Naar een beter begrip van de politieke economie van verloning en rekrutering van overheidsambtenaren in Congo. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Ondanks de toenemende aandacht voor capaciteitsopbouw in de publieke sector als een sleutelelement van staatsopbouw in fragiele staten weten we maar weinig over de logica van verloning en recrutering van overheidsambtenaren. Ook in de academische literatuur over publiek bestuur in Afrika is er weinig aandacht voor dit thema. Dit project wil op deze twee tekorten een antwoord bieden en de logica van de loonadministratie in de Democratische Republiek Congo exploreren met een analytisch kader dat voortbouwt op de etnografische studie van 'real governance' en 'onderhandelde statelijkheid'. We analyseren het politieke krachtenveld achter de loonlijst in Congo en meer bepaald het systeem van verloning in de publieke sector, zowel wat betreft de structuur als de financieringsbron(nen), en de logica van recrutering. We focussen op de graad van differentiatie tussen ministeries en departementen in de vijf ministeries die onderdeel uit maken van de administratieve hervorming. We willen verder ook lessen trekken uit deze case-studie voor de manier waarop deze hervormingen worden ondersteund door internationale actoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Transformative Heritage: politics, peacebuilding and digital restitution of cultural heritage in contemporary Northeast DR Congo (AFRISURGE). 15/12/2019 - 30/06/2025

Abstract

Dit project streeft naar een wetenschappelijke herziening van hedendaagse Afrikaanse politieke culturen, op basis van een niet-eurocentrische en interdisciplinaire aanpak. Naast het beschikbaar stellen van nieuwe diepgaande kennis aan hulp- en vredesorganisaties, streeft dit project ernaar een directe impact te hebben op het welzijn van de onderzochte gemeenschappen door middel van een digitale restitutie van cultureel erfgoed. De achterliggende gedachte is dat kennis van de eigen culturele geschiedenis een cultureel kapitaal vormt dat een bron van eigenwaarde kan zijn en kan bijdragen aan maatschappelijk engagement en cohesie. Het project bestaat uit een kruisbestuiving van drie complementaire onderzoekslijnen. De eerste is een onderzoek binnen de disciplines van politieke en ontwikkelings-wetenschappen naar de heropleving van gewoonterechtelijke autoriteiten in de hedendaagse DRC. Dit zal rekening houden met het volledige spectrum van lokale expressies over dit onderwerp om te komen tot een beter begrip van de historisch gewortelde politieke cultuur van de regio en de onderliggende culturele logica. De tweede bestaat uit onderzoek naar rituele objecten en hun herkomst, om een nieuw licht te werpen op gewoonterechtelijke autoriteit en om digitale restituties voor te bereiden. Het derde onderdeel onderzoekt het transformatieve potentieel van inspanningen om gemeenschappen die in het verleden van tal van goederen werden onteigend opnieuw te verbinden met hun materiële culturele erfgoed. De digitale restitutie zal worden gestuurd door herkomstonderzoek op objecten, door een analyse van bestaande digitale infrastructuren in de regio en door een gedegen overleg met (lokale) stakeholders om te bepalen wat wenselijk en haalbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Duurzame integratie van vluchtelingen: een exploratie van duurzame relaties met de gastbevolking in Uganda 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Een duurzame relatie tussen gastbevolking en vluchtelingen is essentieel om de sociale en politieke stabiliteit van landen en regio's te garanderen. Oeganda herbergt één van de grootste populaties vluchtelingen ter wereld. Dit project heeft tot doel om bij te dragen tot een beter begrip van en het faciliteren van beleidsinterventies met betrekking tot de sociale relaties tussen gastbevolking en vluchtelingen. Dit zal gebeuren via (1) het ontwikkelen van innovatieve onderzoeksperspectieven mbt "conflict trajecten" (escalatie vs. medieëring); (2) een structurele verbetering en versterking van de onderzoekscapaciteiten (bv. methodologie) aan de Oegandese partnerinstelling (studenten, doctorandi en stafleden); (3) het uitgroeien van de zuid-partner (MUST) en stafleden tot een erkende leider aangaande kwalitatief uitmuntend onderzoek met betrekking tot gedwongen migratie; (4) een vertaling van bevindingen naar beleidsmakers via projectparticipatie van internationale en nationale NGOs en Oegandese autoriteiten (nationaal/lokaal)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een politieke coalitie dataset van de Democratische Republiek van Congo. 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

