensopbouw in de sociale welzijnssector 01/11/1990 - 30/11/1992

                                                   Abstract

                                                   Dit onderzoeksproject richt zich allereerst op een systematisering van de vigerende regelgeving i.v.m. de sociale welzijnszorg en de identificatie en toegankelijkheid van de systeeminformatie daaromtrent. De beoogde produkten zijn niet alleen op zichzelf interessant, maar zij zijn voornamelijk bedoeld als basismateriaal voor het onderzoek van onderscheiden welzijnsvoorzieningen.

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    Het gebruik van zorg door hoogbejaarden 01/03/1989 - 31/07/1997

                                                    Abstract

                                                    Het thema van dit project is de meting en analyse van de keuzeprocessen die bejaarden hebben ten aanzien van de verschillende mogelijke zorgcircuits in de samenleving (informeel, formeel en commercieel). Het betreft hier dus onderzoek naar de determinanten van zorggebruik. In het kader van het onderzoek naar de leef- en zorgsituatie van hoogbejaarden worden bestaande sociologische theorieën verder uitgewerkt en modelmatig getoetst.

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject