Onderzoeksgroep

Engineering Management

Expertise

Mijn onderzoeksgroep bestudeert de ontwikkeling van planningsalgoritmen en voornamelijk hoe efficiënte computerprogramma's gebouwd kunnen worden om complexe planningsproblemen op te lossen. Enkele voorbeelden van dergelijke planningsproblemen: - logistieke planning, met name rittenplanning - planning in humanitaire logistiek - planning van ritten van gelddistributie - planning van ambulante verpleegsters - ontwerp van waterdistributienetwerken, luchtdistributienetwerken - horizontale samenwerking in de logistiek - planning van openbaar vervoer

OR4Logistics. 01/01/2021 - 31/12/2025

Abstract

Deze WOG brengt een groot netwerk samen van gerenommeerde deskundigen in de OR gemeenschap die werken aan real-world logistieke optimalisatie problemen. Door kennis te delen kunnen we bijdragen aan het dichten van de kloof tussen onderzoek en praktijk en een significante impact hebben op de efficiëntie en duurzaamheid van de logistieke sector. Toepassingen sturen onderzoek en vereisen vaak het oplossen van steeds grotere en complexere modellen van real-world optimalisatieproblemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Flexibele busdiensten voor slimme steden. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Frustratie is een veel voorkomende emotie bij reguliere busgebruikers, omdat het busvervoer traag, inefficiënt en inflexibel is. Typisch blijft een busdienst (d.w.z. een verzameling busroutes en dienstregelingen) gedurende de dag hetzelfde, zelfs wanneer de vraag naar busvervoer aanzienlijk varieert in de loop van de tijd. De belangrijkste reden voor dit gebrek aan flexibiliteit was dat tot voor kort de exploitanten van openbare bussen op geen enkel moment op de hoogte waren van de vraag naar transport en daarom gedwongen waren om vaste bustijden te gebruiken. Dit gebrek aan kennis zal echter waarschijnlijk veranderen met de komst van de 'slimme stad'. In de nabije toekomst zullen sensoren, mobiele apparaten en andere slimme stadstechnologie de openbaarvervoersexploitanten in staat stellen om flexibele busdiensten uit te rollen die beantwoorden aan de daadwerkelijke vraag naar vervoer, de huidige verkeersomstandigheden, enz. Ook de online communicatie tussen potentiële klanten passagiers en busoperators, in beide richtingen, zullen soepel werken. Dit vergroot het aantal kansen om te verbeteren en de route, haltes of dienstregeling van een buslijn aan te passen, ook tijdens operaties. Het doel van dit project is om de optimalisatiemodellen en algoritmen te ontwikkelen om deze kansen ten volle te benutten en om de toegevoegde waarde van flexibele services ten opzichte van conventionele diensten met vaste lijnen en vaste dienstregelingen te evalueren. Het doel is om een ​​flexibel en vraaggericht openbaar vervoerssysteem te verkrijgen dat efficiënter is vanuit het oogpunt van operatorkosten en duurzaam vanuit een maatschappelijk perspectief.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Algorithmes voor het bepalen van optimale routes van voertuigen in geautomatiseerde magazijnomgevingen. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

De operationele planning van vorkliften en automatische gestuurde voertuigen (AGV's) voor op- en aflaadactiviteiten in magazijnen, gebeurt vandaag meestal manueel of met behulp van eenvoudige heuristieken. Er is weinig onderzoek uitgevoerd naar het optimaal plannen van de routes van deze voertuigen. Nochtans is het plannen van routes in een magazijnomgeving, mathematisch gedeeltelijk gelijkaardig aan de rittenplanning van wegvoertuigen, waarvoor wel een rijke onderzoeksliteratuur bestaat die een brede waaier aan probleemvarianten beschrijft, alsook geavanceerde algoritmes om deze op te lossen. De innovatie van dit project zit in het feit dat dit een van de allereerste pogingen is om de raakpunten tussen beide onderzoeksdomeinen te bestuderen om aldus de state-of-the-art in de operationele planning binnen magazijnen te verbeteren. We richten ons op een specifiek rittenplanningsprobleem (het full-truckload pickup and delivery problem) dat nooit eerder binnen de context van een magazijn bestudeerd is, selecteren de beste algoritmes voor dit probleem uit de literatuur, en passen deze aan voor de specifieke vereisten en beperkingen van AGV's in een magazijnomgeving. We zijn de eerste om deze aanpak te gebruiken. Het beter oplossen van het resulterende probleem, dat we het transport request scheduling problem (TRSP) genoemd hebben, zal magazijnbeheerders en softwareontwikkelaars van Warehouse Management Systemen helpen om AGV-operaties op een succesvolle manier te plannen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Planning van vraaggestuurde bussen: naar een performanter openbaar vervoer. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Onlangs publiceerde het Vlaamse weekblad Knack een vernietigend artikel met de titel "Pamflet van een boze busreiziger: de 10 plaagdieren van De Lijn", waarin het (onder andere) de ondoelmatigheid van het openbaar busvervoer afkeurde. Een van de belangrijkste redenen voor deze inefficiëntie: bussen rijden langs vaste routes, volgens vaste tijdschema's, die beide worden gedefinieerd zonder te weten waar (potentiële) passagiers zijn, waar ze heen willen en wanneer ze willen aankomen. Als gevolg hiervan lopen sommige bussen leeg, terwijl andere vol zitten met gefrustreerde passagiers. De alomtegenwoordigheid van mobiele apparaten zou voor het eerst in de menselijke geschiedenis een grootschalige verschuiving mogelijk maken naar on-demand openbaar vervoer, waarbij bussen langs routes rijden die volledig worden bepaald door verzoeken om vervoer. In een dergelijk systeem, wanneer een passagier van de ene plaats naar de andere wil gaan, geeft zij haar vertrek- en aankomstlocaties aan, evenals een gewenste aankomsttijd. Het plannen van al deze transportaanvragen is echter een hele klus, waarvoor nog geen adequate modellen en algoritmen zijn ontwikkeld. Dit project richt zich op het optimalisatieprobleem dat ontstaat wanneer busroutes in een stedelijke omgeving volledig worden bepaald op basis van transportverzoeken van potentiële passagiers. We noemen dit nieuwe probleem het on-demand busrouteringsprobleem (ODBRP) en zullen efficiënte algoritmen ontwikkelen voor de verschillende varianten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het busvervoer van de toekomst: algoritmes voor volledig vraaggedreven openbaar vervoer 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Openbaar vervoer, gedefinieerd als het geplande collectieve vervoer van passagiers, is een van de hoekstenen van stedelijke mobiliteit in de EU. Het traditionele lijn-gebaseerde bussysteem dat bestaat in bijna elke stad in de wereld is echter inherent inefficient en mist flexibiliteit. Niettegenstaande het feit dat er nog vele obstakels overwonnen moeten worden, zorgt de alomtegenwoordigheid van mobiele apparaten ervoor dat het voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis mogelijk wordt om naar een volledig vraaggedreven openbaar vervoer over te stappen. Echter: de operationele en tactische grondslagen die nodig zijn om een vraaggedreven vervoerssysteem te ontwikkelen ontbreken nog. Met andere woorden: een grote meerderheid van de mensen beschikt tegenwoordig over de middelen om uit te zoeken waar ze zijn en door te geven waar ze naartoe willen, maar de middelen om al deze vervoersvragen te plannen, ontbreken nog. Een volledig vraaggedreven openbaar-vervoersysteem zou optimalisatie betekenen op een nooitgeziene schaal. Niet alleen moeten alle bijzonderheden van vraaggedreven vervoer adequaat worden gemodelleerd, er moeten bovendien nieuwe optimalisatie-algoritmes en softwarecomponenten ontwikkeld worden die in staat zijn om een enorme vloot voertuigen en een gigantisch aantal passagiers te coordineren. Het belangrijkste doel van dit project is om de Operationeel-Onderzoeksfunderingen te leggen die het mogelijk moeten maken om een volledig vraaggestuurd openbaar-vervoersysteem uit te rollen. Het resultaat van dit project is een optimalisatieraamwerk om passagiers en bussen te plannen, een simulatieomgeving om de impact van tactisch/operationele beslissingen op de performantie van het systeem te evalueren, en een verzameling tactische aanbevelingen die de geleidelijke transitie naar een vraaggedreven operatie zullen ondersteunen. Het bereiken van deze doelen zal de Universiteit Antwerpen positioneren als een van de eerste onderzoekscentra die deze belangrijke uitdaging aanpakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De integratie van voorraad- en transportplanning in horizontale logistieke samenwerkingen: operationele en strategische ondersteuning voor bedrijven om efficiëntere coalities te vormen. 01/10/2017 - 31/08/2022

Abstract

Bedoeling van dit project is om het effect van voorraadpolitiek en de interactie met rittenplanning te bestudern in horizontale samenwerkingsverbanden. Dit zal gebeuren door middel van een reeks van rigoreus opgezette experimenten, gebruik makend van statistische design-of-experiments methodologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Optimalisatie van de nautische logistieke keten naar de haven van Antwerpen. 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

Dit project wil de verschillende karakteristeken en behoefen van de scheepvaartrafek naar Antwerpen beter in kaart brengen. Data-analyse zal ons in staat stellen om de intensiteit van de trafek veel beter te voorspellen om zo beter zicht te hebben op de capaciteit die nodig is om de pieken en uitzonderlijke situates zo goed mogelijk op te vangen. Op deze manier willen we een beter en efciënter aanbod aan nautsche diensten creëren die beter is afgestemd op de vraag. Bovendien kunnen toekomstge investeringsbeslissingen dankzij verbeterd inzicht ook beter worden onderbouwd. De optmalisate van de efciënte en de capaciteit is sterk afankelijk van het serviceniveau dat men wil aanbieden aan de scheepvaart en zijn belangrijke strategische vragen voor het management van de ketenactoren. Zo wil men via data-analyse een meer diepgaande uitwerking van de trafekprognoses realiseren om zo tot een betere monitoring van de performante van de ketenwerking te komen door bijvoorbeeld de beschikbare sluiscapaciteit beter in te zeten en te ontlasten bij piekmomenten; de eventuele loodstekorten en de sleepbootcapaciteit in de haven van Antwerpen beter in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke vergelijking van (meta)heuristische algoritmes: een aanpak gebaseerd op longitudinale analyse. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Optimalisatieproblemen komen voor in een breed scala van zakelijke omgevingen, zoals logistiek en supply chain management, de financiële sector en de gezondheidszorg. Bedrijven in deze domeinen ondersteunen veel van hun beslissingen met behulp van krachtige optimalisatiemethoden. Zodoende kunnen ze niet alleen rendabel en concurrerend, maar ook milieuvriendelijker opereren. Metaheuristieken worden beschouwd als de dominante benadering voor de meeste praktische optimalisatieproblemen. Echter, het ontbreekt momenteel aan een wetenschappelijk verantwoorde methode om de optimalisatie die deze algoritmen verrichten, te analyseren. Alle bestaande werkwijzen zijn gebaseerd op het beginsel van een problematische algoritmische race: metaheuristieken worden geëvalueerd op één willekeurig punt in de tijd. Optimalisatie is echter geen race, maar een complex proces dat een grondige evaluatie gedurende de gehele uitvoering verdient. Het blijkt dat een analyse met deze overwegingen reeds meer dan 40 jaar in klinisch onderzoek wordt uitgevoerd. Deze benadering, zogenaamde longitudinale analyse, wordt vaak gebruikt om experimenten te evalueren ter bepaling van de effectiviteit van nieuwe behandelingen (waarbij meerdere individuen meerdere malen onderzocht). Het belangrijkste doel van dit voorstel is een degelijke methodologie, op basis van de strenge aanpak van longitudinale analyse, te ontwikkelen om zodoende (meta)heuristieken op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te evalueren. De methodologie zal worden ontwikkeld als een open source softwarepakket, zodat onderzoekers de methoden op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier kunnen toepassen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Logistieke Samenwerkingsverbanden. Algoritmes voor operationele en tactische besluitvorming in gezamenlijke routeplanning. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Dit onderzoeksproject stelt tot doel het ontwikkelen van algoritmes voor het oplossen van collaborative vehicle routing problems. Deze dienen de logistieke besluitvorming binnen een horizontale samenwerking van ondernemingen te ondersteunen bij het gezamenlijk plannen van de (fijn)distributie. Dit zal zich ook vertalen naar het oplossen van tactische vraagstukken met betrekking tot winstverdelingsmechanismen of de optimale samenstelling van de coalitie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Duurzaam Transport en Logistiek. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De optimalisatie van water distributie netwerken met behulp van metaheuristieken. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

De optimalisatie van waterdistributienetwerken omvat beslissingen m.b.t. optimale diameters en materialen van de waterleidingen en te gebruiken hydroforen, rekening houdend met economische en hydraulische beperkingen. Gezien de complexiteit van dit type vraagstukken (mixed, niet-lineair combinatorisch probleem), dienen metaheuristische technieken gebruikt te worden. Het finale doel is een beslissingsondersteunende tool uit te werken, die waterdistributiemaatschappijen kunnen gebruiken bij het nemen van economische (investerings)beslissingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Daar staat je fiets! Een innovatieve aanpak voor het herpositioneringsprobleem van stadsfietsen. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Logistieke Samenwerkingsverbanden. Algoritmes voor operationele en tactische besluitvorming in gezamenlijke routeplanning. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Dit onderzoeksproject stelt tot doel het ontwikkelen van algoritmes voor het oplossen van collaborative vehicle routing problems. Deze dienen de logistieke besluitvorming binnen een horizontale samenwerking van ondernemingen te ondersteunen bij het gezamenlijk plannen van de (fijn)distributie. Dit zal zich ook vertalen naar het oplossen van tactische vraagstukken met betrekking tot winstverdelingsmechanismen of de optimale samenstelling van de coalitie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Combinatorische optimalisatie : meta-heuristieken en exacte methoden (COMEX). 01/10/2012 - 31/12/2017

Abstract

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: - Het samenbrengen van de beschikbare Belgische expertise op het gebied van combinatorische optimalisatieproblemen, synergie putten uit de samenwerking tussen de onderzoeksgroepen die als partners optreden, en een netwerk creëren met voldoende kritieke massa om jonge of ervaren wetenschappers op hoog niveau aan te trekken en financiering te verzorgen voor onderzoek in het domein. - Het trainen van jonge onderzoekers in het domein van combinatorische optimalisatie. - Het ontwerpen van nieuwe modellen, nieuwe algoritmische technieken en nieuwe vormen van implementatie voor complexe, grootschalige combinatorische optimalisatieproblemen. - Het uitbouwen van internationale samenwerking met andere belangrijke teams die actief zijn op het gebied van combinatorische optimalisatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De optimalisatie van waterdistributienetwerken met behulp van metaheuristieken. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

De optimalisatie van waterdistributienetwerken omvat beslissingen m.b.t. optimale diameters en materialen van de waterleidingen en te gebruiken hydroforen, rekening houdend met economische en hydraulische beperkingen. Gezien de complexiteit van dit type vraagstukken (mixed, niet-lineair combinatorisch probleem), dienen metaheuristische technieken gebruikt te worden. Het finale doel is een beslissingsondersteunende tool uit te werken, die waterdistributiemaatschappijen kunnen gebruiken bij het nemen van economische (investerings)beslissingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Logistieke samenwerkingsverbanden. Algoritmes voor operationele en strategische besluitvorming in gezamelijke routeplanning. 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

Dit onderzoeksproject stelt tot doel het ontwikkelen van algoritmes voor het oplossen van collaborative vehicle routing problems. Deze dienen de logistieke besluitvorming binnen een horizontale samenwerking van ondernemingen te ondersteunen bij het gezamenlijk plannen van de (fijn)distributie. Dit zal zich ook vertalen naar het oplossen van tactische vraagstukken met betrekking tot winstverdelingsmechanismen of de optimale samenstelling van de coalitie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hoe nieuwe waardeketens in de Vlaamse chemische sector realiseren: Naar een markt & Technologie Roadmap 'Hernieuwbare Chemicaliën'. 01/10/2012 - 31/05/2013

Abstract

Het FISCH-innovatieprogramma 'Hernieuwbare chemicaliën' opgestart in 2009 met het Gentse bedrijf Taminco als industriële trekker beoogt dan ook om alle relevante stakeholders van dit thema in Vlaanderen samen te brengen en de industriële, technologische en wetenschappelijke krachten te bundelen, en de benodigde innovatie-projecten op gang te brengen waarin vooral de focus wordt gelegd op lokaal-beschikbare hernieuwbare grondstoffen. Tevens zal de Roadmap trachten om uitgaande van het potentieel van hernieuwbare grondstoffen alle Vlaamse activiteiten rond hernieuwbare chemicaliën in kaart te brengen en hiervoor een toekomststrategie in Vlaanderen uit te werken. Hierdoor zullen versneld nieuwe waardeketens op basis van hernieuwbare chemicaliën kunnen gerealiseerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Optimalisatie van leidingnetwerken voor gas- en waterdistributie door middel van metaheuristieken. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Het bepalen van de optimale configuratie van een distributienetwerk voor gas of water geeft aanleiding tot een complex optimalisatieprobleem. De haalbaarheid en kost van een bepaalde netwerkconfiguratie kan immers enkel bepaald worden d.m.v. simulatie. In dit project zullen we voor dit type problemen efficiënte optimalisatiemethoden (metaheuristieken) ontwikkelen en deze testen en toepassen in samenwerking met distributienetbeheerders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke ondersteuning bij Collaborative Decision Making. 01/06/2011 - 31/05/2013

Abstract

Het project heeft tot doel een generiek overlegmechanisme tussen afdelingen te ontwikkelen met een "collaborative supply chain management" als resultaat. Door een dynamische interactie te voorzien tussen de verschillende partijen in het netwerk van de supply chain moet een betere overall planning worden behaald. De software van PearlChain.net is reeds op generieke wijze opgebouwd volgens het "model-based" principe (departementen, resources, capaciteiten, capabilities, etc.). De systematiek om op generieke wijze overleg tussen departementen, klanten en leveranciers toe te laten moet evenwel nog ontwikkeld worden. In dit innovatieproject zal een innovatieve methode ontwikkeld worden om verschillende afdelingsspecifieke productieplanningen binnen een supply chain op elkaar af te stemmen, echter zonder dat er een "globale" actor die de gehele planning overziet, gecreëerd wordt. Het afstemmen van een afdelingsspecifieke productieplanning, zal integendeel bereikt worden door communicatie/overleg toe te laten tussen de verschillende afdelingen. De interactie moet leiden tot een verlaagde stock opbouw en verkorte doorlooptijden. Het doel is om de efficiëntie en effectiviteit van het productie proces (van de Supply Chain) tussen verschillende partijen te verhogen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Duurzaamheid door supply chain consolidatie: een efficiënte tool voor gezamenlijke transportplanning tussen verladers. 01/01/2011 - 14/02/2014

Abstract

Horizontale collaboratie onder wegverladers is één van de meest veelbelovende manieren om zowel een daling van de supply chain kosten te realiseren als een stijging van de duurzaamheid. De effectieve planning hiervan is echter ingewikkeld en er is nood aan specifiekere tools die rekening houden met de distributie van de synergiewinsten. De winstverdeling moet eerlijk zijn, alsook aansporen tot flexibiliteit. Dit onderzoek zal een dergelijk winstverdelingsmechanisme ontwikkelen en dit integreren in een planningstool dat gebruik maakt van metaheuristieken om efficiënt te plannen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondersteuning bij de uitwerking van een datastudie 01/12/2010 - 15/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds GS1 Belgium & Luxembourg. UA levert aan GS1 Belgium & Luxembourg de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Veilige rittenplanning van gevaarlijke goederen door integratie van multi-objective optimalisatie en multi-criteria besluitvorming 01/07/2010 - 31/12/2014

Abstract

Er bestaan op heden geen praktisch bruikbare methoden om voertuigritten voor gevaarlijke goederen te optimaliseren rekening houdend met zowel economische als veiligheidscriteria. Dit onderzoek beoogt daarom twee innovaties: (1) het ontwikkelen van een nieuwe methode voor multi-objective optimalisatie, door het integreren van een multi-criteriamethode in een multi-objective metaheuristiek, en (2) de toepassing van deze methode op een of meerdere realistische rittenplanningsproblemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Duurzame multimodale transportplanning met toepassing in de chemische industrie. 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitbouw van het onderzoeksthema "OR/MS in de praktijk" binnen de faculteit TEW. 01/06/2009 - 31/05/2010

Abstract

Zowel de industrie als de dienstensector zijn enthousiast om - in samenwerking met een universitaire partner - fundamenteel beslissingsondersteunend onderzoek te verrichten. Hierbij worden technieken uit het brede domein OR/MS (operations research/management science) ingezet om beslissingen op verschillende niveaus (strategisch tot operationeel) te ondersteunen. Dit startkrediet biedt een uitstekende gelegenheid om deze multidisciplinaire onderzoekslijn, die aansluit bij meerdere departementen binnen de Faculteit TEW van de UA, uit te bouwen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Economie, bedrijfseconomie of bedrijfskunde. 01/01/2009 - 31/12/2018

Abstract

Zowel de industrie als de dienstensector zijn enthousiast om - in samenwerking met een universitaire partner - fundamenteel beslissingsondersteunend onderzoek te verrichten. Hierbij worden technieken uit het brede domein OR/MS (operations research/management science) ingezet om beslissingen op verschillende niveaus (strategisch tot operationeel) te ondersteunen. Dit startkrediet biedt een uitstekende gelegenheid om deze multidisciplinaire onderzoekslijn, die aansluit bij meerdere departementen binnen de Faculteit TEW van de UA, uit te bouwen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Innovatie en reductie van time-to-market door planmatig proefnemen. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Dit project beoogt om vernieuwende zoekalgoritmes te ontwerpen voor het vinden van optimale statistische proefopzetten. Hiertoe zullen de nieuwste methoden voor combinatorische optimalisatie uit het operationeel onderzoek, meer bepaald metaheuristieken, ingezet worden in een nieuw toeassingsdomein, het experimenteel ontwerp. Zowel problemen met één doelfunctie als met meerdere doelfunctie zullen onze aandacht wegdragen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cliënt-georiënteerde routeplanning. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

Het doel van het project is (1) om een branch-en-price algoritme, gebaseerd op een wiskundige formulering, te onwtikkelen om kleine tot medium grote instanties exact op te lossen, en (2) om een metaheuristiek te ontwikkelen die snel goede oplossingen vindt voor grote instanties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)