Onderzoeksgroep

Expertise

- in vitro expressie van heme-eiwitten in E. coli - eiwitzuivering en karakterisering - eiwit sequentie bepaling - moleculair biologische technieken (PCR, clonering, hybridisaties, celculturen etc)

Hoge-resolutie ionmobiliteitsmassaspectrometer: een krachtig instrument voor fragiele structuren. 22/07/2010 - 21/07/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Hercules Stichting. UA levert aan Hercules Stichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Hoog performante LC-tandem massaspectrometrie als noodzakelijke apparatuur rond structuuropheldering van chemische- en biomoleculen en kwantitatieve bepalingen van geneesmiddelen, metabolieten en biomoleculen in biologische matrices. 19/12/2008 - 18/12/2013

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Ontwikkeling van een vaccin tegen Ascaris suum bij het varken. 01/01/2008 - 31/12/2011

  Abstract

  Het hoofdobjectief van het hier voorgestelde onderzoeksproject is de ontwikkeling van een Ascaris vaccin dat ook bescherming biedt tegen de binnenkomende larven. Hiervoor zal een nieuwe screeningsmethode ontwikkeld worden op larvaire antigenen die gebruik maakt van intestinale ASC's uit de Peyerse platen van natuurlijk geïmmuniseerde dieren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Studie van de structuur en functie van de nieuwe leden van de globine superfamilie. 01/10/2006 - 30/09/2009

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   • Promotor: Moens Luc
   • Mandaathouder: Dewilde Sylvia

   Onderzoeksgroep(en)

    Zuurstof sensing en de oorsprong van de globine superfamilie. 01/01/2006 - 31/12/2009

    Abstract

    O2-sensing is een noodzakelijke functie voor alle levende systemen. Een van de mogelijke technieken van O2-sensing is via het gebruik van globine-gekoppelde sensoren. Potentiële O2-sensoren afkomstig van bacteriën, Caenorhabditis elegans en vertebraten (neuro- en cytoglobine) zullen bestudeerd worden. De kinetiek van de ligandbinding, de conformatieveranderingen en de 3D structuur evenals potentiële bindingspartners van deze sensoren zullen onderzocht worden.

    Onderzoeker(s)

    • Promotor: Moens Luc
    • Co-promotor: Dewilde Sylvia

    Onderzoeksgroep(en)

     Structuuranalyse van eiwitten door middel van spin labeling en EPR spectroscopie. 01/10/2005 - 30/09/2009

     Abstract

     In dit project zal de structuur en structuur-functierelatie onderzocht worden van: (i) het cardiale hERG PAS domein, (ii) de KChIP subeenheden die de werking van verschillende ionenkanalen beïnvloeden en (iii) globine gekoppelde sensoren waaraan een zuurstofsensing functie toegeschreven wordt. De analyses zullen gebeuren m.b.v. van geavanceerde elektronen paramagnetische resonantie technieken.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Een geïntegreerde Fourier-Transform massaspectrometer (FTMS). 01/12/2004 - 30/11/2007

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     • Promotor: Esmans Edgard
     • Co-promotor: Moens Luc
     • Co-promotor: Van Onckelen Harry

     Onderzoeksgroep(en)

      Organisatie congres : "New frontiers in Heme and Heme-Protein Research". 01/04/2004 - 31/12/2004

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Transgenese van Neuroglobine, een potentieel neuroprotectief eiwit. 01/02/2004 - 30/09/2004

       Abstract

       Neuroglobine (Ngb), recent geïdentificeerd als behorend tot de globine superfamilie,komt hoofdzakelijk in neuronen tot expressie. Preliminaire studies tonen een verhoogde expressie van Ngb tijdens hypoxie en suggereren een neuroprotectieve rol voor neuroglobine. Om de functie van dit eiwit te achterhalen zal de expressie van neuroglobine gemoduleerd worden zowel in vitro in een neuronale cellijn, als in vivo in een muismodel. Dit zal gebeuren met behulp van celbiologische en transgenetische technieken. In een neuronale cellijn zal enerzijds Ngb tot overexpressie worden gebracht via de klonering van het Ngb cDNA in de pcDNA3.1 vector, en anderzijds zal een reductie in Ngb expressie worden uitgevoerd via de Ngb antisense mRNA techniek. De overexpressie/ reductie in expressie zal bevestigd worden op transcriptioneel en translationeel niveau met behulp van quantitatieve real time PCR en Western blot . Transgene muizen, die Ngb overexpresseren, zullen bekomen worden met behulp van de Embryonic Stemcel (ES) technologie. Zowel de in vitro als in vivo modellen zullen onder hypoxie omstandigheden gebracht worden en in eerste instantie zullen de celoverleving en de functionele neurologische schade bestudeerd worden.

