Onderzoeksgroep

De reportatieve "conditionnel" in het Frans, een evidentiële marker. Een studie naar zijn oorsprong, betekenis en betekenisevolutie. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

In Franse kranten komen werkwoordsvormen als aurait/aurait été, "conditionnel" genoemd, heel vaak voor, met name in zinnen als Le rédacteur en chef de Charlie Hebdo aurait été tué. Il y aurait une dizaine de morts. Ze illustreren een gebruik van de conditionnel dat we Reportatief gebruik (ReportCondit) zullen noemen. Met een ReportCondit laten journalisten hun lezer weten: (a) dat zij niet zelf de bron zijn van de informatie in de zin, (b) dat ze de informatie niet als 100% zeker beschouwen en (c)dat ze geen garantie willen geven over de waarheid ervan. Er is weliswaar al intensief onderzoek gebeurd (inclusief door de promotor) naar de betekenis van de ReportCondit, maar dat betreft vooral zijn hedendaags gebruik; onderzoek naar de oorsprong en de semantische ontwikkeling van de ReportCondit is vrijwel onbestaand, met uitzondering van kleinschalig onderzoek door de promotor de co-promotor over: (a) oude occurrenties van ReportCondits in teksten (bv. Dendale & Bourova 2006), (b) de erkenning in oude grammatica's van het gebruik (bv. Dendale & Coltier 2012) en (c) de semantische evolutie van de conditionnel in het algemeen (Patard & de Mulder 2012). Tot op vandaag vindt men geen voldoende gedetailleerde informatie over de oorsprong, oorspronkelijke betekenis en betekenisevolutie van de ReportCondit in werken over de geschiedenis van het Frans (bv. Picoche & Marchello-Nizia 1998) en grammatica's van oud en klassiek Frans (bv. Buridant 2000, Fournier 2002). De noodzaak naar verder onderzoek is groot, niet alleen om de ontbrekende informatie aan te vullen, maar vooral om te begrijpen hoe, waarom en wanneer de ReportCondit de betekeniscomponenten onder (a), (b) en (c) heeft verworven, die taalkundigen (sinds Dendale 1991) ertoe heeft aangezet de conditionnel te beschouwen als een evidentiële marker, de eerste die als dusdanig beschreven werd in het Frans. Onderzoek aan de UAntwerpen heeft sterk bijgedragen tot deze analyse. Dit project gaat over die ReportCondit in moderne en oudere stadia van het Frans: zijn (1°) precieze betekenis, (2°) contexten van gebruik, (3°) oorsprong en ouderdom, (4°) betekenisevolutie en (5°) status als evidential marker. Met de financiering van dit project en de inzet van een PhD-student kunnen we als eerste het ontstaan en de evolutie van de ReportCondit in kaart brengen en zo een originele bijdrage leveren in een onderzoeksgebied op het kruispunt van Franse beschrijvende taalkunde en internationaal onderzoek naar evidentialiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject