Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

Externe audit Controle Financiële verslaggeving Gender Sociale media

Het selectieproces van een nieuwe auditor: een analyse van aanbesteding tot relatiemanagement 01/03/2020 - 29/02/2024

Abstract

Dit project heeft tot doel om het aanstellingsproces van een nieuwe externe auditor te bestuderen. Het aanstellingsproces van de externe auditor is essentieel in het waarborgen van de onafhankelijkheid van de auditor en de kwaliteit van de audit. Het project betreft een veldonderzoek van klanten die recent een nieuwe auditor hebben aangesteld of die in de nabije toekomst het aanstellingsproces zullen doorlopen ten gevolge van de wettelijke verplichting tot rotatie. Het project zal trachten inzicht te verwerven in de verschillende fases van het selectieproces (i.e., de voorbereidende fase, het selectieproces en de feitelijke aanstelling, het relatiemanagement na aanstelling).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Professioneel-kritische instelling: antecedenten, consequenties en de rol van bedrijfscultuur. 01/10/2016 - 31/12/2020

Abstract

Standaardzetters, regelgevers en toezichthouders hebben recent het belang van de professioneel-kritische instelling onderstreept als key input voor auditkwaliteit (e.g., AFM 2014; PCAOB 2015; IFIAR 2015; IAASB 2015). Het doel van dit onderzoeksproject is om inzicht te verwerven in het profiel van de "kritische auditor" en om de professioneel-kritische instelling te linken aan oordelen en gedragingen die auditkwaliteit signaleren. In het bijzonder heeft dit project tot doel om te onderzoeken: (1) Wat het profiel is van de "kritische auditor"; (2) Hoe de professioneel-kritische instelling het auditproces beïnvloedt; en (3) Wat de rol is van bedrijfscultuur op de toepassing van de professioneel-kritische instelling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

De impact van informatieverspreiding via sociale media op kapitaalmarkten. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Dit project onderzoekt welke effecten het gebruik van sociale media door ondernemingen heeft op de kapitaalmarkten. Hoewel het gebruik van sociale media (e.g. Twitter, Facebook) door ondernemingen en investeerders de voorbije jaren geëxplodeerd is, bestaat er weinig onderzoek naar de kapitaalmarkteffecten van het gebruik van sociale media door ondernemingen. Dit onderzoeksproject heeft daarom drie specifieke doelstellingen. Ten eerste focust dit project op sociale media berichten afkomstig van ondernemingen (in plaats van berichten afkomstig van gebruikers). Ten tweede focust dit project niet uitsluitend op het aantal berichten, maar evenzeer op de stilistische aspecten (toon en leesbaarheid) van deze berichten. Ten derde brengt dit project het interactieve karakter van sociale media (i.e. gebruikers kunnen berichten verder verspreiden) expliciet in rekening. Het project onderzoekt dit door gebruik te maken van cross-sectionele regressies en eventstudies om de "tweets" (i.e. berichten op Twitter) te analyseren van de S&P 1500 ondernemingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het gebruik van sociale media door ondernemingen: impact op de kapitaalmarkten 01/04/2016 - 31/03/2017

Abstract

In dit project zal onderzocht worden of het gebruik van sociale media (e.g. Twitter) door ondernemingen een impact heeft op de kapitaalmarkten. Hoewel het gebruik van sociale media door ondernemingen en investeerders de voorbije jaren geëxplodeerd is, bestaat er weinig onderzoek naar de kapitaalmarkteffecten van het gebruik van sociale media door ondernemingen. Specifiek zal dit project de "tweets" (i.e. berichten op Twitter) analyseren van 500 at random geselecteerde Europese beursgenoteerde ondernemingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

BFF op SNS? Een longitudinale studie bij adolescenten over wijzigingen in vriendschapskwaliteit binnen diverse vormen van vriendschappen op SNS. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De impact van niet-auditdiensten op de onafhankelijkheid van de auditor 01/02/2014 - 31/12/2014

Abstract

Deze studie onderzoekt of de onafhankelijkheid van de auditor bij niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt beïnvloed door de verstrekking van niet-auditdiensten (NAS) door de individuele audit partner (bedrijfsrevisor natuurlijk persoon). Mogelijke negatieve effecten van NAS op de auditor zijn onafhankelijkheid zijn een veelbesproken topic in de academische literatuur en onder beroepsbeoefenaars waar nog steeds veel onduidelijkheid over bestaat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijk empirisch onderzoek omtrent niet-auditerelonen en de impact op de auditkwaliteit. 15/05/2013 - 31/12/2013

Abstract

De hoofddoelstelling van deze studie is te onderzoeken of er een verband bestaat tussen niet-auditdiensten en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De studie wordt opgevat in twee delen. In het eerste deel wordt een beknopt historisch overzicht van het regelgevend kader ten aanzien van niet-auditdiensten gegeven. Vervolgens wordt de evolutie en de samenstelling van de erelonen bestudeerd voor zowel audit- als niet-auditdiensten in België over de periode 2008-2010 en wordt er een vergelijking gemaakt met evoluties in het buitenland. Uit de analyse van de samenstelling van de erelonen voor niet-auditdiensten in België blijkt dat nagenoeg de helft hiervan uit belastingadviesopdrachten wordt gegenereerd. Uiteindelijk worden de empirische studies die (internationaal) het verband behandelen tussen (de erelonen van) niet-auditdiensten en auditkwaliteit besproken. In het tweede deel wordt nagegaan of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen niet-auditdiensten en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. Een uitgebreide toetsing laat de onderzoekers toe te concluderen dat er weinig empirische ondersteuning is voor de veronderstelling dat niet-auditdiensten een impact (hetzij positief hetzij negatief) hebben op de auditkwaliteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website