       Onderzoeker(s)

       • Promotor: Moens Luc
       • Mandaathouder: Thijs Liesbet

       Onderzoeksgroep(en)

        Hypoxie en de rol van zenuwglobines. 01/01/2004 - 31/12/2007

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        • Promotor: Moens Luc
        • Co-promotor: Dewilde Sylvia

        Onderzoeksgroep(en)

         Zenuwglobines en de overleving van het neuron bij hypoxie. 01/10/2003 - 30/09/2006

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         • Promotor: Moens Luc
         • Mandaathouder: Dewilde Sylvia

         Onderzoeksgroep(en)

          Hersenhypoxie : een proteoom analyse benadering. 01/10/2003 - 30/09/2004

          Abstract

          Hoewel hypoxie-gerelateerde aandoeningen (beroerte, ischemisch hartlijden, ...) tot de belangrijkste doodsoorzaken in de geïndustrialiseerde landen behoren, is de kennis van de onderliggende pathofysiologie nog steeds vaag. Tot nu toe heeft men slechts een kleine groep hypoxie-geïnduceerde eiwitten gekarakteriseerd die de gevolgen van zuurstoftekort tegenwerken en celoverleving verbeteren. De identificatie van eiwitten met een differentiële expressie in hypoxische en niet-hypoxische hersenen kan bijdragen in de ontrafeling van de pathofysiologie en kan nieuwe mogelijkheden creëren voor de behandeling van cerebrale ischemie. Hiervoor zal de hypoxierespons van in vitro en in vivo neuronale modellen zowel op eiwit- als op RNA- niveau worden bestudeerd en dit respectievelijk aan de hand van twee-dimensionale electroforese en microarray analyse. De bekomen resultaten zullen met elkaar worden vergeleken om zodoende tot een volledige en betrouwbare lijst te komen van eiwitten/ genen die betrokken zijn in de cellulaire adaptatie aan cerebrale hypoxie.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Een multidisciplinaire studie van zuurstofgerelateerde stress fenomenen, met behulp van geavanceerde proteoomanalyse. 01/01/2003 - 31/12/2006

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           • Promotor: Esmans Edgard
           • Co-promotor: De Broe Marc
           • Co-promotor: De Coen Wim
           • Co-promotor: Moens Luc
           • Co-promotor: Van Onckelen Harry

           Onderzoeksgroep(en)

            Neuroglobin and the survival of the neuron (NEUROGLOBIN). 01/10/2002 - 30/09/2005

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Onderzoek naar de structuur en functie van neuro- en cytoglobines, nieuwe leden van de globine superfamilie. 01/01/2002 - 31/12/2005

             Abstract

             Neuro- en cytoglobines zijn nieuw ontdekte leden van de globine superfamilie bij vertebrates. Hun 3D structurr, kinetiek, expressie, lokalisatie, ontogenie en functie zal nagegaan worden op basis van een moleculair biologische en eiwitchemische benadering.