In hoeverre beïnvloeden heersende elites en de coalities die hen ondersteunen het bestuur en de ontwikkeling van een bepaald land? De 'political settlement' literatuur kijkt specifiek naar hoe macht wordt georganiseerd en verdeeld in de samenleving; dit onderzoeksproject wil deze literatuur aanvullen d.m.v. de casestudy de Democratische Republiek Congo: ten eerste wil het een concreet methodologisch instrument bieden om deze 'political settlements' te analyseren. Zo wil het via kwalitatieve interviews de relatie tussen die elites en hun bredere steunbasis (de 'heersende coalitie') beter begrijpen. Ten tweede wil dit onderzoeksproject political settlements niet alleen op nationaal niveau bekijken, maar in interactie met het lokale niveau. Ten derde zal dit project de variabelen die political settlements beïnvloeden analyseren zoals etniciteit, militaire achtergrond, enz.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ecologie politique de la gestion des ressources forestières: le chaînon manquant. 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

In een context van toenemende ontbossing, en boshervormingen in de Democratische Repbuliek van Congo, wil dit project bijdragen tot een beter begrip van ontbossing en boshervorming in de Democratische Republiek Congo. Meer specifiek wil het gebruik maken van een 'politieke ecologie' benadering die kijkt naar politieke en socio-economische dynamieken die hiertoe bijdragen. Het project zal bijdragen tot een versterkte samenwerking tussen drie academische instellingen (UNIKIS, ISDR-Bukavu en IOB) en twee maatschappelijke organisaties (Tropenbos DRC en Africapacity). Het maakt gebruik van een 'research-action' benadering die de stemmen en participatie van de lokale bevolking wil versterken in processen van boshervorming, en het wil bijdragen tot een betere rechtvaardigheid op het gebied van milieu en sociale rechtvaardigheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Rebel Lives. Foto's van binnenin het Lord's Resistance Army (LRA). 16/03/2020 - 31/12/2020

Abstract

The Lord's Resistance Army (LRA), een Ugandese rebellengroep onder leiding van Joseph Kony, ontstaat in de jaren 1980. Ze is vooral berucht om massale ontvoeringen van burgers, waarvan meer dan de helft kinderen zijn. Door het extreme geweld is weinig geweten over het leven in de gewapende groepering. Het project Rebel Lives vertelt een visueel verhaal over deze rebellenbeweging en de mensen die er deel van uitmaken. Centraal staat een reeks recent ontdekte foto's die door de generaals van de LRA zelf zijn genomen. Kristof Titeca (BE, 1978), professor in conflictstudies, vult dit materiaal aan met gevonden tekeningen, video's en documenten die de foto's in hun context plaatsen. Daarnaast reist hij samen met fotograaf Georges Senga (1983, DRC) naar Uganda om de afgebeelde mensen opnieuw op te zoeken. Rebel Lives biedt inzicht in dit gelaagde stukje geschiedenis, waarin de grens tussen daders en slachtoffers steeds vager wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Socio-ecologische veerkracht: een nieuw perspectief voor gemeenschappen actief in kleinschalige mijnbouw? 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit project onderzoekt of het concept sociaal-ecologische veerkracht (socio-ecological resilience) kan bijdragen tot een beter empirisch en conceptueel begrip van veranderingen in kleinschalige mijnbouw (ASM) gemeenschappen. Het heeft drie hoofddoelen die hiaten in de ASM-literatuur zullen aanpakken: 1) een beter inzicht verwerven in de interne structuren, actoren en dynamieken van ASM-gemeenschappen ; 2) een conceptueel kader ontwikkelen om de interagerende sociaal-ecologische systemen rondom ASM-gemeenschappen te begrijpen, door te focussen op de belangrijkste trends die ASM transformeren; 3) een bijdrage leveren aan de literatuur over veerkracht door de relatie tussen veerkracht op gemeenschapsniveau en op systeemniveau te onderzoeken. In het project zal het conceptuele kader van sociaal-ecologische veerkracht gecombineerd worden met perspectieven uit de politieke ecologie. Dit kader zal worden toegepast op twee case studies, twee verschillende ASM-gemeenschappen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het project wil hiermee een meer holistisch perspectief bieden op ASM. Bovendien kan de gegenereerde kennis worden gebruikt om beleid en interventies beter te informeren. De bevindingen zullen worden gepubliceerd in vier artikelen in academische tijdschriften met een hoge impact: één artikel voor elk van mijn drie onderzoeksdoelstellingen; en een vierde om het concept sociaal-ecologische veerkracht te combineren met perspectieven uit de politieke ecologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Politieke ongelijkheid in de Democratische Republieke Congo: het opbouwen van een dataset 25/05/2018 - 30/11/2018

Abstract

Wat is de relatie tussen ongelijke toegang tot politieke en economische instellingen en conflict? (On)gelijkheid manifesteert zich niet alleen op een economische manier, maar ook politiek, in de verdeling van politieke macht, en toegang tot politieke en economische instellingen. Het is eerder aangetoond hoe ongelijke toegang tot bepaalde sociale en politieke groepen conflict- en vredesdynamieken kan verklaren (Lindemann 2010). Toch ontbreken data om deze stelling te onderbouwen, vooral voor Democratische Republiek Congo (DRC) - die getroffen is door conflictcycli. Dit project heeft tot doel een dataset te bouwen over de toegang tot de belangrijkste politieke en economische posities in het land sinds de onafhankelijkheid. Meer in het bijzonder is dit project gericht op het analyseren van de kenmerken van ministers, hun kabinetten, en bestuursleden in parastatale bedrijven. Eerdere analyses hebben vooral gefocust op etniciteit als verklarende factor van de in- en exclusie in een aantal Afrikaanse landen (bijvoorbeeld François, Rainer & Trebbi, 2015). Dit project wil het proces van ongelijkheid langs een breder scala van kenmerken analyseren: taalkundige, regionale, politieke partij, gender en militaire achtergrond. Op basis hiervan zal de relatie tussen politieke ongelijkheid en conflict worden bestudeerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het begrijpen van informele taksen: systematische data collectie bij de Congolese verkeerspolitie. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

Alhoewel er een uitgebreide literatuur over taxatie is, focust deze literatuur vooral op taxen die bij de staat belanden, waardoor vele andere praktijken van belastingsinning genegeerd worden. Het concept van 'informele taxatie' (Prud'homme 1992) besteed aandacht aan deze praktijken; maar er bestaan bijzonder weinig empirische data over deze praktijken. Dit project probeert deze lacune op te vullen, door data te verzamelen bij de Congolese verkeerspolitie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het beheer van olie in de Democratische Republiek van Congo. 01/09/2017 - 31/08/2018

Abstract

Alhoewel de productie van olie in de Democratische Republiek van Congo reeds startte in de jaren 1960, bleef de interesse en productie jarenlang beperkt. Dit veranderde in de jaren 2000, met een hernieuwde internationale belangstelling in olie over gans Afrika, waardoor exploratie en explotatie van olie toenam: een reeks internationale bedrijven begonnen activiteiten in het land. Zeer weinig is geweten over deze dynamieken. Steunend op een 'political settlement' benadering, probeert dit project het bestuur van olie beter te begrijpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het 'Secure Livelihood Research Consortium' - Democratische Republiek Congo: 'Macht, armoede en politiek in de Democratische Republiek Congo' 01/01/2017 - 31/12/2018

Abstract

Dit onderzoeksprogramma wil bestuur, dienstverlening en economische groei in de Democratische Republiek Congo beter begrijpen. Specifiek wil het de besluitvorming van nationaal tot het lokale niveau beter begrijpen, door een aantal sector-specifieke onderwerpen te onderzoeken die aansluiten bij de interesses van DFID-DRC, en die toelaten om beter tussen te komen m.b.t. bestuur in fragiele staten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Seks en oorlog: voorbij verkrachting. 01/10/2016 - 30/04/2019

Abstract

Wanneer het gaat over het seks in de context van oorlog, dan hebben zowel de academische als beleidsgerichte literatuur vooral aandacht voor gevallen van verkrachting. Hierbij zijn suggestieve taal die verkrachting beschrijft als een 'oorlogswapen' en het vrouwelijke lichaam als een strijdveld gebruikelijk. Alhoewel sommige onderzoekers de gelijkenissen tussen geweld voor, gedurende en na een conflict aantonen, is weinig geweten over de relatie tussen seks en oorlog – met andere woorden tussen gewelddadige gebeurtenissen zoals verkrachting of oorlog en 'normale' relaties tussen mannen en vrouwen. Veel literatuur omtrent seks in de context van oorlog focust op seksueel geweld, seksuele uitbuiting of HIV zonder de analyse van deze fenomenen te plaatsen in de bredere context van seksualiteit. Hierdoor worden de complexe verwevingen tussen macht, verlangen, geweld en overleving genegeerd. Ook is de focus hoofdzakelijk op vrouwen, die vooral als slachtoffers gezien worden, en vaak wordt vrouwelijk agency (zelfs indien dit het geval is onder serieus beperkende omstandigheden)geminimaliseerd of ondergewaardeerd. Dit postdoctoraal project wil dit gebrek in de literatuur aankaarten door een gedetailleerde etnografische studie van de relatie tussen seks en oorlog in de Acholi sub-regio van Noord Uganda. Deze studie bouwt voort op onderzoek dat focuste op gedwongen seks gedurende zeven jaar veldwerk, en wil de verschillende manieren aantonen waarop oorlog de 'normale' sociale en gender relaties van de Acholi samenleving verderzet, overdrijft en/of verstoort. Dit zou moeten toelaten om de geweldlogica beter te verstaan, maar ook om die te voorkomen, of om er beter op te reageren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dood aan de 'falende staat', lang leve 'hybride bestuur'? Hybride bestuur en internationale donoren in de basisonderwijssector van Somaliland. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

