Onderzoeksgroep

Expertise

Evaluatie van initiatieven van armoedebestrijding (bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties).

Perspectieven, motivaties en ambities van actoren in de emergentie en herconfiguratie van territoriale ontwikkelingspaden: inzichten voor bijdragen van groene 'microfinanciering plus' aan transformaties naar duurzaamheid. 15/07/2021 - 14/07/2022

Abstract

Het onderzoeksproject gaat in op de noodzaak om ongewenste milieu- en sociaal destructieve dynamieken in de Nicaraguaanse landbouwgrens te veranderen. Het richt zich op de mogelijke rol van (micro)kredietverstrekking, aangevuld met technische bijstand en andere aanvullende niet-financiële diensten. Het onderzoek beoogt de risico's en beperkingen te erkennen van de mainstream technisch-economische benaderingen van transformatieprocessen naar duurzaamheid. Deze hebben de neiging om 'transformatie naar duurzaamheid' te begrijpen als een lineair proces met duidelijke consensuele doelstellingen die moeten worden bereikt via top-down beleid en promotie van ex ante bepaalde landbouwstrategieën. Het onderzoek vertrekt van een (originele) theoretische benadering van rurale "territoriale ontwikkelingspaden" om de politieke aard van een transformatie naar duurzaamheid te erkennen en te onderzoeken. Het beoogt de structurele onderbouw van de territoriale dynamiek te identificeren en expliciet rekening te houden met de onderling samenhangende perspectieven, motivaties en waarden van (verschillende) boeren en andere relevante actoren. Dit draagt vervolgens bij tot het ontwerpen van ingebedde financiële strategieën voor meer inclusieve en milieuvriendelijke transformatieve aanpassingen van de huidige territoriale dynamiek. Het onderzoek is gebaseerd op een mixed methods-benadering, waarbij het belang van de actieve betrokkenheid van verschillende actoren en de collectieve opbouw van kennis als sleutelmechanisme voor de transformatie van territoriale trajecten wordt benadrukt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het 'Plantationocene' in vraag stellen: onderzoek naar het potentieel van 'groene economie'-strategieën voor een sociaalecologische transformatie. 01/11/2020 - 31/12/2023

Abstract

In antwoord op de groeiende bezorgdheid over de gevolgen die de moderne samenleving heeft op de levensondersteunende systemen van de aarde, begint de wetenschap het begrip 'anthropoceen' te gebruiken, waarmee verwezen wordt naar het geologische tijdperk waarin de mens een fysieke stempel op de planeet aanbrengt. Door het erkennen van deze bedreigingen, pogen beleidsmakers de overgang te maken naar een 'groene economie', waarin milieuproblemen worden aangepakt via economische groei gecentreerd rond technologische verbeteringen en via marktgerelateerde oplossingen. Sociale wetenschappers wijzen echter op het historische onevenwicht in de reproductie van het anthropoceen in de praktijk, gebaseerd op klasse-, ras- en genderverschillen. Door gebruik van het recente 'plantationocene' concept, bestudeert dit onderzoek hoe twee 'groene economie' strategieën (koolstof- en biodiversiteitscompensatie en ecotoerisme) via een 'plantage-logica' steunen op het disciplineren van mens en natuur om de wereld op een controleerbare, efficiënte, berekenbare en voorspelbare manier vorm te geven. Door gebruik te maken van multidisciplinaire methoden en twee gevalstudies in India en Indonesië, worden cruciale inzichten verdiept over de manier waarop deze strategieën de beperkende discipline van de plantagelogica blijven reproduceren. Dit onderzoek vormt dan ook de grondslag om verheldering te brengen in belangrijke contradicties die het voorwerp van debat zijn in het duurzaamheidsonderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Instituut Ontwikkelingsbeleid). 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transitie naar duurzame ontwikkeling aan de landbouwgrens in Nicaragua: articulatie van 'Microfinanciering Plus' en lokale institutionele verandering naar duurzaamheid. 01/12/2018 - 30/11/2021