             Onderzoeker(s)

             • Promotor: Moens Luc
             • Co-promotor: Dewilde Sylvia

             Onderzoeksgroep(en)

              Een structurele en functionele studie van muis en mens neuroglobine. 01/10/2001 - 30/09/2002

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Karakterisatie van eiwitten en hun coderende genen met microtechnieken. 01/01/2001 - 31/12/2001

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                De mogelijke rol van histone deacetylases in carcinogenese. 01/10/2000 - 31/12/2004

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Introduceren van een krachtige leeromgeving met behulp van multimedia en webtechnologie als hulp bij de studie van biochemie en moleculaire biologie. 01/03/2000 - 28/02/2002

                 Abstract

                 Met het voorliggend project wensen de Universiteit Antwerpen en de Hogescholen in de provincie Antwerpen een onderwijsvernieuwing door to voeren voor het biochemie / moleculaire biologie onderricht. Met behulp van nieuwe informatie en communicatie technologie (ICT) wensen we een studentgecentreerd onderwijssysteem uit to bouwen waarin begeleide zelfstudie en zelftoetsing centraal staan. Binnen dit onderwijssysteem wordt duidelijk de klemtoon gelegd op het verwerven van inzicht in de leerstof, het probleemoplossend denken, het aankweken van een life-long-learning attitude, zelfredzaamheid, het doelgericht aan begeleide zelfstudie en zelftoetsing doen, en zullen de kennisverwerving en reproductie niet langer het enige doel zijn van het onderwijs. Het materiaal voor begeleide zelfstudie en zelftoetsing wordt in een internationaal erkende WWW gebaseerde leeromgeving, met name WebCT, themagericht aangeboden onder de vorm van modules. Deze modules komen overeen met de thema's die deel uitmaken van een Europees kerncurriculum biochemie / biotechnologie zoals opgesteld binnen het Biotechnology Network Project in opdracht van de Europese Unie. Elke module omvat zowel theoretische als practische aspecten van de leerstof. De theoretische leerstof wordt aangeboden onder 2 vormen: als een tutorial dat bij de hoorcolleges hoort en voorziet in een systeem van zelftoetsing, en als een hoorcollege vervangend pakket. Via dezelfde nieuwe leeromgeving worden de practische oefeningen uitgebreid door middel van virtuele experimenten, waardoor de student meer kansen krijgt om experimenten to ontwerpen en de resultaten ervan to interpreteren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van andere programma's en software die geintegreerd worden in de leeromgeving rond WebCT. De inhoud van elke module wordt samengesteld op basis van internationaal bestaande tutorials en wordt aangevuld met eigen bijdragen, zodat de vooropgestelde eindtermen volledig gedekt worden. De docenten zullen in deze nieuwe aanpak een belangrijke rol spelen. Zij zullen immers moeten leren omgaan met de nieuwe ICT, leren denken in termen van doelstellingen en toetsing en zij zullen zich moeten inleven in hun nieuwe rol als architecten van leerprocessen en begeleiders van zelfstudie. Daarom zal docententraining een belangrijke plaats innemen bij de uitvoering van dit project, en dit onder de vorm van seminaries rond ICT en de nieuwe onderwijsvormen. Via dit project verwachten we de nodige expertise met ICT en de nieuwe onderwijsvormen, in casu begeleide zelfstudie, zelftoetsing en themagericht onderwijs op to doen om na de beeindiging van de gefinancierde periode, het project verder to kunnen zetten en uit to breiden naar de totale leerstof van het biochemie / moleculaire biologie onderwijs.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Introduceren van een krachtige leeromgeving met behulp van multimedia en webtechnologie als hulp bij de studie van biochemie en moleculaire biologie. 01/03/2000 - 28/02/2002