Hoe worden publieke diensten verleend in een staat die aangetast is door langdurig conflict en een fundamenteel gebrek aan middelen? Volgens de 'falende staat' literatuur worden deze plekken gekenmerkt door een autoriteitsvacuüm. Dit wordt in vraag gesteld door de literatuur omtrent 'hybride bestuur' die stelt dat staatsactoren maar één van vele actoren zijn die een bepaalde plek besturen: de zwakte van de formele staat betekent niet noodzakelijk dat chaos, of een vacuum, ontstaat. Steunende op een hybride bestuur perspectief wil dit project basisonderwijs in Somaliland bestuderen: Somalië, en de Somaliland regio, wordt als een archetypische 'falende staat' beschouwd, en alhoewel de staat grotendeels afwezig is in de publieke sector worden toch onderwijsdiensten georganiseerd. Echter, de hybride bestuur benadering besteed weinig tot geen aandacht aan twee cruciale elementen: de rol van legitimiteit en macht in deze arrangementen en de rol van internationale actoren. Beide aspecten hebben een belangrijke impact op hoe diensten worden geleverd, maar zijn onvoldoende geanalyseerd. Speciale aandacht zal gegeven worden aan islamitische donors, die een belangrijke rol spelen in het steunen van de onderwijssector in Somaliland: hun specifieke religieuze karakter, met specifieke vormen van legitimiteit, en hun impact op publieke (onderwijs) diensten is onvoldoende geanalyseerd, vooral in de context van een hoofdzakelijk afwezige staat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bewijsmateriaal vanuit de politieadministratie in de Democratische Republiek van Congo. 01/04/2015 - 25/02/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De interne organisatie van informele taxatie: bewijsmateriaal vanuit de politieadministratie in de Democratische Republiek van Congo. 01/02/2015 - 31/12/2015

Abstract

Informele taksen spelen een belangrijke rol in het 'echte' dagdagelijkse bestuur van taxatie. Alhoewel de term toenemende aandacht krijgt in zowel het academische als beleidsveld, zijn erg weinig empirische data beschikbaar over het onderwerp. Door niet eerder geziene toegang tot de Congolese politie, wil dit onderzoeksproject hierover data verzamelen, en daarmee ook deze lacune helpen te dichten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opleiding voor onderzoek in bestuur en openbare diensten. 01/06/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stedelijk beleid in Kampala: een onderzoekspartnership. 01/11/2013 - 10/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bestuur en wederopbouw na de conflicten in Noord-Oeganda. 01/07/2013 - 30/06/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Staatsinstellingen en hybride bestuur voorbij de 'falende' staat: een comparatieve studie van douaneinstellingen langs de grenzen van Zuid Soedan, de Democratische Republiek Congo en Oeganda. 01/10/2012 - 31/08/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kleinschalige handel in de Grote Merenregio. Economische empowerment van vrouwen. 13/10/2011 - 31/03/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds International Alert. UA levert aanInternational Alert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Ondernemerschap, grensoverschrijdende handelsnetwerken en re-migratie in Zuid-Soedan. 01/11/2009 - 31/10/2013

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WU. UA levert aan WU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  De grensoverschreidende informele economie in Sub-Sahara Afrika : criminalisering of overleving ? Case-studie West Nile regio. 01/10/2009 - 30/09/2012

  Abstract

  Grensoverschrijdende informele handel wordt vooral gezien als een 'wapen van de sterken', waarbij politieke en economische elites deze handel gebruiken voor privaat winstbejag en/of het financieren van criminele bewegingen; terwijl een andere visie informele economie beschouwd als een 'overlevingsoptie' van de zwakkeren, door dewelke gemarginaliseerde secties van de bevolking proberen te overleven. Dit postdoctoraal onderzoeksproject wil door het bestuderen van de 'echte' grensoverschrijdende informele economie (MacGaffey 1991) het spanningsveld tussen beide benaderingen onderzoeken, omdat deze discussie belangrijke implicaties heeft op het vlak van economische ontwikkeling en staatsvorming in grensgebieden en ver daarbuiten. Het West-Nile grensgebied in (Noord West) Oeganda, grenzend aan (Noord Oost) Kongo en (Zuid West) Soedan wordt gekozen als gevalstudie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)