Onderzoeksgroep

Transport en ruimtelijke economie

Expertise

Mijn expertise ligt in de kwantitatieve ruimtelijke analyse van (stedelijke) economische en transport netwerken. In dit kader doceer ik het vak Regional & Urban Economics en richtte ik ook mee de jaarlijkse Summer School on Urban Logistics op. De huidige focus van mijn onderzoek ligt op de relatie tussen retail en transport, welke ik onderzoekt in een junior postdoctoraal mandaat. Hiervoor combineer ik ruimtelijke analysetechnieken met kwantitatief statistisch onderzoek alsook kwalitatieve onderzoeksmethodes. Daarnaast ben ik betrokken in onderzoek naar de impact van veranderend consumentengedrag op de stedelijke logistiek (R!SULT project), de sociaal-economische impact van de Haven van Antwerpen in Vlaanderen en het belang van (gedeelde) hubs voor logistiek en mobiliteit (o.a. eHUBS project).

De stedelijke geografie van de integratie van retail en logistiek in de on-demand economie 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

De populariteit van e-commerce heeft geleid tot het ontstaan van de on-demand economie met almaar snellere, goedkopere en meer gepersonaliseerde leveringen. De nieuwe mindset van de consument compliceert echter traditionele retail and logistieke processen en heeft een grote impact op hun fysieke voetprint (Dablanc, 2019; Hagberg et al., 2016). Een gevolg hiervan is dat ook lokale overheden geconfronteerd worden met nieuwe randvoorwaarden in het stedelijk planningsproces. Recente literatuur in onderzoeksvelden als consumentengedrag, economische geografie en stedelijke logistiek beginnen aandacht te besteden aan deze problematiek (Birkin et al., 2017; Donaldy, 2013; Heitz et al., 2018). Al deze studies blijven echter binnen de grenzen van hun onderzoeksveld en gebruiken een retail of logistiek perspectief. Dit voorstel innoveert door retail en logistiek als een geïntegreerd geheel te beschouwen, en dus de problematiek door een multidisciplinaire bril te bestuderen. Dit gebeurt in drie stappen. In eerste instantie wordt de evolutie van de vraag naar en het aanbod van retail en logistieke diensten gekwantificeerd. Vervolgens worden vraag en aanbod met elkaar vergeleken door de berekening van twee indices. De eerste meet de toegankelijkheid tot omni-channel retail, de tweede geeft de prestatie van steden in de on-demand economie weer. Tot slot wordt dit werk afgerond door te bestuderen hoe lokale overheden deze integratie in goede banen kunnen leiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Slimme en duurzame hubs voor elektrische deelmobiliteit (E-HUBS) 11/01/2019 - 10/01/2022

Abstract

Congestie, vervuiling en groeiende steden in NWE dwingen ons privé-auto's te verwisselen voor deelmobiliteit. Door te zorgen voor een kritieke massa van eHUBS (fysieke cluster van gedeelde elektrische mobiliteit met laadinfra) en elektrische deelmobiliteit aan te bieden, kunnen we deze transitie op gang brengen en zal het gebruik van de auto in steden afnemen. Hoewel eHUBS technisch mogelijk zijn, wordt de invoering ervan gehinderd door trage adaptatie van gebruikers, ruimtelijke ordening problematiek en beleid. Kritieke massa en schaalbaarheid zijn van belang en kennisoverdracht is noodzakelijk om belemmeringen voor steden weg te nemen. De partnersteden uit 5 landen zullen eHUBS realiseren en andere steden ondersteunen. De eHUBS komen op strategische locaties, die verbonden zijn met andere vervoerswijzen (bv. ov), maar er komen ook kleine eHUBS in woongebieden. De implementatie van de eHUBS zal per stad verschillen zodat dit uiteindelijk ook in andere steden kan worden toegepast. Door in 6 steden een impuls te geven aan de mobiliteitstransitie, geven we het goede voorbeeld aan NWE als geheel. Andere steden profiteren hier ook van door het toepassen van de blauwdruk en het kopiëren van de goede voorbeelden. Een grootschalig gebruik zal een hefboomeffect hebben en zal de CO 2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor commerciële elektrische deelmobiliteit aanbieders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De sociaaleconomische meerwaarde van de haven van Antwerpen op het hinterland. 14/10/2019 - 13/02/2021

Abstract

In 2015 finaliseerde de Universiteit Antwerpen het onderzoek "Sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen op het hinterland". Dit onderzoek werd voltooid in het kader van het raamakkoord tussen de Universiteit Antwerpen en de Provincie Antwerpen. Het Havenbedrijf Antwerpen, de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen onderschrijven samen het economisch en maatschappelijk belang van de haven van Antwerpen. Daarom wensen de drie partijen een geactualiseerde kijk op de sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen en starten een nieuw onderzoeksproject op. Deze geactualiseerde kijk omvat enerzijds een gedetailleerd inzicht in de werkgelegenheid in het havengebied, o.a. met het oog op de verdere ontwikkeling van het Havencentrum (aanbod) en toekomstgerichte initiatieven naar de omgeving. Anderzijds willen we inzicht krijgen in de economische impact van de havenbedrijven en hun samenwerking met bedrijven in het hele land. We focussen ons hierbij dus op economische netwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Responsive sustainable urban logistics - Best practices last mile en samenwerkingsmodellen in stadsdistributie (R!sult). 01/04/2019 - 31/03/2020

Abstract

This project involves bringing together knowledge on finished, running and planned projects on last mile and more collaborative co-operation models in city distribution, and the state of the art on what moves in this market.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Responsieve Duurzame Stedelijke Logistiek 01/03/2019 - 30/09/2020

Abstract

Dit projectvoorstel behandelt volgende onderzoeksvraag: RQ: Wat zijn potentiële duurzame en geïntegreerde samenwerkingsmodellen voor stedelijke goederenstromen, gegeven een bepaalde stad? De focus ligt op het testen van duurzame en geïntegreerde business cases binnen de stedelijke logistieke context, met inbegrip van alle mogelijke soorten stromen (B2B, B2C, retour, enz.). Dit voorstel tracht deze doelstelling te behalen door drie sub-onderzoeksvragen te beantwoorden in drie opeenvolgende werkpakketten. Om de duurzaamheid van de verschillende business cases te testen wordt eerst een data-driven rekenmodel opgesteld. Dit rekenmodel moet toelaten om de verschillende opties op een objectieve manier te vergelijken. RQ1: Wat zijn de belangrijkste componenten van een rekenmodel voor een duurzaam stedelijk logistiek beleid, zowel langs input- als outputzijde? Recente data over goederenstromen, zowel binnen als buiten steden, is echter zeer schaars. Dit verhindert een objectief overzicht op de stedelijke logistiek, wat het identificeren van opportuniteiten bemoeilijkt. RQ2: Welke goederenstromen vinden er plaats in de betrokken steden? De bevindingen uit de eerste twee werkpakketten worden vervolgens gebruikt om voorstellen tot pilootprojecten te becijferen. Deze pilootprojecten dienen uitgevoerd te worden in de betrokken steden en helpen met het identificeren van de barrières tussen de berekeningen en de werkelijke toepassingen. RQ3: Wat zijn de barrières om de resultaten van het rekenmodel te vertalen naar een effectieve, geïntegreerde reorganisatie van de stedelijke goederenstromen?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)