                  Abstract

                  Met het voorliggend project wensen de Universiteit Antwerpen en de Hogescholen in de provincie Antwerpen een onderwijsvernieuwing door to voeren voor het biochemie / moleculaire biologie onderricht. Met behulp van nieuwe informatie en communicatie technologie (ICT) wensen we een studentgecentreerd onderwijssysteem uit to bouwen waarin begeleide zelfstudie en zelftoetsing centraal staan. Binnen dit onderwijssysteem wordt duidelijk de klemtoon gelegd op het verwerven van inzicht in de leerstof, het probleemoplossend denken, het aankweken van een life-long-learning attitude, zelfredzaamheid, het doelgericht aan begeleide zelfstudie en zelftoetsing doen, en zullen de kennisverwerving en reproductie niet langer het enige doel zijn van het onderwijs. Het materiaal voor begeleide zelfstudie en zelftoetsing wordt in een internationaal erkende WWW gebaseerde leeromgeving, met name WebCT, themagericht aangeboden onder de vorm van modules. Deze modules komen overeen met de thema's die deel uitmaken van een Europees kerncurriculum biochemie / biotechnologie zoals opgesteld binnen het Biotechnology Network Project in opdracht van de Europese Unie. Elke module omvat zowel theoretische als practische aspecten van de leerstof. De theoretische leerstof wordt aangeboden onder 2 vormen: als een tutorial dat bij de hoorcolleges hoort en voorziet in een systeem van zelftoetsing, en als een hoorcollege vervangend pakket. Via dezelfde nieuwe leeromgeving worden de practische oefeningen uitgebreid door middel van virtuele experimenten, waardoor de student meer kansen krijgt om experimenten to ontwerpen en de resultaten ervan to interpreteren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van andere programma's en software die geintegreerd worden in de leeromgeving rond WebCT. De inhoud van elke module wordt samengesteld op basis van internationaal bestaande tutorials en wordt aangevuld met eigen bijdragen, zodat de vooropgestelde eindtermen volledig gedekt worden. De docenten zullen in deze nieuwe aanpak een belangrijke rol spelen. Zij zullen immers moeten leren omgaan met de nieuwe ICT, leren denken in termen van doelstellingen en toetsing en zij zullen zich moeten inleven in hun nieuwe rol als architecten van leerprocessen en begeleiders van zelfstudie. Daarom zal docententraining een belangrijke plaats innemen bij de uitvoering van dit project, en dit onder de vorm van seminaries rond ICT en de nieuwe onderwijsvormen. Via dit project verwachten we de nodige expertise met ICT en de nieuwe onderwijsvormen, in casu begeleide zelfstudie, zelftoetsing en themagericht onderwijs op to doen om na de beeindiging van de gefinancierde periode, het project verder to kunnen zetten en uit to breiden naar de totale leerstof van het biochemie / moleculaire biologie onderwijs.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Een structurele en functionele studie van niet-vertebraten haemoglobines. 01/01/2000 - 31/12/2003

                   Abstract

                   De objectieven van het project zijn : (1) onderzoek naar de mogelijke rol van niet-vertebraten Hbs in het NO metabolisme (2) de rol van tyrosine op positie B10 en E7 in de kinetiek van de O2 binding van Hb (3) studie van een minimaal hemaglobine.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    The regulation of nutrient-induced signal transduction in budding yeast via the Sch9 protein kinase and protein phosphatase 2A. 20/12/1999 - 21/12/2002

                    Abstract

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Studie van structuur en functie van niet-vertebraten haemoglobines : een moleculair biologische benadering. 01/10/1999 - 30/09/2003

                     Abstract

                     De objectieven van het project zijn : (1) onderzoek naar de mogelijke rol van niet-vertebraten Hbs in het NO metabolisme (2) de rol van tyrosine op positie B10 en E7 in de kinetiek van de O2 binding van Hb (3) studie van een minimaal hemaglobine.

                     Onderzoeker(s)

                     • Promotor: Moens Luc
                     • Mandaathouder: Dewilde Sylvia

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Studie van de structuur, functie en evolutie van niet-vertebraten globines en hun coderende genen. Uitwisseling met Frankrijk (Prof. Marden) in het kader van Tournesol 1999 01/03/1999 - 31/12/2000

                      Abstract

                      Globines zullen gezuiverd worden, hun structuur en die van het coderende gen bepaald evenals hun zuurstofaffiniteit. De functionele kenmerken zullen gecorreleerd worden met hun structuur en evolutie.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Analyse door twee-dimensionele electroforese van hersenweefsel van transgene muizen, modellen voor de ziekte van Alzheimer. 01/01/1998 - 31/12/2003

                       Abstract

                       Hersenweefsel van muizen, transgeen voor eiwitten (kinasen, tau, apoE) betrokken bij de ziekte van Alzheimer zal kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd worden met behulp van twee dimensionele electroforese.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Moleculaire fylogenie van invertebraten. 01/01/1998 - 31/12/1999

                        Abstract

                        Het doel van dit onderzoek is het coordineren en promoten van onderzoek over moleculaire evolutie en fylogenie. De verschillende onderzoeksteams hebben eigen onderzoeksdoeleinden, maar zullen specifieke expertise uitwisselen. De bekomen resultaten zullen afkomstig zijn van verschillende, samenwerkende laboratoria.