Abstract

Participatief actie-onderzoek naar de territoriale 'pathway' dynamieken die leiden tot de dominantie van een (sociaal en ecologisch) niet duurzame extensieve veeteelt en een hiermee gepaard gaande massale ontbossing met negatieve gevolgen in termen van klimaatverandering, biodiversiteit en gewelddadige onteigening van de originele inheemse bevolking. Het onderzoek vindt plaats in de streek van het natuurreservaat Bosawas (Noorden van Nicaragua). De resultaten van het participatieve actie-onderzoek vormen het vertrekpunt voor de identificatie van en de promotie van concrete mogelijkheden tot transformatie van deze dynamieken. (Dit is de doelstelling van het Transformation to Sustainability (T2S) initiatief – in het kader van de klimaatakkoorden van Parijs). De actie-component is vooral verbonden met het zoeken naar verbeterde strategieën voor microfinanciering, technische assistentie en 'Betalingen voor Milieudiensten' van de partnerorganisatie (Fondo de Desarrollo Local/ FDL – één van de grootste microfinancieringsinstellingen in Nicaragua, opgericht door Nitlapan-Universidad Centroamericana, de academische partner van het IOB en USOS). Ook worden lokale 'citizen science' weerstations geïnstalleerd (i.s.m. de milieu-NGO Centro Humboldt), die via een connectie met Hadley-center in de UK, toelaten om lokale weers- en klimaatvoorspellingen te doen die we willen gebruiken om meer lokaal klimaatbewustzijn te stimuleren. Via deze ingangspoorten en het bredere participatief onderzoek is het de bedoeling om een alliantie van lokale en andere relevante actoren te creëren/stimuleren met het potentieel om de huidige destructieve dynamieken om te buigen. (o.a. via een code-of-conduct van alle banken en microfinancieringsinstellingen, lokale ontwikkelingsplannen van lokale overheden, coöperatieven, deelname aan veeteelt-duurzaamheidsfora enz. )

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Adaptief beheer van bergecosysteemdiensten voor armoedebestrijding mogelijk gemaakt door virtule milieuobservatoria (MOUNTAIN-EVO). 17/10/2013 - 31/05/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Imperial College. UA levert aan Imperial College de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Betalingen voor milieudiensten en landgebruik: motivationele en institutionele interacties - een praktijkonderzoek op het platteland in Nicaragua. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Tijdens het laatste decennium hebben "Betalingen voor Ecosysteemdiensten"(PES, Payments for Ecosystem Services), zowel in academische als politieke kringen, steeds meer aandacht gekregen in de context van natuurbehoud. Deze aanpak oogt ook aantrekkelijk: land gebruikers, die vaak slecht gemotiveerd zijn om de natuur op hun land te beschermen, worden aangemoedigd om dit toch te doen doormiddel van directe en voorwaardelijke betalingen door gebruikers/ kopers geïnteresseerd in de zodoende geproduceerde ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld stedelijke downstream watergebruikers die upstream boeren betalen voor het verbeteren van waterinfiltratie op hun land door herbebossing en/of erosiebestrijding). PES mechanismen worden ook steeds meer gezien als veelbelovende instrumenten voor plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, omdat ze een bijkomende inkomensbron voor dikwijls geïsoleerde rurale gemeenschappen zouden vormen. De PES filosofie en de concrete initiatieven zijn echter niet onomstreden. Ondanks de groeiende literatuur over PES zijn er nog grote tekortkomingen in onze theoretische en empirische kennis over de sociaalecologische en politiekeconomische gevolgen van PES mechanismen en de interactie van monetaire stimuli met reeds bestaande motivaties voor individuele en collectieve beslissingen m.b.t. bodemgebruik en al dan niet duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit onderzoek draagt bij aan een meer uitgebreide en holistische agenda over het potentieel en de beperkingen van PES-initiatieven doormiddel van theoretische reflectie en vergelijkende gevalstudies in Nicaragua.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Staatsinstellingen en hybride bestuur voorbij de 'falende' staat: een comparatieve studie van douaneinstellingen langs de grenzen van Zuid Soedan, de Democratische Republiek Congo en Oeganda. 01/10/2012 - 31/08/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Microfinanciering en het Nieuwe Latijns-Amerikaanse Links: tussen samenwerking en concurrentie. 01/08/2012 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Groene microfinanciering en betalingen voor milieudiensten: van marktgerichte panacees naar een geïntegreerde benadering voor een duurzame en integrale plattelandsontwikkeling. Case-studies uit Centraal-Amerika 01/10/2011 - 30/09/2015