                        Onderzoeker(s)

                        • Promotor: Moens Luc
                        • Co-promotor: De Wachter Rupert

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Analyse door twee-dimensionele electroforese van hersenweefsel van transgene muizen, mogelijke modellen voor de ziekte van Alzheimer. 01/01/1998 - 31/12/1999

                         Abstract

                         Hersenweefsel van muizen, transgeen voor eiwitten (kinasen, tau, apoE) betrokken bij de ziekte van Alzheimer zal kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd worden met behulp van twee dimensionele electroforese.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Structuur en dynamica van eiwitten. 01/01/1998 - 31/12/1998

                          Abstract

                          De struktuur van de globines en globine genen van enkele organismen levend in de diepzee hydrothermale ecosystemen zal onderzocht worden.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Studie van de globines en de globine genen van niet-vertebraten. 01/11/1997 - 30/10/1999

                           Abstract

                           Niet-vertebraten globines zullen gezuiverd worden en hun primaire struktuur evenals hun fysiologische kenmerken bepaald. Getracht zal worden een relatie te leggen tussen struktuur en functie. Van de globine genen zal het exon/intron patroon bepaald worden en op basis hiervan de evolutie van de globine gen familie.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Signaaltransductie door integrinen. 01/10/1997 - 30/09/2001

                            Abstract

                            Mijn doctoraatsthesis bestudeert de functie van integrinen in signaaltransductie. De integrinen vormen een familie van receptoren die zich bevinden aan het celoppervlak geïntegreerd in het membraan.Deze integrinen linken cytoskeletstructuren in de cel met de extracellulaire matrix buiten de cel. Hierdoor wordt een communicatie mogelijk tussen de cel en zijn omgeving. Integrinen vertonen geen intrinsieke katalytische activiteit in tegenstelling tot receptor tyrosine kinases maar ze recruteren wel signaalmoleculen, die enzymatisch actief zijn zoals FAK. FAK is een non-receptor tyrosine kinase met een centraal katalytisch, een amino- en carboxy-terminaal domein en is opgereguleerd in metastaserende en invasieve tumorcellen in vergelijking met non-invasieve tumorcellen. FAK is functioneel en ruimtelijk gekoppeld met integrinen. Verder interageert FAK ook met andere proteïnen zoals Src, paxillin, Cas en GRB2. FAK reguleert de vorming en afbraak van focale contacten (gespecialiseerde gebieden van cytoskeletproteïnen en signaalmoleculen nabij het celmembraan waardoor contact gemaakt wordt met de extracellulaire matrix) welke noodzakelijk zijn in het celspreidingsproces (proces waarbij een ronde cel een karakteristieke morfologie aanneemt wanneer deze op een substraat gebonden is ). Verder neemt FAK als fosforylerend agens deel in de signaaltransductie cascades die leiden tot genexpressie, groei en proliferatie en speelt FAK ook een rol in het verhinderen van apoptosis. Het carboxyterminaal domein van FAK komt ook voor als een afzonderlijk proteïne, FRNK ( Fak related non kinase ) genaamd. Wanneer FRNK overgeëxpresseerd is, kan deze als een antagonist van FAK werken: het blokkeert de vorming van focale contacten; het vertraagt de celspreiding; het vermindert de tyrosine fosforylatie van Paxillin en Fak zelf. Het antagonistisch effect van FRNK wordt opgeheven door FAK overexpressie. Dit suggereert dat FAK en FRNK in competitie gaan voor een gemeenschappelijk bindingseiwit dat noodzakelijk is om FAK signalen door te sturen. Het doel van mijn project is het mogelijke bindingseiwit te identificeren.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Rationalisatie van stadiumbepaling bij slaapziekte. 01/01/1997 - 31/12/1998

                             Abstract

                             Parameters zullen bepaald worden voor de rationalisatie van de stadium bepaling van slaapziekte.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Grondige studie van het bacteriologisch gedrag van gelatnies bij het produktieproces van Capsugel's gelatine capsules met harde wand. 01/01/1997 - 31/08/1998

                              Abstract

                              Tijdens de produktie van gelatine capsules kan bacteriele groei optreden. De reden waarom deze groei kan optreden en eem methode, intrensic aan de gelatine grondstof, om deze groei te vermijden zal onderzocht worden.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Massaspectrometrische structuuropheldering van biomoleculen. 01/01/1997 - 31/12/1997

                               Abstract

                               Massaspectrometrische methoden zullen ontwikkeld worden voor de structuurkarakterisatie van nucleotiden, oligo-nucleotiden, peptiden en prote'nen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van ionisatie dmv electrospray of fast atom bombardment botsingsge'nduceerde fragmentatie en tandem massaspectrometrie.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Studie van de globines en de globine genen van niet-vertebraten. 01/10/1996 - 30/09/1997

                                Abstract

                                De primaire struktuur van globines zal bepaald worden op eiwit en cDNA niveau. Via een vergelijkende benadering zal getracht worden de struktuur/functie relatie te achterhalen. De intron insertie positie van deze globine genen zal onderzocht worden in het kader van de "intron early" en "intron late" tegenstelling.

                                Onderzoeker(s)

                                • Promotor: Moens Luc
                                • Mandaathouder: Dewilde Sylvia

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Massaspectrometrische structuuropheldering van biomoleculen. Analytische ontwikkelingen en bio-analytische toepassingen. 01/01/1996 - 31/12/1996

                                 Abstract

                                 Massaspectrometrische methoden zullen ontwikkeld worden voor de structuurkarakterisatie van nucleotiden, oligo-nucleotiden, peptiden en prote'nen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van ionisatie dmv electrospray of fast atom bombardment botsingsge'nduceerde fragmentatie en tandem massaspectrometrie.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Evaluatie en karakterisatie van een experimenteel systeem in AD. 01/12/1995 - 30/11/1997

                                  Abstract

                                  Door hyperstimulatie kan een neuronale cellijn in apoptose gebracht worden waarbij ze Alzheimer specifieke epitopen tot expressie brengt. Door middel van twee dimensionele electrophorese zal het eiwitpatroon van de controle en de gestimuleerde cel onderzocht worden. Via dezelfde techniek zal een vergelijking uitgevoerd worden van het eiwitpatroon van cerebrospinaal vocht van controle en Alzheimer patiënten. Gelijkenissen tussen beide systemen zullen nagegaan worden.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Globine gen structuur : een model voor intron evolutie. 01/10/1995 - 30/09/1996

                                   Abstract

                                   De structuur van de globines en globine genen van primitieve eukaryoten (trematoda) zal bepaald worden. De positie van de introns zal vergeleken worden met die van de gekende globine genen en een model van intron evolutie opgesteld.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Structuur en dynamica van eiwitten. 01/01/1995 - 31/12/1999

                                    Abstract

                                    De opplooiing en de struktuur/functie relatie van eiwitten zal onderzocht worden vanuit diverse benaderingen zoals: bepaling van primaire en tertiaire structuur en ab initio structuur predictie en modeling.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Regeling van celfuncties door omkeerbare fosforylering van proteinen. 01/01/1995 - 31/12/1999

                                     Abstract

                                     Belangrijke celfuncties zoals signaal transduktie worden geregeld door omkeerbare fosforylering en defosforylering van betrokken eiwitten. Verschillende voorbeelden van dit proces evenals van de betrokken kinasen en fosfatasen zullen bestudeerd worden.