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksproject tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Terug naar het landbouwvraagstuk: gezinslandbouw en politieke arena's rond land en natuurlijke rijkdommen in de context van klimaatveranderingen en veranderende globale voedselketens. Getuigenissen uit Nicaragua. 01/10/2011 - 30/09/2013

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Studie van de Nederlandse samenwerking in de sector van de microfinanciering in Nicaragua. 15/10/2009 - 30/11/2009

  Abstract

  Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpen enerzijds en CDR, anderzijds. UAntwerpen levert aan CDR de onderzoeksresultaten van "Studie van de Nederlandse samenwerking in de sector van de microfinanciering in Nicaragua" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Het genereren van kennis en de versterking van de synergie voor plattelandsontwikkeling. Proefproject voor een innovatieve aanpak van het sociaal leren in Muy Muy en Matiguás, Nicaragua. 01/06/2009 - 31/05/2013

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Meer macht voor de armen of meer armslag voor de machtigen? Extern opgelegde hervormingen en lokale strategieën. Een gevalstudie over landdynamiek in Rwanda en Burundi. 01/01/2009 - 31/12/2012

   Abstract

   Vanuit een thematische invalshoek rond landdynamiek, beoogt dit onderzoeksproject tot een beter begrip te komen van (1) hoe opportuniteitsstructuren ¿ gedefinieerd als normen, instituties, actoren en implementatieprocessen op het lokale, nationale en internationale vlak ¿ interageren met de locale leefwereld en strategieën van lokale actoren; (2) wat de impact is van extern opgelegde hervormingen op deze interactie. Twee case-studies zullen worden onderzocht: Rwanda en Burundi. Het project vertrekt vanuit het micro-perspectief van de lokale actoren en beoogt de complexe interactie tussen menselijk handelen en lokale opportuniteitsstructuur te duiden. Het onderzoek zal beroep doen op een combinatie van drie disciplinaire benaderingen: ontwikkelingsantropologie, ontwikkelingseconomie en recht en ontwikkeling. De drie componenten zullen sterk worden geïntegreerd en gekaderd in een overkoepelende onderzoeksmethodologie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Het milieuwereldbeeld en milieurelevant gedrag van jongeren: een interdisciplinaire benadering. 01/10/2007 - 30/09/2011

    Abstract

    Op interdisciplinair wijze worden het milieuwereldbeeld en het milieurelevant gedrag van jongeren in Vlaanderen en in ontwikkelingslanden onderzocht. Een belangrijk aandachtspunt is de invloed van persoongebonden kenmerken en sociale contextgegevens. Ook de impact van milieueducatieve initiatieven in verschillende contexten wordt onderzocht, waarbij aandacht uitgaat naar verschillen tussen culturen, tussen subculturen en tussen urbane en rurale samenlevingen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Exclusion from aid resources and political change at the community level. 01/11/2006 - 31/10/2007

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De rol van "Betalingen voor Milieudiensten" voor een duurzaam waterbeheer in Midden-Amerika. 01/10/2006 - 30/09/2010

     Abstract

     Zoals in andere ontwikkelingslanden staan de watersystemen in Centraal Amerika onder sterke druk; die druk wordt veroorzaakt door een gebrek aan integraal waterbeheer en zwakke publieke instituties. In de context van een aantal pilootprojecten in de regio, wil het project onderzoeken of en in welke mate het concept van "Betalingen voor Milieudiensten" mogelijkheden biedt om hieraan te remediëren door de introductie van marktprincipes.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Evaluatie en externe begeleiding van de Zuidwerking van Broederlijk Delen. 01/06/2006 - 30/04/2007

      Abstract

      Evaluatie en externe begeleiding van de Zuidwerking van Broederlijk Delen: analyse van de strategie en de instrumenten m.b.t. gemeenschapsversterking in het licht van de aanbevelingen van de programma-evaluatie van 2002. Dit project moet leiden tot twee rapporten: a) een eerste rapport met een evaluatie en kritische doorlichting van de stappen die door Broederlijk Delen werden gezet naar een operationalisering van het concept binnen de relaties met de partners en de doelgroepen; b) een tweede rapport dat de conceptualisering van "gemeenschapsversterking" in de context van de twee programma's van "rurale ontwikkeling" en "democratisering" in de partnerwerking van Broederlijk Delen herbekijkt.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Implementation of the pre partner programme (2006-2007) for institutional university cooperation between Universitdad Rafael de Landivar (URL), Guatemala and the Flemish Universities. 01/04/2006 - 30/06/2007

       Abstract

       Voorbereidend jaar van het VLIR programma voor institutionele universitaire (ontwikkelings)samenwerking met de Universidad Rafaël Landivar in Guatemala. Tijdens dit jaar worden in samenspraak met de lokale universiteit en geïnteresseerde Vlaamse academici de verschillende componenten van het eerste vijfjarenprogramma vastgelegd en de planning van de activiteiten uitgewerkt.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Armoede en sociale verdeeldheid: een institutioneel perspectief, deel II. 01/09/2001 - 31/08/2002

        Abstract

        Het project beoogt recente inzichten te operationalizeren met betrekking tot de sociale inbedding van armoedebestrijdingsprojecten. Ervan uitgaande dat armoede fundamenteel het resultaat is van processen van sociale verdeeldheid is het van belang om na te gaan hoe een project institutioneel is ingebed. Het onderzoek moet uitmonden in een beleidsinstrumentarium voor projectevaluatie.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Externe begeleiding door analyse en synthese van de resultaten van de programmatorische evaluatie van de partnerwerking met Komyunity. 01/06/2001 - 31/12/2001

         Abstract

         Deze opdracht vormt de fase II van de evaluatie en heeft als doel om een synthetisch eindverslag van de programma-evaluatie uit te werken op basis van: a. een comparatieve analyse van de resultaten van de regio-evaluaties, eventueel aangevuld met resultaten van andere punctuele partnerevaluaties; b. een confrontatie hiervan met de relevante wetenschappelijke literatuur. Het eindverslag formuleert veralgemeende conclusies over de partnerwerking van Komyuniti, die het leerproces van de organisatie kunnen voeden door kritische analyse van de sterke en zwakke punten in het programma, en waaruit aanbevelingen volgen voor het nieuwe programma 2003-2007.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Short Term Specialist Research on Organic Horticultural Production in Guatemala - Programa de desarrollo rural integrado en Totonicapan 01/01/2001 - 31/03/2001

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Armoede en sociale verdeeldheid: een institutioneel perspectief 01/09/2000 - 31/08/2001

           Abstract

           Het project beoogt recente inzichten te operationaliseren m.b.t. de sociale inbedding van armoedebestrijdingsprojecten. Ervan uitgaande dat armoede fundamenteel het resultaat is vanprocessen van sociale verdeeldheid is het van belang om na te gaan hoe een project institutioneel is ingebed. Het onderzoek moet uitmonden in een beleidsinstrumentarium voor projectevaluatie.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Evaluatiemissie naar Zuid-Chili: diagnose en beoordeling van het ruraal ontwikkelingsprogramma van de organisatie FUNDESA (in het kader van het raamakkoord met Broederlijk delen) 01/03/1999 - 31/05/1999

            Abstract

            Evaluatie van rurale ontwikkelingsprogramma's gefinancierd door FUNDESA in Zuid-Chili (Fundación de Desarollo Agraria)

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             De praktijk en de principes van de financiering van economische projecten in Broederlijk Delen//..Deelovereenkomst met Broederlijk Delen - Deel 2 -opstellen van een korte beleidsnota I.v.m. het projectenbeleid in de sector 'Rurale ontwikkeling' 01/06/1998 - 31/10/1998

             Abstract

             Het project beoogt het uitwerken van een algemeen referentiekader voor het beoordelen van verschillende types van projectinitiatieven in de rurale sector overeenkomstig de algemene beleidsopties van de NGO, Broederlijk Delen. Vanuit dit referentiekader wordt ook een onderzoek gedaan van een steekproef van eerder gefinancieerde rurale projectinitiatieven. Doel van de nota is bij te dragen tot het uitklaren van het beleid i.v.m. financiering, opvolging en evaluatie van rurale projecten.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Theoretische perspectieven op institutie-opbouw voor niet-conventionele financiering en lokale ontwikkeling 01/01/1998 - 31/12/1999