                                     Onderzoeker(s)

                                     • Promotor: Moens Luc
                                     • Co-promotor: Slegers Herman

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Automatische aminozuursequentiebepaling op microschaal. 01/01/1995 - 31/12/1996

                                      Abstract

                                      Automatische eiwit sequencing op picomole niveau wordt, als dienstverlening, uitgevoerd voor verschillende projecten. De belangrijkste toepassingen zijn: de identificatie van onbekende eiwitten op basis van partiele sequentie data en het genereren van sequentie informatie voor oligonucleotide synthese.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Karakterisatie van astrocyt groei- en differentiatiefactoren en hun receptoren. In vitro celculturen als modelsysteem. 01/01/1995 - 31/12/1995

                                       Abstract

                                       De rat C6 glioma cellijn wordt gebruikt als modelsysteem voor de studie van proliferatie en differentiatiefactoren gesekreteerd door astrocyten. De faktoren worden geïsoleerd uit gekonditioneerde media aangemaakt zonder en met inductie van C6 differentiatie met dbcAMP. Profileratie factoren voor fibroblasten, endotheel cellen en astrocyten worden gekarakteriseerd evenals de differentiatie inducerende faktoren voor astrocyten. Met gezuiverde factoren zullen receptoren worden geïdentificeerd.

                                       Onderzoeker(s)

                                       • Promotor: Slegers Herman
                                       • Co-promotor: Clauwaert Julius
                                       • Co-promotor: Moens Luc

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Moleculaire fylogenie van invertebraten. 01/01/1994 - 31/12/1997

                                        Abstract

                                        Het doel van dit onderzoek is het coordineren en promoten van onderzoek over moleculaire evolutie en fylogenie. De verschillende onderzoeksteams hebben eigen onderzoeksdoeleinden, maar zullen specifieke expertise uitwisselen. De bekomen resultaten zullen afkomstig zijn van verschillende, samenwerkende laboratoria.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Moleculaire dynamiek van de opname, accumulatie en eliminatie van metalen bij mariene organismen uit de Noordzee. 01/01/1993 - 31/03/1997

                                         Abstract

                                         Twee dimentionale electroforese zal gebruikt worden voor de scheiding van eiwitten van organismen experimenteel opgeladen met radio-active zware metaalatomen (Cd, Zn, Mg). De metaalbindende eiwitten zullen gedecteerd worden door autoradiografie en geïdentificeerd door microsequentie analyse en databank onderzoek.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Globale endogene verweermechanismen in chronische neurodegeneratieve omstandigheden. 01/05/1992 - 31/08/1999

                                          Abstract

                                          Primaire cultuur of geïmmortaliseerde cellijnen van muisneuronen, astrocyten en microglia worden als modelsysteem gebruikt. Agressie wordt geïnduceerd door verhoogd kalium, oxidatieve ontkoppelaars etc.. De cellulaire reactie wordt bestudeerd op het vlak van de activatie van kinasen, heat shock proteins en paired helical filament inductie en toxiciteit.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           A comparative study of the globin chains of primitive eucaryotes. 01/10/1991 - 30/09/1992

                                           Abstract

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Karakterisatie van astrocyt groei- en differentiatiefactoren en hun receptoren. "In vitro" celculturen als modelsysteem. 01/01/1991 - 31/12/1994

                                            Abstract

                                            De rat C6 glioma cellijn wordt gebruikt als modelsysteem voor de studie van proliferatie en differentiatiefactoren gesekreteerd door astrocyten. De faktoren worden geïsoleerd uit gekonditioneerde media aangemaakt zonder en met inductie van C6 differentiatie met dbcAMP. Profileratie factoren voor fibroblasten, endotheel cellen en astrocyten worden gekarakteriseerd evenals de differentiatie inducerende faktoren voor astrocyten. Met gezuiverde factoren zullen receptoren worden geïdentificeerd.

                                            Onderzoeker(s)

                                            • Promotor: Slegers Herman
                                            • Co-promotor: Clauwaert Julius
                                            • Co-promotor: Moens Luc

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Automatische aminozuursequentiebepaling op microschaal 01/01/1991 - 31/12/1994

                                             Abstract

                                             Automatische aminozuur microsequentie is een essentiel middel in modern biochemisch onderzoek. De technologie wordt aangewend in diverse projecten met als doel (i) oplossen van volledige primaire structuren (globines, lipasen); (ii) genereren van beperkte sequentiedata voor DNA-probe synthese, identificatie van het betrokken unit en peptide synthese.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Zuurstofdragers bij invertebraten. 01/10/1989 - 30/09/1990

                                              Abstract

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Primaire structuur van de globineketen van de varkensspoelworm. 01/10/1989 - 30/09/1990

                                               Abstract

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)