              Abstract

              Vertrekkend van de theoretische literatuur van de (nieuwe) institutionele economie (transactiekosten en collectieve actie) en de economische sociologie (embeddedness-thesis) wordt een analyse ondernomen van de institutionele opbouw van niet-conventionele financiële systemen en het te verwachten effect in termen van armoedebestrijding. Aandacht is er hierbij vooral voor de wederzijdse beïnvloeding tussen de bredere lokale institutionele context en de innoverende intitutie-opbouw voor de financiële transacties. De theoretische analyse wordt teruggekoppeld naar concrete ervaringen met niet-conventionele financiële systemen (in Nicaragua en mogelijkerwijze in Congo, Tanzania, India).

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               De praktijk en de principes van de financiering van economische projecten in Broederlijk Delen. Deelovereenkomst met Broederlijk Delen voor het opstellen van een gedetailleerde beschrijving van de werking van het bankennetwerk van Nitlapán - Nicaragua 01/01/1998 - 31/01/1998

               Abstract

               Het opzet van dit project is het verder uitwerken van een boek over de ervaringen van het instituut Nitlapán bij het uitbouwen van een duurzaam ruraal financieel netwerk (1989-1997). Dit boek heeft als titel 'Geld maakt Gelukkig. De ervaringen van Nitlapán in Nicaragua' en is uitgegeven door Wereldwijd-Broederlijk Delen

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Financieringsbeleid Broederlijk Delen. //..Deelovereenkomst m.b.t. het uitwerken van een syntheserapport. 01/11/1996 - 31/03/1997

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 De praktijk en de principes van de financiering van economische projecten in Broederlijk Delen//..Deelovereenkomst met Broederlijk Delen voor een bijdrage in het kader van het onderzoek 01/11/1996 - 31/03/1997

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Postgraduaatsopleiding Economie en Ontwikkeling aan de Universidad Centroamericana te Managua, Nicaragua 01/01/1996 - 31/12/1998

                  Abstract

                  Het opzet is een postgraduate cyclus economie te ontwikkelen in het Engels met participanten uit de hele centraal-amerikaansee regio en gericht op de regionale ontwikkeling van de verschillende Centraal-Amerikaanse landen.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Financieringsbeleid Broederlijk Delen. Deelovereenkomst m.b.t. de dicussienota 'De kritiek op de giftenfinanciering'. 30/09/1995 - 31/12/1995

                   Abstract

                   Het project omvat het leveren van zowel inhoudelijke als onderzoekstechnische bijdragen in het kader van een onderzoek over het beleid i.v.m. economische projecten. Het betreft een onderzoek naar de principes en praktijk van de financiering van economische projecten van Broederlijk Delen.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Financieringsbeleid Broederlijk Delen. Deelovereenkomst m.b.t. de discussienota over giftenfinanciering en analyseschema Projecten. 01/03/1995 - 30/04/1995

                    Abstract

                    Het project omvat (1) de uitwerking van een inhoudelijke discussienota omtrent de kritiek op de giftenfinanciering in economische projecten en de mogelijke gevolgen hiervan voor het projectenbeleid; en (2) de uitwerking van een analyseschema voor de doorlichting van een geselecteerd aantal projecten.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Ondersteuning van het NITLAPAN-programma voor onderzoek, academische vorming. volksopleiding en alternatieve ontwikkeling in Nicaragua. 01/01/1993 - 31/12/1996

                     Abstract

                     Dit project is een institutionele ondersteuning op het gebied van onderzoek en vorming van de Universidad Centro-Americana en Managua,Nicaragua. Een team van onderzoekers wordt opgeleid om na te gaan welke de (over)levingskansen zijn van kleine boeren, hoe ze kunnen ondersteund worden en welke de bottlenecks zijn in hun produktiesystemen. Hetzelfde doen we voor de stedelijke informele sector.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject